ጸላኢኻ ፍለጦ

Written by :   Zac Poonen
    Download Formats:

Chapter
ጸላኢኻ ፍለጦ መምርሒ ንመንእሰያት ንሰይጣን ንምስዓር

ጸላኢኻ ፍለጦ
መምርሒ ንመንእሰያት ንሰይጣን ንምስዓር

Written by zac poonen

ትሕዝቶ
እዛ መጽሓፍን ንስኻን. …..
❶.ስለምንታይ ንጸላኢና ክንፈልጦ ዝግባእ
❷.ሞቦቆል ሰይጣን
❸.ናይ ሰይጣን ምትላል
❹.ስለ ምንታይ ኣምላኽ ንሰይጣን ዘይጥፍኦ
❺.ሜላታት ሰይጣን
❻.ስዕረት ሰይጣን
ብዛዕባ እዛ መጽሓፍ

እዛ መጽሓፍን ንስኻን
ትሕዝቶ እዛ መጽሓፍ ንቡዙሓት እኩባት መንእሰያት ተምሃሮ ዝተውሃበ መልእኽቲ ዝሓዘት እያ። እዚ መልእኽታት በቲ ዝተዘረበ መልክዕ ተታሒዙ ኣሎ።

ንኣሽቱ መንእሰያት ኣብ እዘን ምዓልታት ዕላማ ናይ ሰይጣን መጥቃዕትታ እዮም።ሰይጣን ኣብ ኩሉ ቦታ እዩ ዝዘውር ዘሎ መንእሰያት ሎሚ ብርኽሰትመረረ፥ቂም፥ቅንኢ፥ብንዓይ ይጥዓመኒ ትምኒት ፥ብምድራዊ ነገራት ዝተትሓዙ ክኾኑ እዚ እንተ ዘይኮይኑ ክኣ ብውሕዱ ብትዕቢት፥ናይ ገዛእ ርእስኻ ጽድቂን ግብዝናን ዝተበከሉ ሙኳኖም ከረጋግጽ።

እምብኣር ውዲት ሰይጣን ዘይንፈልጥ ክንከውን የብልናን።

ሰይጣን ኣብ መስቀል ጎይታና የሱስ ተሳዒሩ እዩ። ሕጂ እምብኣር ጻዊዕትና ኣብ ዝኸድናዮ ቦታ ዘበለ ኣብ ልዕሊ ናይ ጸልማት ሓይልታት ዓወት ምምዝጋብ እዩ።

ከምዚ ክትገብር ድላይ እንተ ድኣ ሃሊኳ ነዛ መጽሓፍ ኣንብብ።


ትፈልጥዶ
•ሰይጣን ከመይ ኢሉ ከም ዝተፈጠረ መቦቆሉ?
•ናይ ሰይጣን ሜላታት እንታይ ሙኳኑ?
•ሰይጣን ንኣመንቲ ከመይ ገይሩ ከም ዘታልል?
•እግዚኣብሄር ንዕላማታቱ ንሰይጣን ከመይ ከም ዝጥቀመሉ?
•ከመይ ገይርና ኩሉ ግዜ ንሰይጣን ክንስዕሮ ከም እንኽእል?

ነዛ መጽሓፍ ኣንብባ ነቲ መልሲ ክትፈልጦ ኢኻ…..


ብዛዕባ ዛክ ፑነን(about zac poonen)
ዛክ ፑነን ኣቕዲሙ ኣብ ሓይሊ ባሕሪ ህንዲ ብዓል ማዕርግ እዩ ነይሩ። ካብ 1975 ዓ.ም ጀሚሩ ኣብ ህንድን ካልኡት ሃገራትን ቤተ ክርስትያን ኣብ ምትካል የገልግል ኣሎ።ዓሚቑ መንፈሳዊ ህይወት ጉባኤታት ኣብ ብዙሓት ሃገራት እናገልገለ እዩ ዘሎ።ሓውና ዛክ ፑነን ሰበይቱን ኣኒ ፑነን ኣብ ደብቡ ህንዲ ባንግሎር ኣብ ዝብሃል ከተማ ይቕመጡ።ኣርባዕተ ሓዳር ዝገበሩ ኣወዳት ኣለዉዎም ምስ ኣንስቶም ክኣ ንጎይታ ይስዕቡ ኣለዉ።

Chapter 1
ስለ ምንታይ ጸላኢኻ ክትፈልጦ ይግብኣካ

ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ገለ ሓቅታት ከርኤኩም ይደሊ ካባኹም ብዙሓት ንኣሽቱ መንእሰያት ምናልባት ቅድሚ ሕጂ ፍጹም ዘይፈልጥክሞ እዚ ኽኣ ናይ ነፍስና ጸላኢ ዝምልከት እዩ።ብዛዕባ ምድሓንን ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ንዓና ዝገበረልና ብዙሕ ሰሚዕኩም ኢኹም። ኮይኑ ግን ብዛዕባ ሰይጣን ብዙሕ ዘይሰማዕኩም ትኾኑ ኢኹም፥ምኽንያቱ ክኣ መብዛሕትኦም ሰበኽቲ ብዛዕባ ሰይጣን ክሰብኹ ኣይፈትውን እዮም።ብዛዕባ ሰይጣን ክዛረብ ይደሊ ምክንያቱ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ (1ጴጥሮስ 5=8) ከምዚ ኢሉ ይነግረና "ድያብሎስ፡ እቲ መጻርርትኹም፡ ዚውሕጦ ደልዩ ኸም ዝጓዝም ኣንበሳ ዀይኑ ይዘውር አሎ እሞ፡ ተጠንቀቑ፡ ንቕሑ" ።ኣብ ዓውደ ውግእ ሓደ ኣዚዩ ኣድላይ መምሪሒ ጸላኢኻ ምፍላጥ እዩ። ኣብ ውግእ ትቃለስ እንተ ድኣ ሃሊኻ ብዛዕባ ጸላኢኻ ኽኣ ብጣዕሚ ብዙሕ ሓበሬታ እንተ ሃሊዩካ ነቲ ውግእ ኣዚዩ ቀሊል ይገብሮ። ብዛዕባ ጸላኢኻ ብጣዕሚ ንእሽተይ ኣፍልጦ እንተ ሃሊዩካ እቲ ውግእ ክኣ ዝያዳ ከቢድ ይኸውን።ወይ ካልእ መረዳእታ ምጥቃም ኣብ ፈተና ዝመጻካ ኩሉ ሕቶታት ኣቐዲምካ እንተ ፈሊጥካዮ እቲ ፈተና ብጣዕሚ ቀሊል ይኸውን። እዚ ክኣ ልክዕ እዩ ኣብ ክርስትያናዊ ህይወት ጸላኢኻ እንተ ፈሊጥካዮ ንጸላኢኻ ክትስዕሮ ካብ ስዓርቲ በሊጽካ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ፈተና ክኣ ካብ ስዓርቲ ንላዕሊ ትኸውን።ብዙሓት ክርስትያናት ኣሎዉ ሙሉእ ህይወቶም ዝቃለሱ ንጎይታ ክስዕቡ ብምፍታን ግናኸ ይወድቁ ።ከም ዝመስለኒ ሓደ ካብ ምክንያታት ብዛዕባ ጸላኢኦም ዋላ ሓደ ነገር ኣይፈልጡን እዮም።ኩሉና ንፈልጦ ኢና መጽናዕቲ ትምህርቲ መድሃኒት ኣዚዩ ኣገዳሲ ሙኳኑ። ሜዲካል ሳይንስ ሚልዮናት ሰባት ካብ ሕማም ፈዊሱን ኣብ ወለዶና ግዚኡ ቅድሚ ምእኻሉ ዝተወልዱ ህጻናት ኣድሒኑ እዩ።እዚ ክኾነሉ ዝኽኣለ ኽኣ ሜዲካል ሳይንቲስት ኩሎም ብዛዕባ ናይ ሰብነትን ጸላእትን ከመይ ጌይሮም ከም ዘጥቅዑና ስለ ዘጽንዑን ኣዚዩ ጽዑቕ መጽናዕቲ ብዛዕባ ባክተሪያን ቫይረስን ስለ ዝገበሩን እዩ።ጥዕና ወዲ ሰብ ዝተምሓየሸ ሳይንቲስት ነቲ ጸላኢ ሰብነትና ክቐትል ዝኽእል መድሃኒት ካብ ሰብነትና ጸሪጉ ዘውጾም ምሂዞም እዮም።ኣብ ኣካላዊ ስብነት ሓቂ ዝኾነ ኣብ ውሽጢ መንፍስና ኣዚዩ ሓቂ እዩ። ከም እውን ብዛዕባ ሰይጣን ውን ከንጽዕ የድሌና -ነቲ ጸላኢ ናይ መንፈስና - እንተ ድኣ ካብ መንፈስና ከነልቅቖን ከም እውን ብንጽህና ንኣምላኽ ክንሕልዎን ኮይና።መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ሰይጣን ብዙሕ ይነግረና እዩ ብርግጽ ኣምላኽ ድሕሪ ኣዳምን ሄዋንን ምፍጣሩ ብኡ ንብኡ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ሰይጣን ይዛረብ ። መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ኣዳምን ሄዋንን ኣብ ገነት ኤደን እንታይ ከም ዝሰርሑ ኣይነግረናን እዩ ።ኮይኑ ግን ትኽ ዝበለ መንገዲ ሰይጣን ናብ ገነት ኤደን ከም ዝመጸን ሓጥያትን ሕንፍሽፍሽን ከም ዘምጽኤ ፥ንኣዳምን ሄዋንን ካብ ኣምላኽ ከም ዘርሓቖም ይነግረና ጠንቂ ኩሉ ሓጥያት ዓመጽ ክፉኡን ሎሚ ኣብ ዓለም ዝርከብ ዘሎ ብምኽንያት ሰይጣን ናብ ገነት ኤደን ምእታዉ እዩ (ዘፍጥረት 3)።ስለ ምንታይ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ሰይጣን ሽዑ ንሹዑ ድሕሪ ብዛዕባ ፍጥረት ሰብ ሰብኣይን ሰበይትን ምንጋሩ ብዛዕባ ሰይጣን ዝነገረና ? እቲ ምኽንያት ኣምላኽ ብዛዕባ ሰይጣን ክንፈልጥ ይደሌና እዩ በዚ ኽኣ ምእንቲ ክነቅሕ እዩ።ሰይጣን ዝውሕጦ ደሊዩ ከም ዝጓዝም ኣንበሳ ከም ዝዘውር ሪኢና ኢና።ኣብ ጋዜጣ ሓደ ኣንበሳ ካብ መካነ እንስሳት ኣምሊጡ ኣሎ ኣብ ከተማ ውን ይዘውር ኣሎ ኢሉ እንተ ዝጽሕፉ ምእንቲ እቲ ኣንበሳ ዘለዎ ቦታ ፈሊጡ ክርሕቕ እዚ ኣንበሳ ኣበየናይ ቦታ ናይቲ ከተማ ከም ዘሎ ምፍላጥ ክሕግዘናዶ ኣይክእልን ? ብርግጽ ከምዚ ልክዕ መንገዲ እንተ ድኣ ሰይጣን እቲ ንጡፍ ኮይኑ ዝዓየሉ ቦታ እንተ ድኣ ፈሊጥናዮ እዚ ኽኣ ካብ ብዙሕ ጸገማት የድሕነና እዩ።ብዙሓት ኣመንቲ ብተደጋጋሚ ናይ ተስፋ ምቑራጽ እዋን ኣለዎም። ሓደ ነገር ክንፈልጥ ይግባእ እዚ ተስፋ ምቑራጽ ፍጹም ካብ ኣምላኽ ኣይመጽእን እዩ እዚ ኩሉ ግዜ ካብ ሰይጣን እዩ ዝመጽእ ብኸምዚ ልክዕ መንገዲ ክኣ ዓመጽ ፥ቅነኢ፥መረር፥ክፋእ ዘረባ ፥ምጉሩምራም ፥ምእዳም ኣንጻር ስልጣናት ኩሉ ዓይነት ክፉኡን መበቆሉ ካብ ሰይጣን እዩ ብዛዕባ ጸላኢና ምፍላጥ ጽብቕ ነገር እዩ ።ስለዚ ክኣ ነዞም ክፍኣት ኣብ ህይወትና ክንስዕሮም ንኽእል ኢና።ኣብ መኽፈቲ ገጻት ሓድሽ ኪዳን ብዛዕባ ሰይጣን ነንብብ ጎይታና የሱስ ብማይ ምስ ተጠመቐ ብመንፈስ ቅዱስ ክኣ ምስ ተቐብኤ ምስ ተነገረና ብኡ ንብኡ ብዛዕባ ሰይጣን ኣብ በረኻ ከም ዝተፈተነ ነንብብ። እዚ ጠቓሚ ስጉምቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ናይ ሰይጣን ስራሕ ዝገለጸልና ስለ ምንታይ እዩ ? ንፍሕሶ ሰይጣን ወይ ሓይሊ ናይቲ ናይ ነፍስና ጸላኢ ዘይንፈልጥ ምእንቲ ከይንኸውን እዩ።መንእሰያት ብዛዕባ ሰይጣን ክፈልጡ ኣዚዩ ጠቓሚ እዩ ምኽንያቱ ሓንሳእ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ሰይጣን ዝምህሮ እንተ ፈሊጥካዮ ጥንቑቕ ክትከውን ኢኻ።ደጊም ንሰይጣን እትፈርሆ ኣይክትከውንን ኢኻ፥ልክዕ ከምቲ ብዙሓት ሰባት ንሰይጣን ዝፍርህዎ።ምኽንያቱ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕብኡ እንታይ ከም ዝምህር ስለ ዘይፈልጡ እዩ።ሰባት ጸሊም ሽሑር ክገብሩ ወይ ጥንቆላ ኣብኦም ክገብሩ ከለዉ ይፈርሕዎም እዮም እዚ ኽኣ ሰይጣን ኣብ መስቀል ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ከም ዝተስዓረ ኣይፈልጥዎን እዮም።ሓንሳብ ክይዒንትኻ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዝገበርልና ኽሪኣ ምስ ተኸፈታ ፍጹም ደጊምካ ንሰይጣን ኣይክትፈርሆን ኢኻ።ሓደ ሓደ እዋን ሰይጣን ኣብ ናይ ክርስትያናት ኣኼባ ብኣጋንንቲ ዝተትሓዙ ሰባት ገይሩ መደብ ከቋርጽ ይፍትን እዩ፥ልክዕ ከም የሱስ ኣብ ሙኩራብ እናሰበኸ ከሎ ሰይጣን ዝገበሮ ኮይኑ ግን ከምዚ ክገብር ክፍቀደሉ ፍጹም ኣይግባእን እዩ።ሓደ እዋን ኣብ ሕብረትና ኣብ ሞንጎ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ መጽናዕቲ ሓደ ኣጋንንቲ ዝሓደርዎ ሰብኣይ ልክዕ ኣብ ሞንጎ መሕለፊ ኮፍ መበሊ ከም ተመን እናንፋሓኸ ናብ ቅድሚት እቲ ሕብረት መጺኡ ነቲ ሕብረት ክርብሽ እናፈተነ እቲ ጋኔን ብስም የሱስ ምስ ተገሰጸ ብኡ ንብኡ እቲ ሰብኣይ ኣብቲ ዝንበሮ ባይታ ድቃስ ወሲድዎ ድሕሪ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ መጽናዕቲ ምስ ተወድኤ ኩሉና ኣብ መወዳእታ "ኣሜን" ምስ በልና ተበራቢሩ።ሽዑ ኽኣ ተዛሪብናዮ። ሰይጣን ብወከልቱ ገይሩ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ መጽናዕትና ከቋርጾ ኣይነፈቕደሉን ኢና።ኣብ ካልእ ብዙሕ ሰብ ኣብ ዝነበረሉ ሕብረት ኣብ ደገ ዝካየድ ሃንደበት ሓደ ሰብኣይ ኣብ ቅድሚ ናይ መስበኺ ቦታ ክስዕስዕ ጀሚሩ ብዛዕባ ሓደ ኣዚዩ ኣገዳሲ ነገር እናተዛረብኩ ከለኹ ብኣስተርጓሚ ገይረ ኮፍ ክብል ምስ ሓተትክዎ ንሕቶይ ሸለል ኢልዎ ሽዑ ነቲ ኣብቲ ሰብኣይ ዘሎ ርኹስ መንፈስ ብስም የሱስ ገሲጽናዮ ሽዑ እቲ ስብኣይ ጸጥ ኢሉ ክፍ በለ።እወ ኣጋንንቲ ግድን ክእዘዙ ኣሎዎም ብስም የሱስ ዝእዘዝሉ ምኽንያት ክኣ ኩሎም ኣጋንንቲ ኣብ መስቀል ጎይታና የሱስ ስለ ዝተስዓሩ እዩ።ስለዚ ኣብ ብርቱዕ ስም የሱስ ክርስቶስ ሓይሊ ከም ዘሎ ክንፈልጥ ኣዚዩ ጠቓሚ እዩ። የሱስ ኣብ መስቀል ንሰይጣን ሲዒርዎ እዩ ፍጹም ንሰይጣን ክትፈርሆ ኣይድሌካን እዩ ።ንጸላኢኻ እንተ ዘይፈሊጥካዮ ኢኻ ሓደ ነገር ከይገብረካ ኣብ ፍርሒ እትንብርን ወይ ካልኡት ንዓኻ ።ኮይኑ ግን ክትንክፈካ ኣይክእልን እዩ እንተ ድኣ የሱስ ጎይታ ሙሉእ ህይወትካ ክኸውን እንተ ፈቒድካሉ የሱስ ኣብ መስቀል ንሰይጣን ምስ ስዓሮ ኩሉ ሓይሉ ተመንዚዑ እዩ።

Chapter 2
መበቆል ሰይጣን

ኣምላኽ ካብ ዘልኣለም ኩሉ ከም ዝነበረ ንፈልጥ ኢና መጽሓፍ ቅዱስ ብኸምዚ መግለጺ ይጅምር "መጀመሪያ ኣምላኽ….." (ዘፍጥረት1=1) እዚኦም ኣርብዓተ ናይ መጀመሪያ ቃላት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እዮም። እዚ ኽኣ ዘመናት ዘልኣለም ዝሓለፈ ኣዚዩ ሩሑቕ ኣእምሮና ዋላ ክርድኦ ዘይክእል እዩ። ምኽንያቱ ኣእምሮና ንግዜ ጥራይ እዩ ክግንዘቦ ዝኽእል ኣምላኽ ቅድሚ ግዜ ምጅማሩ እዩ ህላውነቱ።እንተ ኾነ ሰይጣን ቅድሚ ግዜ ምጅማሩ ኣይነበረን። ሰይጣን ዝተፈጠረ ፍጡር እዩ ኮይኑ ግን ኣምላኽ ክፉእ ፈጢሩ ማለት ድዩ ? ኣይፋሉን እዚ ክኸውን ዘይክል እዩ ኣምላኽ ፍጹም ክፉእ ክፈጥር ኣይክእል እዩ ። ኩሉ ዝፈጠሮ ፍጹም ጽብቕ እዩ ዋላ ኣዳምን ሄዋንን ክፍጠሩ ከለዉ ፍጹማት እዮም ነይሮም ሰይጣን ውን ከምኡ ክፍጠር ከሎ ኣብቲ እዋን ክኣ" ከኾብ ወጋሕታ" ተባሂሉ ይፍለጥ ንይሩ (ኢሳያይስ 14=12) እዚ ስም ሕጂ ሕማቕ ስም እዩ ዘመልክት ግናኸ ከምኡ ኣይነበረን ኣብቲ መጀመሪያ ክፍጠር ከሎ ።ከም መራሒ መልኣኽቲ ንእግዚብሄር ምእንቲ ከምልኹ ክምርሕ ሰይጣን ከም ሊቀ መልኣክት እዩ ተፈጢሩ። እግዚኣብሄር ክፈጥሮ ከሎ ብዙሕ ልዕለ ተፈጥሮ ዝኾነ ክእለትን ሓይልን ሂብዎ እዩ ኮይኑ ግን ኣብ ሓጥያት ወዲቑ ሰይጣን ክኣ ኮይኑ።ኮይኑ ግን እቶም ሓይልታት ክሳብ ሕጂ ምስኡ ኣሎዉ። ምኽንያቱ ምስ ወደቐ ኣምላኽ እቶም ውህበታት ካብኡ ኣይወሰዶምን ምናልባት ንግረም ንኸውን ኣምላኽ ስለ ምንታይ ካብ ሰይጣን እቶም ሓይልታት ዘይወሰዶም! እቲ ምኽንያት መብዛሕትኡ ግዜ ኣምላኽ ዝሃቦ ውህበታት መሊሱ ኣይወስድን እዩ ።ዋላ ደቂ ሰባት ከም ልሙድ ንኻልእ ዝሃብናዮ ውህበት ተመሊስና ኣይንወስዶን ኢና እቲ ሰብ ዋላ ሓደ ምዓልቲ ኣንጻርና እንተ ተለዓለ ! ስለዚ እዩ ኽኣ ሰይጣን ሓይሉ ንሰባት ንምጉዳእ ዝጥቀመሉ ፥በዚ ሰባት ምስኡ ምትሕሓዝ ዘሎዎም ብጥንቆላ ገይሮም ልዕል ተፈጥሮ ዝኾኑ ነገራት ዝገብሩ ። ብዛዕባ ሰይጣን ዝምልከት ከምዚ ተጻሒፉ ኣሎ "ኣየ፡ ኣታ ብሩህ ኮዀብ ወዲ ወጋሕታ፡ ከመይ ኢልካ ኻብ ሰማይ ወደቕካ፡ ንስኻ ነህዛብ ዘውደቕካስ፡ ከመይ ኢልካ ናብ ምድሪ ተደርቤኻ" (ኢሳያይስ 14=12)።ከም ሊቀ መልኣኽ ሉሲፈር ኣብ ቅድሚ ህላውነት ኣምላኽ ከም ቀዋሚ እዩ ነይሩ ፥ሰለ ምንታይ እዩ ወዲቑ ? እቲ ምኽንያት ኣብ ዝቕጽል ክልተ ጥቕሲ ተዋሂቡ እዩ "ንስኻስ ብልብኻ፡ ናብ ሰማይ ክድይብ፡ ንዝፋነይ ኣብ ልዕሊ ኸዋኽብቲ ኣምላክ ልዕል ከብሎ፡ ኣብ ወሰን ሰሜን ኣብ ልዕሊ ኸረን ማሕበር ክቕመጥ እየ። ኣብ ልዕሊ ርእሲ ደበናታት ክድይብ፡ ነቲ ኣዝዩ ልዑል ክመስል እየ በልካ"(ኢሳያይስ14=13-14) ሉሲፈር ብዙሕ ውህበት ነይርዎ ኣዚዩ ዉቁብን ልዕሊ ኩሎም መልኣኽቲ ውን ክእለት ነይርዎ፥ ንእግዚኣብሄር ከምልኹ ንመልኣኽቲ ይመርሕ ነይሩ ክሳብ እታ ናብ ልቡ ትዕቢት ዝኣተወትላ ፥ድሓር ከምዚ ክሓስብ ጀሚሩ "ሓደ ሰብ ጥራይ እዩ ልዕለይ ዘሎ ንሱ ኽኣ ኣምላኽ ገዛእ ርእሱ እዩ፥ኣብ ልዕሊኡ ክወጽእን ክመርሕን እየ"።እዚ እቲ ኣዚዩ ናይ ዕሽነት ሓሳብ ናብ ልቡ ዝመጸ እዩ፥ከመይ ኢሉ እዩ ኣብ ልዕሊ ፈጣሪኡ ክወጽእ ዝኽእል? ግናኸ ሰይጣን ከምኡ እዩ ኣብ ብዙሕ ነገራት ዝገብሮን ዝሓስቦን ዓሻ እዩ፥ዋላ እኳ በሊሕ እንተ ኾነ ! ብዙሓት በላሕቲ ሰባት ኣብ ዓለም ውን ከምኡ እዮም ብዙሕ ዕሽነት ነገራት ዝፍጽሙ፥ብመንፈሳዊ ኣዘራርባ እዩ። ብመጠን ብዙሕ ብዛዕባ ሰይጣን ዘጽናዕናዮ ኣብ ብዙሕ ነገራት ዓሻ ሙኳኑ ብዙሕ ክንርኢ ኢና።ሰይጣን ሕጉስ ኣይነበረን በቲ ኣምላኽ ዘቕመጦ ቦታ ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፍ ክወጽእ ደሊዩ ኣይከውንን እዩ እዚ ኣይበለን፥ በቃ ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ኣብ ልቡ ከቐምጥ ጀሚሩ እዚ ኣብ ጥቕሲ 13 ነንብቦ "ንስኻስ ብልብኻ፡ ናብ ሰማይ ክድይብ፡ ንዝፋነይ ኣብ ልዕሊ ኸዋኽብቲ ኣምላኽ ልዕል ከብሎ፡ ኣብ ወሰን ሰሜን ኣብ ልዕሊ ኸረን ማሕበር ክቕመጥ እየ" (ኢሳያይስ14=13)። ኮይኑ ግን ኣምላኽ ንልብና ይርኤዮ እዩ ኣብ ልቢ ሉሲፈር ውን እንታይ ይትልም ከም ዘሎ ሪኢዎ እዩ።ኣብ ሞንጎ ፈተናን ሓጥያትን ፍልልይ ኣሎ ፈተና መጀመሪያ ከም ሓሳብ ናብ ሓጥያት ዝኸውን ምስ ናብ ኣእምሮና ዝመጽእ ሓሳብ ምስ እንስማማዕ ጥራይ እዩ፥እንተ ድኣ በቲ ሓደ ወገን ነቲ ሓሳብ ብቕጽበት ነጽግናዮ ሓጥያት ኣይሰራሕናን።ንኣብነት ኣብ ቅድሚ ሰባት ንሰብ ከተዋርድ ወይ ከተትሕት በዚ ኽኣ ኽኣ ንስኻ ብሉጽ ሰብ ኮይንካ ክትርኤ ከምዚ ክፉእ ሓሳባት መጺካ ይፈልጥዶ?ትፈልጥ ዲኻ ናይ መጀመሪያ ፍጡር ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ከም ዝነበሮ? ንሱ ኽኣ ሰይጣን እዩ ንመን እዩ ንታሕቲ ከውርዶ ዝደለየ? መልኣኽቲ ኣይኮኑን ምኽንያቱ ንሶም ኣብ ትሕቲኡ ስለ ዝነበሩ፥ ንኣምላኽ እዩ እዩ ንታሕቲ ከውርዶ ዝደለየ ንሰባት ንታሕቲ ምውራድካ ገዛእ ርእስኻ ኣብ ላዕሊ ምእንቲ ክትከውን ምድላይ ናይ ሰይጣን ብዙሕ መንፈስ እዩ።ስለ ምንታይ ጸላእትኹም ግድን ክትፈልጡ ኣልኩም ዝበልኩኽም ? ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ኣብ ኣእምሮኹም ምስ ዝኣቱ ጸላኺ ናባኻ ክኣቱ ይፍትን ከም ዘሎ ክትፈልጥ ይግባእ እቲ ዝጓዝም ዘሎ ኣንበሳ ንኽውሕጠካ ይጽበ እዩ ዘሎ።ብዙሕ ዓመታት ኣይወስድን እቲ ዝልዓለ ሊቀ መልኣኽቲ ሰይጣን ንክኸውን ኣይፋሉን ፥ብቕጽበት ጥራይ እዩ በብቑሩብ ወይ ክኣ ደረጃ ብደረጃ ኣይኮነን ወዲቑ ኣይፋሉን ሰይጣን ከም መብረቕ ኣብ ሓድ እዋን እዩ ከምቲ የሱስ ዝበሎ "በሎም፥ ሰይጣን ከም መብረቕ ካብ ሰማይ ኪወድቕ ከሎ ርኤኽዎ" (ሉቃስ 10=18) ኣብ ሓደ እዋን ብቕጽበት ዘንጸባርቕ ነይሩ ብኡ ንብኡ ከም ኣምላኽ ሙኳን ዝብል ሓሳብ ክምገብ ምስ ጀመረ ብቕጽበት ክኣ ሰይጣን ኮይኑ።መልኣኽ ክንደይ ግዜ ወሲዱሉ ሰይጣን ንክኸውን ? ዋላ ሓደ ካልኢት ኣይኮነን በቃ ብቕጽበት እዩ ።ንሓደ ብሓቂ ሰናይ ሰብ ክንደይ ግዜ ይወስደሉ ናብ ሰይጣን ክልወጥ ወዱ ክኸውን ? በቃ ብቕጽበት ኩሉ እዚ ኣይትረስዓዮ።ብዛዕባ መቦቆል ሰይጣን ዝነግረና ካልእ ክፍሊ ጹሑፍ ኣብ መጽሓፍ ህዝቄል ምዕራፍ 28 እዩ ።ሰይጣን ንጉስ ጢሮስ ተባሂሉ ክጽዋዕ ንርኢ ድሕሪ ገዛእቲ እዛ ዓለም ናይ ኣጋንንቲ ሓይል ኣሎ፥ኣብቲ ግዜ እቲ ሰይጣን ገዛእ ርእሱ ድሕሪ ናይ ጢሮስ ገዛኢ ነይሩ ጎይታ ንሰይጣን ነቲ ኣብ ሰብ ንጉስ ጢሮስ ሓዲሩ ዝነበረ እዩ ተዛሪብዎ።ጎይታ ንሰይጣን ኣብ ገነት ኤደን ዝነበረሉ ግዜ ኣዘኪርዎ እዩ "ንስኻ ኣብ ኤደን ገነት እግዚኣብሄር ነበርካ። በብዝዓይነቱ ክቡር እምኒ፣ ሰርድዮስ፣ ቶጳዝዮን፣ ከልቄድዮን፣ ክሪሶሊት፣ ሰርዶንክስን፣፣ ያስጲስ ሰፊሮስ፣ ክሪሶጵራስ፣ ስመራግዶስን ወርቅን ተኸዲንካ ነበርካ። እቲ ከበሮኻን ዕንዱርካን ምሳኻ ነበረ፣ በታ እተፈጠርካላ መዓልቲ ተዳለወ" (ህዝቄል 28=13) እዚ ሉሲፈር ቅድሚ ኣዳምን ሄዋንን ኣብ ገነት ኤደን ከም ዝነበረ ይነግረና ፥ጎይታ ኽኣ ሰይጣን ከመይ ከም ዝነበረ ኣዘኪርዎ ከምዚ ብምባል "ብብዝሒ ነግድኻ ውሽጥኻ ብዓመጻ መልኤ እሞ ሓጢኣት ገበርካ። ስለዚ፣ ኣታ እተጽልል ኪሩብ፣ ካብቲ ኸረን ኣምላኽ ከም ርኹስ ደርቤኹኻ፣ ካብ ማእከል እቲ ኣእማን ሓዊ ኸኣ ኣጥፋእኩኻ። ብምኽንያት መልክዕካ ልብኻ ተዐበየ፣ ብኽብረትካ ድማ ጥበብካ ኣባላሾኻ። ኣብ ምድሪ ጻሕ ኣበልኩኻ፣ ኪርእዩኻስ ኣብ ቅድሚ ነገስታት ወፌኹኻ" (ህዝቄል 28=26-17)።ቀዳምነት ልቢ ሰይጣን ዝተዓበየሉ ምኽንያት ጽባቐኡ እዩ፥ኣብ መስትያት ምስልኻ ክትሪኢ ከለኻ ርእስኻ ምስ ካልኦት ብምውድዳር ማዕረ ክንደይ ምልኩዕ ሙኳንካ ልብኻ ትዓብዩዶ? በዚ ነገር ተጠንቀቕ ስለቲ ዝሃበካ ጽብቕ ውህበታት ኣምላኽ ኣመስግን ፥ምልኩዕ ገጽ እንተ ሃሊዩካ በዚ ነገር ዋላ ሓደ ጸገም ወይ ጌጋ የልቦን ፥ግናኸ ብእኡ እትዕበ እንተ ኾንካ ግን ጌጋ እዩ ምኽንያቱ በዚ ንሰይጣን ምዓጾ ትኸፍተሉ ኢኻ ዘሎኻ።ካልኣይ ናይ ሰይጣን ምኽንያት ምዕባዩ መንፋዕቱ እዩ ትፈልጥዶ ኣብ ሞንጎ ኩሎም ፍጡራት ሰይጣን እቲ ዝበልሔ ሙኳኑ? በሊሕ ሙኳኑ ዋላ ሓደ ጸገም ወይ ጌጋ የብሉን ምስትውዓልና ንኽብሪ ኣምላኽ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ፥ኮይኑ ግን ብእኡ ክንዕበ መሰል የብልናን ኣይፋሉን ስለ ምስትውዓልካ ንኣምላኽ ኣመስግኖ ስለ ጽብቕ መልክዕ ዘሎካ ንኣምላኽ ኣመስግኖ ኮይኑ ግን ብእኡ ኣይትኹራዕ።እቲ ሳልሳይ ምኽንያት ብኽእለቱ ምዕባዩ እዩ ፥ሰይጣን እቲ ዝልዓለ ቦታ ኣብ ካብ ማእኸል ፍጡራት እዩ ነይርዎ። ሰይጣን እቶም ስለሰተ ዝተዓበየሎም ጽባቔኡ፥ ምስትውዓሉ፥ዝልዓለ ቦታ ምሓዙ ኩሎም ውህበት ናይ ኣምላኽ ሙኳኑ ካብ ዘይምፍላጥ ወዲቑ። ከም እውን ምስ ብዙሓት ደቂ ሰባትን ብዙሓት ክርስትያናትን ነዚ ነገር ካብ ዘይምፍላጥ ወዲቖም እዮም።በዚ እዩ ኽኣ ሰይጣን ኣብ ህይወቶም መርገጺ እግሪ ዝረክብን ኣብ መወዳእታ ኽኣ ዝዕንዎምን።ስለዚ ኩሉ ሓጥያት ኣብ ዓለም ዘሎ መቦቆሉ ትዕቢት ሙኳኑ ንርኢ ብቕትለት ወይ ብዙሙት ዘይኮነስ ብትዕቢት እዩ። በዚ እዩ ኽኣ ምድሓን ብናይ ክርስቶስ ገዛእ ርእሱ ብምትሓት ዝመጸ።መንገዲ ትሕትና መንገዲ ምንጋፍ ካብ ኩሉ ውዲትን ተንኮልን ሰይጣን እዩ።በቲ ዝተዋሃበካ ናይ ዘይምዕጋብ መንፈስ ኣብ ሰይጣን ንሪኦ ኢና ከምቲ ኣምላኽ ዝሪኦ ጌይርና ናብዛ ዓለም እንተ ንርኢ ኮይና ምግሩምራም ፥ምዕዝምዛም፥ምምራርን ዝመልኦም ሰባት ኣብ ኩሉ ቦታ ንርከብ። እዚ መንፈስ ክኣ ካብ ሰይጣን ኣብ ኣእምርኦም ዝሰረጸ እዩ።ካልእ ካብ ሰይጣን ዝተበገሰ ነገር ናይ ዓመጽ መንፈስ ኣንጻር ስልጣናት እዩ ። ልዕሊኡ ሓደ ስልጣን ዘሎዎ ነይሩ ንሱ ኽኣ ኣምላኽ እዩ ኣንጻር ስልጣን ኣምላኽ ክኣ ዓሚጹ ፥ኣብ ልዕሊ ስልጣን ኣምላኽ ክወጽእን ንኣምላኽ ክኣ ንታሕቲ ክደፍኦ ደልዩ፥እዚ መንፈስ ኣብ ዘርኢ ወዲ ሰብ ንረኽቦዶ? መንፈስ ዓመጽ ኣንጻር ስልጣናት ለውጥታት ኣብ ሃገራትን፥ፋብሪካታትን ዘለዓዓለ፥ ኣብዘን ምዓልታት ኣብ ሞንጎ ተምሃሮ ኮሎጃት ጥራይ ዘይኮነ እንኮላይ ኣብ ሞንጎ ቤተ ክርስትያን ዋላ ኣብ ገዛ ኣብ ሞንጎ ንኣሽቱ ቆልዑት ዘሎን እዩ።እዚ ኩሉ ርጉጽ ምልክታት ዓለም እናንቆልቆለት ትኸይድ ከም ዘላ ዘርኢ እዩ፥ንመምሃራን ዘይምኽባር ንወለዲ ፥ንሽማግለታት ምሕበር ኣምላኽ ኣብ ኩሉ ዘስፋሕፍሔ እዩ።ኣይትረስዕ እዚ ናይ ዓመጽ መንፈስ እዩ ነቲ ብሉጽ መልኣኽ ናብ ሰይጣን ዝቐየሮ ።ስለዚ ናይ ዓመጽ መንፈስ ሎሚ ውን እንተ ኾነ ንንፉዕ ንእሽተይ ወዲ ወይ ጓል ናብ ሰይጣን ክቕይር ይኽእል እዩ።ኣምላኽ ንዋላ ሓደ ክፉእ ክኸውን ኣይገብሮን እዩ ። ገዛ ርእስና ንመንፈስ ሰይጣን ክፉታት ምስ ኮና እዩ ርእስና ክፉእ ክኸውን እንገብሮ።ሕጂ እምብኣር ፍለጥ ሓደ ናይ መወዳእታ ባህሪ ብዛዕባ ሰይጣን ምስ ወደቐ ንበይኑ ጥራይ ኣይኮነን ወዲቑ ብጾቱ ነይሮሞ እዮም ኣብ ራኢ ዮውሃንስ 12=4 ከምዚ ነንብብ "እቲ ጭራኡ ድማ ሲሶ ኸዋኽብቲ ሰማይ ሰሐበ፡ ናብ ምድሪውን ደርበዮም። እቲ ገበል ድማ፡ ምስ ወለደትሲ ነቲ ውሉዳ ምእንቲ ኺውሕጦ ኢሉ፡ ኣብ ቅድሚ እታ ኽትወልድ ዝቐረበት ሰበይቲ ደው በለ" መልኣኽቲ ምስኡ ከም ዝወደቑን ከም ዝስሓቦምን ንርኢ። ብዕሽነት ብመንፈስ ትዕቢት፥ብዘለካ ዘይምዕጋብን ዓመጽን ሲዒቦሞ እዚ ኽኣ ኣብ ሓደ ምዕልቲ እዩ። ሓደ ሰብ ክፉእ እንተ ኾይኑ ብገዛእ ርእሱ ክፉእ ኮይኑ ጥራይ በዚ ኣይዓግብን እዩ፥ንኻልኡት ንታሕቲ ክስሕቦምን ከምኡ ክፉኣትን ኣብ ዘሕዝን ኩነታት እዩ ዝደሊ። ሱር ምረት ኣብ ሓደ ሰብ ንቡዙሓት ንኻልኡት ክብክል ይኽእል እዩ እቶም ካልኡት ሰባት ጥንቁቓት እንተ ዘይኮይኖምን (እብራውያን 12=15) ኣንብብ።

Chapter 3
ናይ ሰይጣን ምትላል

ኣብ ዘፍጥረት 3 ሰይጣን ከመይ ጌይሩ ሰብ ከም ዘጥቅዕ ክንሪኢ ንኽእል ከምዚ ይብል ኣብኡ ተመን ኣዚዩ ካብ ኩሎም እንስሳታት ዝጎርሔ ነይሩ ።ሰይጣን ክኣ ናብዚ ተመን ኣትዩ ልክዕ ከምቲ ኣብ ጌርጌሴኖን ዝነበረ ሰብኣይ የሱስ ነቶም ኣጋንንቲ ምስ ኣውጾም ናብተ ሓሰማታት ዝኣተዉ።ሰይጣን ክኣ በቲ ተመን ገይሩ ንሄዋን ተዛሪብዋ ከምዚ ኢሉ ውን ሓቲትዋ "ኣምላኽ ብሓቂ ካብ ኩሉ ኣእዋም ናይ ኣታኽልቲ ኣይትብልዑ ኢልኩም ድዩ ? " ሄዋን ብርግጽ እቲ ኣምላኽ ዝበለና እዚ እዩ ምስ በለት ፥ሰይጣን ክኣ ንቃል ኣምላኽ ተጻሪርዎ ከምዚ ድማ በላ "ኣይትሞቱን ኢኹም"።

ፍለጥ ኢኻ ሰይጣን ከመይ ጌይሩ ከም ዝመጽእ ቀዳምነት ንቃል ኣምላኽ እዩ ዝሓትት ንዓና'ውን ብኸምዚ መንገዲ እዩ ዝመጻና "ነዚ ነገር ከይንገብሮ ናይ ብሓቂ ኣምላኽ ተዛሪቡ ድዩ?" "እዚ ነገር ምግባር እንታይ ጸገም ኣሎዎ? " እዞም ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ትእዛዛት ናይ ጥንቲ ቅዲ እዮም ጳውሎስ ብህይወቱ ኣብ ዝነበረሉ ግዜን ባህልን እዮም ተጻሒፎም ፥ቃል ብቃል ኣብዚ 20 ክፍለ ዘመን ክንእዘዞም ኣሎና ማለት ኣይኮነን" ወ.ዘ.ተ ወ.ዘ.ተ።

ኣጉባዝን ዓበይትን ከምዚ ዓይነት ሕቶታት ክሓቱ ንረኽቦም ፥ቅሩብ እንተ ዝርድኦም ኣብ ክንዲ ሰይጣን ኮይኖም ከም ዝዛረቡ ዘሎው። ዋላኳ ሕልንኦም ሓደ ነገር ጌጋ ከም ዘሎ እንተ ነገሮም ንቲ ኣምላኽ ዝኸልከሎ ክሓቱን ንናቶም ሓሳብ ክገልጽዎ ይቕጽሉ።

ሓደ ነገር ኣምላኽ እንተ ከልኪሉ ኣብ ቃሉ ወይ እንተ ኣዚዙ ርግጸኛታት ክንከውን ንኽእል ኢና ኣምላኽ ጽብቕ ምኽንያት ከም ዘሎዎ።እንተ ኾነ ሰይጣን ኩሉ ግዜ ክንሓትት ይገብረና ኣምላኽ ናይ ብሓቂ ድዩ ከምዚ ኢሉ ወ.ዘ.ተ እንታይ እዩ ናይ ሰይጣን ናይ መወዳእታ ዕላማ ንቃል ኣምላኽ ክሕተት ዝገብር ? እቲ ዕላማ ከምቲ ናይ ሄዋን ጉዳይ ልክዕ ሓደ እዩ ካብ ጎይታ ከርሕቐና እዩ ኣምላኽ ክነጽገናን ንወጻኢ ክድርቤና ፥ዋላ ከምቲ ንኣዳምን ሄዋንን ካብ ህላውነቱ ኣውጺኡ ዝሰጎጎም።

ጎይታና የሱስ ሓደ እዋን ሰይጣን ሰራቒ እዩ ኢሉ ተዛሪቡ ኣሎ ሰይጣን ገንዘብ ኣይኮነን ዝሰርቕ ምኽንያቱ ገንዘብ ዘለኣለማዊ ዋጋ ከም ዘይብሉ ስለ ዝፈልጥ እዩ።ዘልኣለማዊ ዋጋ ዘለዎ ጥራይ እዩ ዝሰርቕ ቀዳምነት ክኣ ነፍሲ ሰባት እዩ፥የሱስ ቀጺሉ ከምዚ ኢሉ ኣሎ ሰይጣን ድሕሪ ምስራቑ ክኣ ይቐትልን ይዕኑን እዩ ንቲ ዝሰረቖ "ሰራቒ፡ብጀካ ኺሰርቕን ኪሐርድን ኬጥፍእን ኢሉ ኣይመጽእን እዩ። ኣነ ግና ህይወት ምስ ተረፉ ምእንቲ ኺረክባ እየ ዝመጻእኩ" (ዮው 10=10)።ምስ እዚ ብምንጽጻር ክኣ የሱስ ሓሊፉ ከምዚ ኢሉ ንሱ ባዕሉ ዝመጸ ህይወት ምስ ትርፉ ክህብ እዩ።

ዘግረምዶ ኣይኮነን ኣብ ዓለም ካብ ዓለም 5.5 ሚሊዮን ህዝቢ ልዕሊ 99% ካብዚ ሕዝቢ ናይ ሰይጣን ሓሶት ክኣምኑን ክእዘዝዎን መሪጾም ኣብ ክንዲ ኣብ ክርስቶስ የሱስ ዝኣምኑን ናይ እግዚብሄር ቃል ዝእዘዙን ።ኣብዚ ኣዚዩ ገዚፍ ስራሓ ሰይጣን ከም ዝሰርሔ ንሰባት ንቃል ኣምላኽ ዘይምእዛዝ ጸገም ከም ዘይብሉ ንሰባት ከም ዝእምኖም ንርኢ።

ሰባት ንመጀመሪያ ግዜ መስተ ምሰተዩ ወይ ናይ መጀመሪያ ሽጋራ ምስ ኣትከኹ ወይ ከም ሄሮይን ዕጸ ፋርስ ክወስዱ ምስ ጀመሩ ይመስልካዶ ሰይጣን ዝነግሮም እዚ ነገር ብምግባሮም እዞም ነገራት ኣካሎምን ኣእምሮኦምን ኣበላሽዮም መወዳእታ ኽኣ ነፍሳታም ናብ ሲኦል ንዘልኣለም ከም ዝሰዶም ? ኣይፋሉን ንሱ እቲ ሓቂ ኣይነግሮምን እዩ -ምኽንያቱ እቲ ሓቂ ክትስምዖ ደስ ስለ ዘይብል ።ንሱ ዝነግሮም ነዚ ብምፍታኖም ካብኡ ኽኣ ገለ ደስታ ከም ዝረኽብን እዩ እዚ እዩ ኽኣ ሰይጣን ንሄዋን ዝነገራ።

ብኸምዚ እዩ ሰይጣን ሎሚ ኣብ ኩሉ ዓለም ዙሩያ ንሚሊዮናት መንእሰያት ዘስሕቶም ዘሎ ዋላ ዘይሞራላዊ ተግባራት ወይ ስርቂ ንብረት ሰብ ሰይጣን ይብል " እንታይ ጸገም ኣሎዎ ? ሰባት ዝብልዎ ናይ 19 ክፍለ ዘመን ሓሳባት ኣይትመራሕ ወ.ዘ.ተ ከም እዝኤም ሓሳባት ሰይጣን ኣብ ኣእሙሮኻ ዘቕምጦ ተጠንቀቕ! ናይ ሰይጣን ናይ መወዳእታ ዕላምኡ ንኽዕንወካ ከጥፍኣካን እዩ።

ኣብ ጥቕሲ 6 ሄዋን እታ ፍረ ኦም ንመግቢ ጽብቕ ሙኳና ከም ዝርኣየት ንርኢ።ኣካላ ኽኣ ናብኣ ተሳሒቡ እታ ዝተኸልከለት ፍረ ብዙሕ ኣብ 20 ክፍለ ዘመን መዘና ብዙሕ ነገራት ኣምላኽ ዝኸልከሎ ኣካልና ናብኡ ክስሓብ ክንረኽቦ ኢና።

ቃል ኣምላኽ ከምዚ ክብል ይቕጽል ሄዋን እታ ኦም ንይዒንታ ባህ እተብል ኮይና እያ ረኺባታ ።ይዒንትና ብዙሕ ነገራት ኣዚዩ ባህ ዘብሎ ኮይኑ ግና ኣምላኽ ዝኸልከሎ ዋላ ንምርኣይ እዩ።

ቀጺሉ ካብኡ ክኣ ሄዋን እታ ፍረ ኦም ንኣእምሮኣ ኣዚያ እትብሃግ ኮይና እያ ረኺባታ። እታ ፍረ ኦም ብገለ ነገር ጥበበኛ ከም እትገብራ ሪኣታ ኣእምሮና ውን ናብቲ ኣምላኽ ዝኸልከሎ ነገራት ይስሓብ እዩ፥ኣካልካን ኣኣምሮኻ ናብ ሓደ ነገር ክስሓብ ከሎ ሕልናኻ ጌጋ ሙኳኑ ክነግረካ ከሎ ተጠንቀቕ።

ኣብታ እዋን ናይ ሄዋን ሕልና ብንጹር እቲ እትገብሮ ዝደለይት ጌጋ ሙኳኑ ከም ዝነገራ ርግጸኛ እየ ።ኣምላኽ ካብታ ፍረ ኦም ከትበልዕ ከም ዝኸልከላ ኣጸቢቓ ትፈልጥ እያ፥ኮይኑ ግና እንታይ እያ ገይራ ? ብምኽንያት ኣካላን ኣኣምሮኣን ክልቲኡ ነታ ፍረ ኦም ስለ ዝደለየ ገዛእ ርእሳ ነታ ፍረ ኦም ምብላዕ ጸገም ኣይምጽእን እዩ ኢላ ይኢሚናታ ስለዚ ሕልንኣ ቀቲላቶ ነታ ፍረ ኦም ወሲዳ ክኣ በልዓታ።

ሰይጣን ሄዋን ሓጥያት ክትሰርሕ ብምግባሩ እንታይ እዩ ኣስሊጡ? ብዙሓ ዓመታት ኣቐዲሙ ንሱ ገዛ ርእሱ ካብ ናይ ኣምላኽ ህላውነት እዩ ወዲቑ ሓንሳብ እኩይ ምስ ኮነ ካልኡት'ውን ምስ እኩያት ክኮኑ ወሲኑ።ምስ ዘርኢ ወዲ ሰብ ውን ልክዕ ከምዚ እዩ ፥ሰብ ክፉእ ነገር ክገብር ከሎ ንበይኑ ነቲ ክፉእ ነገር ምግባሩ ሕጉስ ኣይኮነን ካልኡት ሰባት ውን ከምኡ ክፉእ ክገብሩ እዩ ዝደሊ።

ኩሉኩም መንእሰያት መጽሓፍ ምሳሌ ክተንብቡ የተባባዓኩም ብሓቂ ጽብቕ መጽሓፍ እዩ ኩሉ ከተንብቦ፥ኣብ መጽሓፍ ምሳሌ 10=10 ከምዚ ይብል " ወደይ ሓጥኣን እንተ ሓባበሉኻ ሕራይ ኣይትበሎም" ።

ሰይጣን እኩይ ኮይኑ እዩ ንሄዋን ክኣ ምስኡ ንታሕቲ ክስሕባ ደሊዩ ሄዋን ውን ካብቲ መርዛም መንፈስ ተኻፋሊት ምስ ኮነት ንሳውን ብጊድኣ ንሰብኣያ ንታሕቲ ክትስሕቦ ደሊያ ።ስለዚ ካልእ ፍረ ወሲዳ ንሰብኣያ ሂባቶ በዚ እዩ ክኣ ንዘመናት ክፉእ ኣብ ዓለም ዝተባዝሔ ሓደ ሰብኣይ ክፉእ ኮይኑ ንኻልኡት ክኣ ናብኡ ንታሕቲ ሲሒብዎም።

በዚ ምኽንያት ክኣ ኢና ኩሉ ግዜ ጥንቁቓት ክንከውን ዘድሌና ሰይጣን ሓደ ሓደ እዋን ከም ዝጓዝም ኣንበሳ ኮይኑ ይመጻና እዩ እንተ ድኣ ኩሉ ግዜ ከም ዝጓዝም ኣንበሳ መጺኡና ብቐሊሉ ክንፈልጦ ንኽእል ኢና ኮይኑ ግን ኩሉ ግዜ ከምዚ ኮይኑ ኣይመጽእን እዩ፥ ሰይጣን ሓደ ሓደ ግዜ ከም ጽብቕ "መልኣኽ ብርሃን" ኮይኑ ይመጽእ እዩ (2 ቆሮ 11=14) እምብኣር ሽዑ እዩ ብሓቂ ኣዚይና ጥንቁቓት ክንከውን ዘሎና።

ኣብ ግምት ይእቱ የሱስ ክስቀልን ኣብ መስቀል ከም ዝመዉት ምስ ነገሮም ጴጥሮስ ከምዚ ኢሉ"ኣይከውንን እዩ እዚ ክኸውን ኣይትፍቀድ" ኮይኑ ግን የሱስ ብኡ ንብኡ ተጠዊን ጴጥሮስ ከምዚ ኢልዎ "ኣልግስ ብድሕረይ ኩን ሰይጣን" ዋላኳ ብጴጥሮስ እንተ መጸ እቲ ሓሳብ ካብ መንገዲ ስቅያትን መስቀልን ንምርሓቕ ዝመጸብ ድምጺ ሰይጣን ሙኳኑ ኣለሊዎ እዩ።

የሱስ ናብ መሰቀል ክኸይድ ከም ዘለዎ ፈሊጡ እዩ፥ምኽንያቱ ክኣ እቲ እንኮ መንገዲ ሰብ ሓጥያቱ ዝሕደገሉ ስለ ዝኾነ።

ጴጥሮስ ጽብቕ እዩ ተዛሪቡ ኮይኑ ግን ብእኡ ኣብታ እዋን ንየሱስ ናብ መስቀል ካብ ምኻድ ደው ከብሎ ብእኡ ጌይሩ ሰይጣን ከም ዝተዛረበ ኣይፈለጠን። እወ ሰይጣን ናባና ብቐረባ ይዕሩኽትና ጌይሩ ክመጽእ ይኽእል እዩ።ብጹብቕ ናይ ሰብ ኣዘራርባን ብድንጋጸ ዝመልኦ ድምጺ ሓሳባት እናሃበ ።ስለዚ ኩሉ ግዜ ጥንቁቓትን ንቑሓትን ክንከውን ኣሎና።እቲ ሓደ ነገር ክንብህጎ ዘሎና ንቑሕ ሕልና እዩ፥ሓደ ነገር ዓው ኢሉ ዝዛረበና ዋላ ንእሽተይ ጌጋ ክንገብር ከለና።ናይ ንኣሽቱ ህጻናት ከብዲ እግሪ ርኤ ማዕረ ክንደይ ልስሉሳትን ልምሉማትን ! ምስ ናትካ ከብዲ እግሪ ኣነጻጽሮ እሞ ማዕረ ክንደይ ፍልልይ ከም ዘሎዎ ? ናትካ ኣዚዩ ተሪር ኮይኑ እዩ ምስ ሕልናኻ ውን ከምኡ ክኸውን ይኽእል እዩ።መጀመሪያ ምስ ተወልድካ ንቑሕ ሕልና እዩ ነይሩካ ልክዕ ከምቲ ከብዲ እግሪ ናይ ህጻን ስምዒት ዘሎዎ ዋላ ነታ ንእሽተይ ጌጋ እትገብራ ነገር ግን ምስ ዓበኻ ንስድራ ቤትካ ሓሶት ትነግሮም፥ ተታልሎም፥ነገራት ትሰርቕ ብብዙሕ መንገዲ ሰባት ትጎዳ፥ኣብ ግዜ ፈተና ትቐድሕ ፥ኣንጻር ስድራኻ ትዕምጽ ካልእ ብዙሕ ነገራትን እዚ ንሕልናኻ ቀቲልካዮ ኣሎኻ ክሳብ ተሪርን ንሓጥያት ንቑሕ ስሚዒት ዘይብሉ ዝኸውን ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ ከብዲ እግርና።ጳውሎስ ሓንሳብ ከምዚ ኢሉ ኣሎ ኣብ (2 ቆሮ 2=11) " ውዲት ሰይጣን ኣይንስሕቶን ኢና" ሰይጣን ኣዚዩ ብልሓት ዘለዎ ኮይኑ እዩ ንሄዋን መጺኢዋ ብሓደ ነገር ስሓቢ ኮይኑ ዝርኤ እዩ ፈቲንዋ ኣብ መወዳእታ ክኣ ኣጥፊእዋ ።ሎሚ ውን ሰይጣን ብልክዕ ብኸምዚ መንገዲ እዩ ዝመጽእ ነኸጥፍእ በዞም ዝጠቐስክዎም ነገራት ጥራይ ዘይኮነ ፥ነገር ግን ብቐጥታ ሰይጣናዊ ኣምልኾ ብብዙሕ መልክዕ እዩ። ሰይጣን ብጥንቆላ ገይሩ ሰባት ናብ ጥፍኣት ይእቱ እዩ፥ከም መጻወቲ ዳንጀንስን ድራጎንስን (Dungeans and Dragons) ብኣጅያ ቦርድ ፥ኣስትሮሎጂ ፥ሆሮስኮፕ፥ምንባብ ከብዲ ኢድ ወ.ዘ.ተ በዚኦም ዝተጠቐሱ መንገድታት ሰይጣን ናብ ሰባት ክኣቱ ይፍትን ምምላኽ ጣኦት ውን ንሰባት ምስ ሰይጣን ርክብ ከም ዝህልዎም ይገብር እዩ። ስለዚ እዩ ኽኣ ኣምላኽ ጣኦት ዝጸልእን ካብኡ ክንርሕቕ ውን ዝነግረና።ትፈልጥዲኻ ፊልምታት ብኹሉ ዓይነት ሕማቕ ሓሳበት ንኣእምሮ ከም ዝብክል? ኩሉ ጾታዊ ርክብን ዓመጽን ክትሪኢ ከለኻ ብዛዕባ እቲ ዝርኣኻዮ ዝምልከት ሕልሚ የብልካን ድዩ ? ክልቲኡ ረሳሕን ዘፍርሕን ሕልሚ ኢኻ እቲ ረክብ ፥ሰይጣን ናብ ኣኣምሮኻ ሰንጢቑ ክኣቱ ይደሊ እዩ በዚ ኽኣ ብፍርሕን ብዘይንጹህ ነገራት ምእንቲ ክመልኣካ ።በዚ ክኣ ቀስ በቐስ ንብሙሉእ ህይወትካ ክጸልዎ ይኽእል።ሄዋን በታ ፍረ ኦም ምስ ተሳሓበት ሓገዝ ደሊያ ናብ ኣምላኽ ጥራይ ይእውያ ነይራ እንተ ትኸውን እቲ ታሪኽ ካልእ ምስ ኮነ ነይሩ።ወዲ 19 ዓመት ከለኹ ክርስትያን ኮይነ ናብ ሲነማታት ክኸይድ ከም ዘይብለይ ተረዲኢኒ ነይሩ፥ኮይኑ ግን ሓደ ምዓልቲ ይዕሩኽተይ መጺኦም ምስኦም ሲነማ ክኸይድ ሓቲቶሙኒ ኣብቲ ዝሰርሓሉ ዝነበረኩ መደበር ሓይሊ ባሕሪ ።ክርስትያን ስለ ዝኮንኩ ናብቲ ዝዓዶሙኒ ቦት ኣይከይድን ክብሎም ትብዓት ዘይብለይ ሙኳነይ ነፍሰይ ረኺበያ ። ስለዚ ምስኦም ናብ ሲነማ ኣምሪሔ ናብቲ ቦታ እናኸድና ከለና ቀስ ኢለ ይጽሊ ነይረ ከምዚ ኢለ "ጎይታ በጃኻ ርድኣኒ ካብዚ ኩነታት ኣድሕነኒ ክኸይድ ኣይደለኹን "ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ቦታ ሲነማ ምስ በጻሕና ኣብቲ ስሌዳ ምልክታ ነይሩ ከምዚ ዝብል እቲ መደብ ናይ ሲነማ ሎሚ ተሰሪዙ ኣሎ ምክንያቱ ነታ ፊሊም ኣረኸብዋን ፥ንጎይታ ኣመስጊኖዮ ጸሎተይ ብዘደንቕ መሊሱለይ። ነገር ግን ሽዑ ጎይታ ተዛሪቡኒ ከምዚ ኢሉ "ሕጂ ሓጊዘካ ኣሎኹ ካልእ ግዜ ግን ባዕልኻ ኣይከውንን እዩ ክትብል ኣለካ" ። ካልእ ግዜ ግን ይዕሩኽተይ መጺኦም በቲ ኣምላኽ ብትኣምራት ጸሎተይ ዝምለሰለይ ትብዓት ረኺበ "ኣይከውንን" ኢዩ ክብሎም ኪኢለ ብዘይ ገለ ጸገም።ኣምላኽ ናብ ኣታኽልቲ ኤደን ምስ መጸ ንኣዳምን ሄዋንን ሓጥያቶም ምስ ተዛረቦም፥ ከም እውን ንሰይጣን ከምዚ ብምባል ረጊምዎ "ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ እዛ ሰበይትን፡ ኣብ መንጎ ዘርእኻን ኣብ መንጎ ዘርኣን ከኣ ጽልኢ እተክል አሎኹ። ንሱ ርእስኻ ኪጭፍልቕ እዩ፡ ንስኻ ድማ ሸዀናኡ ኽትነክስ ኢኻ በሎ" (ዘፍጥረት 3=15) እዚ ኣብ መስቀል ጎይታና የሱስ ተፈጺሙ የሱስ ክርስቶስ ካብ ሰበይቲ ተወሊዱ ኣብ መስቀል ክኣ ንሰይጣን ርእሱ ጨፍሊቕዎ ፥ሰይጣን ክኣ በቲ መስማር በእጋሩ ዝሓለፈ ገይሩ ሸኾንኡ ነኺስዎ።ሕጂ ሰይጣን ዝኾነ ነገር ኣብ ህይወትካ ክገብር ኣየድልን እዩ እቲ ሕልናኻ ተሪሩ ዝነበረ ከም ናይ ንእሽቱ ህጻናት ከብዲ እግሪ ከም እንደገና ዝስምዖ ኮይኑ እዩ። የሱስ ኣብ መስቀል ምስ ሞተ ነቲ ኣብ ልዕሌኻ ዘሎ ናይ ሰይጣን ሓይሊ ከም ዝስዓሮ እንተ ድኣ ኣሚንካ፥ የሱስ ዝሞተ ንሓጥያትካ ምሕረት ክገብረልካ ጥራይ ኣይኮነን ኣንታይ ድኣ እንኮላይ ካብ ሓይሊ ሰይጣን ብብዙሕ ሕማቕ ልምድታት ባሪያ ገይርካ ዝነበረ ከናግፈካ እዩ ።ስለዚ ዘክር ርእሲ ናይ ሰይጣን ብመድሓኒና ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ከም ዝተጨፍለቐ። ሃለሉያ!!!Chapter 4
ስለ ምንታይ እዩ ኣምላኽ ንሰይጣን ዘይጥፍኦ?

እንታይ እዩ ንሰብ ናብ ደረጃ እንስሳ ዘውርዶ? ሰብ ኣብ ድሌታት ሰብነቱ ጥራይ ኣድህቦ ክገብር ከሎ ኣብዚ ናይ ምድሪ ጻንሖቱ እዩ።እንታይ እዩ እንስሳ ኣድህቦ ዝገብረሉ ነገራት?መግቢ ድቃስ፥ዕግበት ስጋዊ ርክብ እዩ እቲ ዝደሊዮ ኩሉ፥ሰብ ክኣ ኣብዞም ዝተጠቐሱ መግቢ፥ድቃስ፥ዕጋበት ስጋዊ ርክብ ጥራይ ኣድህቦን ድሌትን ክገብር ከሎ ናብ ደረጃ እንስሳታት ወሪዱ ኣሎ ክንብል ንኽእል።

ግናኸ ኣምላኽ ንሰብ ከም እንስሳ ጥራይ ክኸውን ኣይኮነን ፈጢርዎ ።ትምህርቲ ንሰብ ካብ እንስሳታት ጸብለል ከብሎ ኣይክእልን እዩ ኣብ ገለ እዋን ኣዚዮም ዝተምሃሩ ሰባት ከም ናይ እንስሳ ባህሪ የነጸባርቑ እዮም ።

ናትና ክፋል ዝኾነ ዋላ ካብ ኣእምሮና ዝዓሞቐ ኣሎ መንፈስ ተባሂሉ ኽኣ ይጽዎዕ ።መንፈስና ብዛዕባ ኣምላኽ ክንፈልጥ ይገብረና።

ኣምላኽ ንሰብ ክፈጥሮ ከሎ ነጻ ፍቓድ'ውን ሂብዎ፥ ንሰብ ናይ ምምራጽ ናጽነት ተዋሂብዎ እዩ ።

ሰይጣን ከም መልኣኽ ምስ ተፈጠረ ንሱ ውን ናይ ምምራጽ ናጽነት ተዋሂብዎ እዩ። በዚ ምኽንያት ክኣ እዩ ከምዚ ክብል ዝኽኣለ "ኣብ ልዕሊ ዙፋን ኣምላኽ ክወጽ እየ" ።

ብዙሓት ነገራት ኣሎዉ ኣምላኽ ብዘይ ናይ ምምራጽ ናጽነት ዝፈጠሮም ከዋኽብቲ ፥ፕላኔታት ንኣብነት ፕላኔታት ኣብ ሶላር ሲይስተም ንኣሽሓት ዓመታት ኣንጻር ሕጊ ኣምላኽ ዓሚጾም ፍጹም ኣይፈልጡን እዮም።ስለ ምንታይ እዩ እዚ ክኸውን ዝኽኣለ ? እቲ ምኽንያት ክኣ ናጽነት ናይ ምምራጽ የብሎሙን ኮይኑ ግን እዚኦም ፕላኔታት ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ ኣይክእሉን እዮም።ሓደ ሰብ ውሉድ ኣምላኽ ክኸውን ብነጻ ፍቓድ ክፍጠር ኣሎዎ ሙሉእ ብሙሉእ ብፍቓዱ እንታይ ከም ዝደሊ ክውስን ግናኸ ናጽነት ናይ ምምራጽ ሓደግኝነቱ ንገዛእ ርእስኻ ባህ ከተብልን ንትእዛዝ ኣምላኽ ከይትእዘዝን ክጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ። እንተ ኾነ ኣምላኽ እቲ ሓደጋ ክወስዶ ፈቒዱ ምኽንያቱ ኽኣ እዙዛት ውሉዳት ስለ ዝደለየ በዚ እዩ ኽኣ ንመደብ ኣምላኽ ሰይጣን ከም መፈጸሚ ዝኸውን ።

ኩሉ ዕግርግር ፥ሕንፍሽፍሽ ፥ሕማም፥እከይ ኣብ ዓለም ዘሎ ውጺኢት ሰብ ንኣምላኽ ብዘይምእዛዙን ንሰይጣን ኣብ ኣታኽልቲ ኤደን ብምስምዑ እዩ።

እሞ ከምዚ ኢሊና ክንሓትት ንኽእል "እንተ ድኣ ሰይጣን ሱር ናይዚ ኩሉ ኣብ ዓለም ዘሎ ሽግር ኮይኑ ኣምላኽ ስለ ምንታይ ንሰይጣን ዘይጥፍኦ ? "።

ግርም ተስፋ ይገብር ብውሑዱ ጥበብ ኣምላኽ ካብ ናትና ከም ዝዓቢ ንኣምን ንኸውን ናትና ጥበብ ከም ንእሽተይ ኩባያ ማይ እዩ ፥ግናኸ ጥበብ ናይ ኣምላኽ ልክዕ ከም ውቅያኖስ እዩ።ርግጸኛታት ግን ክንከውን ንኽእል ኢና እንተ ድኣ ኣምላኽ ሰይጣን ክህሉን ኣብ ምድሪ ውን ንጡፍ ክኸውን ፈቒዱ ብጣዕሚ ጽብቕ ዝኾነ ምኽንያት ክህሉ ኣሎዎ።

ሓቂ እዩ ኣምላኽ ብዙሕ ነገራት ይፍጽም እዩ ብናይ ተግባራት ሰይጣን በዚ ምኽንያት ክኣ ክህሉ ፈቒድሉ።ሓደ ምኽንያት ኣምላኽ ንሰይጣን ብዙሕ ክፉኡን ፥ዕንወትን ፥ጉድኣትን ፥ስቅያትን ኣብ ምድሪ ክገብር ዘፍቀደሉ ሰባት ናብ ኣምላኽ ምእንቲ ክምለሱ እዩ።ትፍለጥዶ ህይወት ሰብ ኣብዛ ምድሪ ኣዚዩ ምቾት ዝመልኦ ሕማም ዘይብሉ ስቅያት ዘይብሉ ድኽነት ዘይብሉ ሓዘን ዘይብሉ እንተ ዝኸውን ነይሩ ዋላ ሓደ ብዛዕባ ኣምላኽ ዝሓስብ ኣይምስተረኸበን ኣምላኽ ዝፈቐዶ ዘበል ኩሉ ዕላማ ኣሎዎ። ኣብ ብሉይ ኪዳን እስራኤላውያን ኣብ በረኻ ንኣምላኽ ምስ ረስዕዎ ድንገት ሽዑ ብመርዛማት ኣትማን ከም ዝተነኸሱ ነንብብ ብቅጽበት ክኣ ናብ ኣምላኽ ተመሊሶም ኣምላኽ'ውን ፈዊስዎም ፥እቶም ኣትማን ኣብኡ ክህልዉ ናብ ኣምላኽ ክኣ ክመልስዎም ጽብቕ ኣይመስለካን?።

ሓደ ነጋዳይ ሓደ እዎን ምስ ኣምላኽ ዝመላለስ ዝነበረ ታሪኽ ሰሚዔ ኣለኹ ትካሉ ምስ በልጸገሉ ንኣምላኽ ካብ ምስዓብ ንድሕሪት ተመሊሱ ኣብ ቤተ ክርስትያን ዝነበሩ ሽማግለታት ንኽምልስዎ ፈቲኖም ተደጋጋሚ ተዛሪቦሞ እንተ ኮነ በቲ ንግዱ ኣዚዩ ተታሒዙን ተጸሚዱን እዩ ነይሩ። ሓደ ምዓልቲ ካብቶም ስለሰተ ደቁ እቲ ብመርዛም ተመን ተነኺሱ እቲ ቆልዓ ኽኣ ብጹኑዕ ሓሚሙ ዋላ እቶም ሓካይም ተስፋ ቆሪጾም ሽዑ እቲ ኣቦ ተጨኒቑ ሓደ ካብቶም ሽማግለታት ቤተ ክርስትያን ንወዱ መጺኡ ክጽሌሉ መልእኽቲ ልኣኸ ።እቲ ሽማግለ ጥበብ ዝነበሮ እዩ ነይሩ መጺኡ ኽኣ ጸሊሉ ከምዚ ብምባል " ጎይታ የመስግነካ ነቲ ተመን ነዚ ቆልዓ ክነኽሶ ስለ ስለ ዝሰድድካዮ እዞም ስድራ ብዛዕባኻ ክሓስቡ ፍጹም ክግብሮም ኣይክእልን ነይረ ግናኸ ኣብ 6 ዓመታት ክፍጽሞ ዘይክኣልኩ እዚ ተመን ግን ኣብ ሓደ እዋን ፈጺምዎ ! ሕጂ ጎይታ ተማሂሮም እዮም ጎይታ ንዝቖልዓ ፈውስ ውሕስነት ክኣ ሃበና እዞም ስድራ ንዓኻ ክሓስቡ ከዘክሮም ፍጹም ካልኡት ኣትማን ከም ዘይድልዮም።

ኣምላኽ ንዓና ኣመንቲ'ውን ንምጽራይ ንሰይጣን ይጥቀመሉ እዩ።ናይ ሓዊ ኣብነት ሕሰብ ? ኣብ ታሪኽ ዓለም ሚሊዮናት ሰባት ብሓዊ ተቓጺሎም ከም ዝሞቱ ንፈልጥ ኢና ኮይኑ ግን ዋላ ሓደ ሰብ ግን የልቦን ሓዊ ምጥቃም ደው ዘበለ ምኽንያቱ ኽኣ ብሓዊ እዩ መግቢ ዝዳሎ፥መካይን፥ ኣውሮፕላን ዝተፈላለየየ ማሽናትን ዝሰርሕ።ሓዊ ንወርቂ ንምጽራይ ውን ይጠቅም እዩ ብኻልእ መንገዲ ክጸሪ ዘይክእል ስለዚ ሓዊ ንብዙሕ ጠቕምቲ ነገራት ክንጥቀመሉ ንክእል ኢና። ወይ'ዉን ኤለክትሪክ ሕሰብ ሚልዮናት ሰባት ኤለክትሪክ ተታሒዞ ሞይቶም ኤለክትሪክ ብርግጽ ሓደገኛ እዩ ኮይኑ ግን ኩሉና ንፈልጥ ኢና ንኣዚዮም ጠቕምቲ ጉዳያት ከገልግለና ንግበሮ ኢና።

ኣዳምን ሄዋንን በደል ኣልቦ እዮም ነይሮም ክፍጠሩ ከለዉ ቅዱሳት ክኸኑ እንተ ድኣ ኮይኖም ክመርጹ ነይርዎም። ምእንቲ ክመርጹ ክኣ ክፍተኑ ነይርዎም ስለዚ እዩ ኽኣ ሰይጣን ኣብ ኣታኽልቲ ኤደን ሰይጣን መጺኡ ክፍትኖም ኣምላኽ ዝፈቐደ።ትሓስብዶ ሰይጣን ናብ ገነት ኤደን ንኸይኣቱ ኣምላኽ ክኽልክሎ ይኸብዶ ነይሩ ኢልካ? ኣይፋሉን ብጭራሽ ! ኮይኑ ግን ኣዳም ብዘይፈተና ቅዱስ ክኸውን ኣይክእልን ነይሩ በደል ኣልቦ ኮይኑ ግን ንዘልኣለም ምስ ነበረ።

ኣብ ሞንጎ ቅድስናን ብደል ኣልቦን ዓቢ ፍልልይ እዩ ዘሎ በደል ኣልቦ እቲ ኣብ ህጻናት እንሪኦ እዩ ።እንተ ድኣ ኣዳም ምስ ተፈጠረ እንታይ ከም ዝነበረ ንምፍላጥ ደሊኻ ንህጻን ርኣዮ ብደል ኣልቦን ብዛዕባ ጽብቕን ክፍኡን ክኣ ዋላ ሓንቲ ኣይፈልጥን እዩ። ንእሽተይ ህጻን በደል ኣልቦ ክኸውን ይኽእል እዩ ግናኸ ቅዱስ ኣይኮነን ከምእ'ውን ፍጹም ኣይኮነን ።ፍጹም ምእንቲ ክኸውን እቲ ቆልዓ ክዓብን ገል ምርጫታት ውን ክገብር ኣሎዎ ንእከይ ብምእባይ ንኣምላኽ ብምምራጽን።

ንፈተናታት ኣብ ኣእምሮና ኢድና እንተ ዘይሂብና እንተ ድኣ ነጺግናዮ በዚ ኽኣ ባህሪ ነጥሪ ክሳብ እዚ ሕጂ ዘለኻዮ ብምኽንያት ኣብ ህይወትካ ብዝገብርካዮ ምርጫታት እዩ።

እንተ ድኣ ኣብ ከባቢኻ ሰባት ዝበልጹ እንተ ኾይኖም እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ኣብ ህይወቶም ዝበለጸ ውሳኔታት ስለ ዝገበሩ እዩ ካብቲ ንስኻ ዝገበርካዮ ውሳኔታት ፥ኩሉና ኩሉ ምዓልቲ ምርጫ ንገብር ኢና እዞም እንውስኖም ምርጫታት ኣብ መወዳእታ እቲ እንኾኖ እዩ።

ሄዋን ኣብ ገነት ኤደን ምርጫ ገይራ እያ በቶም ምርጫታት እቲ ልክዕ ዝበለቶ ከምዚ እዩ "ካብ ካብቲ ኣምላኽ ዝኣዘዞን ዝኸልከሎን ካብ ዝቑረን ነጻ ክኸውን እየ ዝደሊ ፥ንድሌታት ሰብነተይ ባህ ከብልን ነቲ ሰይጣን ዝቐረበለይ ክቕበሎ እየ።

ግናኸ ሄዋን ነጻ ኮይና ድያ ? ኣይፋሉን ! ሄዋን ባሪያ ሰይጣን እያ ኮይና ።ንኣምላኽ ትእዛዛቱ ምእዛዝ ጥራይ እዩ ሓራ ዝገብረና።

ኣዳም ሄዋን ኣብ ኣታኽልቲ ኤደን ኣዚዩ ኣገዳሲ ውሳኔ እዮም ወሲዶም፥እዚ ኽኣ ንኹሉ ዕድመ ዘመነሙን ደቀሙን ዝፈሪ ሳዕቤን እዩ።ኩሎም ውሳኔታት ሳዕቤን የፍርዩ እዮም፥ሓደ ሓደ ዘሕዝን ኣጋጣሚ ኮይኑ ንደቅና ከይተረፈ ዝጎድእ ሳዕቤን እዩ። ኣብ ናይ ኣዳም ጉዳይ ንሱን ሰበይቱን ካብ ህላውንት እግዚኣብሄር ንዕድመ ዘመኖም እዮም ተባሪሮም።

ስለዚ ኣይትሓስብን ዲኻ እቶም ንኣሽቱ ውሳኔታት እትገብሮም ኣገደስቲ ከም ዘይኮኑ ወይ እዚ ሎሚ ትዘርኦ ዘሎኻ ንመጻኢ ፍጹም ኣይትዓጽዶን ዲኻ ፥ኣምላኽ ክትፍተን ክትምርመርን ክፈቅድ እዩ ነዚ ዕላማ ክኣ እዩ ሰይጣን ነጻን ንጥፉን ክኸውን ዝፈቐደ።

ካብ ብሉይ ኪዳን ካብ መጽሓፍ እዮብ ኣብነት ከርኤኩም ፍቐዱለይ ኣብ ምዕራፍ ሓደ ብዛዕባ ኣብ ሞንጎ ኣምላኽን ሰይጣን ዝተገበረ ዝርርብ ነንብብ በዚ ኽኣ ካብ ተመኩሮ እዮብ ገለ ነገር ብዛዕባ ናይ ሰይጣን ስራሕ ክንማሃር ንኽእል።

ኣብ እዮብ 1=6 ከምዚ ነንብብ "ሓደ መዓልቲ ግና ዀነ፡ እቶም ደቂ ኣምላኽ (መልኣኽቲ) መጺኦም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ቈሙ። ሰይጣን ከኣ ኣብ ማእከሎም መጸ" ኣምላኽ ክኣ ንሰይጣን ካበይ ከም ዝመጸ ሓተቶ ስማዕ ንመልሲ ሰይጣን "ሽዑ እግዚኣብሄር ንሰይጣን፡ ካባይ መጺእካ በሎ። ሰይጣን ድማ፡ ንምድሪ ዘይረያን ተመላሊሰያን መጻእኩ፡ ኢሉ ንእግዚኣብሄር መለሰሉ" (እዮብ 1=7)ትፈልጥዶ ኣብዛ ስዓት ሕጂ ሰይጣን ንጡፍ ከም ዘሎ ?

ብዙሓት ሰባት ሰይጣን ኣብ ሲኦል እዩ ዝነብር ዝብል ሓሳብ ኣሎዎም፥እንተ ድኣ እዚ ሓቂ ኮይኑ ነይሩ ኣብዛ ምድሪ ከሸግረና ኣይምኽኣለን ነይሩ። ግናኸ ሰይጣን ኣብ ሲኦል ኣይነብርን እዩ።

መጽሓፍ ቅዱስ ስለሰት ሰማያት ከም ዘሎ ይምህረና እቲ ቀዳማይ ሰማይ እቲ ጠፈር ኢልና እንጽውዖ እዩ ፥እቲ ሳልሳይ ሰማይ ቅጽበት ህላወ እግዚኣብሄር ዘሎዎ እዩ (2 ቆሮ 12=2) ሰይጣን ካብቲ ቅጽበት ህላወ እግዚኣብሄር ምስ ተደርበየ ናብ ካልኣይ ሰማይ እዩ ተደርቢዩ (ኤፌ 6=12) ናብ ሲኦል ኣይኮነን ። ካብዚ ካልኣይ ሰማይ ናብ ምድሪ ናብ ዝኾነ ግዜ ክመጽእ ናጽነት ኣሎዎ። በዚ ምኽንያት ክኣ እዩ ናብ ኣታኽልቲ ኤደን ክመጽእ ክኢሉ በዚ ሰይጣን ናቱ መልኣኽቲ ኣጋንንቲ ዋላ ሎሚ ናብ ክምጽኡ ዝኽእሉ።

መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ሰይጣን ከምዚ ይብለና ዝውሕጦ ደልዩ ከም ዝጓዝም ኣንበሳ ይዘውር ኣሎ ።ኩሉ ግዜ ኽኣ ንመንእሰያት ጌጋ ዝኾነ ምርጫ ክገብሩ ይፍትኖም ኣብ ህይወቶም ክኣቱ በዚ ንጽህንኦምን፥ ቅንዕኖኦም፥ጽኑዕ ሰነ ምግባሮምን ክዝርፎም ይደሊ። ከም እውን ባህሪኦም ንምዕናው ኣብ መወዳእታ ኽኣ ምስኡ ናብቲ ዘልኣለማዊ ኩኔነ ክወሰዶም እዩ ድሌቱ።

በዚ ምኽንያት ክኣ እዩ ሰይጣን ኣብ ምድሪ ዝዘውር በዚውን ርግጸኛ ክትከውን ትኽእል ሰይጣን ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ይዕዘቦ ከም ዘሎ ።ካብ ግዜ ቁልዕነትካ ኣትሒዙ ይዕዘበካ እዩ ዘሎ ኩሉ ግዜ ኽኣ ክፉእ ነገር ክትገብር ጌጋ ዛኾነ ምርጫታት ክትገብር ክፍትነካ እዩ ዝደሊ በዚውን ኣብ መወዳእታ ከጥፍኣካ እዩ ሓሳቡ ንሱ እዩ ሕሹኽ ዝብለካ ኣብ ግዜ ናይ ትምህርቲ ፈተና ከተዳናግር ክትቀድሕ ፥ቂም ኣንጻር ካልኡት ሰባት ክትሕዝ ፥ንወልድኻ መምሃራንካ ሓሶት ክትዛረብ ፥ናይ ካልኡት ንብረት ክትሰርቕ ፥ዘይንጹህ መጽሓፍቲ ከተንብብ ወ.ዘ.ተ።

ኣምላኽ ሽዑ ከምዚ ኢሉ ተዛሪብዎ "ከም እዮብ ባሪያይ ኣብ ምድሪ የለን ኣበር ኣልቦን ጻድቕን ሰብኣይ እዩ" ብርግጽ ሰይጣን ብዛዕባ እዮብ ኩሉ ይፈልጥ እዩ፥እዮብ ቁጽሪ ሓደ ካብቶም ሰይጣን ከጥቅዖም ዝደሊ ስም ዝርዝር እዩ ነይሩ ስለዚ ሰይጣን ከምዚ ኢሉ መሊሱ "ሰይጣን ከኣ ንእግዚኣብሄር መለሰሉ በሎውን፡ እዮብ ንኣምላኽ ዚፈርሆስ ብኸምኡ ድዩ? ንስኻ ንእኡ ምስ ቤቱን ኣብ ዙርያኡ ዘለዎ ዂሉንዶ ሐጺርካዮ ኣየሎኻን ንተግባር ኢዱ ባረኽካዮ፡ ጥሪቱ ድማ ንምድሪ መሊእዎ ኣሎ። ግናኸ፡ ኣብታ ገጽካ እንተ ዘይክሒዱካስ፡ ኢድካ ዘርጊሕካ ደሞ ንዂሉ ጥሪቱ ሃሰስ ኣይትብሎን፡ ኢሉ መለሰሉ" (እዮብ 1=9-11)።

ኣብዚ ኣዚዩ ድንቂ ዝኾነ ነገር እንምሃሮ ኣሎ፥ኣምላኽ ሓጹር ኣብ ዙርያ ደቁ ሰለሰት ሓጹር እዩ ዝገብር ኣብ ዙርያ ኣካላቶም፥ኣብ ዙሪያ ስድራቤቶም ፥ኣብ ዙርያ ትሕዝትኦም።

ዝተባረኸ ፍልይ ሓለፋ እዩ ከም ውሉድ ኣምላኽ ስለስተ ሓጹር ሞሎኮታዊ ሓለዋ ዝሃበና ምሳሌ 18=10 ስም እግዚኣብሄር ጹኑዕ ግንቢ እዩ ጻድቕ ሰብ ናብኡ ጎዩ ኽኣ ይዕቆብ፥ ኣብ ስም የሱስ ዓቢ ውሕስነት እዩ ዘሎ ።

ሰይጣን ብዘይካ ስም የሱስ እቲ ኣብ መስቀል ዝስዓሮ ካልእ ስም ኣይፈርሕን እዩ።ህይወትና ንጎይታ ምስ ሃብና ንስም የሱስ ንሰይጣን ክንቋዎሞ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና፥ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ መጽሓፍ እዮብ ተወሳኺ ከም ተሰቀየ ነንብብ ኢና ኣምላኽ ነቲ ኣብ ዙርያ እዮብ ኣቕሚጥዎ ዝነበረ መከላኸሊ ሓጹር ኣብ ሓደ እዋን ቁሩብ ብምኽፋት ሰይጣን ውን ተፈቒዱሉ በዚ ውን ብምእታው ንእዮብ ምእንቲ ክፍትን ።ስለ ምንታይ እዩ ኣምላኽ እዚ ነገር ገይሩ? እቲ ምኽንያት ክኣ እዮብ ከም ወርቂ ምእንቲ ክጸሪ እዩ "ንሱ ግና በየነይቲ መገዲ ኸም ዝኸይድ ይፈልጥ እዩ፡ይፈትነኒ ከም ወርቂ ዀይነ ኸኣ ክወጽእ እየ" (እዮብ 23=10)ኣብ መወዳእታ ናይቲ ፈተና ኽኣ እዮብ ካብ ናይ ገዛእ ርእሱ ጽድቂ ጸሪዩ፥ ትሑትን ናይ ኣምላኽ ሰብን ከም ዝኾነ ነንብብ።

በዚ ምኽንያት እዩ ኣምላኽ ክፍተን ዝፍቀድ በዚ ፈተና ክኣ ንጹሃት፥ትሑታት ፥ኣምላኻዊ ህይወት ዘሎን ዝያዳ እንፍቅር ፥ዝያዳ ሕያወት፥ዝያዳ ተደናገጽቲ ፥ምንካይ ካብ ናይ ገዛእ ርእስና ጽድቂ ፥ዝያዳ ንጎይታና የሱስ መስልና ኢና እንወጽእ ስለዚ ሰይጣን ንኣዚዩ ኣገዳሲ ዕላማ ንቶም ውሉድ ኣምላኽ ኣብ ምቅዳስ ከገልግል ከሎ ንረኢ።

•ብውሑዱ እዚ ኩሉ ክልተ ነገራት ይምህረና


መጀመሪያ ቅድሚ ኩሉ ሰይጣን ብዘይ ፍቓድ ኣምላኽ ንቶም ውሉድ ኣምላኽ ፍጹም ንዋላ ሓደ ኣካሎም፥ ስድርኦም፥ትሕዝትኦም ክትንክፎም ኣይክእልን እዩ። ካልኣይ ክኣ ሰይጣን ክትንክፈና ወይ ክጎድኣና እንተ ድኣ ተፈቒድሉ እቲ ዕላማ ኣብ ህይወትና ዝያዳ ንክርስቶስ እናመሰልና ምእንቲ ክንከይድ ዝያዳ ነጻ ካብ ግዝያዊ ነገራት ናይ እዛ ምድርን ዝያዳ ሰምያዊ ዝኾነ ኣእምሮ ምእንቲ ክህልወና እዩ።ዋላ በቲ ሰይጣን ክትንክፈና ዝፍትን ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ትሕቲ ሙቁጽጻር ሰምያዊ ኣቦና ሙኳኑ ኣይኮነን ድዩ ዓቢ ምጽንናዕ?ንኹሉኹም መንእሰያት እንተ ድኣ ህይወትኩም መሉእ ብሙሉእ ንኣምላኽ ሂብክሞ ስለሰተ መከላኸሊ ሓጹር ኣብ ዙርያ ኣካልኩም፥ስድራኹም ፥ንብረትኩም ኩሉ ግዜ ከም ዘለኩም ክነግረኩም ይደሊ። ብዘይ ፍቓድ ኣምላኽ ሰይጣን ካብ እዞም ኣብ ዙሪያኹም ኣምላኽ ዘቐመጦ ሓጹር ጥሒሱ ክሓልፍ ኣይክእልን እዩ።ኣብቲ ኣምላኽ ንሰይጣን ክሓልፍ ናባኻ ዝፍቐደሉ ግዜ ግን ንጹብቕካ ምዃኑ ርግጸኛ ክትከውን ትኽእል ኢኻ።ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ንጹር ዝኾነ ትምህርቲ ክህበና ከሎ ንርኢ ብዛዕባ ሰይጣን ስርሑን፥ ከፍርሓና ዘይኮነስ ንሰይጣን ክህሉ ዝፍቐደሉ እቲ ዕላማ ኣምላኽ ምእንቲ ክንፈልጥን ክንርኢን እዩ።


Chapter 5
ናይ ሰይጣን ብልሓታት

ከም መንእሰይ ንሰይጣን ከመይ ጌይርካ ከም እትቋወሞ እንተ ዘይፈሊጥካ ኣብ ህይወትካ ኣብዛ ምድሪ ጥራይ ኣይኮነን ዘባላሹ እንታይ ድኣ ዋላ ንናይ ዘልኣለም መንገድኻ ይጎድኦ እዩ። ሰይጣን ክሳብ እቲ ዓቢ ኣይጽበየካን እዩ ቅድሜኡ ከጥቅዓካ እዩ ዝጅምር ኣባኻ ዝጅምር ሕጂ እዩ ስለዚ ገለ ካብ ብልሓቱ ክትፈልጥ ይግብኣካ።

ዝሕዝን ኮይኑ ግን ናይ ብዙሓት ሰባት ሓሳብ ብዛዕባ ሰይጣን ካብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዘይኮነስ ካብ መወዓውዒ ኣኒዳ ቴለቪዥን ዝመጽእ እዩ።ስለዚ እዩ ኽኣ ሰይጣን ከም ዘይጓዳእ ክፉእ መጋብር ኣቕርንቲ ዘሎዎ ኣጽፋሩ ነዊሕ መሰኤ ዝሓዘ ቀጠልያ ጭራ ዘሎዎ ዝሓስብዎ ።እንተ ኾነ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከም እነንብቦ ከምዚ ዓይነት ዝተሓብኤ ትሪኢት የብሉን።ሰይጣን መንፈስ እዩ ዓሻ ውን ኣይኮነን ብኸምዚ ዓይነት ትርኢት ክመጽእ ንሰባት ውን ካብኡ ክሃድሙ ምእንቲ ክገብር ።ከመይ ጌይሩ ድኣ እዩ ናብ ጥፍኣት ዝመርሖም ?

ሰይጣን ርእሰ ተኣማንነት ዘሎዎ መተለሊ እዩ መጀመርያ ርእሰ ተኣማንነትካ ይወስድ ብድሕሪኡ የታልለካ ። መጽሓፍ ቅዱስ ሰይጣን ከም መልኣኽ ብርሃን ኮይኑ ከም ዝመጽእ ከም ስሓቢ ኮይኑ ከም "መልኣኽ ብርሃን" ኮይኑ ስለ ዝመጽእ በዚ ምኽንያት እዚ እዩ "እቲ ንብዘላ ዓለም ዜስሕታ ዘሎ ድያብሎስን ሰይጣንን ዚብሀሉ ዓብዪ ገበል......"(ራኢ 12=9) ተባሂሉ ዝተጸውዔ።

ሓደ ኣብነት ክህበኩም ፍቐዱለይ "ካራተ" መብዛሕትኡ ሰብ ካራተ ማርሻል ኣርት ዓይነት ገዛእ ርእስኻ እትከላኸለሉ ሜላ እዩ ኢሎም ይሕስቡ ኮይኑ ግን እዚ ክፋል ናይቲ ሓቂ ጥራይ እዩ። በቃ ልክዕ ከም ዮጋ(Yoga) ኣካላዊ ምልምማድ ጥራይ መሲሉ ከም ዝርኣይ ኮይኑ ግን ንጽሓይ ንኸምልኹ ይምህር እዩ ልክዕ ብኸምዚ መንገዲ ካራተ ውን ኣጋንንታዊ ሓይሊ ብድሕሪኡ ኣለዎ። ናይ ካራተ ኣጋንንቲ ዝሓደርዎም ሰባት ኣጋጢሞምኒ ኣልዉ እንተ ኾነ ከም ጉድኣት ዘይብጽሑ ልኡኻት ኮይኖም ከም ርእሰ ምክልኻል ጎይሮም ገዛእ ርእሶም የቕርቡ።

ሰይጣን ብስሓብን ተባሃግን መንገዲ እዩ ኣብ ኣታኽልቲ ኤደን ናብ ሄዋን ዝመጸ።ክቕረብ ዘይክኣል ነጻጊ እንተ ድኣ ኮይኑ ነይሩ ሄዋን ካብኡ ምስ ሃደመት ነይራ።

ኣስተውዕል እዚ ሓቂ ኣብ ክልቲኡ ብሉይን ሓድሽን ኪዳን ብመግለጺ ሰይጣን ሰባት ክፍትን ከሎ እዩ ዝጅምር ኣብ ብሉይ ኪዳን ብፈተና ኣዳምን ሄዋንን (ዘፍ 3) ኣብ ሓድሽ ኪዳን ክኣ ፈተና ናይ የሱስ (ማቴ 4)መጽሓፍ ቅዱስ ንሜላታት ሰይጣን ክንፈልጦ ይነግረና እዩ እዚ ኽኣ ኣገዳስነቱ እዩ ዘርኤና ።

ከምቲ ኣዳምን ሄዋንን ኣብቲ ግዜ ፈተና ንሰይጣን ዝቐረበሎም እንተ ድኣ ናቶም ኣብነት ሲዒብና ብርግጽ ክንወድቕ ኢና ። እንተ ኾነ ናይ የሱስ ኣብነት እንተ ሲዒብና እቲ መንገዲ ንሰይጣን ዝተጻረረሉ ስዓርቲ ክንክውን ኢና።

ጎይታ የሱስ ድሕሪ ብማይ ምጥማቑን ብመንፈስ ቅዱስ ምቕብኡን ዋላ ቅድሚ ኣገልግሎት ምጅማሩ ብቕጽበት እቲ ናይ መጀመሪያ እነንብቦ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ ናብ በረኻ ብሰይጣን ክፍተን እዩ (ሉቃ 4=1)።ብሓቂ ዘገርም እዩ መንፈስ ቅዱስ ንየሱስ ብሰይጣን ክፍተን ዝመርሖ ሓደ ሰብ ምናልባት መንፈስ ቅዱስ ንሰባት ዝመርሖም ናብ በረኽቲ እምባታት ራኢን ምግላጽን ናይ ኣምላኽን ሰማይን ምእንቲ ክረኽብ ጥራይ እዩ ኢሉ ክሓስብ ይኽእል ይኸውን !!! እወ ናብ ከምዚ ዓይነት ቦታታት ይምርሓና እዩ። ግናኸ ከም እውን ናብ ገለ ቦታታት ብሰይጣን ክንፍተን ውን ይወሰደና እዩ።

ተስፋ ይገብር ንመንፈስ ቅዱስ ፈሊጥክሞ ፍጹም ንዓና ጎዳኢ ናብ ዝኾነ ቦታት ከም ዘይመርሓና ፥ስለዚ ካብዛ ጥቕሲ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ፈተና ንዓና ጠቓሚ ክኸውን ኣሎዎ።እንተ ዘይከውን መንፈስ ቅዱስ ንየሱስ ብሰይጣን ንኽፍተን ኣይምመርሖን ነይሩ፥ ከም እውን ንዓና ብሰይጣን ክንፍተን ኣይመርሓናን እዩ ማለት እዩ። ኣምላኽ ንሓደ እኳ ኣይፍትንን እዩ ኮይኑ ግን ብሰይጣን ክንፍተን ይፈቅድ እዩ።

•ኣስተውዕል ናይ ሰይጣን ፈተናታት ዝመጻሉ ግዜ

ሰይጣን ናብ የሱስ ዝመጻሉ ድሕሪ 40 ምዓልትን ለይትን ምስ ጾመ እዩ እዚ ኽኣ ጠሚዩ ከሎ ማለት እዩ ኣካላዊ ድኻም ክህልዎና ከሎ ወይ ክኣ ኣእምሮና ስሚዒታዊ ኣብ ህይወትና ጸቕጢ ከጋጥመና ከሎ ሰይጣን ኣብዚ ግዜ ከጥቅዓና ይፍትን።

ካልኣይ እነስተውዕሎ የሱስ ብመንፈስ ቅዱስ ምስ ተቐብኤን ካብ ሰማይ ውን መረጋገጺ ድምጺ ምስ ሰምዔ ሰይጣን ናብ የሱስ ክመጽ ከሎ እዩ።ንዓና'ውን ኣምላኽ ብዙሕ ምስ ባረኸና ኣብዚ ግዜ ሰይጣን ናባና'ውን ይመጽእ እዩ።

ስለዚ ንቑሓት ንኹን ንናይ ሰይጣን ሜላታት ድሕሪ ኣምላኽ ብዝሕ ምስ ባረኸና ሰይጣን ናባና ይመጽእ እዩ ፥ዕብያት ክንከውን ክፍትነና ወይ ኣብ ፈተና ምስ ወደቕና ወይ ምስ ሓመምና ኣካልና ምስ ማህመነን ኣብዚ ግዜ እዚ ሰይጣን ናባና ይመጽእ እዩ ተስፋ ከቕሩጸናን በዚውን ናብ ሓጥያት ምእንቲ ክመርሓና።

ኣቐዲምና ናይ ሰይጣን ውዲትን ተንኮልን ምእንቲ ክንፈልጦ ቃል ኣምላኽ ተዋሂብና እዩ።ቃል ኣምላኽ ሰይጣን ከመይ ጌይሩ ከም ዝቐርበና ኣበየናይ እዋን ኩሉ ግዜ ከም ዝመጽን እንታይ ዓይነት መተሃራረፊ ከም ዝቕርበልና ካልኡት ሰባት ከመይ ጌሮም ብሰይጣን ከም ዝተታለሉን ከም እውን የሱስ ከመይ ጌይሩ ሲዒሩ የርኤና እዩ።

•እንታይ እዩ መስመር ሰይጣን ናባና ዝቐርበሉ ?

መጀመሪያ ቅድሚ ኩሉ ንየሱስ ብናይ ድሌታት ሰብነቱ ክፍትኖ ከሎ ንርኢ።ሰይጣን ከምዚ ክብል ሓሳብ ኣቕሪብሉ "እንተ ድኣ ወዲ ኣምላኽ ኮይንካ ነዚ ኣእማን እንጀራ ክኸውን ኣዝዝ"።

ንዓና ውን ብኸምዚ መንገዲ እዩ ዝመጻና ንዝተፈቐደ ኣካላዊ ድሌታት ብዘይ ተፈቐደ መንገዲ ንኽንዓግብ ይፍትነና።ኮይኑ ግን የሱስ ንቑሕ እዩ ነይሩ ከምዚ ኢሉ ውን መሊሱ "ጽሑፉ እዩ...."።

ቅድሚ ኣሽሓት ዓመታት ኣቐዲሙ ሰይጣን ናብ ሄዋን ምስ መጸ ንናይ እግዚኣብሄር ቃል እዩ ኣብ ምልክት ሕቶ ዝእተዎ "ኣምላኽ ከምዚ ኢሉ ድዩ....?።

ትፈልጥዶ ሰይጣን ኣብ ዓለም ሓደ መጽሓፍ ጥራይ እዩ ብሙሉእ ልቡ ዝጸልኦ ? ንሱ ኽኣ ናይ እግዚኣብሄር ቃል መጽሓፍ ቅዱስ እዩ ስለ ምንታይ እዩ'ኸ ዝጸልኦ? ምኽንያቱ ከመይ ኢሉ ሰይጣን ከም ዝኾነ ስለ ዝገልጽ እዩ፥ኩሉ ውዲቱን ተንኮሉን ሰለ ዘቃልዖ ካብ ኩሉ እቲ ኣዚዩ ኣገዳሲ ኽኣ ኣብ መስቀል ስዕረቱ ይነግረና ከምእ'ውን ናይ መወዳእታ ፍርዱ ክርስቶስ ዳግም ምስ መጸ ።

ሰለዚ እዩ ኽኣ ሰይጣን መጽሓፍ ቅዱስ ዝጸልኦ ሰባት ከየንብብዎን ክኽልክሎም ዝተኽኣሎ ይገብር። ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ካብ እተንብብ ልብ ወለዳትን ወይ ዋዛ ዘሎዎ መጽሓፍ ከተንብብ ከፍቅደልካ ይመርጽ ። ምኽንያቱ ኽኣ እቶም ልበ ወለዳትን ዋዛ ዘሎዎም መጽሓፍቲ ንዕኡ ክትስዕሮ ከም ዘይሕጉዝኻ ይፈልጥ እዩ ኮይኑ ግን መጽሓፍ ቅዱስ ይኽእል እዩ።

የሱስ ናብ ምድሪ ምስ መጸ ልክዕ ከማና ሰብ ኮይኑ እዩ መጺኡ ከም ዝኸማና ብኹሉ ነገር ተፈቲኑ እዩ (እብ 2=17) (እብ 4=15)።ስለ ምንታይ እዩ ግን ? ምእንቲ ንዓና ኣብነት ክኾነና ኢሉ እዩ፥ስለዚ ከምዚ ክብለና ዝኽኣለ "ስዓበኒ ናተይ ኣብነት ስዓብ"

ኣብዚ እንታይ ኣብነት ኢና ክንስዕቦ እንኽእል ? ሰይጣን ክፍትነና ከሎ ቃል ኣምላኽ ክንጠቕሰሉ ኣሎና የሱስ ብዛዕባ እዚ ነገራት ምስ ሰይጣን ኣብ ምዝርራብ ኣይኣተወን ከምቲ ሄዋን ዝገበረቶ ።ክሓስብ'ውን ምኽንያት ኣይገበረን ንሰብነቱ መግቢ የድልዮዶ ወይ መግቢ ጽብቕ ድዩ ወይ ኣድላይ ድዩ ወ.ዘ.ተ ።ኣምላኽ ኣብ ቃሉ ዝበሎ ጥራይ እዩ ዝሓስብን ዝግደስን ነይሩ ስለዚ ዝኸበርኩም ይዕሩኽተይ ክነግረኩም ይደሊ በዚ ሓደ መምሪሒ ህይወትኩም እንተ መሪሕኩም ከምዚ ዝብል " ኣምላኽ ኣብ ቃል እንታይ ኢሉ? "እዚ ጥራይ እዩ ናተይ ናይ መወዳእታ ብዓል ስልጣን?" ሽዑ ንሰይጣን ኩሉ ግዜ ክትስዕሮ ኢኻ ልክዕ ከምቲ የሱስ ዝገበሮ። ብሓቂ የሱስ ኣብ ኩሉ ሰለስትኡ ፈተናታት ንሰይጣን ቃል ኣምላኽ እዩ ጠቒሱሉ።

እምብኣር ኣብዚ ኣብ ሞንጎ ሄዋንን የሱስን ንጽጽር ንርኢ። ናይ የሱስ ኣረኣእያ " ቃል ኣምላኽ ንነፍሰይ ኣዝዩ ብዙሕ ጠቓሚ እዩ ካብ መግቢ ንስጋይ ዝያዳ ።ወይ ብኻልእ ቃላት "ኣድላይነት ናይ መግቢ ከም ኣድላይነት ናይ መግቢ ከም ኣድላይነት ቃል ኣምላኽ ምንባብ ምርዳእን ምእዛዝን ማዕረ ጠቓሚ ኣይኮነን " እቲ የሱስ ካብ ብሉይ ኪዳን ዝተጠቐሰ ትርጉም እዚ እዩ" ሰብ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ብዝወጽእ ኩሉ ቃል ድኣ እምበር ብእንጀራ ጥራይ ኣይነብርን እዩ።

ተረዲኢኩምዶ እዚ ነገር መንእሰያት ይዕሩኽተይ ? እቲ ናይ መጀመሪያ መምሪሒ ንሰይጣን ክንስዕረሉ እንኽእል ቃል ኣምላኽ ካብ ኩሉ ድሌታት ሰብነትና ጥሜት ንመግቢ ድዩ ወይ ጾታዊ ርክብ ንላዕሊ ኣገዳሲ ጠቓምን ከም ዝኾነ ምፍላጥ እዩ። ከምዚ ዓይነት መርገጺ ብዓንተውኡ ካብ መጀምሪያ እንተ ዘይወሲድካ ብርግጽ ክትታለል ኢኻ ብድሕሪኡ ኣብኡ።

ርግጸኛ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ሰይጣን ከምዚ ኢሉ ክነግረካ ካብ ምንባብ ቃል ኣምላኽ ኣብ ነንምዓልቲ ንላዕሊ መግቢ ምብላዕ ኣዚዩ ይጠቅም ኢሉ። ብዙሓት ኣመንቲ ክኣ ኣሎዎ ሰይጣን ዝብሎ ዝኣምኑ ።እቲ ሰይጣን ዝብሎ ከም ዝኣምንዎ መረጋገጺ ኽኣ ይርኤ እዩ ኣብቲ ሓቂ መግቦም ክበልዑ ግዜ ኣይስእኑን እዮም ዋላ ሰለስተ ወይ ልዕሊ ኣብ ምዓልቲ። ግናኸ ኩሉ ግዜ ቃል ኣምላኽ ከስተንትኑ ግዜ የብሎምን ወይ ይርስዕዎ።

ብምትላል ኣምነቲ ዱኹማት ከም ዝኾኑን ብምግባር እዚ ዝሰራሕ ዝገበረ መን እዩ? ብዘይምጥርጣር ሰይጣን ገዛእ ርእሱ እዩ።እንታይ ኣብነት እዩ ዘሎና ካብ የሱስ ዋላኳ ንኣርብዓ ምዓልቲ እንተ ጾሞ እግዚኣብሄር ዝበሎ ቃል ንምስማዕ ኣዚዩ ጠቓምን ኣገዳስን ሙኳኑ ተሰሚዕዎ እዩ ካብ ምዕጋብ ድሌታ ሰብነቱ ንላዕሊ።

እቶም ንናይ እግዚኣብሄር ቃል ኣብ ህይወቶም ቀዳምነት ዝህብዎ ቀጻሊ ብዕውት ህይወት ክነብሩ እዮም። ሃዋርያ ዮውሃንስ ንኣጉባዝ ከምዚ ኢሉ ጺሒፉ ኣሎ፡"......ኣቱም ኣጕባዝ፡ ብርቱዓት ስለ ዝዀንኩም ቃል ኣምላኽ ኣባኻትኩም ይነብር ስለ ዘሎን፡ ነቲ እኩይውን ስዒርኩምዎ ኢኹም እሞ፡ ጽሒፈልኩም አሎኹ" (1ዮው 2=14) ብኻልእ መንገዲ ንሰይጣን ክትስዕሮ ዘይክኣል እዩ ከተባባዓኩም ክኣ ይደሊ ኩሉኹም ቃል ኣምላኽ ከተንቡቡን ከተስተንትኑን ኣብ ህይወትኩም ነፍሲ ወከፍ ምዓልቲ።

•ሕጂ ኽኣ ነቲ ካልኣይ ፈተና የሱስ ንርኤ


ኣብዚ ሰይጣን ንየሱስ ካብ ላዕሊ ቤት መቕደስ ንታሕቲ ክዘልልን ንሓለዋ ኽኣ ተስፋ ኣምላኽ ክዛረብን ፈቲንዎ።እዚ ፈተን ሓደ ዘደንቕ ነገር ክትገብርን ከይተጎድኤ ብምትንሳእ ኣብ ታሕቲ ቀጽሪ ቤተ መቕደስ ዘሎዎ ሰባት ካብኦም ንኣዳ ንምርካብን እዩ። እቲ ሰይጣን ንየሱስ ዘቕረበሉ ሓሳብ ብሓቂ ውዲት እዩ ነይሩ ነብሰ ቕትለት ምእንቲ ክፍጽም እዩ ነይሩ ውጥኑ።

ሰይጣን ኩሉ ግዜ ሓደ ዘደንቕ ነገር ክትገብር በዚ ምኽንያት ክኣ ዓቢይ መሲልካ ክትርኤ በዚ ነገር ይፍትነካ እዩ።ኣስተውዕል ሰይጣን ዋላ ቃል ኣምላኽ ንየሱስ ጠቒሱሉ እዩ ከምዚ ብምባል"መልኣኽቲ ምእንቲ ከይትወድቕ በእዳዎም ክጾርኻ እዮም" ሰይጣን ናብ ጥፍኣት ክመርሓካ ብቅኑዕ ዘይኮነ መንገዲ ቃል ኣምላኽ ክጠቕሰልካ ይኽእል እዩ እንተ ድኣ ቃል ኣምላኽ ብሓቂ እንታይ ከም ዝምህር እንተ ዘይፈሊጥካ ከታልለካ እዩ።

"ገለ ዘደንቕ ነገር ብስም የሱስ ግበ ልበር" ሰይጣን ሓሳብ የቕርብ እዩ ።ብምኽንያት ብዙሓት ኣመንቲ ዝገብርዎ ናይ ዕሽነት ነገራት ክርስትና ሕማቕ ስም ይረክብ እዩ። ቃል ኣምላኽ እናጠቐሱ ንኣምላኽ ይፍትንዎ።

ንኣብነት ኣመንቲ ኣሎዉ ምስ ሓመሙ መድሃኒት ዘይወስዱ እዚ እምነቶም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ መሰረት የቡሉን ፥ግናኸ ንኣምላኽ ይኣምኑ ከም ዘለዉ ይሓስቡ ። እዚ ልክዕ ካብ ናሕሲ ቤተ መቕድስ ንታሕቲ ከም ምዝላል ማለት እዩ።ልዕለ ተፍጥሮ ብዝኾነ ናይ መልኣኽቲ ትጽቢት ብምግባር፥ኣብ መወዳእት ኽኣ ብሕማም ይሞቱ በዚ ድማ ስም የሱስ ኣብ ሞንጎ እቶም ኣብ ኣምላኽ ዘይኣምኑ ሰባት ይሓስር።

ክርስትና ሃይማኖት ዕሽነትን ኣኽራርነትን ዝብል ሓሳብ ከም ዝሕዙ ይኾኑ። ሰይጣን በዚ ነገር ኮፍ ኢሉ ኽኣ ይስሕቕ ምኽንያቱ ሓደ ኣማኒ ዝያዳ ሓባቢሉ ርእሰ ቕትለት ክፍጽም ስለ ዝገብሮ ፥መርዚ ብምውሳድ ኣይኮነን እንተ ድኣ ነቲ ኣብ ኣካሉ ዘሎ መርዚ ኣምላኽ ክንጥቀመሉ ኢሉ ዝፈጠሮ መድሃኒት ጌይሩ ስለ ዘይተቓሎሶ። ብዙሓት ውልድ ኣምላኽ ንመግስቲ ኣምላኽ ጠቐምቲ ዓየይቲ ምስ ኮኑ ነይሮም በዚ መንገዲ ሰይጣን ተሓባቢሎም ናብ ሞት ዝበጽሑ።

ሰይጣን ንሰባት ዕሽነት ዝኾነ ነገር ክሰርሑ ይፍትኖም እዩ ሓደ ዘደንቕ ነገር ኮይኑ ግን ምስ መንፈስን ምህሮ ቃል ኣምላኽ ዝጻረር ብትሕትና ትሕት ኢላን ንኣምላኽ ተገዚእና ዝኾነ ክብሪ ገዛእ ርእስና ከይደለና ኢና ንሰይጣን እንስዕሮ።

ሰይጣን ንየሱስ ቃል ኣምላኽ ምስ ጠቐሰሉ የሱስ ካልእ ቃል ኣምላኽ ብምጥቃስ እዩ መሊሱሉ።ከምዚ ኽኣ ኢልዎ "ጽሑፍ እዩ ኣምላኽካ ኣይትፈታትኖ" ዕሽነት ነገርት ብምስራሕ ካብ ኣምላኽ ሓለዎ ምጽባይ ውጽኢት ናይ ዕሽነት ስራሕ እዩ።

•ሕጂ ሳልሳይን ናይ መወዳእታ ፈተና


ኣብዚ ሰይጣን ዝመጻሉ በቲ ኩሉ ግዜ ዝብህጎ እዩ ንሱ ኽኣ "ስግደት" ንየሱስ ከምዚ ኢልዎ "ተደፊእካ እንተ ሰጊድካለይ ኩሉ ክብሪ ናይ ዓለም ክህበካ እየ"።ክብሪ ናይ ዓለም ኣዚዩ ዓቢይ ፈተና እዩ ንኹሉ ከም ገንዘብ ህቡቡነት ፥ ክብሪ ፥ ስልጣን ኣብ ቦታ ስራሕ ወ.ዘ.ተ። ሰይጣን ክኣ ከምዚ ኢሉ ካብ እዚኦም ክብሪ ናይ ዓለም ኣየናይ ኢኻ እትደሊ? ንገረኒ ኣነ ክህበካ እየ ጥራይ ንእሽተይ ስገደለይ ኩሉ ክህበካ እየ"ከምዚ ክብል እዩ"ኣብ ፈተና ክትሓልፍ ትደሊዶ? ኣብ ክፍልኻ ቀዳማይ ክትወጽእ ትደሊዶ? ኣነ ክህበካ እየ በቃ ንዓይ ጥራይ ስገደለይ ግቦ ከፊልካ እቲ ናይ ፈተና ወረቐት ኣቐዲምካ ርኸቦ።ነቲ ኣብ ፈተና ዝሕሉ ግቦ ከፊልካ ገለ ነጥብታት ርኸብ ኣብ ፈተና ቅዳሕ. …...ወ.ዘ.ተ።መንእሰያት ብዛዕባ ናይ ሰይጣን ተንኮልን ውዲትን ክፈልጥዎ ጠቓሚ ድዩ ? ብርግጽ ።ኣብ ፈተና ክትቀድሕ ከለኻ ንሰይጣን ትሰግድ ከም ዘለኻ ክትፈልጦ ይግባእ ኣብ ኣእምሮኻ ከምዚ ብምባል " ሰይጣን መምሪሕታትካ ክእዘዝ እየ ንእሽተይ ወረቐት ጹሑፍ ዘለዎ ኣብ ጁባይ ብምቕማጥ ናብቲ ናይ መፈተኒ ቦታ ክኣቱ እየ "።ሎሚ ብዙሓት መንእሰያት ስራሕ ለባማት ብዘይኮነ መንገዲ የታሉሉ እዮም ሰይጣን ኣዚዩ በሊሕ ስለ ዝኾነ ተንኮላቱ ብምሃብ ንኸታልሉ ይሕግዞም እዩ።ሰይጣን ንየሱስ ክብሪ ዓለም ክህቦ ካብ ቀረበሉ ኣይትሓስብንዶ ንዓኻ ውን ከም ዝቕርበልካ ? ምስ ዓበኻ ሰይጣን ክነግረካ እዩ ክንደይ ድንቂ ዝኾኑ ነገራት በዚኦም ክኣ ክቕርበልካ ይኽእል። ብዙሓት ሰባት ኣሎዎ ናይ ሓሶት ሰነድ ዝፍርሙ ኣብ ገንዘብ ዝምልከት ክኣ ብዘይ ጽድቂ ይለማመዱን ኣብ ቅኑዕ ዘይኮነ ነገር ይሳተፉ ቁሩብ ገንዘብ ተፈላጥነት ክረኽቡ ወይ ክኣ ኣብ ዓለም ዝልዓለ ናይ ስልጣን ቦታ ክረኽቡ ኢሎም።ሰይጣን ቀጻሊ ንሰባት ከምዚ ክብል እዩ ዝነግሮም "ዝደለኻዮ ነገር ንገረኒ ? ኣነ ኽኣ ክህበካ እዩ ንኸምዚ ዓይነት ፈተና የሱስ ሓደ መልሲ ጥራይ እዩ ነይርዎ ከምዚ ኽኣ ኢሉ "ንእግዚኣብሄር ኣምላኽካ ስገድ ንዕኡ ጥራይ በይኑ ድማ ተገዛእ ጹሑፍ ኣሎ እሞ ኪድ ርሓቕ ሰይጣን በሎ"።እንታይ ድንቂ ዝኾነ ነገር እዩ ዘሎና ቃል ኣምላኽ ኣሎና ብዛዕባ ተንኮላት ሰይጣን ዘጠንቅቐና ከመይ ዝበል በረኸት እዩ ንስኹም ኣጉባዝ እዚ ኣብ ንኡስ ዕድሜኹም ክትማሃርዎ እትኽእሉ።ሓደ ነገር ንኽትረክብ ካብዚ ዓለም እንተ ተፈቲንካ እሞ ነቲ ነገር ክትረኽቦ ናይ ባህሪ መስዎእቲ ክትገብር ከም ዘሎካ እንተ ፈሊጥካ እንታይ ኢኻ ክትገብር? የሱስ እንታይ ከም ዝበሎ ንሰይጣን ዘክር ኣብነት የሱስ ክትስዕብ ኢኻ ንሰይጣን ውን ከምቲ የሱስ ዝበሎ ክትነግሮ ኢኻ።ሰይጣን ከምዚ ክብል ክፍትነካ ከሎ "ጻድቕ ክትከውን የብልካን ኣብዚ ነገር ሓቂ ጥራይ ክትዛረብ የብሎካን ንእሽተይ ሓሶት ተዛረብ ፥ገለ ነገር ውን ካብዝ ዓለም ክትረክብ ኢኻ ከምዚ ኢልካ ክትምልሰሉ ተባዕ ኩን "ኪድ ርሓቕ ሰይጣን ኣይሰምዓካን እየ ጹሑፍ እዩ ድንን ኢለ ንታሕቲ ንኣምላኽ ጥራይ ክሰግድ ንየሱስ ክስዕቦ እየ"።ሰይጣን ካብታ ዝተፈጠረላ ግዜ ኣትሒዙ ካልኡት ክሰግድሉ ኩሉ ግዜ ምስ ደለየ እዩ። ስለዚ እዩ ኽኣ ኣምላኽ ክኽውን ዝደለየ ምኽንያቱ ኣምላኽ ጥራይ ከም ዝስገደሉ ስለ ዝፈለጠ ።ካልኡት መልኣኽቲ ክሰግዱሉ ደልዩ ።ዘርኢ ኣዳም ውን ክሰግድሉ ደልዩ እቲ ዘገርም ክኣ ዋላ የሱስ ከይተረፈ ክሰግደሉ ደልዩ!ምስ የሱስ ግን ክዕወት ኣይክኣለን ። ኮይኑ ግን ንቡዙሓት ሰባት ተዓዊትሎም እዩ፥ብሓቂ ሎሚ መብዛሕትኡ ሕዝቢ ዓለምና ዋላ ምስ ብዙሓት ኣመንቲ ንገለ ምድራዊ ረብሓ ንርእሶም ክረኽቡ ኢሎም ንእምነትን ርዲኢቶምን ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዝኣትዉ።እዞም ብዙሓት ሚሊዮናት ሰባት ሎሚ ንሰይጣን ድንን ብምባል ይሰግድሉ ኣሎዉ። ንሓጥያት ኢዶም ክህቡ ከለ ዉን ኣንጻር ሕልንኦም ክኽዱ ከለዉን ብሓቂ ኣይተረድኦምን ንሰይጣን ይሰግድሉ እዮም ዘሎዉ። እዚ ግን ስለ ምንታይ እዩ ዝገብርዎ ? ምእንቲ ገለ ነገር ካብ ክብሪ ዓለም ክረክቡ ኢሎም እዮም።ምቅናዕ ተፈላጥነት ወይ ስልጣን ምናልባት ውን ምቅናዕ ኣብ ፈተና ወይ ተፈላጥነት ኣብ ቤት ትምህርቲ ወይ ዝኾነ ናይ ቦታ ስልጣን ኣብ ዓለም ክትደሊ ከለኻ ሰይጣን መጺኡ ከምዚ ክብለካ እዩ" ክህበካ እይ እዚ ግበር፥እቲ ግበር ፥ከይድካ ከምዚ በል ፥ከይድካ እቲ ግበር... .." ኩሉ ሓሳብ ዝህበካ ጌጋ ሙኳኑ ትፈልጥ ኢኻ፥ኮይኑ ግን ከይድካ ነቲ ነገር ትገብሮ እዚ ተንበርኪኽካ ንሰይጣን ምስጋድ እዩ ። ከምዚ ነገር እናገብርካ ትሓስብዶ ንርእስኻ ክርስትያን ኢልካ ክትጽውዕ ? ብርግጽ ኣይፋሉን ።እንታይ ድኣ ኢና ክንገብር ዘሎና ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ተምበርኪኽና ሰጊድና እንተ ኾይና ? ኩሎም እቶም ዝገበርናሉ ኣጋጣሚታት ክንሳሕ ይግባእ። ዘታለልናዮ ወይ ብጌጋ ዝወስድናዮ ክንመልሶ ኣሎና ንየሱስ በደልና ክሓድገልናን ከጽሬና ንሕተቶ። እዚ ብዘይ ገለ ምዱኑጋይ ንግበሮ ሰይጣን ኣባና ሓይሊ ዘሎዎ ኮይኑ ምእንቲ ከይቅጽል።

Chapter 6
ስዕረት ሰይጣን

ብዛዕባ ስዕረት ሰይጣን ሓደ ነገር ከካፍለኩም ይደሊ።እቲ ካብ ኩሉ ዝዓበይ ውግእ ፍጹም ኣብዛ ምድሪ ኮይኑ ዘይፈልጥ ኣብ ታሪኽ መጽሓፍቲ ዓለም ኣይትጽሓፈን ።እዚ ውግእ ክኣ ኣብ መስቀል እዩ ነይሩ ። የሱስ ብሞቱ ነቲ ገዛኢ እዛ ዓለም ሰይጣን ሲዒርዎ።ኣብ ሙሉእ ህይወትካ ክትርስዓ ዘይግባእ ሓንቲ ጥቕሲ ኣላ ንሳ ኽኣ እብራውያን 2=14-16። ርግጸኛ እየ ሰይጣን እዛ ጥቕሲ ክትፈልጥ ኣይደልን እዩ ። ማንም ብዛዕባ ስዕረቱን ውድቀቱ ክሰምዕ ኣይፈቱን እዩ ሰይጣን ውን ከምኡ እታ ጥቕሲ ከምዚ እያ ትብል "እምብኣርሲ ብሓቂ ንዘርኢ ኣብርሃም ኣልዓሎ እምበር፡ ንመላእኽትስ ኣየልዓሎምን እሞ፡ እቶም ውሉድ ብደምን ስጋን ካብ ዚሐብሩስ፡ ብሞቱ ነቲ ሓይሊ ሞት ኣብ ኢዱ ዝሐዘ ምእንቲ ኺስዓር፡ ንሱውን ድያብሎስ እዩ፡ ነቶም ብፍርሃት ሞት ብዘሎ ዘመኖም ብባርነት ተታሒዞም ዝነበሩ ዅላቶም ሓራ ምእንቲ ኼውጽኦም ኢሉ፡ ንሱውን ብእኡ ሐበሮም" (እብራውያን 2=14-16) ።የሱስ ምስ ሞተ ንሰይጣን ሓይሊ ኣልቦ እዩ ጌይርዎ።ስለ ምንታይ ካብ ሰይጣን ንኩሉ ግዜ ኣብ ህይወትና ዘመን ዘቕመጠላን ማእሰርቲ ፍርሒ ሓራ ምእንቲ ክንከውን እዩ። ዝተፈላለየ ዓይነት ፍርሒ ኣሎ ሰባት ኣብዝ ዓለም ዘሎዎም ፍርሒ ሕማም፥ፍርሒ ናይ ድኽነት፥ፍርሒ ናይ ውድቀት፥ፍርሒ ናይ ሰባት ፥ፍርሒ ናይ መጻኢ ወ.ዘ.ተ እንተ ኾነ እቲ ልዕሊ ክሉ ዝዓበየ ግን ፍርሒ ሞት እዩ ። ነፍሲ ወከፍ ፍርሒ ካብ ናይ ሞት ፍርሒ ዝንኣሰ እዩ።ናይ ሞት ፍርሒ ድሕሪ ሞት እንታይ ክኸውን እዩ ይመርሕ። መጽሓፍ ቅዱስ ኣዚዩ ብንጹር መንገዲ እቶም ኣብ ሓጥያት ዝነበሩ መወዳእታ ናብ ሲኦል ከም ዝኸዱ ይምህር እዚ ቦት ኣምላኽ ነቶም ዘይተንሱሑ እዩ ሓዚእዎ።ሰይጣን'ውን ንዘልኣለም ኣብ ቀላይ ሓዊ እዩ ክሓልፎ ምስ እቶም ዘታለሎምን ኣብዛ ምድሪ ናብ ሓጥያት ዝመርሖምን።የሱስ ካብ ዘልኣለም ሲኣል ከድሕነና እዩ ናብ ምድሪ መጺኡ።ናይ ሓጥያትና መቕጻዕቲ ብምውሳድ ከም እውን ናይ ሰይጣን ሓይሊ ኣብ ህይወትና ይዕኒዎ በዚ ኽኣ ፍጹም እንደገና ክጎድኣና ኣይክእልን እዩ።እዚ ሓደ ሓቂ ዘመን ህይወትኩም ክትዝክርዎ ይደሊ "ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ኣንጻር ሰይጣን ኣብ ጎንኻ ክኸውን እዩ"።እዚ ክብሪ ዝመልኦ ሓቂ ብዙሕ ምጽንናዕ ምትብባዕ ዓወት ኣብ ህይወተይ ኣምጽኢለይ እዩ። ኣብ ኩሉ ቦታ ከይደ ንኹሉ ኣማኒ ኣብ ዓለም ዘሎ እዚ ክነግር ይመነ።መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል " ንኣምላኽ ተገዝእዎ ንሰይጣን ክኣ ተጻረርዎ ንሱ ኽኣ ካባኻትኩም ክሃድም እዩ" (ያዕቆብ 4=7) ስም የሱስ ሰይጣን ኩሉ ግዜ ዝሃድመሉ ስም እዩ።ኣብ ኣእምሮ መብዛሕትኦም ዘሎ ስእሊ ሰይጣን ክጎዮምን ንሶም ህይወቶም ምእንቲ ከድሕኑ ካብኡ ክሃድሙን እዩ ኮይኑ ግን እዚ ምስቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝብሎ ልክዕ ብተቓራኒ እዩ።ሰይጣን ንየሱስ ይፈርሆዶ ወይስ ኣይፈርሆን እንታይ ይመስለካ ? ኩሉ ንፈልጥ ኢና ሰይጣን ኣብ ቅድሚ መድሓኒና የሱስ ደው ምባል ከም ዘፍርሆ። የሱስ ብርሃን ዓለም እዩ ከም እውን እቲ ናይ ጸላም ገዛኢ ካብ ቅድሚኡ ክጠፍእ ኣለዎ።የሱስ ብዛዕባ ሰይጣን ካብ ሰማይ ምውዳቕ ንደቂ መዛሙርቱ ነጊርዎም እዮም ከምዚ ኽኣ ኢልዎም "በሎም፥ ሰይጣን ከም መብረቕ ካብ ሰማይ ኪወድቕ ከሎ ርኤኽዎ" (ሉቃ 10=18)።የሱስ ኣብ በረኻ "ኪድ ካብይ ርሓቕ" ኢሉ ንሰይጣን ምስ ተዛረቦ ካብ ህላወ የሱስ ከም ፍጥነት በርቂ እዩ ካብ ቅድሚ ገጹ ተሰዊሩ። ሎሚ እምብኣር ብስም የሱስ ንሰይጣን ክንቋዎሞ ከለና ከም ፍጥነት ብርሃን እዩ ካባና ዝሃድም።ጸልማት ኣብ ቅድሚ ብርሃን እዩ ዝሃድም።ሰይጣን ስም የሱስ ኣዚዩ እዩ ዝፈርሖ ።እቲ ሓቂ ጎይትነት የሱስ ክዝክሮ የፈርህ እዩ።ኣጋንንቲ ዝሓደርዎም ሰባት የሱስ ጎይታ ሙኳኑ ኣይእመኑን እዮም።ከም እውን ሰይጣን ኣብ መስቀል ከም ዝተስዓረ።ኣብ ሰም የሱስ ክርስቶስ ንዝኾነ ርኹስ መንፈስ ከውጽእን ሰይጣን ካባኻ ከም ፍጥነት ብርሃን ከም ዝሃድም ንኽገብር ሓይሊ ኣለዎ። ኣዚ ነገር ፍጹም ኣይትረስዕ።ኣብ ብርሃን ኣዚዩ ዓቢ ሓይሊ ኣሎ።፡ሰይጣን ናይ ጸልማት ገዛኢ ኣብ ዓንኬል ብርሃን ፍጹም ክኣቱ ኣይክእልን እዩ። ሰይጣን እንተ ድኣ ኣብ ልዕሊ ኣመንቲ ሓይሊ ዘለዎ ኾይኑ እቲ ምኽንያት ኣብ ጸልማት ይመላለሱ ስለ ዘለዉ፥ኣብ ሓደ ሕቡእ ሓጥያት ይነብሩ ስለ ዘለዉ፥ንኻልኡት ምሕረት ስለ ዘይገበሩ ወይ ውን ብሰባት ይቐንኡ እንተ ሃሊዮም ወይ ውን ገዛእ ርእሶም ዘማእከለ ትምኒት ይስዕቡ እንተ ሃልዮም ኣብ ህይወቶም ወ.ዘ.ተ እዩ። ሽዑ ሰይጣን ኣብ ልዕሊኦም ሓይሊ ይህልዎ ። ብኻልእ መንገዲ ግን ሰይጣን ክትንክፎም ኣይክእልን እዩ።ከምቲ ኣብ ዓለም ዘለዉ ሰባት ባህላዊ እምነት ክህልወካ የብሉን።ሰባት ገለ ነገር ኣብ ገለ ዝተወሰኑ ምዓልታት ክሰርሑ ይፈርሑ እዮም ።፡ከም ንኣብነት ዕለት 13 ዓርቢ ገለ። ገለ ሰባት ክኣ ኣብ መንገዶም ጸላም ዱሙ እንተ ተሳጊራ ዝፈርሑ ኣለዉ። ገለ ኽኣ ንኣቀማምጣ ወርሒ ይፍትሹ ምዓስ ሕማቕ ግዜ ከም ዝኾነ ንምውሳንን ገለ ኣገዳሲ ነገር ኣብዚ ዕለት ወይ ግዜ ካብ ምስራሕ ክኣ ይቑጠቡ።እዚ ንማሪተኛ ምፍራህ መቦቆሉ ካበይ እዩ ? ካብ ሰይጣን እዩ። የሱስ ክርስቶስ ካብ ከም እዚኦም ዝበሉ ፍርሒ ከናግፈና እዩ መጺኡ።ደጊም ፍጹም ኣብ ዓለም ደጊምና እንፈርሖ ነገር የለን ኣይድሌናን እዩ ውን።ኩሉ ማሪታዊ እምነታት ካብ ሰይጣን እዩ።ኣብ መጽሓፍ ራኢ ዮውሃንስ የሱስ ሓደ ምዓልቲ ተመሊሱ መጺኡ ንሰይጣን ኣብ ምዓሙቕ ከም ዝኣስሮ ተነጊሩና ኣሎ ሽዑ ጎይታና የሱስ ኣብዛ ምድሪ ሓደ ሽሕ ዓመት ክነግስ እዩ። ድሕሪ እዚ ግዜ ሰይጣን ክፍታሕ እዩ ንሓጺር ግዜ ንኽሉ ምእንቲ ክርኤ ዋላ ንነዊሕ እዋን እንተ ተኣሰረ ከም ዘይተለወጠ ። ሽዑ ሰይጣን ወጺኡ ንመወዳእታ ግዜ ንሰባት ከታልሎም እዩ። ኣብዚ'ውን ዘርኢ ኣዳም ዋላ ሓደ ከም ዘይተለወጠ ኣብዚ ክርኤ እዩ። ዋላ እኳ ኣብ ትሕቲ ንግስነት የሱስ ሓደ ሽሕ ዓመት ሰላም ርኤሙን ተዓዚቦምን ከለው።ድሕርዚ ኣምላኽ ንታሕቲ መጺኡ ንሰይጣን ክፈርዶን ንዘልኣለም ክኣ ናብ ቀላይ ሓዊ ክድርብዮ እዩ።ኩሎም እቶም ኣብ ሓጥያት ዝነበሩ ተንበርኪኾም ንሰይጣን ዝሰገዱሉ ኣብ ክንዲ ናይ እግዚኣብሄር ቃል ንሰይጣን ዝተኣዘዙ ንሰይጣን ኣብ ቀላይ ሓዊ ክጽንበርዎ እዮም።በዚ ምኽንያት እዩ ኽኣ ወንጌል እንሰብኽ ሰይጣን ከም ዝተስዓረ።ምናልባት እቲ ኣዚዩ ኣገዳሲ ሓቂ እዩ ኣመንቲ ነዚ ክሰምዕዎን ዘድሊ።ግናኸ ዘክር ብንጽህና እንተ ዘይተመላሊስካ ኣብ ልዕሊ ሰይጣን ሓይሊ ክህልዋካ ኣይክእልን እዩ።ስለዚ ንኣሽቱ መንእሰያት ከተሓሳስበኩም የደሊ ፍጹም ብዝኾነ መንገዲ ሰይጣን ኣእምሮኹም ክብክል ኣይተፍቅዱሉ ።ኣእምሮኹም ዘይንጹህ እንተ ኾይኑ ስም የሱስ ኣንጻር ሰይጣን ተጠቂምኩም ውጽኢት ክትረኽቡ ኣይትኽሉን ኢኹም። ሰም የሱስ ከም ኣስማት እናተደጋገም ዝጽዋዕ ናብ ሰይጣን ኣይኮነን። ኣይፋሉን። መጀመሪያ ንኣምላኽ ክትግዛእ ኣለካ። ሽዑ ጥራይ እዩ ምስ ተቓወምካዮ ካባኻ ክሃድም ዝኽእል።ኮይኑ ግን ኣብ ኩሉ ገጻት ህይወትካ ንኣምላኽ እንተ ዘይተገዚኣካዮ ሰይጣን ኣይፈርሃካን እዩ።ሙሉ ብሙሉእ ህይወትካ ንክርስቶስ ሃብ ሽዑ ብገዛእ ርእስኻ ወስን ካብ ሕጂ ንኔው ንዕኡ ጥራይ ከም እትነብር ።ከረጋግጸልካ ይደሊ ድሕሪ 20 ዓመት ካብ ሕጂ ንምህሮን ቃል ኣምላኽ ስለ ዝስዓብካ ነዚ ምህሮ ዝሰማዕካዮን ከተመስግን ኢኻ ።ሽዑ ሓደ ምዓልቲ ኣብ መንበር ፍርዲ ክርስቶስ ደው ምስ በልካ ተራኻ ምስ ኣኸለ ብዛዕባ ህይወትካ ጸብጻብ ክትህብ ከለኻ ኣዚኻ መሊስካ ከተመስግን ኢኻ።ጎይታ ብኸምዚ ዓይነት ህይወት ክትነብር ይሓግዝካ ኣብ መወዳእታ ጉዕዞ ህይወትካ ዋላ ሓደ ትጥዓሶ ዘይብልካ ክትከውን ኣሜን።እትሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ!