ናይ ምድሓን ዘልኣለማዊ ውሕስነት

Written by :   Zac Poonen Categories :   Disciples Seeker
Article Body: የሱስ በለ "ሰብ ካብ ኣፍ እግዚኣብሄር ብዝወጽእ ነፍሲ ወከፍ ቃል ክነብር ይግባእ " ግዳ ብሓንቲ ዝኾነት ቃል ጥራይ ግን ኣይኮነን (ማቴ 4=4)።ስለዚ እንተ ድኣ ሓደ ጥቕሲ መጽሓፍ ቅዱስ ምስ ካልእ ጥቕሲ መጽሃፍ ቅዱስ ከየነጻጸርና ወሲድና ናብ ጌጋ መደምደምታ ክንበጽሕ ንኽእል ኢና ከምእ’ውን ሓሶት ዝኾነ ነገር ብምእማን ክንዛዝም ኢና።ብዙሓት ሰበኽቲ ንሰባት ብምጥቃስ ሓንቲ ቃል መጽሓፍ ቅዱስ ናይ ሓሶት ተስፋ ብምሃብ ወሲኖም እዮም ንኻልኡት ጥቕስታት’ውን ሸለል ብምባል።

ብዙሕ ጌጋ ኣረዳድኣ መጽሓፍ ቅዱስ ትምህርቲ ዝትንስእ ቃል ኣምላኽ ምስ ቃል ኣምላኽ ብዘይምንጽጻር እዩ። ሰይጣን ንየሱስ ከምዚ ብምባል ቃል ኣምላኽ ምስ ጠቐሰሉ "ጽሑፍ እዩ "የሱስ ከምዚ'ውን ጽሑፍ እዩ ብምባል ኣደላዲልዎ(ማቴ 4=6-7)። እግዚኣብሄር ንዕዋፍ ክልተ ክንፊ ዘለዎን ገይሩ እዩ ፈጢርዎን ፥በዚ ኽኣ ብቐጻሊ ቀጥ ኢለን ክንፍር ይኽእላ ።መጽሓፍ ቅዱሳዊ ሓቂ'ውን ብኸምዚ ሓደ ዓይነት መንገዲ እዩ ሚዛኑ ዝሕሉ።

ምህሮ ዘልኣለማዊ ውሕስነት ኣብ ግምት ክንእቱ ከለና፥ ኣብ ሞንጎ ክልተ ዓበይቲ ሓቅታት ሚዛን ክንረክብ ይግባእ ልዑላዊ ስልጣን ኣምላኽን ነጻ ፍቓድ ሰብን።

እግዚኣብሄር ንሰብ ነጻ ፍቓድ ሂብዎ እዩ ፍጹም ክኣ ንኽመርጾ ኣይገድድን እዩ።እንተ ኾነ ግን ንሱ ካብ ዘልኣለም ኩሉ መን ይመርጾን መን ኣይመርጾን ይፈልጥ እዩ። ስለዚ ሕሬት እዩ ንገለ ሰባት ከም ደቁ ብቅድመ ኣፍልጡኡ ዝተመርኮሰ እዩ። ከምቲ ኣብ 1ጴጥሮስ 1 =21 ተነጺሩ ዘሎ ግዳ ብሃውሪ ምሕራይ ኣይኮነን።

እግዚኣብሄር ንፕላኔታ ብዘይ ናጽነት ንምምራጽ እዩ ፈጢርዎም። ስለዚ ግዳ ዋላ እኳ ንሕጊ ኣምላኽ ብዘይሕቶ ሙሉእ ብሙሉእ ንኣሽሓት ዓመታት እንተ ተኣዘዝዎ፥ ቅዱሳን ወይ ሓጥያተኛታት ወይ ደቂ እግዚኣብሄር ክኾኑ ኣይክእሉን እዮም። እግዚኣብሄር ምንም እኳ ንእንስሳታት ብነጻ ፍቓድ እንተ ፈጠሮም ።እንተ ኾነ ግን ሕልና የብሎሙን።ስለዚ ንሶም'ውን ቅዱሳን ወይ ሓጥያተኛታት ወይ ደቂ እግዚኣብሄር ክኾኑ ኣይክእሉን እዮም።

እንተ ኾነ እግዚኣብሔር ንሰብ ምስ ፈጠሮ፥ ንሱ ነጻ ፍቓድን ሕልናን ክልቲኡ ሂብዎ እዩ። ስለዚ ሰብ ቅዱስ ወይ ሓጥያተኛ ወይ ውልድ ኣምላኽ ክኸውን ክመርጽ ይኽእል እዩ።

እግዚኣብሄር ሕልናና እንተ ዝወስዶ ነይሩ ፥ናይ ሞራል ምርጫ ዓቕሚ ዘይብልና ከም እንስሳታት ምስ ኮና ነይርና። ስለዚ ኽኣ ቅዱሳት ወይ ሓጥያተኛታት ክንከውን ዓቕሚ ዘይብልና ምስ ኮና።

እዚ ሓቂ ክንፈልጦን ከነለልዮን ኣሎና ትምህርቲ ዘልኣለማዊ ውሕስነት ክንርድኦ እንተ ኾይና።ምህሮ ንኣመንቲ ካብ ኣምላኽ ክወድቑ ክርሕቑ ዘይክኣል እዩ፥ ንኣምነቲ ናብ ደረጃ ሮቦትስ የወርዶም፥እዚ ኽኣ ናይ ምምራጽ ነጻነት ዘይብሎም ይገብሮም።

"እግዚኣብሄር ሕጉሳት ውሃብቲ የፍቅር" ኣብ ኩሉ ነገራት ዘካተተ (2 ቆሮ 9=7)። ንሱ በስገዳድ ዝኾነ ምእዛዝ ኣይብህጎን እዩ። ስለዚ እዩ ኽኣ ንሱ ፍጹም ነጻነት ናይ ምምራጽ ዘይወስድ።