ስለስተ ኣብነታት ሰባት ሃይማኖታዊያን እምበር መንፈሳውያን ዘይነበሩ _

Written by :   Zac Poonen Categories :   Man Religious or Spiritual
Article Body: 

ይሁዳ ኣብ መልእክቱ ብዛዕባ ሰለሰተ ሰባት ሃይማኖታዊያን ኮይኑ ግን መንፈሳውያን ዘይነበሩ ይዛረብ -ቃኤል፥በልዓም፥ቆራሕ (ይሁዳ 11) እምብኣር ሓደ ብሓደ ብዛዕብኦም ኣብ ግምት ንእቱ ~

❶.ቃኤል

ቃኤል ኣምላኽ ዘይብሉ ሰብ ኣይነበረን፥ ብዕምቆት ሃይማኖታዊ ሰብ ንኣምላኽ መስዋእቲ ምቕራብ ዝኣምን እዩ ነይሩ (ዘፍ 4=3)።ከምእ'ውን ኣቤል መስዋእቲ ንእግዚኣብሄር ኣቕሪቡ።እንተ ኾነ እቲ ፍልልይ ናይ እዚኦም

ክልተ መስዋእቲ ፍልልይ ናይ ሲኦልን ሰማይን እዩ ነይሩ፥እቲ ፍልልይ ሃይማኖታውን መንፈሳውን ቃኤልን ኣቤልን ክልተ መንገድታት መስመር -እቲ መንገዲ ሃይማኖታውን መንፈሳውን እዩ።ቃኤል ከም ሰባት ግዳማዊ መስዋእቲ ነገራት ንእግዚኣብሄር ዘቕርቡ ገንዘብ ፥ኣገልግሎት፥ግዜ፥ወ.ዘ.ተ ዓይነት እዩ። ኣቤል በቲ ኻልእ ወገን ብተምሳላዊ ገዛእ ርእሱ ሂቡ ኣብ መሰውኢ ነቲ ገንሸል ቀቲሉ ኣብ መስውኢ ምስ ኣቕመጦ።

ሃያማኖታዊያን ሰባት ውህበታት ክህቡ ክጽልዩ ብዙሕ ሰናይ ስራሕ ክዓዩ ይኽእሉ እዮም።ኮይኑ ግን ገዛእ ርእሶም መስዋእቲ ገይሮም ክህቡ ኣይተረድኦምን ።ብልክዕ ዕሽሮም ክኸፍሉ ይኽእሉ ይኾኑ ግናኽ ኣብ እዋን ናይ ፈተና ርእሶም ኣይቀትሉን እዮም።እዚ እዩ እቲ ፍልልይ ኣብ ሞንጎ ብሉይን ሓድሽ ኪዳናታ ፥ናብ ብሉይ ኪዳን ንገዛእ ርእስኻ ከይሞትካ ክትኣቱ ኽእል ኢኻ።ኮይኑ ግን ንገዛእ ርእስኻ ከይሞትካ ናብ ሓድሽ ኪዳን ክትኣቱ ዘይክኣል እዩ።የሱስ ከም ቅቡሉን ንእግዚኣብሄር ባህ ዘብል መስዋእቲ ኮይኑ እዩ መጺኡ እምበር ዕሽር ክህብ ኣይመጸን።ቃኤልን ኣቤልን ንታ ገፋሕን ጸባብን መገድታት ናብ እግዚኣብሄር ንምቕራብ ተምሳላት እዮም።መንገዲ ሃይማኖት መንገዲ መንፈሳውነት። ንርእስኻ ከይሞትካ ኣገልጋሊ ክትከውን ትኽእል ኢኻ።ኮይኑ ግን ብዘይ ሞት ርእስኻ ውልድ ክትከውን ዘይክኣል እዩ።

እግዚኣብሄር ንናይ ኣቤል መስዋእቲ ብሓዊ ካብ ሰማይ መሊስሉ።ግናኸ ኣብ ናይ ቃኤል መስዋእቲ ዋላ ሓንቲ ኣይወረደን።ሰብ ንገዛእ ርእሱ ከየባተኸ ክመውት ከሎ ምዓልቲ ድሕሪ ምዓልቲ ኣብ ህይወቱን ኣገልግሎቱን ሓዊ ካብ ሰማይ ክህሉ እዩ።እዚ እቲ ሓቀኛ ጥምቀት መንፈስ ቅዱስን ሓውን እቲ ዮውሃንስ መጥመቕ " የሱስ ነቶም ስሮም ንሱ ኣቐዲሙ ዝቖረጾ" ዝበሎ እዩ ።በቲ ሓደ ወገን ክኣ ሓደ ሓዊ ጥራይ ቅኑዕ ነገራት ዝገብር ግዳማዊ ጽብቕ ህይወት ክህልዎ ይኽእል እዩ ኮይኑ ግን እቲ ሓውን ቅብኣትን ናይ ሰማይ ካብ ህይወቱ ዘየለ ክኸውን እዩ።ሰይጣን ንጥምቀት ይትምንዮ እዩ እቲ ንስሚዒታት ጥራይ ዘልዓዕል ሎሚ ብዙሓት ዝሕጎሱሉ ዘለዉ።እዚ ግን ዋጋ ዘይቡሉን ጉሓፍን እዩ ምስቲ ሓቀኛ ጥምቀት መንፈስ ቅዱስን ሓውን የሱስ ኣብ ልዕሊ ደቂመዛምሩቱ እቶም መንገዲ መስቀል ዝመረጹ ዝሰዶ ክነጻጸር ከሎ።

.በልዓም

በልዓም ክኣ ካልእ ሃይማኖታዊ ሰብ እዩ ነይሩ። ንሱ ንእግዚኣብሄር ከገልግል ዝደሊ ሰባኺ እዩ ነይሩ። እንተ ኾነ ከምእውን ገንዘብ ኣብ ምኽዕባትን ምስ ዓበይቲ ሰባት ኣብ ዓለም ክራኸብን ባህጊ ዘለዎ ሰብ እዩ ነይሩ (ዘህ 22) ንሱ ብስም እግዚኣብሄር ክብርን ገንዘባዊ ረብሓን ንርእሱ ደለየ።ሎሚ ብዙሓት ብዙሓት ነቢያት ሓሶት ኣለዉ ከም በልዓም። መሰረታዊ ትምህርቶም ቅኑዕ እዩ ብመሰረት ፊደል ቃል ኣምላኽ፥ኮይኑ ግን ዘየለልዩ ኣመንቲ ብመንፈስ በልዓም ከም ዝተልዓዓሉ ክፈልጥዎም ኣይክእሉን እዮም ገንዘብን ክብርን ብምፍቃሮም።እዚኣቶም እቶም ጳውሎስ ኣብ ፊሊጲ 2=21 ከምዚ ክብል ዝጽሓፎ እዮም "ኵላቶም ነናይ ርእሶም እዮም ዚደልዩ፡ ነቲ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣይኰነን" ኣብ ቤተ ክርስትያን ጴርጋሞን ብምህሮ በልዓም ዝነብሩ ነይሮም እዮም "ነቲ ኣብ ቅድሚ ደቂ እስራኤል መንሳተቲ ንምግባር፡ ንጣኦታት እተሐርደ ኺበልዑን ኪምንዝሩን ንባላቅ ዝመሀሮ ምህሮ በላዓም ዝሐዙ ስለ ዘለውኻ ግና፡ ቅሩብ ነገር ረኺበልካ አሎኹ" (ራኢ 2=14)።ኣብ ቤተ ክርስትያን ኣብ ሞንጎ ክብሪ ምድላይን ገንዘብ ምድላይን ፍልልይ የልቦን።ክልቲኦም ዝተፈላለዩ ዓይነት ግናኸ ክልቲኦም ሓደ ዓይነት መንፈስ በልዓም እዮም።

.ቆራሕ

ቆራሕ ካልእ ሃይማኖታዊ ሰብ እዩ ነይሩ። ንሱ ካብ ካህናት ነገደ ሌዊ እዩ ነይሩ (ዘሁ 16) ። ኮይኑ ግን በቲ እግዚኣብሄር ዝሃቦ ኣገልግሎት ኣይዓገበን።ከም ሙሴ ኣዚዩ ቀዳምነት ዝስራዕ ሰብ ክኸውን ብሃገ። እዚ ዘይናትካ ምምናይ ብሃይማኖታዊ ካብ ተገሪቢቡ ኣብ መወዳእታ ንጥፍኣቱ ኽኣ ኮይኑ። ንሱ ምስኡ መተዓምጽቱ ዳታንን ኣቢራምን ቤተሰቦምን እዚኦም ጥራይ እዮም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተመዝጊቦም ዘለዉ ብህይወቶም ከለዉ ናብ ሲኦል ዝኸዱ(ዘሁ 16=32-33)። ስለዚ ጎይታ ኣብ ህዝቡ ዝሸሞም ስልጣናት ኣንጻሮም ምዕማጽ ነዚ ሓጥያት ብዕቱብ እዩ ዝውስዶ።

መብዛሕትኦም ሽማግለታትን ሰበኽትን ጓሶትን ሎሚ ርእሶም ባዕሎም ዝሸሙ እዮም።ኣንጻሮም ምዕማጽ ኣተሓሳስቢ ክኸውን ኣይክእል እዩ።ሓደ ሓደ ግዜውን ኣድላይ እዩ ! እንተ ኾነ ኣንጻር እግዚኣብሄር ዝሾሞ ክትዕምጽ ኣዚዩ ኣስካሒ ፍርዲ የምጽእ እዩ።

መንፈሳዊ ሰብ ከምዚ ዓይነት ተግባር ዋላ ፍጹም'ውን ኣይሓልሞን እዩ ኮይኑ ግን ሃይማኖታዊያን ሰባት ይገብሩ እዮም። ከምዚ ዓይነት መንፈስ ዕሽነት ንሃይማኖታዊያን ዘሰኒ እዩ።

ቆራሕ እቶም ኣብ ቤተ ክርስትያን ምስ ካልኡት ጥዕና ዘይብሉ ውድድር ዝገብሩ ይውክል። ንእግዚኣብሄር ዝፈርሕ ሓዊ ክትንእዶ ወይ ከተድንቖ ከቢድ ኮይኑ እንተ ረኺብካዮ ምልክት ገለ መንፈስ ቆራሕ ኣብኻ ኣሎ ማለት እዩ።ካልኡት ንዕኡ ዝነቕፍዎ ስቕ ኢልካ ትስምዖም እንተ ሃሊኻ ኽኣ ሽዑ ንስኻ ከም እቶም 250 ዓመጽቲ ምስ ቆራሕ ዝሓበሩ ብኣምላኽ ዝተፈረዱ ልክዕ ከምኦም ኢኻ።

ኣብ ሞንጎ መንፈሳዊን ሃይማኖታውን ዘሎ ፍልልይ ክንፈሊ እንተ ዘይኪኢልና ፍጹም መንፈሳውያን ክንከውን ኣይንኽእልን ኢና።ኣብዚ ስዓት ዘድሊ እዩ ስለ ኣብ መወዳእታ ምዓልታት ብዘይ ሓይሊ ብዙሓት መልክዕ ኣምልኾ ዘለዎም ከም ዝኾኑ ተጻሒፉ እዩ እዚ ኽኣ እቲ ቃል መስቀል እዩ።