ምእዛዝ ደረጃ ብደረጃ

Written by :   Zac Poonen Categories :   Disciples Devotion to Christ
Article Body: 

ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት እግዚኣብሄር ኣብ ሓደ እዋን ሓደ ስጉምቲ ከም ዝመርሕ ረኺበዮ። ተስፍኡ " ስጉምቲ ድሕሪ ስጉምቲ ፥ክትከይድ ከለኻ መንገዲ ኣብ ቅድሜኻ ክኽፈት እዩ " (ምሳ 4=12 ቃል ብቓሉ ትርጉም)። ንእስራኤላውያን ምዓልቲ ብምዓልቲ ብዓንዲ ደበና መሪሕዎም፥ንዓና'ውን ሎሚ መንፈስ ቅዱስ ይመርሓና እዩ።

ብኡ ንቡኡ ርግጽነት ናይ ምድሓነይ ምስ ተቐበልኩ ፥እቲ ዝቕጽል ስጉምቲ ንዓና ናይ ማይ ጥምቀት ሙኳኑ ተነጊሩኒ። ከም ህጻን ኣብ ናይ ሶርያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን ናይ ክርስትያን ስም ተዋሂቡኒ - ስርዓት "ጥምቀት" ኢሎም ዝጽውዕዎ ።

ከምእ'ውን ዳግም ዝተወለዱ ወገን ቲኦሎጂ ሓጹር ከም ዝነብሩ ፈሊጠ -እቶም ጥራይ ከም ህጻን "ዝተጠመቑን" እቶም ከም ኣመንቲ ዝተጠመቑን። ነዚ ምኽንያት መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ እቲ ኣርእስቲ እንታይ ከም ዝብል ከጽንዕ ወሲነ።

ቃል ኣምላኽ ምስ ኣጽናዕኽዎ ፥ብዙሓት ሓቅታት ረኺበ ፥ቅድሚ ኹሉ ኣብ ብዘሎ ሓድሽ ኪዳን ሓንቲ'ውን ብዛዕባ ናይ ህጻን -ጥምቀት ዝተጠቐሰ የልቦን።ሒደት ፍጻመታት ናይ ብምልእቲ ስድራ ምጥማቕ ነይሩ እዩ ፥ኮይኑ ግን ኣብቲ ስድራ ህጻናት ከም ዝነበሩ ዝተጠቕሰ የልቦን መጽሓፍ ቅዱስ ስቕ ክብል ከሎ ዝኾነ ዶክትሪን ምህሮ ከነረጋግጽ ኣይንኽእልን ኢና። ዮውሃንስ መጥመቕ በጽሕታት ጥራይ እዩ ኣጥሚቑ። የሱስ ገዛእ ርእሱ'ውን በጽሒ ምስ ኮነ ጥራይ እዩ ተጠሚቑ። የሱስ ንዓበይቲ ኣጥሚቑ ኮይኑ ግን ኣብ ልዕሊ ህጻናት ክባርኾም ጥራይ ኣእዳዉ ኣንቢሩ።ግናኸ ብዙሓት ኣብያተ ክርስትያናት ብኣንጻሩ እዮም ዝገብሩ ንህጻናት የጥምቑ ኣብ ልዕሊ ዓበይቲ ኣእዳዎም የንብሩ (ቅብኣት ሜሮን) ! እግዚኣብሄር ናይ ዝሓለፈ ሙሉእ ብምሉእ ምስ ደምሰሶ ፥እዚ ዘይመጽሓፍ ቅዱሳዊ ናይ ህጻን ጥምቀት ዘካተት እንኮላይ!! እቲ ናይ መጀመሪያ ስጉምቲ ምእዝዛ ነፍሲ ወከፍ ኣማኒ ኣብ ግብሪ ሃዋሪያት ዘሎ ናይ ማይ ጥምቀት ምውሳድ እዩ።

ኩሉ እዚ ክጥመቕ ከም ዘለኒ ይእሚንኒ እዩ። ኮይኑ ግን ገለ ናይ ህጻን ጥምቀት ዝኣምኑ ኣመንቲ ኣብ ናይ ኣርቶዶክስ ኣብያተ ክርስትያናት ወንጌል ምስባኽ ዚያዳ ኣገዳስን ዓቢን ዘድሊ ሙኳኑ ካብ ኣብ ናይ ኣመንቲ ኣሰንብሊስ ንላዕሊ ነጊሮሙኒ፥ እንተ ድኣ ተጠሚቐ ካብ ቤተ ክርስትያን ኣርቶዶክስ ከም ዝስጎግን ንዘይኣመንቲ ወንጌል ክህብ እቲ ዕድል ከም ዘጥፍእ'ውን ። እዚ ኽኣ ዘእምን ሞጎተ ይመስል -ስለዚ ኽኣ ከይጥመቕ ወሲነ።

ከምዚ ኢለ ኽኣ ን18 ኣዋርሕ ጸኒሔ።ግናኸ ነፍሲ ወከፍ ግዜ ክጽሊ ክንብርከኽ ከለኹ፥እግዚኣብሄር ከምዚ ዝብለኒ ዝነበረ ኮይኑ ተስሚዑኒ"ንዓይ ዘይትሰምዓኒ እንተ ኮይንካ ስለ ምንታይ ኣነ ይሰምዓካ" ።ድማ ኣብዘን ኩለን 18 ኣዋርሕ ብጠቕላላ መንፈሳዊ ዕብየት ኣይገብርኩን።እዚ ክርብሸኒ ጀሚሩ። ኣብ መወዳእታ ንጎይታ ከም ዝእዘዞ ነጊረዮ ፥ ካብ ብነፍሲ ወከፍ ኣብያተ ክርስትያናት ኣብ ዓለም ዋላ እንተ ተሰንደኹ ።ስለዚ ኽኣ ኣብ ጥሪ 1961 ተጠሚቐ።

ድሕሪ'ዚ ፥ብቑልጡፍ ኣብ ክርስትያናዊ ህይወተይ ክዓቢ ጀሚሩ። ገዛእ ርእሰይ እንተ ድኣ ናይ እግዚኣብሄር ትእዛዝ ዘይእዘዝ ኮይነ ንኻልኡት በረኸት ክኸውን ከም ዘይክእል ሽዑ ኣነ ተገንዚበዮ። ካብኡ ንድሓር ኣብ ነፍሲ ወከፍ ነገር -ዓቢይ ይኹን ንእሽተይ -ዝኾነ ይኹን ብዘየገድስ ሰብ ወይ'ውን ኣብያተ ክርስትያናት ዝኾነ እንተ በሉ ንናይ እግዚኣብሄር ቃል ብቕጽበት ክእዘዝ ወሲነ።ክንደይ ብመንፈሳዊ ክስረት ንስቀ ንሞጎት ናይ ሰብ ሓሳብ ክንሰምዕ ከለናን ንቃል ኣምላኽ ዘይምእዛዝን ።

ካብቲ ናይ መጀመሪያ ስጉምቲ ምእዛዝ ቅድሚ 45 ዓመታት፥ እግዚኣብሄር ብዙሕ ዝያዳ ስጉምቲ ናይ ምእዛዝ ኣርኢኒ እዩ፥ ንሱ ድሮ ዘርኣየኒ ጥራይ ድሕሪ እቲ ስጉምቲ ምውሳድይ። ናይ እግዚኣብሄር ቃል "ንእጋርና መብራህቲ እዩ " (መ.ዳዊት 119= 105) ፥እዚ ማለት ዝቕጽል ስጉምቲ ጥራይ እዩ ንእጋርና ዘርኤና ንኹሉ መንገዲ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ኣይኮነን። እዚ ልክዕ ከም ላምፓዲና ሒዚካ ኣብ ጸልማት መንገዲ ምኻድ እዩ።ኣብ ሓደ ግዜ ንእሽተይ ጥራይ ኢና ክንርኢ እንኽእል ጥራይ ዝኣክል ንዝቕጽል ስጉምቲ። መንገዲ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ዝያዳ ክንሪኢ፥ንቕድሚት ክንቀሳቐስ ኣሎና።

እቲ ናይ መጀመሪያ ስጉምቲ ምእዛዝ እንተ ዘይወስድ ነይረ ካልእ ስጉምቲ ኣብ ፍቓድ ኣምላኽ ንህይወተይ ፍጹም ኣይምስ ርኣኽዎን - ከምእ'ውን ምዓልታተይ ኣብ ምድሪ ምስ ኣባኸንክዎ ነይረ ፥ዋላኳ ናብ ሰማይ እንተ ኸድኩ፥ እግዚኣብሄር ብንጹር እንተ ድኣ ኣርኢካ ገለ ስጉምቲ ምእዛዝ ሕጂ ፥ብቕጽበት ተኣዘዝ ፥ምእንቲ ፍቓድ ኣምላኽ ንህይወትካ ከይምልጠካ።

ናይ ምእዛዝ ነገር ደረጃ ብደረጃ እዩ።