ዕላማታት መከራን ፈተናታት

Written by :   Zac Poonen
Article Body: 

ዳዊት ንኣስታት 13 ዓመታት ቡዙሕ መከራን ፈተናን ገጢምዎ እዩ በዚ ውን ኣብ መወዳእታ ናይ እግዚኣብሄር ሰብን ዕውት ንጉስ ውን ኮይኑ።

ድሕሪ ዓመታት ክኣ ከምዚ ኢሉ ጺሒፉ " ዎ እግዚኣብሄር መርሚርካኒ ኢኻ።ከም ዝጸረየ ብሩር ኮሊዕካኒ ኢኻ።ኣብ ስኬዔት ክትሓዝ ፈቂድካ ኢኻ።ከቢድ ጾር ኣብ ዝባነይ ክቕመጥ ፈቒድካ ኢኺ።ሰባት ብልዕለይ ክሓልፍ ፈቒድካ ኢኻ።ብዝነድድ እሳትን ከም በረድ ብዝኾነ ማይን ወሲድካኒ ኢኺ።እንተ ኾነ ኣብ መወዳእታ ናብ ቦታ መንፈሳዊ ኣኺሉ ዝተርፍን ምቕባእን ሕጂ ኩባያይ መሊኡ ዝውሕዝ በረኸት ንቡዙሓት ሰባት ዝኸውን ጌይርካዮ ።ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን(መዝሙር ዳዊት 66=10-12 ~ነጻ መልሰ ሓረግ)።

ሳኦል በቲ ሓደ ወገን ኣብ ሃብታም ገዛ ዓብዩ ካብዚ ሙቾት ህይወት ክኣ ብቕጥታ ንጉስ ኮይኑ።ዝኾነ መከራን ፈተናታትን ኣይረኸቦን ።ስለዚ ንእግዚኣብሄር ፍጹም ኣይፈለጦን ከም እውን ከም ንጉስ ዝጠፈሽ ነይሩ።

ሰሎሙን ድሕሪ ዳዊት ዝመጸ ንሱ ውን ፍጹም መከራን ፈተናታትን ኣይገጠሞን ። ጸገም ዘይቡልን ከም ልዑል ኮይኑ ኣብ ህንጻ ንጉስ እዩ ዓብዩ።ሰሎሙን ውን ከም ንጉስ ዝጠፈሸ ኮይኑ።

እዞም ኣብነታት ዝምህሩና ብመከራን ፈተናታትን ሓሊፍና ጥራይ እዩ ንእግዚኣብሄር እንፈልጦን ውጺኢታውያን ዕውት ኣገልግሎት ውን ክህልወና ዝኽእል።እዚ እዩ ኽኣ ጳውሎስ ዕውት ሃዋርያ ክኸውን ዝገበሮ (2 ቆሮ 1=4-11 ፥11=23-33) ኣንብብ።እዚ እዩ ኽኣ እቲ ምኽንያት ሎሚ ብዙሓት ሰበኽቲ ወንጌል ብምስባኽ ሃብታማት ዝኾኑ ብምቾት ዝነብሩን ገዛእ ርእሶም መንፈሳዊያን ኣይኮኑን ንቶም ዝስዕብዎም ኣመንቲ ውን ኣብነት ኣይኮኑን።

እግዚኣብሄር ኣገልጋሊ ክትከውን ጸዊዕካ ይኸውን ።ኮይኑ ግን ስለ ተጸዋዕካ ጥራይ ንኸተገልግል ከም ዝተቐረብካ ኣይትሕሰብ። እንተ ድኣ ንነዊሕ ናይ መከራ እዋናት እሙን ኮይንካን እንተ እንተ ዘይሓሊፍካ ንሕዝቢ ኣምላኽ መንፈሳዊ መራሒ ክትከውን ኣይትኽእል ኢኻ ።ከም ሰለሙንን ሳኦልን ጥራይ ክትውድእ ኢኻን ኣብ መወዳእታ ውን ርእስኻ ክትዑኑ ኢኻ።ስለዚ እግዚኣብሄር ብንውሕ ዝበለ መከራን ፈተናታትን ክወሰደካ ኣለዎ።ካልኡት ምርዳእ ክስእንዃ ክቐንእሉካ ክፈቅድ እዩ።ክጸቕጡኻ ክጭኩንኻ ክፈቕደሎም እዩ።ገዛ ርእስኻ እንተ ኣትሓትካ ከምቲ ዳዊት ዝገበሮ ኣብ እዞም ኩሎም ኩነታት እግዚኣብሄር እንተ ኣሚንካዮ ሓደ ምዓልቲ ንቕድሚት ከምጻካ እዩ ናብ ቦታ እኺሉ ዝተርፍን በረኸት።

እትሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ!