የሱስ ክርስቶስ ስለ ምንታይ እዩ ሞይቱ_

Written by :   Zac Poonen
Article Body: 

ክርስቶስ ኣብ መስቀል ምስ ሞተ ኩሎም ኣመንቲ ምሰኡ ሞይቶም ዝብል ሓቂ ጳውሎስ ብዛዕባ እዚ ብዙሕ ተዛሪቡ እዩ ። "እምብኣርከስ ሓደ በጃ ዅሉ ሞተ ስለዚ ዅላቶም ሞቱ ካብ እንብልሲ ፍቕሪ ክርስቶስ ደሪኹና እዩ" (2ቆሮ 5=13) ብዛዕባ እዚ ኣብ ሮሜ፥ቆሮንጦስ፥ገላቲያ ተዛሪቡ ኣሎ"ኣነስ ንኣምላኽ ብህይወት ምእንቲ ኽነብር፡ ካብ ሕግስ ብሕጊ ሞትኩ። ምስ ክርስቶስ ተሰቐልኩ" (ገላትያ2=19)። "ሓደ እንተ ሞቶ ኩሎም ሞይቶም እዮም" (2ቆሮ 5=14)። እዚ ኣምላኽ ንጳውሎስ ዝሃቦ ፉሉይ ምግላጽ እዩ ጴጥሮስ ዮውሃንስ ያዕቆብ ከምዚ ክጽሕፉ ኣይነንብብን ክርስቶስ የሱስ ሞይቱ ምስ ተንስኤ ኣብ ቅድሚ ይዒንቲ እግዚኣብሄር ኩሎም ኣመንቲ ሞይቶምን ተንሰኤምን እዮም ስለዚ ንገዛእ ርእስና ክነብር ኣይንኽእልን ኢና ግናኸ ንክርስቶስ ጥራይ "ድሕሪ ሕጂ እቶም ዘለዉ ነቲ ምእንትኦም ዝሞተን ዝተንስኤን እምበር ንርእሶም ምእንቲ ኸይነብሩ፡ ንሱ ኣብ ክንዲ ዅላቶም ሞተ" (1ቆሮ 5=15)።

ንኣመንቲ ክርስቶስ ንምንታይ ሞይቱ ኢልካ እንተ ሓቲትካዮም ? እቲ መልሲ መብዛሕትኦም ዝህቡኻ "ክርስቶስ ምእንቲ ሓጥያትና ሞይቱ ዝብል እዩ " (1ቆሮ 15=3) እዚ ቅኑዕ መልሲ እዩ እንተ ኾነ እዚ መልሲ ክፋል ጥራይ እዩ መልሲ ናይቲ ካልኣይ ክፋል እዚ እዩ "ድሕሪ ሕጂ እቶም ዘለዉ ነቲ ምእንትኦም ዝሞተን ዝተንስኤን እምበር፡ ንርእሶም ምእንቲ ኸይነብሩ፡ ንሱ ኣብ ክንዲ ዅላቶም ሞተ" (2 ቆሮ 5=15)። ንገዛእ ርእስና ክነብር ከለና ነቲ ክርስቶስ ዝሞተሉ ዕላማ ከንቱ ንገብሮ ኣሎና ማለት እዩ ኣብ ሓጥያት ምንባር እተቕጺልና እቲ ክርስቶስ ምእንቲ ሓጥያትና ሞይቱ ዝብል ከም ምኽንያት ሓጥያት እና ሰራሕና ናብ ረብሓና ነውዕሎ ኣሎና ማለት እዩ ዋላ ውን ንጸጋ ኣምላኽ። ዝኾነ ኣማኒ ንገዛእ ርእሱ ዝነብር ንቲ ክርስቶስ ዝሞተሉ ዕላማ ኣይተረድኦን ኣሎ ማለት እዩ ናይ ሰይጣን ዕላማ ንሙሉእ ሓቂ ምኽሪ ኣምላኽ ከይንፈልጥ ንይዒንትና ምዕዋር እዩ መጀመሪያ ብዛዕባ ክርስቶስ ሞት ዋላ ሓንቲ ከይርድኣካ የከላኸል ፥ክርስቶስ ምእንቲ ሓጥያትና ከም ዝሞተ እንተ ሪእና ኽኣ እቲ ክርስቶስ ዝሞተሉ ሙሉ ዕላማ ንኸይንሪኢ ይዕንትና ክሽፍን ይፍትን።

ክርስቶስ የሱስ ካብ ኣብ ገዛእ ርእስኻ ዘተኮረ ህይወት ንኹሉ ግዜ ሓራ ምእንቲ ክገብረና ሞይቱ።እዘን ክልተ ጥቕስታት ኣብ ሓደ ምስ ገበርናየን "..... ከምቲ እቶም ጽሑፋት ዚብልዎ፡ ክርስቶስ ምእንቲ ሓጢኣትና ሞተ" (1ቆሮ 15=3) " ድሕሪ ሕጂ እቶም ዘለዉ ነቲ ምእንትኦም ዝሞተን ዝተንስኤን እምበር፡ ንርእሶም ምእንቲ ኸይነብ ንሱ ኣብ ክንዲ ዅላቶም ሞተ" (2 ቆሮ 5=15) ኩሉ ሱር ሓጥያት ኣብ ገዛእ ርእስኻ ማዕከል ምግባር ሙኳኑ ንርኢ፥ሰብ ኣብ ሓጥያት ዝመላለስ ንገዛእ ርእሱ ስለ ዝነብር እዩ ክሳብ ንገዛእ ርእስኻ ዝነበርካ ኣብ ልዕሊ ሓጥያት ፍጹም ዓወት ኣይትረክብን ኢኻ። ክሳብ እቲ ሱር እቲ ኦም ዘይተቖረጸ እቲ ኦም ፍረ ምፍራይ ይቕጽል እዩ ነቲ ምሳር ናብቲ ሱር እንተ ኣቕሚጥካዮ ማለት ንገዛእ ርእስኻ ምንባር ወይ ህይወት ገዛእ ርእስኻ ዘማእከለ ቀጻሊ ነቲ ሕማቕ ፍረ ምቑራጽ ኣይድሌካን እዩ ማለት እቲ ሓጥያት ካብኡ ዝወጽእ።

ብዙሓት ሰባት ብላዕሊ ጥራይ እዮም ንሓጥያት ኣርሒቖሞ ኮይኑ ግም እቲ ሱር ኣሎ ሱር ንገዛእ ርእስኻ ምንባር ፥ኣብ ልዕሊ ሓጥያት ፍጹም ዓወት ክትረክብ ኣይትኽእልን ኢኻ ክሳብ ንገዛእ ርስኻ ዝነበርካ ሓንሳብን ንሓዋሩን ውሳኔ ክትገብር ይግብኣካ ከምዚ ብምባል " ካብ ሕጂ ንኔው ኣብ ሂወተይ ዘማእከለ ውሳኔ አይገበርን እየ" " ንዓይ ዘርባሓኒ መሰረት ብምግባር ጥራይ ኣይውስንን ኣየ " ።

ትፈልጥ ዲኻ ብዙሓት ሰባት ኣብ ክርስትያናዊ ዕዮ ውሳኔ ዝገብሩ በዚኦም ሕቶታት ሙኻኑ "እዚ ከምይ ንዓይ የርብሓኒ?" " እዚ ከመይ ኢሉ ንስድራይ የርብሖም ?" ዳግም ዘይተወልደን ኣምላኽ ዘይፈልጥን ሓጥያተኛ ኣብ ዓለም ዘሎ ብኸምዚ ኣብ ላዕሊ ተጠቒሱ ዘሎ እዮም ዝውሱን፥ ንስኻ ካብ እዚኦም እቲ ፍለ ንሱ ኣብ ኣምላኽ ዘይኣምን ብሙኻኑ ንስኻ ግና ናብ ቤተ ክርስትያን ስለ እትከይድ እዩ እንተ ኾነ ውሽጥኹም ሓደ እዩ።ክርስቶስ የሱስ ዝሞተ እዚ ንዓይ ከመይ የርብሓኒ ብዝብል ኣብ ህይወትና ካብ ምውሳን ሓራ ክገብረናን ፥ ኣምላኽ ከመይ ኢሉ ይኸብር ፥ መንግስቱ ምኽርታቱ በዚ ነገር ከምይ ኢሉ ይሰፍሕን ይስጉምን ብምባል ክንውስን እዩ።ከም እዚኦም 100 ሰባት ኣብ ህንዲ እንተ ረኺብና ንህንዲ ከመይ ምስ ለወጥናያ ነይርና ኮይኑ ግን ከም እዚኦም ሰባት ክተረክብ ከቢድ እዩ ዋላ ውሑዳት።

መብዛሕትኦም ክርስትያናት ንገዛእ ርእስና ክነብር ከም ዘይብልና ኣይተረድኦምን፡። ንጥቕስታት ከም "ድሕሪ ሕጂ እቶም ዘለዉ ነቲ ምእንትኦም ዝሞተን ዝተንስኤን እምበር፡ ንርእሶም ምእንቲ ኸይነብሩ፡ ንሱ ኣብ ክንዲ ዅላቶም ሞተ" (2 ቆሮ 5=15)ዝብል ጥቕሲ ብምሕዳግ ናብ ከም ጥቕሲ "ስለዚ ሓደ እኳ ብክርስቶስ እንተ አልዩ፡ ንሱ ሓድሽ ፍጥረት እዩ፡ እቲ ብሉይ ሐሊፉ፡ እንሆ፡ ኵሉ ሓድሽ ኰይኑ" (2 ቆሮ 5=17) ይዘሉ ።እንተ ኾነ እስከ ክሓተካ " እንታይ እዩ እቲ ናይ ቀደም ዝሓለፈ ኣብ ህይወካ ወይ ክሓልፍ ዝግብኦ ?" ንገዛእ ርእስኻ ምንባር ሓሊፍዶ ?ሾቶታካ ክትሩ ድሌታትካ ሓድሽ ኮይኑዶ?

•ንገዛእ ርእስኻ ምንባር ማለት ፍቓድ ኣምላኽ ገዲፍካ ብፍቓድ ርእስኻ ኣብ ዝተፈላለየ ገጻት ህይወትካ ምምልላስ ማለት እዩ።