Our Financial Policy


ገንዘባዊ መርሓና ማህበር ሲ.ኤፍ.ሲ ባንግሎር

ሓቀኛ ዕዮ እግዚኣብሄር ገንዘብ ክጥቀም ይኽእል እዩ፥ ኮይኑ ግን ፍጹም ኣብ ገንዘብ ዝሙርኮስ ኣይኮነን። ኣብ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ እዩ ዝምርኮስ ።ኣብቲ ዝኾነ ዕዮ ኣብ ገንዘብ ዝምርኮስ ፥ሓቀኛ ዕዮ ኣምላኽ ኣይኮነን።

Our Financial Policy

ናይ የሱስ ኣገልግሎት ኣብ መንፈስ ቅዱስ ዝተሞርኮሰ ጥራይ እዩ ነይሩ። ንሱ ውህበታት ገንዘብ ንዕዩኡ ካብ ስዓብቱ ተቐቢሉ እዩ (ሉቃ 8=2-3)።ግናኸ ንሱ ፍጹም ዝኾነ ሰብ ኣብ ዝኾነ ግዜ ገንዘብ ኣይሓተተን ንሱ ገንዘባዊ ስእነቱ ፍጹም ንዝኾነ ሰብ ኣይፈልጠን እንተ ኾነ ንኣቡኡ ጥራይ ኣፍሊጡ።እዚ እዩ እቲ መንገዲ ዝኾነ ኣገልግሎት ንእግዚኣብሄር ዘኽብሮ ክዓዮ ዋላ ሎሚ።

የሱስ እቲ ናይ መጀመሪያ ኣካል "ኣካል ክርስቶስ" ነይሩ ኣብ ምድሪ ። ንሕና ኣብ ቤተ ክርስትያን መንፈሳዊ "ኣካል ክርስቶስ" ተባሂልና ንጽዋዕ ።ስለዚ ንሕና ኣብነት የሱስ ገዛእ ርእሱ ኣብ ምድራዊ ህይወቱ ንገንዘብ ዝምልከት ዝሰርዓልና ክንስዕብ ንደሊ።

ስለዚ ኽኣ ካብ 1975 ኣብ ዝሓለፈ 40 ዓመታት ከም ቤተ ክርስትያን ዝጸናሕናሉ ፥ንዋላ ሓደ ሰብ ፍጹም ንዘድሌና ነገር ገንዘብ ኣይሓተትናን ከምእ’ውን ፍጹም ዝኾነ ናይ ጸሎት ደብዳቤታት ብዛዕባ ዝጎደለና ዘድሌና ኣንፈት ሂብና ኣይንፈልጥን ኢና።ሞባእ ኣብ ቤተ ክርስትያን ባንግሎር ፍጹም ወሲድና ኣይንፈልጥን ኢና ወይ ጎይታ ብኣና ገይሩ ዝተኸለን ኣብ ብዙሓት ቤተ ክርስትያናት ኣብ ህንዲ ኮነ ኣብ ወጻኢ ሞባእ ፍጹም ወሲድና ኣይንፈልጥን። ናይ ሞባእ ሳንድቑ ጥራይ ኣብ ናይ ቤተ ክርስትያን ሕብረት ነቐምጥ፥እዚ ኽኣ ነቶም ብምስጢር ብድሌቶም ተሓጊሶም ክህቡ ዝምነዩ እዩ።ንኹሎም ነቶም ናብ ዓመታዊ ናይ ሰለስተ ምዓልታት ጉባኤ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ህንዲ ቦታት ዝተረኸቡ መግብን ምሕደርን በነጻ ነቕርብ ። ኩሎም እቶም ሽማግለታት ኣብ ቤተ ክርስትያናትና ብምድራዊ ስራሕ ርእሶም ይድግፉ "ከምቲ ሃዋሪያ ጳውሎስ ዝገበሮ " ዋላ ሐደ ካብኦም ብቤተ ክርስትያን ዝድገፍ የልቦን።መጽሓፍትና ፥ጹሑፋትና ብድምጽን ቪድዮን መልእኽትታትና ኣብ ኢንተርኔይት ክርከብ ዝክኣል እዩ ንዝኾነ ሰብ ኣብ ዓለም ዘሎ ክንብቦ ፥ክስምዖ፥ክሪኦን ብነጻ እዩ።ኩሉ ብነጻ ኢና ካብ ጎይታ ተቐቢልናዮ ንኹሉ ኽኣ ብነጻ ንህቦ።

•ቅድሚ ምሃብካ ብጃኻ ነዚ ኣረጋግጽ

1.ዳግም ዝተወለድካ ውልድ ኣምላኽ ዲኻ ? 2.ንቤተሰብካ ዘድልዮም ነገር እኹል ኣለካ ድዩ ? 3.ብዘይካ ናይ ገዛ ልቓሕ( Loan) ትእወዶ ኣለካ ድዩ ? 4.ምስ ኩሉ ሰብ ተዓሪቕካ ዲኻ ? 5.ተሓጊስካ ዲኻ ትህብ ዘለኻ ?

ኩሉ እዚ ኣገልግሎት ብርግጽ ብዙሕ ገንዘብ ይጠልብ እዩ ግዳ ዝኾነ ሚሊየነር ኣብ ቤተ ክርስትያና ንዕዮን ዝድግፍ የብልናን ።ህንዲ ኣዚያ ድኻ ሃገር ክትከውን ትኽእል ፥ኮይኑ ግን ቅድም መንግስቲ ኣምላኽ ደሊና ኢና፥ከምእ’ውን እግዚኣብሄር ንዘድሌና ኩሉ ግዜ ይቕርበልና እዩ።በዚ ምኽንያት እዚ ኣገልግሎትና ካብ እንፍልም ፍጹም ኣብ ዝኾነ ግዜ ኣብ ልቓሕ ኣቲና ኣይንፈልጥን ኢና።ንቤተ ክርስትያን ምህነጺ ካብ ባንኪ ፍጹም ተሊቂሕና ኣይንፈልጥን ኢና ። ንኻልኡት ናይ ካልኡት ኣገልግሎት ኣይንፈርድን ኢና ካብ ናትና ብዝተፈለየ መንገዲ ዝገብርዎ ፥ኮይኑ ግን እዚ እዩ እግዚኣብሄር ዝመርሓና መንገዲብ፥ናይ የሱስ ገዛእ ርእሱ ኣብነት ክንስዕብ ደሊና ኢና -እቲ ናይ መጀመሪያ "ኣካል ክርስቶስ" ኣብ ምድሪ።

ስለዚ ሰባት ነዚ ኣገልግሎትና ክህብ ክሕግዙ ይኽእሉ እንተ ኾነ ክሓትና ከለዉ ፥በዚ መቆጻጸሪ ዝርዝር ክሓልፉ ንሓቶም~

1.ዳግም ዝተወልድካ ውልድ ኣምላኽ ዲኻ ? ኣብዛ ምድሪ ንዕዮ ኣምላኽ ክትሕግዝ ዓቢ ክብርን ፍሉይ መሰልን እዩ ፥ኮይኑ ግን እዚ ፍሉይ መስለ ነቶም ዳግም ዝተወለዱ ጥራይ እዩ ዝውሃብ (3 ዮው7)።

2.ንስድራቤትካ ዘድልዮም ነገራት እኹል ገንዘብ ኣለካ ድዩ? ? ርግጸኛ ዲኻ እዚ ብምሃብካ ንስድራኻ ኣብ ትሕቲ ገንዘባዊ ጸገም ከም ዘይእትዎም ? መጀመሪያ ዘድልዮም ነገራት ንስድራኻ ክትሓሊ ኣለካ ( ማር 7=9-13 ን 1ጢሞ 5=8) ርኤ።ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦና ኣዚዩ ሃብታም እዩ ከምእ’ውን ንሱ ከም ዝኾነ ሃብታም ኣቦ ደቁ ክጠምዩ ክስቀዩ ብዝኾነ መንገዲ ኣይደልን፥ጥራይ ምኽንያቱ ንዕኡ ገንዘብ ስለ ዝሃብዎ።

3.ክትከፍሎ ዘለካ ገዚፍ ዕዳ ኣለካዶ ? እንተ ሃሊኳ ኮይኑ ቅድም ዕዳኻ ክፈል። እግዚኣብሄር ደቁ ዕረፍቲ ዘለዎ ህይወት እዩ ክነብሩ ዝደሊ ፥ካብ ኩሉ ዕዳ ነጻ ክኾኑ ። መጀመሪይ እቲ ናይ ቄሳር ናቱ ዝኾነ ክንህብ ኣሎና ቅድሚ ዝኾነ ነገር ንእግዚኣብሄር ምሃብና፥ ምኽንያቱ እግዚኣብሄር ናይ ቄሳር ገንዘብ ይኹን ወይ ናይ ዝኾነ ካልእ ሰብ ገንዘብ ክንህቢ ኣይደልን እዩ (ማቴ 22=21 ፥ሮሜ13=8)።

መዘኻኸሪ -ካብ ባንኪ እትልቅሖ ናይ ገዛ መግዝኢ ልቃሕ ኣይኮነን ‘ኣብዘን ጥቕስታት ዘሎ ትርጉም ' ምኽንያቱ እቲ ገዛ እትውንኖ ንብረት ማዕረ ዋጋ ኣለዎ ምስቲ ዝተወሰደ ልቓሓ። ብሓደ ዓይነት ምኽንያት መኪና ብልቃሕ ካብ ባንኪ ዝተወሰደት’ውን ልቓሕ ኣይኮነትን - እንተ ድኣ እታ መኪና ኢንሽራንስ ኣቲያ ብዋጋ እቲ መጠን ካብ ባንኪ እተወሰደ ገንዘብ።

4.ብነጻን ብትሓጓስን ዲኻ እትህብ ዘለኻ ከምእውን ብዘይጸቕጢ ካብ ዝኾነ ሰብ ወይ ዋላ’ውን ካብ ናይ ገዛ ርእስኻ ሕልና ? እግዚኣብሄር ብእናዕጠይጠየ ዝህብ ዘይኮነስ ተሓጊሱ ዝህብ እዩ ዘፍቅር ።ንሱ ውህበት ካብቶም ብጸቕጢ ዝህቡ ወየ ገለ ግዴታ ምእንቲ ክፍጽሙ ዝህቡ ወይ ምእንቲ ሽልማት ክቕበሉ ተጸብዮም ኢሎም ከም መልሲ ዝህቡ ኣይደልን እዩ (2 ቆሮ 9=7)።

በዚ መቆጻጸሪ ዝርዝር ክትሓልፍ ከለኻ ብጀኻ ተዓገሰና። ኣብ ገንዘባዊ ነገራት ኣብነትን ምህሮን ጎይት የሱስ ክርስቶስ ክንሲብ ኢና እንደሊ ዘላና።

ምሃብ ንክርስትያን ሕብረት ማእከል ን ሲ.ኤፍ.ሲ

ድሕሪ እዚ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ብጥንቃቐ ኣብ ግምት ምእታውካ ፥እንተ ድኣ ገና ነቲ ኣገልግሎት ሚንስትሪይ ክትሕግዝ ተሰሚዒካ፥ካብ እዞም ዝስዕቡ መንገድታት ከተበርክት ትኽእ ኢኻ።

ወፈያ ብገንዘብ ምስግጋር (Money transfer)

ንክርስትያን ሕብረት ማእከል ሲ.ኤፍ.ሲ cfc ፥ኢሜይልካ ስደደላና ናብ (ዝተሓለወ ኢሜይል)።

ቸክ (cheque) check

ብቼክ ውን ክትሰድድ ትኽእል ኢኻ ብስም "christian fellowship center” ብዝተመዝገበ ኢሜይል ናብዚ ዝስዕብ ኣድራሻ~

Christian Fellowship Church

#69-71, Paradise Enclave, Bellahalli

(Behind Supertech Micasa Apartment)

Kannur Post

Bangalore Urban

Bangalore - 562149

Karnataka

India

ኣገዳሲ መዘኻከሪ

እቲ ቸክ ብስም (christian fellowship church) ክኸውን የብሉን ግናኸ (christian fellowship center)።

ነዚ ብምምባብካ የቐኔልና ። ከመይ ጎይታ ይባርኽካን ይምራሕካን ኣብ ብሕቲ ህይወትካን ኣብ ምሃብካን’ውን።