ዘገርም ሓቅታት

Written by :   Zac Poonen Categories :   Youth
    Download Formats:

Chapter 1
ዘገርም ሓቅታት ብዛዕባ ኣጽናፍ

ኣብ ሳይሳዊ ምዕባለን ግስጋሰን ኢና እንነብር ዘሎና።ኣብ ወለዶና ሰብ ብዙሕ ነገር ክዓይን ክሰርሕን ርኢና ኢና ሓደ ሓደ ነገራት ኣቦሓጎታትና ኣይክኣልን እዩ ኢሎም ዝሓስብዎ ዝነበሩ።እቲ ስጉምቲ ሳይንስ እናዓበየን ዝኸይድ ዘሎ ብዘይየቋርጽ ፍጥነት እዩ። ካብ ፍጥረት ጀሚሩ ክሳብ 1750 A.D ብሙሉኡ ፍልጠት ሰብ ሃንደበት ኣብ ዝሓለፈ 150 ዓመት ካብ 1900 A.D ዕጽፊ ከም ዝወሰኸ ይግመት።ኣብ 1900A.D ዝነበረ ፍልጠት ሰብ እንደገና ዕጽፊ ኮይኑ እዚ ክኣ ኣብ 50 ዓመታት እዩ-ብ1950 A.D።፡እንደገና ኣብ 10 ዓመታት ክኣ ዕጽፊ ኮይኑ ኣብ 1960። ስለዚ ፍልጠት ሰብ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክልተ ዓመትን ሽድሽተ ወርሕን ዕጽፊ እናኾነ ከም ዝመጸ ይግመት።ንኣብነት ንውሰድ ፍጥነት መጓዓዝያ ሓደ ምልክት ሳይንሳዊ ምሱጓም እዩ።፡ቅድሚ 200 ዓመታት ሰብ ኣብ ሕቖ ፈረስ ልክዕ ከምቲ ናይ ጥንቲ ወለዶታት ዝገበርዎ ንኣሽሓት ዓመታት ኣቐዲሞም ተጓዒዙ። ኮይኑ ክኣ ኣብ 1900 ዓ.ም ሰብ ዝማዕበለ መጓዓዝያ 80 ኪ.ሜ ኣብ ስዓት ክጉዓዝ ክኢሉ እቲ ዝቐልጠፈ ናህሪ ተባሂሉ ክኣ ተወሲዱ። ኣብ 1945 ዓ.ም ጀት ነፈርቲ ኣብ ኣየር መጽኤን ሰብ ክኣ ኣብ ስዓት 1000 ኪ.ሜ ይጉዓዝ ኣሎ።ሎሚ ኽኣ ኣብ ስዓት ሰባት ኣብ ጠፈረ ልዕሊ 40.000 ኪ.ሜ ኣብ ስዓት ይጉዓዝ ኣሎ።ሰብ ኣብ ወርሒ ስለ ዝበጽሔ ጠፈር ተገዚኡ እዩ ንብል ኢና ኮይኑ ግን ወርሒ ኣብ ጠፈር ግዳማዊ ሙኳና ክንርስዕ የብልናን ። ጠፈር ብገዛ ርእሱ ኣዚዩ ሰፊሕ እዩ ክንዮ ሓሳብና እዩ። እምብኣር ንኣጽናፍን ጠፈርን ንርኤ።ማእከላይ ርሕቐት ወርሒ ካብ ምድሪ ኣስታት 400.000 ኪ.ሜ እዩ እዚ ኣዝዩ ንእሽተይ እዩ ምስቲ ርሕቐት ምድሪ ካብ ጽሓይ ክንጻጸር ከሎ ኣስታት 150 ሚሊዮን ኪ.ሜ እዩ።ርሕቐት ናይ ጽሓይ ኣዚዩ ዓቢ እዩ ዝርኤ እንተ ኾነ ብርግጽ ኣዚዩ ሒደት እዩ ምስ ርሕቐት እቲ ዝቐረበ ኮኾብ ክነጻጸር ከሎ።ርሕቐት ናብ ከዋኽብቲ ክሕሰብ ከሎ ልሙድ መዕቀኒታት ኣይሰርሑን እዮም ምክንያቱ ናብ ክውጠን ክትግበር ናብ ዘይክእል ኣሃዝ እዩ ዝመርሓና ። ሳይንቲስት ተመራመርቲ ስነ ከኾብ በዚ ምኽንያት እዚ ከም ምዕቀኒ ዝጥቀመሉ ርሕቐት ብርሃን ኣብ ዓመት ዝጉዓዞ እዩ። ዘክር ብርሃን 300.000 ኪ.ሜ ወይ ክኣ ሽውዓተ ግዜ ኣብ ዙርያ ምድሪ ኣብ ካልኢት ይጉዓዝ ። ስለዚ ኣብ ዓመት ዝጉዓዞ ናብ ልዕሊ 9000 ቢልዮን ኪ.ሜ እዩ።ናይ ገለ ከዋኽብቲ ርሕቐት ኣብ ግምት ንእቱ እቲ ዝቐረበ ኮኾብ ብዒንትና ክንርኦ እንኽእል ኮኾብ "ኣልፍ ሳንቷሪ" (alpha centauri) ተባሂሉ ይጽዋዕ ኣርባዕተን ፈርቓን ብርሃን ዓመታት ካብ ምድሪ ይርሕቕ ኣዚ ኣስታት 250.000 ግዜ ርሕቐት ናብ ጽሓይ እዩ።እዚ ማለት እንተ ድኣ ብፍጥነት ብርሃን ተጓዒዝካ ዋላ እኳ ናብ ወርሒ 1.5 ሰከንድ ክትበጽሕ ትኽእል፥ናብ ጽሓይ ክኣ 8.5 ደቒቕ ይወስድ በዚ ፍጥነት ክኣ ናብ "ኣልፋ ሳንቷሪ" ኮኾብ ክትበጽሕ ኣርባዕተ ዓመትን ፈረቓን ይወስድ።ዝበለጸ ሓሳብ ብዛዕባዚ ንምሓዝ እዚ ነገር እንታይ ማለት ሙኳኑ ኣብ ግምት ንእቱ ስኬል ሞዴል ናይ ዩኒቨርስ ምድሪ ንፍረ ሑጻ ተወኪላ ጽሓይ ክኣ ከም እምነ በረድ ሰለስተ ጫማ ካብ ምድሪ ሪሕቓ ኩለን ፕላኔታት ብራድየስ 100 ጫማ ካብ ጽሓይ እንተ ኾነ እቲ ዝቀረበ ኮኾብ 150 ማይል ካብ ምድሪ ርሑቑ ክርከብ እዩ ኣብዚ ስኬል ሞዴል ናይ ዩኒቨርስ ።እቲ ዝርሓቐ ኮኾብ ብዓይኒ ዝርኤ "ኣንድሮ ሜዳ ጋልክሲ" እዩ እዚ ኽኣ 1.5 ሚሊዮን ብርሃን ዓመታት ንላዕሊ ካብ ምድሪ ሪሒቑ ይርከብ ።ካልኡት ውን ገና ብዙሓት ኣሎዉ ኣዚዮም ርሑቓት ጋላክሲ ብመንጽር ቴሌስኮፕ ዝርኣዩ 6.500 ሚሊዮን ዓመታት ሪሕቖም ይርከቡ።ሕጂ እምብኣር ርኤ ኣብ ገሌኦም ኮዋኽብቲ መጠኖም ንኣሽቱ መሲሎም ይርኣዩ ንእሽተይ ቆላዓ ውን ከምዚ ይብል"ብልጭ ብልጭ ንእሽተይ ኮኾብ" ምድሪ ዓባይ መሲላ ትርኤ! ኣብዚ ምድሪ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ክንበጽሕ ስዓታት ይወስደልና እንተ ኾነ ጽሓይ ኣዚያ ዓባይ እያ ጥርሓ እንተ ትኸውን 1 ሚሊዮን ዓንኬል መጠን ናይ ምድሪ ክገጥማ ይኽእል።ገና ግን ዋላ ጽሓይ ምስ ገለ ከዋኽብቲ ክትነጻጽር ከለኻ ንእሽተይ እያ።ገለ ከዋኽብት ኣዚዮም ዓበይቲ እዮም እዚ ኽኣ 500 ሚሊዮን ዓንኬል መጠን ናይ ጽሓይ ኣብቶም ከዋኽብቲ ክገጥም ይኽእል ኣብ ማእከሎም ጥርሖም እንተ ዝኾኑ።ኮኾብ ቤተልገስ (Betelgeuse) 520 ብርሃን ዓመታት ካብ ምድሪ ይርሕቕ ሓደ ካብቶም ዱሙቓት ከዋኽብቲ ካብ ኦሬን ቤልት እዩ።ሰንጣቒቱ ክኣ 500 ሚሊዮን ኪ.ሜ እዩ እዚ ማለት ጥርሑ እንተ ዝኸውን ምድሪ ብሙቹእ ኩነታት ኣብ ዙሪያ ጽሓይ ክትዘውር ትኽእል ኣብ ውሽጢ እዚ ከኾብ ኣብ ልሙድ ዓንኬል ፥ናይ ምድሪ ዓንኬል ኣብ ዙርይ ጽሓይ 300 ሚሊዮን ኪ.ሜ ሰንጣቒት ጥራይ እዩ።ሕጂ እምብኣር ቁጽሪ ናይ ከዋኽብቲ ኣብ ግምት ይእትው። ናትና ስርዒት ጽሓይ (Solar system) ክፋል ጋላክሲ እዩ "ሚልክ ወይ "(Milk way) ተባሂሉ ኽኣ ይጽዋዕ። ተመራመርቲ ሰነ ከኾብ ብውሕዱ 100.000 ሚሊዮን ከዋኽብቲ ኣብ ጋልክሲ ከም ዘለዉ ይግመት ፥ጽሓይ ሓንቲ ኮኾብ ጥራይ እያ።ከም እውን ሚልክ ዎይ ሓደ ጋላክሲ ኣብ ሞንጎ ብዙሓት እዩ።ተመራመርቲ ሰነ ኮኾብ ብውሑዱ 100 ሚሊዮን ጋላክስታት ኣብ ክፋል ጠፈር ብቴሌስኮፕ ክርኣዩ ጥራይ ዝኽእሉ ከም ከም ዘለዉ ይነግሩና።ካልኡት ብዙሓት ኣሎዉ ኪንዮ እዚ።ተወሳኺ ውን ኣብ ግምት ይእትው እዞም ሰምያዊ ኣካላት ኣብ ዓንኬሎም ፍጹም ብዝኾነ ልክዕነት ይዘሩ ።እታ ዝበለጸት ሰብ ዝሰርሓ ስዓት ካብ ኣብ ሰማይ ዘሎዉ ከዋኽብቲ ዝበለጸ ልክዕነት የብላን።ብርግጽ ክኣ ኣዚዩ ዝልዓለ ጥበብ ድሕሪ እዚ ኣድማስ ዝፈጠረን ንነፍሲ ወከፍ ኮኾብ ፕላኔትን ዝመደበ ክህሉ ኣሎዎ።ክንደይ ኣዚዩ ሰፊሕ እዩ ጠፈር! ክንደይ ንእሽተይ እዩ ሰብ! ሓደ ካብ ጽሓፍቲ መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ጺሑፉ ኣሎ "ንሰማያትካ፣ ነቲ ስራሕ ኣጻብዕካ፣ ንስኻ ዘቘምካዮም፣ ወርሕን ከዋኽብትን እንተ ጠመትኩ፣ እቲ ንስኻ እትዝክሮ ሰብ፣ እቲ እትሐልየሉ ወዲ ሰብሲ እንታይ እዩ" ገና ግን እግዚኣብሄር ፈጣሪ ናይ ኣድማስ ንነፍሲ ወከፍና ይሓሊ እዩ።እዚ እዩ ኽኣ መስተንክር ድንቂ ሓቂ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ እንምሃሮ።ናይ ዝኾነ ጹሑፍ ብመጠን ዕብየቱ ኣይኮነን ዝውሰን ብዋግኡ እዩ።ሓደ ወናኒ ብዙሕ ሚሊዮናት ቃጽዖ መሬት ክውንን ይኽእል እዩ።ኮይኑ ግን ንእሽተይ ቆልዓ ወዱ ኣዚዩ ኣመና ዋጋ ዘሎዎ እዩ ካብቲ ዝውንኖ ኣዚዩ ሰፊሕ መሬት ንላዕሊ።ጠፈር ኣዚዩ ሰፊሕ ክኸውን ይኽእል፥ናይ ከዋኽብቲ መጠን ኣዚዩ ዓቢ ክኸውን ይኽእል ኮይኑ ግን እግዚኣብሄር ንሰብ ካብ ኩሉ ፍጥረታቱ ዝያዳ የፍቅሮን ይንከባኾቦን እዩ። ሰብ ውሉድ ኣምላኽ ክኸውን እዩ ተፈጢሩን ከም እውን ምስ እግዚኣብሄር ሕብረት ክገብርን ።ከምዚ ዓይነት ሕብረት ምስ ኣምላኽ ጥራይ እዩ ዕላማ ናይ ሰብ ምንባሩ ትርጉም ዝህቦ።ዕብየት እግዚኣብሄር ኣብ ተፈጥሮ ክንሪኦ ንኽእል ኢና። እንተ ኾነ እዚ ኣምላኽ ውን መጽሓፍ ቅዱስ ይገልጾ እዩ ዘፍቅረናን ዝሓሌልና ሙኳኑ።
Chapter 2
ዘገርም ሓቅታት ብዛዕባ ሰብ

ሰብ ኣኽሊል ናይ እግዚኣብሄርሄ ፍጥረት እዩ።ካብ ኣብ ኣድማስ ዘሎዉ ከዋኽብቲ ንላዕሊ ሰብ ገዛእ ርእሱ ኣዚዩ ዓቢን ድንቅን እዩ ። ቅድሚ ኩሉ ኣካላትና ከመይ እግዚኣብሄር ድንቂ ገይሩ ፈጢርዎም።ናይ ሰብ ሓንጎል 30 ሚሊዮን መትኒ ዋህዮታት ከም ዘለውዎ ሓካይም ይነግሩና።ነፍሲ ወከፎም ክኣ ዝዓይሉ ዓቕሚ ዳርጋ 1/10 ቮልት ሓይሊ ኤልክትሪክ እዩ።እቶም ልዕሊ 35 ዓመት ዕድመ ዘለው 1000 ካብዞም መትኒ ዋህዮታት ምዓልታዊ የጠፍኡ -እዞም ዋህዮታት ፍጹም ኣይትኩኡን እዮም። ገና ግን እቲ ቀንዲ ስራሕ ሓንጎል ስርሑ ይቕጽል ክሳብ መወዳእታ ህይወትና ዋላኳ ኣብ እቶም ሓሙሽተ ናይ ስምዒት ህዋሳት ቁሩብ ናይ ስምዒት ዓቕሞም እንተ ኣጥፍኡ።ትፈልጥዶ ነፍሲ ወከፍ ዓይንና 130 ሚሊዮን ንኣሽቱ ሮድስ ንጸሊምን ጻዕዳ ንምርኣይን ከም እውን 7 ሚሊዮን ኮንስ ንሕብራዊ ንምርኣይ ከም ዘለውዎ? እዚኦም ኩሎም ብ 300.000 መትኒ ጭሕጎ ምስ ሓንጎል ተተሓሒዞም ኣሎዉ።ናይ ሰብ ዓይኒ 1.5 ሚሊዮን መልእኽቲ ብሓደ ግዜ ክቕበል ይኽእል! ናይ ሓደ ዓይኒ ዕማም ንኸተባዝሕ መካኒካዊ 250.000 ናይ ተለቪዢን transmitters and receivers ኣመሓላለፍትን ተቐበልትን የድሊ! ።ብዛዕባ እዝኒ ኣብ ግምት ይእትው? እቲ ኦዲታሪ ነርቭ ስለሰተ ርብዒ ኢንች ጥራይ እዩ ቁሞቱ ከም እውን ሰንጣቒቱ ከም ልሙድ ሊይድ ርሳስ እዩ፥እንተ ኾነ 30.000 ኤለክትሪካዊ ዑደት (Circuit) ኣብ ውሽጡ ኣለዎ።እንተ ድኣ ናይ ሰብ እዚኒ ምስ ፕያኖ ከነነጻጽሮ እንተ ኾይና እቲ ናይ ፒያኖ ኪቦርድ 88 መፍትሕ ኣለዎ ኪይቦርድ ናይ ውሽጢ እዝንና 1100 ኣለዎ ልክዕ ሓድ ድግግም ሞጎዳዊ ዋሕዚ።ብኻልእ ቃላት ኣዚዩ ብጣዕሚ ግንዛቤ ዘለዎ እዩ፥እዚ ኽኣ 12 ዝተፈላለየ ድሃይ ቃና ከልዕል ይኽእል ኣብ ሞንጎ ዝኾነ ክልተ መፍትሕ ኣብ ፒያኖ።ሕጂ ርኤ ንልብን ንደም መትንታትን።ክሳብ ገለ ጸገም ዝፍጠር ብዛዕብኦም ኩሉ ግዜ ኣይንሓስብን ኢና! ኮይኑ ግን ልቢ እግዚኣብሄር ኣብ ኣካልና ዘቕመጣ ነፍሲ ወከፍ ዓመት 40 ሚሊዮን ግዜ ትሃርም ብዘይ ገለ መለሳለሲ ዘይትን ከም እውን ናይ ዕረፍቲ ግዜ ከይወሰደትን ።ዋላኳ እንተ ዘይፈልጥካዮ ልብኻ ኣብ ውሽጢ ኣካልካ 100.000 ግዜ ትማሊ ሃሪማ ከም እውን ብናይ ደም መትኒ 100.000 ኪ.ሜ ካብ ርእስኻ ክሳብ ኣጻብዕ እግርኻ ደም ትጭንጉዕ ። ኣካልና ውን ልዕሊ 172 ቢሊዮን ቀያሕቲ ናይ ደም ዋህዮታት ኣፍሪዩ እዩ በቅ ትማሊ ንመተካእት ንቶም ዝተጎዱኡን ዝበለዩን። ሎሚ ብህይወት ምህላውካ ትኣምራት ኣይኮነን ድዩ!ንጽኪ ኣብ ግምት ይእቱ፥ታይሮይድ ግላንድ ኣብ ኣካልና 1/500 ግራም ኣዮዲኒ ምዓልታዊ የድልዮ ገና እዚ ማይክሮስኮፒ መጠን እንተ ድኣ ዘየለ ኮይኑ ኣብ ኣካልካ ህጻን እንተ ድኣ ነይርካ ብርግጽ ናይ ኣእምሮ ዘይምምዕባል ምስ ኮነ።ፒቱታሪ ግላንድ ጽኪ ክኣ እሞ ዝያዳ ድንቂ እዩ።ምዓልታዊ ፍርያት ነዝዒ ክብደቱ ሓደ ኣብ ልዕሊ ምሊዮን ግራም ጥራይ እዩ። ገና ንእሽተይ ምውሳኽ ወይ ክኣ ምንካይ ኣብ ፍሪያት እዚ ጽኪ ማልት ፒቱታሪ ግላንድ ኣብ ሰብ ኣብቲ ዝዓብየሉ ግዜ ኣካልውን ኣእምራውን ዘይጥዑይ ይገብሮ እምብኣር ሎሚ ብጥዓና ዘለናዮ ምኽንያት ዝተወሳሰበ ንምርድኡ ዘጸግም ስራሕ ናይ ስርዓት ኣካልና ፍጹም ጹብቅ ሙኳኑ እዩ።ብሓቂ ከምቲ ሓደ ጽሓፋይ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝጽሓፎ "ድንቂ ጌርካ ፈጢርካኒ ኢኻ እሞ ከመስግነካ እየ !" ኣደኳኹና ኣካል ናይ ሰብ እቲ ፍጹም ዝተማዓራረየ ናይ እግዚኣብሄር መደብን ኣብኡ ብርግጽ መስተንክር እዩ። ርግጽ እዩ ገለ ካብቲ ኣብ ኣካላት ሰብ ዝርከብ ድንቂ ነገራት ከም እውን ኣብ ኣካላት ናይ እንሳታት ውን ይርከብ እዩ።ኮይኑ ግን ሰብ ነፍሲ ኣለዎ ኣብ ውሽጡ ኣካሉ፥ ነፍሲ ክኣ ስብእና ዝሓዘን ኣእምሩኡ፥ ስምዒቱ ፥ፍቓዱን እዩ-ኣእምሮ ዝሓስብን ተራ ምስትውዓልን ፥ስሚዕታት ክስምዓና ዝገብርን፤ናይ ፍቓድ ሓይሊ ኽኣ ክንውስን ዘኽእለና እዩ።እንስሳታት ሓንጎል ኣለዎም ኮይኑ ግን ክሓስቡ ኣይክእሉን እዮም ሰብ ክሓስብን ነቲ ዝሓሰቦ ኣውሪዱ ክጽሕፎን በዚ ፍልጠቱ ኽኣ ንዝቕጽል ወለዶ ኽኣ ይሕልፎ እዩ እዚ ነገር እንስሳታት ፍጹም ክገብርዎ ኣይክእሉን እዮም። ይዕዋፍ ክሳብ ሕጂ ሰፈረን ይሰርሓ እየን ልክዕ ከምቲ ቀዳሞት ይዕዋፍ ንኣሽሓት ዓመታት ዝገብርኦ ዝነበራ።፡ናይ ሰብ ናይ ክእለት ክፋል ምስሊ ኣምላኽ ምስኡ ዘሎ እዩ።እዚ ንእሽተይ ምስ ሰብ ዘሎ ምስትውዓል ኣብ ኣምላኽ ዝርከብ እዩ።ኮይኑ ግን ገና ካልእ ብዙሕ ናይ ሰብ ኣሎ፥ሰብ ድንቂ ኣካል ጥራይ ኣይኮነን ዋላ ውን ድንቂ ነፍሲ። ሓደ ነገር ኣሎዎ ኣዚዩ ዝዓሞቐ ዝያዳ ዋላ ካብ ኣካልን ነፍስን እዚ ኽኣ መንፈስ እዩ። ካብ ኩሉ ፍጥረታት ምድሪ ክኣ ፍሉይ ይገበሮ።እዚ መንፈስ እቲ ዝዓሞቐ ክፋል ተፈጥሮና እግዚኣብሄር ከም ዘሎ ይነግረና -ዝልዓለ ህላወ ፈጣሪ ከም ዘሎን ንዕኡ ኽኣ ብሞራላዊ ተሓተቲ ኢና። እግዚኣብሄር ከም ዘሎ እቲ መስተንክር ዝኾነ ፍጥረት ጥራይ ኣይኮነን ዝምህረና፥እቲ መንፈስ ኣባና ዘሎ ሓደ ነገር ይነግረና እዩ።ስልጣኔ ይኹን ትምህርቲ እግዚኣብሄር ከም ዘሎ ኣይምህረናን እዩ፥ዋላ ሃይማኖት ውን እንተ ኾነ። እንተ ድኣ ዘይሰልጠኑ ሕዝብታት በጺሕካዮም ኣብ ጫካታት እዛ ዓለም ዘለዉ ኣብ ሞንጎ ኣዚኦም ዘይሰልጠኑ ሓደ ነገር ብዛዕባ እግዚኣብሄር ግንዛበ ትረኽበሎም።ኣብ ሓደ ነገር የምልኹ ወይ ካልእ ምኽንያቱ ምስኦም ኣብ ውሽጦም መንፈስ ኣሎ ሓደ ላዕለዋይ ፈጣሪ ከም ዘሎን ኣብ ቅድሚኡ ውን ከም ዝሕተቱ ይንገሮም እዩ። ሕልና ኣብ ውሽጦም ኣለዎም ጌጋ ክሰርሑ ከለው ዝረትዖም ።ዝኾነ እንስሳ የልቦን ባህርያዊ ናይ ኩሱስነት ስሚዒት ዘለዎ ።እንስሳታት ከተሰልጥን ትኽእል ኢኻ ናይ ኩሱስነት ስሚዒት ከም ዝስምዖም ብምግባር። እንተ ኾነ ዝኾነ እንስሳ ብኡ ንብኡ ከም ዝተጋገየ ናይ ኩሱስነት ስሚዒት ዝስምዖ የለን።ሰብ ጥራይ እዩ ምስ ተጋገየ ናይ ኩሱስነት ስሚዒት ዝስምዖ ንሱ ጥራይ እዩ መንፈስን ሕልናን ዘለዎ። በዚ ምክንያት እዩ ኣብ ኩሉ ዓለም ገለ መልክዕ ዘሎዎ ሃይማኖት ሰባት ዘሎዎም። ኮይኑ ግን ሃይማኖታዊ ህበይ ወይ ሃይማኖታዊ ከልቢ ፍጹም ከጓንፈካ ኣይክእልን እዩ።ሰብ ኪንዮ እዚ ናይ ምድሪ ጻንሖቱ ዕድመ ህይወቱ ንሓደ ነገር እዩ ተፈጢሩ ። እግዚኣብሄር ኣብ ነፍሲ ወከፍና ንሓደ ነገር ላዕለዋይ ሃንቀው ንብልን ካብ ኣብዚ ምድሪ እንረኽቦ ዝዓበየ ኣብ ውሽጥና ኣቐሚጡ እዩ።ሰብ ዘልኣለማዊ ፍጡር እዩ። ብዛዕባ ናይ ሰብ ፍልቀት ዘጽንዑ ኣብ ሞንጎ ሰብን እንስሳን ፍልልይ የለን ክብሉ ይኽእሉ ይኾኑ፥ ክሳብ ሕጂ ግን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ዘሎ ሕጊ ምቕታል ህጻን ካብ ምቅታል ሃርማዝ ዝዓበየ ገበን ሙኳኑ እዩ ዝፍልጥ። ሓርማዝ ኣዚዩ ገዚፍ እዩ ኮይኑ ግን ንእሽተይ ህጻን ኣዚዩ ክቡር እዩ ምኽንያቱ ኽኣ ብምስሊ እግዚኣብሄር እዩ ተፈጢሩ ።ሰብ ናይ እግዚኣብሄር ፍጥረት ኣኽሊል እዩ። ምስ እግዚኣብሄር ሕብረት ክገብር እዩ ኽኣ ተፈጢሩ።


Chapter 3
ዘገርም ሓቂ ብዛዕባ ሓቀኛ ለውጢ

ሎሚ ኣብ ዓለም መንፈስ ዘይምዕጋብ ኣሎ ብፍላይ ኣብ ሞንጎ መንእሰያት ።ነቲ ዝጸንሔ ስርዓት ናይ ምእላይ ባህግን ካልእ ዝሓሸ ሓደ ነገር ዝበልጸ ምድላይን ኣሎ።ለውጢ (Revolution) ዝብል ቃል ኣብዚ ዘለናዮ እዋን ኣዚዩ ህቡብ እዩ።ሪቮልሽን ማለት ለውጢ ማለት እዩ ።ሎሚ እንነብረሉ ዘሎና ግዜ ኣብ ማሕበራዊ ለውጢ ፖለቲካዊ ለውጢ ኢኮኖምያዊ ለውጢ እዩ ዘሎ።ፋሽናት ቅድታት ውን ኣዚዩ ብቕልጡፍ እዩ ዝቐየር ዘሎ ።ሓደ ፋሽን ኣብ ሓደ ዓመት ዝንበረ ኣብ ዝቕጽል ዓመት ፋሽን ኣይኮነን።ዋላ ኣብ ንግዲ ዓለም ውን ለውጢ ኣሎ።65% ኩሉ ፍሪያት ሕጂ ዕዳጋ ዓለም እትረኽቦም ድሕሪ ሓሙሽተ ዓመት የለውን።ኣብ ኩሉ ዙሪያና ለውጢ ኣሎ። ሰባት ንሓደ ዝሓሸ ነገር እዮም ዘናድዩ ዘለዉ።ዕጥቃዊ ቃልሲ ንለውጢ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኣሎ። ዛጊት ግን ዋላ ብኸምዚ ነገራት ካብ ሕማቕ ናብ ዝብኣሰ ጥራይ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ። ሎሚ ጋዜጣታት ብዜና ብጥሜት ዝሞቱ ሽቕሎ ኣልቦነት ጎነጽ ውግእ ዕንወት እየን መልኤን ዘለዋ።በቲ ዘሎ ኩነታት ዘይዓገብካ ሙኳን ሕማቕ ኣይኮነን፥ ንሕብረተ ሰብና እቲ ዝበለጸ ነገር ንደሊ እንተ ድኣ ሃሊና።ብርግጽ ዝበልጸ ብናይ ናብራ ኩነታት ንሕዝብና ንደሊ ኢና። ሕዝቢ ሃገርና ሕዝቢ ዓለምን ካብ ሕጽረት ነጻ ክኸውን ነፍሲ ወከፍ ዝነብረሉ ክህልዎ፥ ክዳን ዝልብስ፤ ዝበልዖ መግቢ ንደሊ ኢና።እኳ ድኣ ብጉዳያት ሃገር ዕጉብ ብዛዕብኡ ስቕ ትብል እንተ ኾንካ ኩሉ ግዜ እዚ ምልክት ሞት እዩ።ዝሞቱ ሰባት ጥራይ እዮም ብዛዕባ ህሉው ከነታት ምቕያር ዘይሓስቡ ኣብ መቓብር ለውጢ (Revolution) የለን! ኮይኑ ውን ግስጋሰን ምዕባለን ውን የለን!ኣብ ነጻነት ዘለዎ ሃገር ምናልባት ንነብር ንህሉ። እንተ ኾነ ንፈልጥዶ ሓቀኛ ሓርነት ኣብ ውልቃዊ ህይወትና? ወዲ ሰብ ብሳይንስ ሰጒሙን ማዕቢሉን እዩ እንተ ኾነ ግን ብስነ ምግባሩ ግስጋስኡ ዝደንገዘ እዩ። ሎሚ መብዛሕትኤን ሃገራት ነጻን ብገዛእ ርእሰን ዝምሓደራን ዝምርሓን እየን ኮይኑ ግን ሰብ ገዛ ርእሱ ገና ኣብ ባርነት እዩ ዘሎ።ሰብ ፍትወት ርእሱን ጽዩፍ ድሌታቱን ክገዝእ ኣይክኣለን ዋላ እኳ ግዳማዊ ሓርነት እንተ ሃለዎ።መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል "ድሌታትካ ምቁጽጻር እቲ ዝበለጸ እዩ ካብ ንሃገር ምምራሕ ንላዕሊ"።ለውጢ ነቲ ዝጸንሔ ስርዓት ምእላይ ዝሓቖፈ እዩ።በዚ ኣገላልጻ ዘይቤ የሱስ ክርስቶስ ዓለም ሪኣቶ ዘይትፈልጥ ዝዓበየ ኣምጻኢ ለውጢ (Revolutionary) እዩ።እቲ እንኮ ፍልልይ ኣብዚ ካልኦት ደለይቲ ለውጢ ግዳማዊ ለውጢ ክምህሩ ከለው የሱስ ክርስቶስ ክኣ ናይ ውሽጢ ለውጢ ምሂሩ። የሱስ ነቲ ሱሩ ጸገም ሃሪሙን ሰብ ዘድልዮ ኽኣ ኣብ ውሽጡ ዝመጽእ ለውጢ ሙኳኑ ሚሂሩ።ሰብ ነዚ ናይ ውሽጢ ለውጢ ምስ ተሞኮሮ ድሓር እቲ ናይ ግዳማዊ ባዕሉ ክተዓራረ እዩ። መጀመሪያ ነቲ ጠንቂ ሱር እቲ ጸገም ክንፈትሖ ኣሎና።ሓኪም ንሓደ ሕሙሙ ክፍውሶ ከሎ ነቲ ግዳማዊ ምልክታት ጥራይ ኣይኮነን ዝፍውሶ።ነቲ ሕማም ባዕሉ እምበር ። ንኣብነት ሓደ ሰብ ብሕማም ካንሰር ዝሳቐ ዘሎ ሽውሃት ናይ መግቢ ስለ ዘይብሉ ከማርር ይኽእል እዩ።ሓኪም ነቲ ሰብኣይ ናይ ምግቢ ሽውሃቱ ጥራይ ፈዊሱ ነቲ ናይ ካንሰር ሕማሙ እንተ ዘይፈዊስዎ ኣመና ዓሻ እዩ።ከም እውን ግዳማዊ ለውጢ ንጸገማትና መፍትሒ እዮም ኢሎም ዝሓስቡ ተመሳሳሊ ጌጋ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ።ነቶም ምልክታት ጥራይ ከጥፉኡ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ። እንተ ኾነ እቲ ሕማም ገዛእ ርእሱ ገና ኣሎ።እንታይ እዩ ምስ ዝጸንሔ ስርዓት ክእለ ዝግባእ? ሰብ ሎሚ ኣብ ኣምላኽ ከይተሞርኮሰ ኣብ ገዛእ ርእሱ እዩ ዝነብር ዘሎ።ዋላ ሃይማኖተኛታ ሰባት ብብዙሕ መንገዲ ናይ ገዛእ ርእሶም እዮም ዘናድዩ።እግዚኣብሄር ኣብ ገምጋሞም ዝርዝራት ኣይኣቱን እዩ ብዛዕባ ህይወቶም መደብ ከውጹ ከለዉ ።ነዚ ስርዓት ምእላይ ማለት ናብ ቦታ ሰብ ኣብ ኣምላኽ ተሞርኪሱ ዝነብሩ ምምጻእ ማለት እዩ።የሱስ ክርስቶስ ዝመጸ ነዚ መንፈሳዊ ለውጢ (Revolution) ንምምጻእ እዩ።ኣብ ግምት ንእቱ ካልእ ሽነኽ።ኩሉና ካብ ወለድና ኢና ሃይማኖት ወሪስና ። ምስ እዚ ሃይማኖት ማዕረ ማዕሪኡ ዝወረሰናዮ ዝተወሰነ ከሎ ገና ዝፈተናዮን ዝጸላእናዮን ዘማዕበልናዮ ዝሃነጽናዮ ንዓመታት ኣሎ።ኣብ ጉዳይ ሃይማኖት ዘሕዝን እዩ መብዛሕትኦም ሰባት ንገዛእ ርእሶም ኣይሓስቡን እዮም። ቀሺ ካህን ወይ ፓስተር ኣለዎም ንዕኦም ዝሓስበሎም ።ክሳብ ሕጂ ግን ብዛዕባ መንፈሳዊ ነገራት ምሕሳብ እቲ ኣዚዩ ፍርያማ ንጥፈት ዝኾነ ሰብ ክሳተፎ ዝኽእል እዩ። ብዛዕባ እግዚኣብሄር እቲ ሓቂ ብትኽክል ምእንቲ ክንፈልጥ ክንውስን ይግብኣና። ኣብዚ ጉዳይ ክንጋግገ ኣይግባእን።ሕሰብ ኣብ ግምት ይእትው ነገራት ከመይ ምስ ኮኑ ነይሮም ሰብ ኣብ ዓውደ ሳይንስ ንገዛእ ርእሱ ክሓስብ እንተ ዝነጽጎ ነይሩ።ሰባት ኣቦሓጎታቶም ዝኣመንዎ ኩሉ ግዜ ዝቕበልዎ ነይሮም እንተ ዝኾኑ ኣብ ዓውደ ሳይንስ ጠቕላላ ምዕባለ ኣይምስሃለወን ነይሩ።እንሆ ኣብዚ ሓደ ኣብነት ንኣሽሓት ዓመታት ሰባት ምድሪ ማእከል ናይ ዩኒቨርስ እያ ኢሎም ይኣምኑ ነይሮም እዚ ማለት ጽሓይ ከዋኽብቲ ኣብ ዙሩያ ምድሪ ይዞሩ ነይሮም ማለት እዩ።እንተ ኾነ ቅድሚ 450 ዓመታት "ኮፐርኒኮስ" (Copenicus) ዝብሃል ሰብ ነቲ ኣቦሓጎታቱ ዝኣምንዎ ዝነበሩ መርሚሩ ተጋጌም ከም ዝነበሩ ኽኣ ኣረጋጊጹ።ሳይንስ ኣብ ግስጋሰን ምዕባለን እዩ ዘሎ ምክንያቱ ሳይንቲስት እቲ ኣቦሓጎታቶም ዝኣመንዎ ተዓሚቶም ኣይተቐበልዎን ። ቅድሚ ሓደ ዘመን ሰባት ክንፈር ዝኽእል ማሽን ክህሉ ኣይክእልን እዩ ኢሎም ይኣምኑ ነይሮም።ሎሚ ሰባት ብነፋሪት ኣብ ብዘሎ ዓለም ይጉዓዙ ኣለዉ ኣብ መጀመሪያ ናይዚ ዘመን እዚ ዋላ ሓደ ሰብ ኣቶም(Atom) ክምቀል ከም ዝኽእል ዝኣምን ኣይነበረን።ቅድሚ ውሑዳት ዓመታት ዋላ ሓደ ዝኣምን ኣይነበረን ሰብ ኣብ ወርሒ ክረግጽ እዩ ኢሉ። እንተ ኾነ ሰብ ኣብ ወርሒ ረጊጹ እዩ።ኣብ ዓውዲ ሃይማኖት ጥራይ "እንታይ እዩሞ ክዓብስ!"ሰባት ወለዶም ወይ ኣቅሽሽቶም ዝምሃርዎም ተዓሚቶም ይቕበልዎ።ብዛዕባኻኸ እንታይ እዩ? እንታይ እዩ ናትካ ሃይማኖት ርዲኢትካ? እዚ ርድኢትካ ካብ ኣቦሓጎታትካ ተዓሚትካ ዝተቐበልካዮ ዝወርሰካዮ ድዩ? ወይስ ርድኢትካ ምእማንካ ናትካ ኣለካ ንእግዚኣብሄርን ንዘልኣለምን ዝምልከት ፥ብናትካ ኣእምሮ ኣድቂቕካ ተዝራሪብካሉን ብኹለንትንኡ ሕጂ ኣብ ገዛእ ርእስኻ እምነት?የሱስ ክርስቶስ እቲ ዝዓበየ ኣምጻኢ ለውጢ (Revolutionary) ዓለም ዝርኣዮቶ እዩ ምክንያቱ ንሰባት ካብ ውሽጦም ክልውጥ ነዚ እዩ መጽዩ። ሰብ ካብ ውሽጡ ምስ ተለወጠ እቲ ሕማቕን ዘይድሓንን ናይ ዓለምን ሕብረተሰብን ክኣ ክፍወስ እዩ።እዚ ግን ቅድሚ ሰብ ምልዋጡ ኣይኮነን። ክሳብ ሰብ ገዛእ ርእሱ ዝልውጥን ነቶም ኣብ ዓለምናን ሕብረተሰብን ዘጋጡሙና ዘሎዉ ጸገማት መፍትሒ የብሎምን።Chapter 4
ዘገርም ሓቂ ብዛዕባ እቲ ዝዓበየ ነገር ንሰብ ዘድልዮ

እንታይ እዩ እቲ ዝዓበየ ነገር ንሰብ ዝድልዮ ? ብዛዕባ እዚ ሓሲብካ ትፈልጥዶ? መግቢ ድዩ ወይ መጽለሊ ወይ ስራሕ?ዋላ ሓደ ዘጣራጥር የለን ኩሎም እዞም ኣብ ላዕሊ ተጠቒሶም ዘሎዎ የድሊዩና እዮም ።ብዘይ መግቢ መጽለሊ ስራሕ ክንህሉ ክነብር ኣይንኽእልን ኢና።መግቢ ንኣካልና የድሌና፥ ክዳን እንለብሶ የድሌና ፤መጽለሊ የድሌና እዩ ስራሕ ውን።ናይ እዚኦም ኣገዳስነትን ኣድላይነትን ንሓደ ካብዚኦም ዋጋ ዘይብሎም ክንገብሮም ኣይንኽእልን ኢና።ኮይኑ ግን ኣብዚ ናይ ቁሳውነት ንብረትን ዘመን ሎሚ እንነብሮ ዘሎና ናይ ሰብ ዝዓበየ ሓደጋ ናይ ሓደ ግዜ ፍጡር ዘይኮነስ ግናኸ ናይ ዘልኣለም ሙኳኑ ምርሳዕ እዩ።ምስ ኣካሉ መንፈስ ሓዲሩ ኣሎ ።በተዛማዲ ዋጋታት ኣዚዩ ኣገዳሲ እዩ ካብ ኣካል ንላዕሊ።ኣካል ዘድሊዎ ነገራትን ኣገዳሲ ኮይኑ ግን መንፈስናን ንዕኡ ዘድሊዎ ነገራት ብጣዕሚ ኣዚዩ ኣገዳስን ዝድልን እዩ።ኣብ ገዛኻ ዝሓመመ ከልቢ እንተ ሃልዩካ ምእንቲ ክፍወስ ናብ ሓኪም እንስሳ ትኸይድ ኢኻ ኮይኑ ግን ኣብ ሓደ እዋን ዝሓመመ ቆልዓ እንተ ሃልዩካ ግን ምርጫ ክትገብር ኢኻ ነቲ ቆልዓ ወይ ነቲ ከልቢ ናብ ሓኪም ቅድም ክትወስድ ፥ብርግጽ ነቲ ቆልዓ ክትወስዶ ኢኻ መጀመሪያ ከልብኻ ኣገዳሲ ስለ ዘይኮነ ኣይኮነን ግናኸ እቲ ቆልዓ ኣዚዩ ኣገደሲ ስለ ዝኾነ እዩ ልክዕ ብኸምዚ መንገዲ ኽኣ መንፈስና ኣባና ዘሎ ኣመና ዝያዳ ኣገዳስነት ኣሎዎ ካብ ኣካልና ንላዕሊ።ንመንፈስካ ዘድሊዎ ነገራት ኣብ ግምት ይእቲኻ ትፈልጥዶ?ብዘይ ኣቕድምካ ምፍታውን ምጽላእን ኣእምሮ? ከሎ ገና ኣቐድሚካ ፍርዲ ኣዚዩ ቀታሊ ነገር እዩ ንሰባት ይዒንቶም ዝሽፍንን፥ ናብ ፍልጠት ሓቂ ምርዳእ መንፈሳዊ ዘድልዮም ነገራትን ሓቀኛ ምርዳእ እቲ ምኽንያት ኣብ ምድሪ ምህላዎምን።ብዙሓት ምስ ዘይተፈትሑ ጸገማቶም ሙሉእ ዕድሜኦም ይነብሩ ምኽንያቱ ናብ ህይወት ዝቀርብሉ ብኣቅድሚካ ዝተጠንሰ ሓሳባት ከሎ ጌና ኣቅዲምካ ፍርዲ እዩ።ብዛዕባ እቲ ሓቂ ንሃይማኖትን ዘለኣለምን ዝምልከት ብኽፉት ኣእምሮ ክትቀርብ ፍቓደኛ ዲኻ ? ገል ክውንነት ሓቅታት ምናልባት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ዝተፈለየ ካብቲ ኩሉ ግዜ ሓቂ ኢልካ እትኣምኖ ዝነበርካ።ኮይኑ ግን ቅድሚ ተወሳኺ ምቕጻልና ብዝኾነ ዋጋ እቲ ሓቂ ክትፈልጥ ትደሊ ዲኻ ? እንተ ድኣ ሙሉ ብሙሉእ ብዕቱብ ብዘይ ዋዛ ፈዛዛ ኣለኻ እቲ ሓቂ ክትፈልጦ ትኽእል ኢኻ ።እንተ ዘይኮይኑ ብኻልእ የልቦን ። መጽሓፍ ቅዱስ ይብል ዝኾነ ሰብኣይ ሰበይቲ ወይ ቆልዓ ካብ ዝኾነ ሃይማኖት እቲ ሓቂ ብዛዕባ እግዚኣብሄር የሱስ ክርስቶስን ክፈልጥ ይኽእል እዩ። ብኽፉት ኣእምሮን ብሙሉእ ልብን እንተ ድኣ ደሊዎ።ሰብ ምስ ሞተ እንታይ እዩ ዝኸውን ? ሞት ደው ምባል ናይ ኩሉ ምህላው ድዩ? ኣብ ኣመክሮ ኢና ዘሎና ኣብዛ ምድሪ ኽኣ እግዚኣብሄር ይዕዘበና እዩ ዘሎ። ህይወት ኣብዛ ምድሪ ነቲ ህይወት ኣብ ዘልኣለም እንታይ ከም ዝኸውን ይውስኖ። እግዚኣብሄር ብዛዕባ ክውን ሓቀኛ ናይ ነፍሲ ወከፍና ህይወት ይፈልጦ እዩ። ብዛዕባ ርህራሄና ንዕርኽትና ክንዕሽወም ንኽእል ንኸውን ኮይኑ ግን ንእግዚኣብሄር ክንዕሽዎ ኣይንኽእልን ኢና።ብይዒንቲ እግዚኣብሄር ኩሉና ገበነኛታት ኢና ምኽንያቱ ኩሉና ነቲ ላዕልን ቅዱስን መለኪዕታት ዘይንበቅዕ ኮይና ተረኽብና ኢና።ሰብ ምስ እግዚኣብሄር ሕብረት ክገብር እዩ ተፈጢሩ ።እዚ ነገር እንተ ዘይብሉ ነቲ ቀዳምነት ዝተፈጠረሉ ዕላማ ምህላው ኣብዛ ምድሪ ኸይፈጸመ ይተርፍ ኣሎ ማለት እዩ።እዚ ናይ ሰብ ምስ ኣምላኽ ዝግብሮ ሕብረት ፍጹም ክሕጎሰሉ ኣይክእልን እዩ ክሳብ ገበን ናይ ሓጥያቱ ዝውገድን ዝጸርን።እግዚኣብሄር እንታይ ከም ዝመስል እንታይ ኢና እንሓስብ?ሰባት ኣብ ዓለም ዘለዉ ዝተፈላለየ ሓሳብ ኣለዎም።እንተ ኾነ ዋላ ዋላ ሓደ ሰብ ሪኢዎ ኣይፈልጥን እዩ ኣብ ዝኾነ ግዜ ።ስለዚ ኩሉ ናይ ገዛእ ርእስና ሓሳብ ብዛዕባ ኣምላኽ ጥቕሚ ዘይብሉ እዩ።መጽሓፍ ቅዱስ ይብል የሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ብምምጻእ እግዚኣብሄር እንታይ ከም ዝመስል ንሰብ ገሊጽሉ የሱስ ዝተገለጸ እግዚኣብሄር ብመልክዕ ሰብ እዩ ነይሩ ። ኣብዚ እንሄለ እቲ ሓቂ የሱስ ክርስቶስ ንእግዚኣብሄር ገልጺዎ ቅድስናን ፍቕሪን ዝመልኤ ሙኳኑ።ከመይ ጌይሩ እዩ ገበን ናይ ሓጥያትና ክብ ህይወትና ክውገድ ዝኽእል? ብዙሓት ሰባት ዓቢይ ጸገም ኣለዎም ኣብ ውሽጢ ህይወቶም ? መፍትሒ ኣይረኸብሉን ኮይኑ ግን መሊሲ ኣሎ ኣብ የሱስ ክርስቶስ! እንታይ እዩ እዚ?ክትንሳሕን ጣዕሳን ጥራይ እኹል ኣይኮነን ። እንተ ድኣ ስርቂ ዝምታ ኣብ ቤት ፍርዲ ተኸሲሰ ኣቦይ ክኣ ፈራዲ እተ ነይሩ በቲ ዝገበርክዎ ስለ ዝተጥዓስኩን ዝሓዘንኩን ነጻ ክሰደኒ ኣይክእልን እዩ። ከም ኣቦይ የፍቅርኒ ይኸውን እንተ ኾነ ኣብ ቤት ፍርዲ ከም ፈራዲ ኮይኑ እዩ ተቐሚጡ ዘሎ።ስለዚ ስለቲ ዝፈጸምክዎ ገበን ክቕጽዓኒ ኣሎዎ ዋላኳ በቲ ዝገበርክዎ እንተ ተጣዓስኩን እንተ ሓዘንኩን ዋላ ከም ወላዲ እንተ ኣፍቀረኒ።ብፍትሓዊ ዝኾነ እግዚኣብሄር እንተ ድኣ ኣሚና ብርግጽ ክንፈልጦ ኣሎና ካብ ደቂ ሰባት ንላዕሊ ፍትሓዊ ሙኳኑ ከመይ ኢሉ ድኣ ነጻ ክሰደና ይኽእል ብምኽንያት ስለ ዘፍቅረና ዝተጥዓስና ? እሱ ፍጹም ፍትሓዊ እዩ ፍትሒ መቕጻዕቲ ይሓትት እዩ።ኮይኑ ግን ኣቦይ ኣብ ቤት ፍርዲ ክሕግዘኒ ሓደ ነገር ክገብር ይኽእል። በቲ ሙሉእ መቕጻዕቲ ናይ ሕጊ ክቕጽዓኒ ይኽእል ከምዚ ብምባል "100.000 " ናቕፋ ተቕጺዕካ ኣለኻ ደኺሙን ሪሂጹን ዝኣከቦ ገንዘብ ኣልዒሉ ሂቡኒ "ወደይ እንሄልካ እቲ ገንዘብ ክይድካ ክፈልን ነጻ ኽኣ ኩን ! ትሪኢ ኣሎኻዶ እንታይ ከም ዝገበረ? ከም ፈራዲ ቀጺዕኒ ከም ኣቦይ ክኣ ነቲ መቕጻዕቲ ባዕሉ ከፊልዎ ።እዚ እዩ እቲ እግዚኣብሄር ዝገበሮ ንኹሉ ዓሌት ሰብ ከምዚ ኢልዎ "ገበነኛ ኢኻ እቲ መቕጻዕቲ ዝግብኣካ ሞት እዩ" ።ከመይ ፈራዲ ይቐጽዓና ።እንተ ኾነ ሽዑ ውን የፍቅረና እዩ ስለዚ ኣብ ሰብ የሱስ ክርስቶስ ኮይኑ ወሪዱ መጽኡን ነቲ መቕጻዕቲ ባዕሉ ከፊልዎ ።በዚ ምክንያት እዚ እዩ ክርስቶስ ዝሞተ ነቲ መቕጻዕቲ ናይ ገበን ክኸፍል ። ሓቂ ሙኳኑ ናይዚ መረጋገጺ ኣብቲ ክውንነት ክርስቶስ ኣብ ሳልሳይ ምዕልቲ ድሕሪ ሞቱ ካብ መቓብር ምውጽኡ ይምርኮስ።የሱስ ክርስቶስ ንሞት ሲዕርዎ እዩ ሎሚ ህያው እዩ።ንኽንኣምን ክውንነት ኣልዎ እንተ ኾነ ሓደ ነገር ኣሎ ክንገብሮ ዝግብኣና ፥ኣቦይ እቲ ገንዘብ ኣብ ቤት ፍርዲ ምስ ኣቕረበለይ ካብ ኢዱ እንተ ዘይተቐቢለዮ ነጻ ክወጽእ ኣይክእልን እየ። ተመሳሳሊ እቲ ምሕረት እግዚኣብሄር ዝቐረበልና ብክርስቶስ የሱስ ክንቅበሎ ኣሎና።፡እንተ ዘይተቐቢልናዮ ፍጹም ካብዚ ኣይንረብሕን ኢና።እግዚኣብሄር ሎሚ ብክርስቶስ የሱስ ምሕረት ቀሪብልካ ኣሎ እንተ ኾነ ክትቅበሎ ክትውስን ኣሎካ።


Chapter 5
ዘገርም ሓቅታት ብዛዕባ ወልፍን ጭንቀትን

ሰባት ኣብ ብዘላ ዓለም ዘለዉ ካብ እዚኦም ዝስዕቡ ዕጋበት፥ዝና፥ሃብትን ስልጣንን ሓደ ወይ ካብዚኦም ኣርባዕተ ዝያዳ ነገራት እዮም ዘሳድዱ ዘለዉ ።ኮይኑ ግን ምስ እዚኦም ዝትሓሓዝ ሕጊ ኣሎ እዚ ኣቐዲምና ኩሉና ክንፈልጦ ጽብቕ እዩ።ከምዚ ኢልና ክንጽውዖ ንኽእል ሕጊ መጠን ንሓደ ነገር ወፍሪ ዝገበርካሉ ግዜ ጽዓት ዘጥፋእካሉ ነገር ኣብ ዝተወሰነ ደረጃ እቲ ካብኡ እትረኽቦ እናቐነሰ ክኸይድ ከሎ ማለት እዩ።ንኣብነት ውሰድ ከም ንዕጋበት ምስዓብ ናይዚ ሕጊ ከመይ ገይሩ ከም ዝሰርሕ ንምርዳእ መጀመሪይ ደስታ ቁሩብ ዕጋበት ይህበካ እዩ ብንእሽተይ መጠን ክትወሰዶ ምስ ጀመረካ እቲ ዕጋበት እትረኽቦ ካብ ትንባኾ ፥ኣልኮላዊ መስተ ፥ናይ ሮክ ሙዚቃ፥ሓሽሽ ፥ስእለ ጹዩፍ (pornography)ወይ ዘይፍቑድ ስጋዊ ርክብ ኮይኑ ግን ሓንሳብ ምስ ተወሰደ እዚኦም ነገራት ነቲ ግዳይ ከረው ኣቢሎም ጨቢጦም ክሕዝዎ ይጅምሩ ክሳብ ወልፊ ዝትሓዝ ብዘይ መነቓቕሒ ናይዚ ደስት ክኣ ክሳብ ክነብር ዘይክእል ይገብርዎ።እንተ ኾነ ኪንዮዚ እቲ ወልፊ ዘለዎ ሰብ በብቑሩብ እቲ ዝወሰዶ መጠን እቲ ቐዲሙ ዝወሰዶ መጠን ሓደ ዓይነት ዕጋበት ኣይህቦን እዩ ዝያዳ መጠን ክወስድ የድልዮ ገለ ደረጃ ዕጋበት ክረክብ፥ እዚ ሕጊ ንሓደ ነገር ብመጠን ወፍሪ ዝገበርካሉ ተመሊሱ ዝቕንስ ማለት እዩ።ኣብ ከም ጉዳይ ኣልኮልን ዕጸ ፋርስን ኣካልን ኣእምሮ ናይቲ ውልቀ ሰብ ይዓኑ እዩ ።ኣብ ከም ጉዳይ ጹዩፍ ስእልታትን ቪድዮታትን (pornography) ስጋዊ ርክብ እቲ ውልፉ ሰብ ካብ ንቡር ስጋዊ ርክብ ናብ ብልሽዉን ዘይንቡሩን ርክብን ትሕተ ሰብን ዋላ ውን ዝኸፍኤ ካብ እንስሳታት ይኸውን ።ዋላ ምስዓብ ዝያዳ ዝተጸረየ መልክዕ ዘሎዎ ዕጋበት ከም ዕጋበት ገለ ነገር ብምዕማም ዝርከብ ኣብ ዓውደ ሳይንስ ወይ ሙዚቃ ሙሉ ብሙሉእ ኣይዕግብን እዩ ። እዚ ውን ሕጊ መጠን ንሓደ ነገር ወፍሪ ዝገበርካሉ ግዜ ጽዓት ዘጥፋእካሉ ነገር ኣብ ዝተወሰነ ደረጃ እቲ ካብኡ እትረኽቦ እናቐነሰ ክኸይድ ከሎ ማለት እዩ።እዚ ሕጊ ልክዕ ሓደ እዩ ዝሰርሕ ዋላ ኣብ ምስዓብ ፥ዝና፥ሃብትን ስልጣንን ወልፊ ከም ዝትሓዙ ብምግባር ይዕንዎም።ምናልባት ውሕድ ብዝበለ ክፉእ መንገዲ ካብ ዕጸ ፋርስን ፥ናይ ርክብ ግብረ ስጋ ወልፍን።ኣብ ግምት ይእትው ብዛዕባ ንዝና ምስዓብ ኣብ ቤት ትምህርቲ እዩ ዝጅምር ኣብ ሞንጎ ይዕሩኽትኻ ፍሉጥ ክትከውን ምድላይ ብድሕር እዚ ፍልጡ ንኽትከውን ነዚ ምስዓብ ይቕጽል ኣብ ዓውዲ ኣትሌቲክስ ፥ሲነማ፥ስፖርት ወይ ዝኾነ ካብ ሓደ ደረጃ ናብ ካልእ።ሓደ ኣብ ምልእቲ ከተማ ዝና ዘለዎ ሰብ ክኸውን ዝኽኣለ ሕጂ ብሃገር ደረጃ ዝና ዘለዎ ሰብ ምእንቲ ክኸውን የቋምትን ብድሕሪኡ ውን ብዓለም ደረጃ።ኣብዚ ደድሕሪ ዝና ክስዕብ እቲ ሰብ ኣልሰር ኣብ ጨጓርኡ ከማዕብል ይኽእል እዩ ንእምነቱን መርገጺኡ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ብምእታው ዋላ ሞንኩብ ካልኦት ተጠቂሙ ንላዕሊ ክሓኩር ገዛ ርእሱ ኣብ ላዕሊ ምእንቲ ክወጻ ህይወት ሰባት የባላሹ እዩ። ድሕሪ እዚ ኩሉ እቲ ሽልማት እንታይ እዩ? ብዘይ ገለ ዝስዕሮ ነገር ዝተጨነቐ እዩ ዝኸውን። ብዙሓት ናይ ፊሊም ከዋኽብቲ ካልኡት ዝና ዘለዎም ሰባት ነብሰ ቕትለት ፈጺሞም እዮም ዋላኳ ፍሉጣት ዝና ዘለዎም እንተ ኾኑ ውሽጣዊ ጭንቀት ስለ ዘለዎም እዩ።ኣብ ግምት ይእትው እዚ ሕጊ ሃብቲ ኣብ ምስዓብ ከመይ ከም ዝሰርሕ። ኣብ መጀመሪያ ሰብ ህይወቱ ምእንቲ ክመርሕ ናይ ንግዲ ትካል ብንጹህ ዕላማ ክጅምር ይኽእል ። ኮይኑ ግን ቀስ ብቐስ ብዝትኣከበ መኽሰብ ክንዮ ንቤተሰብ ዘድልዮ ነገር ፥ነቲ ናይ ንግዲ ግዝኣቱ ከስፍሖ ንኽሓስብ ይመርሖ። እዚ ኽኣ ውዕውዕ መወዳእታ ዘይብሉ ደድሕሪ ሃብቲ ክስዕብ ይጅምር፥ ዋላኳ ዓለምና ንነፍሲ ወከፍ ዘድልዮ ነገር ክትህብ እኹል ናይ ተፍጥሮ ጸጋ እንተ ሃለዋ ንሓደ ስሱዕ ሰብ ዝደሊዮ ክትዕግብ ግን እኹል ዝኾነ የብላን።ገንዘብን ንብረትን ንሰብ ዓትዒቶም ክሕዝዎ ሓይሊ ኣሎዎም ከም እውን እቲ ዝውሓደ ዝውሓደ ዕጋበት ክህብዎ ኣብ ህይወቱ።ምእካብ ንብረት ነገራት ሓደ እዋን ሰብ ህይወቱን ገዝኡን ሕጉስ ክገብሮ ኢሉ ዝሓስብ ዝነበረ ሕጂ ሓጎስ ካብ ምምጻእ ደው ኢሉ እዩ።ሕጊ ንሓደ ነገር ብመጠን ካብኡ ገለ ዝደለኻ ግዜኻ ካልእን ዝጥፍኣካሉ እቲ ካብኡ እትረኽቦ መመሊሱ ዝቕንስ ኣብዚ ውን ይዓይይ እዩ። ኩሉ ኤክትሮኒካዊ መሳሪሕታት ፥ሃብታም ምግብታት ፥ኣብ ዑደት ተሓጊስካ እትሪኦ ቦታት ፥እቲ ልዑል ማሕበራዊ ህይወት ወ.ዘ.ተ ብእኩብ ሃብቲ እዩ እዚ ኩሉ ክርከብ ዝኽእል ሕጂ ሒደት ሒደት እዩ ዝዕግበካ።ሓደ ነገር ኣሎ ጥርሑን ባዶን ብዛዕባ ኩሎም ፥ሒደት ሃብቲ ከለዎ ሕጉስ ውሑድ ጸቕጥን ከም ዝነበሮ ክፈልጥ እዩ። ናይ ሓዳር ሓጎስ ውን ከም ዝነከየ ኮይኑ ክትረኽቦ ኢኻ።በዚ እዩ ቃላት ጎይታን የሱስ ክርስቶስ ሓቂ ሙዃኑ ዝረጋገጽ "ህይወት ሰብ ብብዝሒ ገንዘብ ኣይኮነትን"።ኣብ ግምት ይእትው ከመይ ኢሉ እዚ ሕጊ ከም ዝሰርሕ ንስልጣን፥ ቦታን ፣ከም እውን ክብሪ ምስዓብ ኣብ ፖሎቲካ ይኹን ወይ ኣብ ካልእ ዓውዲ።ንኣብነት ኣብ ፖሎቲካ ሰብ ኣብ ሓደ እዋን በቃ ኣባል ፓርላማ ክኸውን ባህጊ ዝነበሮ ሕጂ ግን ከም ዘይዓገበ ኮይኑ ነብሱ ይረኽባ ሕጂ እዚ ሰብ ይዒንቱ ኣብ ሚንስተር ክኸውን እይ ዘሎ።ኣብ መወዳእታ ዋላ እቲ ዝልዓለ ሰልጣን ቦታን እንተ በጽሔ ገና ዝተጨነቐን ዘይቁሱንን እዩ ዝከውን።ከምቲ ናይ ጥንቲ ኣበሃህላ ከምዚ ብምባል ዝኸይድ " ነቲ ዘውዲ ዝደፍኤ ዘየዛንን ዘይቅስንን ነገር ኣብ ቅድሚኡ እዩ ዝጽበዮ ዘሎ" ዘይተፈለጠ ሰብ ከሎ ንኸይቅተል ኣብ ሓደጋ ኣይነበረን!ስለ ምንታይ እዩ እዚ ነገር ኣብ እዚኦም ኩሎም ዓውድታት ሰብ ዘይዓግብ? ምስ ነፍሲ ወከፍና ባዶነት ኣሎ ብእግዚኣብሄር ጥራይ ክምላእ ዝክኣል።ሰብ ግን ቀጻሊ ነዚ ምስኡ ዘሎ ባዶነት ብዕጋበት ፥ዝና፥ሃብቲ ወይ ስልጣን ክመልኦ ጥራይ እዩ ዝደሊ ። ኮይኑ ግን እዚ ንከንቱ ነገር ምስዓብ እዩ።ኣብ መወዳእታ ኣማሲኡ እቲ ውጽኢት ኩሉ ግዜ ጭንቀት እዩ ምኽንያቱ ፍጹም ኣይዓገብናን።መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል እግዚኣብሄር ዘልኣለማውነት ኣብ ልቢ ሰብ ኣንቢሩ እዩ ፥ሓደ ሰብ ብኸምዚ ገልጺዎ ኣሎ"ልብና ዕረፍቲ የብሉን ክሳብ ኣብ እግዚኣብሄር ምዕረፊ ዝረክብ"።ሕጊ ንሓደ ነገር ብመጠን ዝደለኻዮ ግዜኻን ካልእን ዘጥፋእካሉ ኣቲ ካብኡ እትረኽቦ መመሊሱ ዝቕንስ እግዚኣብሄር ባዕሉ እዩ ኣብ ምስዓብ ኩሉ ዓቢይን ስሓብን ኣብ ዝኸነ ነገር ኣብ ዓለም ዘሎ ዘቕመጦ፥በዚ ክኣ ሰብ ዘለኣለማዊ ፍጡር ሙኳኑ ምእንቲ ክፈልጥ እዩ።ሰብ መንፈሳዊ ባዶነት እዩ ተፈጢሩ ብዘይ መንፈስ ቅዱስ እግዚኣብሄር ክኣ ብኻልእ ክምላእ ኣይክኣልን እዩ።እንተ ኾነ ከምቲ ኩባያ ቅድሚ ዝኾነ ዝጠቅም ዝስተ ነገር ምምልኣ ክትሕጸብ ዘለዋ ከምኡ ኽኣ ብተመሳሳሊ መንገዲ ልክዕ ልብና ቅድሚ ብመንፈስ እግዚኣብሄር ምምልኡ ካብ ሓጥያት ክንጸህ የድልዮ። ክርስቶስ የሱስ ምእንቲ ሓጥያትና ሞይቱ እዩ በዚ ውን ልብና ካብ ሓጥያት ክጸርን ንጹህ ምእንቲ ክኸውንን።ሓቀኛ ነባሪ ዕጋበትን ዝርከብን ኹሉ ኣብ ልብና ዘሎ ዘይምዕራፍን ዝስዓር ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ከም ጎይታ ኣብ ኩሉ ዙርያ ህይወትና እንተ ተቐቢልናዮ ጥራይ እዩ።Chapter 6
ዘገርም ሓቅታት ብዛዕባ ናይ መወዳእታ ፍርዲ

ህይወት ኣብዛ ምድሪ ኩሉ ነገር ኣይኮነን ህይወትና ናብ ሞት ንታሕቲ እናቖጸረ እየ ዝኸይድ ኣብ መወዳእታ ኽኣ ኣብ መቓብር ይውዳእ። ኣብ ግዜ ሞት ክኣ ከም ናይ ጠፈር ሮኬት ንልዓል፣ሞት እንታይ እዩ? ሞት ማለት ምፍላይ ናይ መንፈስን ነፍስ ካብ ኣካል ወይ ስጋ እዩ ኣብዚ ግዜ እቲ ኣገዳሲ ሕቶ "ናበይ ኢና እንኸይድ ድሕሪ ሞት እዩ? " ናይ መወዳእታ እትበጽሖ ቦታ ትፈልጦዶ?ህይወት ድሕሪ ሞት ኣዚዩ ኣገዳሲ እዩ ካብ ህይወት ኣብዛ ምድሪ ፥ዘልኣለማውነት ኣዚዩ ኣገዳሲ እዩ ካብ ግዜ፥ ዘልኣለማዊነት ኣበይ እንሕልፎ ብጣዕሚ ኣዚዩ ኣገዳሲ እዮ፥ ካብ ከመይ ጌይርና ኢና ህይወትና ኣብዛ ምድሪ እንሕልፎ እቲ ዓሻ ሰብ ናይ ቀረባ ግዜ ኣብዛ ህይወት ዝሕልፎ እዩ ዝርኢ እቲ ለባም ሰብ ግን ንመጻኢ የቋምትን ንዘልኣለም ክኣ ይዳሎ።ኣብ ግምት ይእትው ሓደ ጎቦዝ ብዙሕ ሚሊዮናት ሩቢ ውርሻ ዝረኸበ ናብ ባንግሎር ከተማ ክቕመጥ ክኣ ወሲኑ ናብ ባንግሎር እናመጸ ከሎ ክልተ ምዓልቲ ኣብ ቦንቦይ ይሕሊፉ ኣብ እዘን ክልተ ምዓልቲ ኽኣ ብዙሕ ገንዘብ ሓሺሹን ቁማር ውን ተጻዊቱን ኩሉ እቲ ውርሻ ዝረኸቦ ኽኣ ኣጥፊእዎ ኣብ መወዳእታ ባንግሎር ምስ በጽሔ ዋላ ሓደ ገንዘብ ዘይብሉን ዝተረፈ 60 ዓመታት ህይወቱ ኽኣ ዋላ ሓንቲ መጸጊዒ ዘይብሉ ኣብ ጎደናታት ከተማ ብምልማን ይሕሊፍዎ ።ከመዚ ዓይነት ሰብ እንታይ ኢልካ ምስ ጸዋዕካዮ ? ብርግጽ "ዓሻ" ብጣዕሚ ኣዝዩ ዓሻ ሰብ እቲ ብመንጽር እዛ ምድራዊት ህይወት ጥራይ ዝሓስብን ንዘልኣለም ክኣ ሸለል ዝብሎ እዩ። ምንዋሕ ናይ ህይወትን ግዜ ኣብዛ ምድሪ ዋላ 100 ዓመት እንተ ኾነ ምስ ዘልኣለማውነት ክነጻጸር ከሎ ምቃል ካልኢት ።መጽሓፍ ቅዱስ ነፍሲ ወከፍና ኣብዛ ምድሪ ብዘተማላለስናዮ ጸብጻብ እንህበሉ ምዓልቲ ከም እትመጽእ ይዛረብ።ኩሎም ቢሊዮናት ሰባት ኣብዛ ምድሪ ዝነቦሩ ኣብ ታሪኽ ሰብ ንብዙሓት ክፍለ ዘመናት ኣምላኽ ከመይ ጌይሩ መዝገብ ከም ዝሓዞ ክንግረም ንኽእል ንኸውን፥ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዝገበሮ ፥ዝበሎን፥ዝሓሰቦን ኣብ ዘመን ህይወቱ እዚ መዝገብ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ናይ ሰብ መዘከሪ እዩ ዝቕመጥ። መዘከሪ ልክዕ ከም ቪድዮ ቴፕ እሙን ኮይኑ ኩሉ ዝገበርናዮ ዝምዝግብ ከም እውን ውሽጣዊ ኣረኣእያናን ሓቐናን ይምዝግብ እዩ።፡ሰብ ምስ ሞተ ዋላ እኳ ኣካሉ ኣብ ምድሪ እንተ ገደፎ መዘከሪኡ ክፍሊ ነፍሱ ስለ ዝኾነ ምስ ነፍሱ ኮይኑ ናብ ዝሞቱ መናፍስቲ እዩ ዝኸይድ።ኣብቲ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ሪጉኡ በጺሑ ንፍርዲ ዝቐርበላ ኣምላኽ ነቲ ቪድዮ ቴፕ ናይ ሰብ መዘከሪ ብምውላዕ ነፍሲ ወከፍ መዝገበ ከም ዝሪኦ ክገብር እዩ፥ዋላ ሓደ ሰብ ውን ክሓትት ኣይክእልን እዩ ብዛዕባ ልክዕነት ብዛዕባ ናይቲ ዝረኤ ዘሎ ኣብ መዘከሪኡ ናይ ምድሪ ህይወቱ ኽቕጾሮ እዩ።እቲ ባህሪ ጽብቕ ሞራል ኣብ ሕብረተሰብ ተቐባለነት ዘሎዎን ሃይማኖትን ናይ ግዳም ሽፍን ሎሚ ሰባት ለቢሶሞ ዘለዉ ኣብታ ሞዓልቲ እቲኣ ክቕላዕን እቲ ሓቀኛ ናይ ውሽጢ ሰብ ክቃላዕ እዩ። ኣብታ ምዓልቲ እቲኣ ሃይማኖት ንማንም ሰብ ኣይከድሕንን እዩ ፥ከመይ ኩሎም ከም ዝሓጠዩ ብንጹር ዝርኤ ስለ ዝኾነ ኣብ ምንታይ ሃይማኖት ተወሊዶም ወይ ተለማሚዶም፥ጽብቕ ስራሕ ዝተዓየየ፥ገንዘብ ንድኻታት ዝተውሃበ ወይ ንቤተ ክርስትያን ፥ንቤት መቕደስ ወይ መስጊድ እዚ ውን ንዋላ ሓደ ሰብ ኣይድሕንን እዩ። ምክንያቱ ኩሎም እዞም ዝተጠቐሱ ሃይማኖታዊ ንጥፈታት ነቲ ዝተመዝገበ ሓጥያትና ክድምስሱልና ኣይክእሉን እዮም።ሓደ መንገዲ ጥራይ ኣሎ ነቲ ዝተመዝገበ ክፉእ ዝገበርናዮ ፥ዝበልናዮ፥ዝሓሰብናዮ ንሓዎሩ ካብ ቅድሚ ይዒንትና ክድምስስሰልና ዝኽእል።ስለዚ በታ ምዓልቲ ፍርዲ እቲ ቪድዮ ቴፕ ተመሊሱ ኣይክውላዕን እዩ። ጽብቕ ስራሕና ነቲ ክፉእ ስራሕና ክድምስሶ ኣይክእልን እዩ።ግቡኡን ብጽድቅን ነቲ ዝሰራሕናዮ ሓጥያት መቕጻዕቲ ክስርዓሉ እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ሓደ ብሞሎኮታዊ ሕጊ ንሓጥያት ጥራይ ተነቢሩ ከም ዘሎ ይዛረብ፥እዝ ኽኣ ዘልኣለማዊ ሞት እዩ፥እዚ ሞት እዩ ንሓጥያትና ዝግብኣና።የሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ካብ ሰማይ ከም ሰብ ኮይኑ ወሪዱ ኣብ ደገ ዮርስሌም ቅድሚ 1950 ዓመታት ኣብ መስቀል ዝሞተ ካብቲ መቕጻዕቲ ምእንቲ ከድሕነና እዩ ፥ኣብኡ ኽኣ እቲ ሞሎኮታዊ መቕጻዕቲ ስለ ሓጥያት ኩሉ ዘርኢ ሰብ ንስለ ሓጥያት ህዝብታት ኩሉ ሃይማኖታት ወሲድዎ ፥ኣብ ጥቓ እቲ ቦታ ኽኣ ተቐቢሩ ፥ግናኸ ድሕሪ ስለስተ ምዓልቲ ካብ ሞት ብህይወት ወጺኡ ተንሲኡ ፥በዚ ውን ወዲ ኣምላኽ ሙኳኑ ኣረጋጊጹ ነቲ ዝዓበየ ጸላኢ ሰብ ሞት ድማ ገዚእዎ ፥ድሕሪ 40 ምዓልታት ብዙሓት እናረኣይዎ ከለዉ ናብ ሰማይ ዓሪጉ፥ዳግም ናብ ምድሪ ከም ዝምለስ ተስፋ ሂቡን ፥ንኹሉ ሰብ ክፈርድ ምዓልቲ ተመዲቡ ከም ዘሎን እዚ ተስፋ ካብ ዝህብ 1950 ዓመታት ሓሊፉ ኣሎ ሕጂ ዝምለሰሉ ግዜ ክኣ ቀሪቡ ኣሎ ካብተን ምዓልታት ክኣ ካብ ሰማይ ብደበና ሰማይ ክምለስ ከሎ ክንሪኦ ኢና።የሱስ ክርስቶስ ጥራይ እዩ እቲ ሓደ ኣብ ታሪኽ ንስለ ሓጥያት ዘርኢ ኩሉ ሰብ ዝሞተ፥ከም እውን የሱስ ክርስቶስ ጥራይ እዩ ካብ ምውታት ዝተንሰኤ በዘን ክልተ ነገር የሱስ ፍሉይ እዩ።እምብኣር ሎሚ ሓጥያትና ክሕደገልናን ካብቲ ቪድዮ ቴፕ ውን ክድምሰሰልናን ይክኣል እዩ፥ እንተ ድኣ ብቅንዕና ካብ ሓጥያትና ተመሊስና ፥እንተ ተነሲሕናለሙን ፥ንኣምላኽ ምእንቲ ክርስቶስ የሱስ ሓጥያትና ክሓድገልና ብምሕታት፥ ንስለ ሓጥያትና ከም ዝሞተን ካብ ሞት ውን ከም ዝተንስኤ ብምእማን።ግናኸ እዚ ጥራይ ኣይኮነን ካልእ ብዙሕ ኣሎ ጎይታ ዝሃበና ፥ከም እውን ኣብ ልብና ብመንፈስ ክመጽእን ክሓድርን፥ነቲ ዘሎና ናይ ሓጥያት ልምድታት ምእንቲ ክንስዕሮ ሓይሊ ክህበና ተስፋ ኣቲልና እዩ፥ስለዚ በዚ እቲ ዝተመልኤ ናይ ቪድዮ ቴፕ ኣብ ምዝካርና (Memory) ኣብዚ ዝመጽእ ምዓልታት ንጽህና፥ቅድስና፥ቦጎነት ክኸውን ይኽእል እዩ።እዚ ጥራይ እዩ እቲ እንኮ መንገዲ ምድሓን ኣምላኽ ንኹሉ ዘርኢ ሰብ ዝመደቦ። ዘክር ኣብ ምዓልቲ ፍርዲ እቲ ዘሎካ ካልእ መተካኣታታት ንቲ ዝተመዝገብ ናይ ሓጥያት ቪድዮ ቴፕ ተመሊሱ ከውላዕ ኣብ ምዝካርካ ጥራይ እዩ ክረክብ ነዚ ሓቅን ክብደት ዘልኣለማዊ ፍርዲ ኣብ ቀላይ ሓዊ ንኽሎም ሓጥያተኛታት ብምፍላጥ ፣ንነፍሲ ወከፍ ብፍቅሪ እንኮ መንገዲ መምለጢ ጥራይ ከም ዘሎ ከነጠንቅቕ ግብኡ ይኸውን።Chapter 7
ዘገርም ሓቅታት ካብ ታሪኻት እቲ ዝዓበየ ፍጻመ


ኣብ ታሪኽ ዓለም ሞትን ትንሳኤን የሱስ ክርስቶስ ኣዚዮም ኣገደስቲ ፍጻመ እዮም። ከም እውን ክልተ ማእከላት ሓቂ እምነት ክርስትና ዝተሰረተሉ ፍጻመታት እዮም።ብውሑዱ ኣርባዕተ ንጹር ዝኾኑ ሓቅታት ኣሎዉ ካብ ሞት ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ኣብ መሰቀል ክንምሃሮ እንኽእል።❶• ድሕሪ ሞት ህይወት ኣሎእንተ ድኣ እዚ ህይወት ኣብ ምድሪ እንነብሮ ዘሎና ኩሉ ነገር እንተ ዝኸውን ነይሩ የሱስ ክርስቶስ ኣይምስ ሞተን ነይሩ። ሞሎኮታዊ ሓይሊ ነይርዎ እዩ እንተ ዝደሊ ብቐሊሉ ካብ ኢድ ጸላእቱ ምስ ኣምለጠ ነይሩ።ገዛእ ርእሱ ክህቦምን ብፍቓዱ ክስቀል ኣይድልዮን ነይሩ።እቲ ሓቅን ክውንነትን ግን ድሕሪ ሞት ነፍሲ ብቕጽበት ናብ ናይ ዘልኣለም ኩነት ከም እትኣቱ ብቓላት የሱስ ነቲ ዓመጸኛ ምስኡ ተሰቒሉ ዝነበረ "ሎሚ ብሓቂ ኣብ ገነት ምሳይ ክትኸውን ኢኻ" ብምባል ገሊጽዎ ። የሱስን እቲ ዝተነስሔ ዓመጸኛን በታ ምዓልቲ ገነት ኣቲዮም።እዞም ቃላት ናይ የሱስ ሕጋውነትን ተቐባልነትን ኣሎዎም ምኽንያቱ የሱስ ካብ ምውታት ኣብ ሳልሳይ ምዓልቲ ተንሲኡ እዩ።ኣዚ እቲ ዝነጸረ መረጋገጺ የሱስ ዝበሎ ብዛዕባ ሞትን፣ህይወት ድሕሪ ሞትን ቃል ብቓሉ ሓቂ ነይሩ።ዘክር ህይወት ድሕሪ ሞት ኣሎ እዚ ኽኣ እቲ ኣዚዩ ዝበለጸ ካብዚ ናይ ሕጂ ህይወት እዩ።❷•እግዚኣብሄር ቅዱስ እዩካልኣይ እንምሃሮ ካብ ሞት ጎይታና የሱስ እቲ ሓቂ ኣምላኽ መወዳእታ ደረት ዘይብሉን ፍጹም ቁዱስን ንሓጥያትና ኽኣ ሸለል ዘይብል ሙኳኑ እዩ። ኣብ መስቀል ሓጥያት ናይ ዓለም ኣብ የሱስ ክርስቶስ ክቕመጥ እቲ ሓጥያት ኣልቦ ዝኾነ ወዲ ኣምላኽ ንርኢ።ኣምላኽ ገጹ ከዊልሉን ሓዲግዎን ውን ምኽንያቱ እግዚኣብሄር ሓጥያት ክርኢ ኣይክእልን እዩ።ከምቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝብሎ "ንእኩይ ክሪኣ ይዒንቲ እግዚኣብሄር ኣዝየን ጹሩያት እየን" ናይ እግዚኣብሄት ፍርዲ ዋላ ኣብ ልዕሊ ፍቁር ወዱ ከይተረፈ እዩ ዓሪፉ። ፍቕሪ ኣምላኽ ንሓጥያት ሸለል ክብል ኣይገብሮን እዩ።እዚ ሓደ ነገር ይምህረና ናይ ሓጥያት ክፉኡነት ኣብ ቅድሚ ይዒንቲ እግዚኣብሄር፥ኣምላኽ ኣዚዩ ከፍቅረካ ይኽእል ግናኸ እንተ ድኣ ሓጥያት ኣብ ህይወትካ ኣሎ ብርግጽ ከምቲ ንወዱ ኣብ መስቀል ዝሓደጎ ንዓኻውን ክጥንጥነካ እዩ።ብዙሓት ሰባት ኣሎዉ እግዚኣብሄር ስለ ዘፍቅሮም ኣብ ህይወቶም ንሓጥያቶም ሸለል ዝብሎም ይመስሎም።ግናኸ ኣይትረስዕ ሓጥያት ሓጥያት እዩ ብዘየገድስ ኣብ መን ተረኺቡ።ኣምላኽ ልክዕ ከም ዝባላዕ ሓዊ እዩ።፡እቶም ኣብ ህይወቶም ሓጥያት ዘለዎም ብእኡ ክብልዑ እዮም ። እቲ ንእሽተይ ሓቂ ካብ ካልኡት ዝበለጽና ኢና ኣብ ቅድሚ ይዕንትና ኣብ ቅድሚ እቲ ቅዱስ ኣምላኽ ጸብጻብ ህይወትና ክንህብ ደው ምስ በልና ዋጋ ዘይብሉ ክኸውን እዩ። ሓጥያት ካብ ለምጺ ኣዚዩ ዝኸፍኤ ዋላ ካብ ካንሰር ንዘልኣለም ክዕንወና ከጥፍኣና ይኽእል እዩ።❸• ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ


ሳልሳይ ካብ ሞት ጎይታና የሱስ እንምሃሮ ብደረት ኣልቦ ብዝኾነ መጠን ከም ዘፍቅረና እዩ።ፍቕሪ ኣምላኽ በቲ እተዛረበና ጥዑም ቃላት ወይ በቲ ዝገበረልና ዘርኣየና ሰናይ ጥራይ ኣይኮነን ዝርኤ ግናኸ እቲ ሓቂ ሓደ ወዱ ዝሃበና ኣብ ክንዳና ሞይቱ ካብ ሓጥያትን ሻቕሎትን ዘድሓነና እዩ። ኣብዛ ምድሪ ሰብ ኣብ ክንዲ ካልኡት ህይወቱ ክህብ ካብዚ ዝዓቢ ፍቅሪ የለን።የሱስ ክርስቶስ በቲ ኩሉ ስቓይ መስቀል ሓሊፉ ምኽንያቱ ክኣ ስለ ዘፍቀረናን ፍርዲ ሓጥያትና ክወስድ ነዚ ኽኣ ካብ ሕጥያትና ከድሕነና ጥራይ እዩ።ኣካላዊ ፥ኣእምራዊ፥ስሚዒታዊ ተሰቅዩ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ግን ብመንፈሳዊ ተሰቅዩ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣብኡ ምስ ሓደጎ።እዚ ኩሉ ስቅያት ወዲ ኣምላኽ ዝኸዶ ዝሓለፎ ኣብ መስቀል ምልክት ማዕረ ክንደይ እግዚኣብሄር ንሰብ የፍቅርን ዋጋ ይህብን እዩ።ኣብዚ ዓለም ሕሱር እዩ። ግናኸ እቲ ሓቀኛ ዋጋ ክትፈልጥ እንተ ደሊኻ ኣብ መስቀል ክትሪኢ ኣለካ ኣብቲ የሱስ ወዲ ኣምላኽ ኣብ ክንዳኻ ህይወቱ ዝሃበሉ ። እዚ ኽኣ ማዕረ ክንደይ ኣምላኽ ዋጋ ከም ዝሃበካ ።መጽሓፍ ቅዱስ ፍቅሪ ኣምላኽ ንሰብ ምስ ናይ ኣደ ፍቕሪ ንወዳ የነጻጽሮ፥ከምቲ እታ ኣደ ሕማም ናይ ወዳ ባዕላ ክትስኮሞ እትምነበዚ ውን ወዳ ካብ ሕማም ነጻ ክኸውን።ስለዚ ኣምላኽ ምቕጻዕቲ ናይ ሰብ ሓጥያት ገዛ ርእሱ ወሲድ በዚ ውን ሰብ ምእንቲ ሓራ ክኸውን ኢሉ እዩ።ፍጹም ቅድስና ፍጹም ፍቕሪን ኣብ መስቀል እየን ተራኺበን ።እቲ ፍጹም ቅድስና ኣምላኽ ሰብ ብሞት ክቕጻዕ ሳዕቤን ናይ ሓጥያቱ፥ፍጹም ፍቕሪ ኣምላኽ ክኣ ኣብ ክንዲ ሰብ ውን ሞይቱ።❹•ካልእ መንገዲ ምድሓን የልቦንራብዓይ ሓቂ ከም ሓቒቕ ንጹር ዝኾነ ብሞት የሱስ እቲ ሓቂ ካልእ መንገዲ ምድሓን የልቦን።እንተ ድኣ ካልእ መንገዲ ምድሓን ዝክኣል ነይሩ ኣምላኽ እቲ መንገዲ ምስ መረጾን ወዱ ኣዚዩ ክሳቐ ውን ኣይምስፈቐደን ነይሩ ፥ጽብቕ ህይወት ብምንባር ናብ ሰማይን ህላወ ኣምላኽን ዝኸይድ ነይሩ እንተ ዝኸውን ኣምላኽ ንወዱ ብስቅያት መስቀል ክሓልፍ ዘይድሊ ብምፍቃዱ ዕሽነት ነይሩ ማለት ኣዩ።ንሕና ካብ ኣምላኽ ንላዕሊ ጥበበኛትታት ኣይኮናን ። እቲ መወዳእታ ዘይብሉ ጥበብ ንሰብ ካብ መጻብቦ ከድሕኖ እንኮ መንገዲ ክሓስብ እንተ ኺኢሉ ብዘይ ግድድፍ ጠለባት መወዳእታ ዘይብሉ ቅድስናን ፍትሕን ዋላ እኳ መንገዲ ስቅያት ማለት እንተ ኾነ መወዳእታ ዘይብሉ ፍቕሪ ንሰብ ከድሕኖ መንገዲ ከውጻሉ ፍቓደኛ ኮይኑ።ካልእ መንገዲ ምድሓን ኣሎ ኢልና ክንሓስብ ርእስና ካብ ኣምላኽ ንበልሕ ማለት እዩ። እዚ ኽኣ ጥራይ ምልክት ዕሽነት ኣተሓሳስባና እዩ።ሞት የሱስ እንታይ ከም ዝምህረና ተረዲእካዮዶ? እንተ ድኣ ተረዲእካዮ ኮይኑ ሓደ እንኮ እኹል ምላሽ ጥራይ ክህሉ ይኽእል-ሙሉ ብሙሉእ ህይወትና ንክርስቶስ ከነረክብን ንግዜን ንዘልኣለምን እዩ። ብኣእምሮ ፍልጠት ንበይኑ ትርጉም የብሉን ።መልሲ ፍቃድና ፍቃድና እቲ ኣምላኽ ዝደልዮ እዩ።Chapter 8
እቲ ኣዝዩ ዝዓበየ ሓቂ

ኩሉና ልክዕ ከም ሰባት ኣብ ምድረ በዳ ዝጓዓዙ ብጽምኢ ማይ ዝሞቱ ኢና።እንተ ድኣ ሓደ ሰብ ኣብ ገለ ቦታ ማይ ዝስተ ረኺቡ ብርግጽ ንኻልኦት ሰባት ብዛዕባ እቲ ዝረኽቦ ክነግር ይደሊ እዩ።ንኽሰትዩ ግን ከገድዶም ኣይክእልን እዩ። ኮይኑ ግን ናብቲ ማይ ዘሎዎ ኦኣሲስ (Oasis)ከርእዮም ክሕብሮም ይኽእል እዩ።እዚ ኢና ንሕና ውን እንገብር ነቲ ዝደለየ ናይ ዘልኣለም ህይወት ብነጻ ሙኳኑ ኢና እንሕብር።እቲ ኣዚዩ ዘገርም ሓቂ ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ሓጥያተኛ ኣብ ሓንቲ ህሞት ውልድ ኣምላኽ ክኸውን ምኽኣል እዪ፥እንተ ድኣ ብሙሉእ ልቡ ንኣምላኽ ደሊይዎ።ምሸት ኣብ መንገዲ እናኸድካ ከለኻ ሓሙሽተ ሳንቲም እንተ ድኣ ጠፊኣትካ ክንደይ ዝኸውን ግዜ ተጥፍእ ንዕኣ ንምድላይ ? ምናልባት ውን ሓንቲ ደቒቕ ኣይትኸውንን! ግናኸ ጥማር ሚእትታ ገንዘብ ኣብ ዘይቦትኡ ኣብ ሓደ ቦታ እንተ ኣቕሚጥካዮ ንኽንደይ ግዜ ዝኸውን ምስ ደለኻዮ? ክሳብ እትረኽቦ ክትደልዮ ኢኻ።ብዙሓት ንኣምላኽ ከምታ ሓሙሽተ ሳንቲም ጌይሮም እዮም ዝሕዝዎ ስለዚ ንዕኡ ዘይረኸብዎ ኣይገርምን እዩ! ኣምላኽ ኣዚዩ ክቡር እዩ ካብ ኣዚዩ ብዙሕ ሚእትታ ገንዘብ ኣብዚ ነገር።ኣምላኽ ሮቦት ኣይደልን እዩ ፥ደቂ ፥ውሉድ እዩ ዝደሊ በዚ ምኽንያት እዩ ነጻ ፍቓድ ዝሃበና ። ስለዚ ክንእዘዞ ወይ ከይንእዘዞ ክንመርጽ ንኽእል ኢና።በዚ ነጻ ፍቓድና ልምምድና ኢና ንኣምላኽ ብዘይምእዛዝና ናብ መንገዲ ጥፍኣት ዝኸድና ።ሓጥያት ህይወትና ጥራይ ኣይኮነን ኣበላሺዎ ህይወት ስድራና ውን ይዕኒዎ እዩ። ሓጥያትና ኣብዛ ምድሪ ጉሁያትን ኣብ መወዳእታ ኽኣ ንዘልኣለም ናብ ሲኦል እዩ ዝሰደና።ግናኸ ሕጂ ኣምላኽ ንኽንሳሕ ይዕድመና ኣሎ፥እዚ ማለት ነቲ ናይ ሓጥያት መንገዲ ህይወትና ዝባና ክንህቦን ፥ናብ ኣምላኽ ክኣ ክንምለስ እዩ።በዚ ውን ሙሉእን ነጻ ናይ ኩሉ ዝሓለፈ ናይ ሓጥያት ህይወትና ምሕረት ምእንቲ ክንረክብ ብሞት የሱስ ክርስቶስ እዩ።ኣምላኽ እዚ ክንገብር ከገድደና ይኽእል ነይሩ፥ክሳብ እንእዘዞ ውን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሓጥያት ኣብ ዘገበርናሉ ብሕማም ክቕጽዓና ይኽእል ነይሩ ፥ከምዚ ግን ውሉድ ዘይኮነስ ሮቦት (Robot) ባራዩ ምስኮና ነይርና ። ስለዚ ከምዚ ኣይገበረን ብናትና ምርጫ ካብ ሓጥያት ክንምለስ ግን ይጽበየና እዩ።ሕጂ ውሳነ ግበር በዚ ኽኣ ብቅጽበት ውሉድ ኣምላኽ ክትከውን ኢኻ ፥እዚ ነገር ኣይተገንዘብካዮን ትኸውን እምብር ናይ ሞትን ህይወትን ጉዳይ እዩ።•ከምዚ ኢልካ ሕጂ ናብ ኣምላኽ ዘይትጽሊጎይታ የሱስ ክርስቶስ ሓጥያተኛ ሙኳነይ ይእመንን ፍርዲ እዩ ዝግብኣኒ ነይሩ። የመስግነካ ናተይ መቕጻዕቲ ወስዲካን ስለ ሓጥያተይ ብሙማትካን ድሕሪ ሞት ውን ብህይወት ካብ መቓብር ምውጻኻን። ብሓቂ ናይ ሓጥያት መንገደይ ደው ከብሎ ደሌ ኣለኹ ፥ናብ ልበይ ንዓ ጎይታ የሱስ ። ኣጽሬኒ ሓድሽ ህይወት ንኽብርኻ ክንበር ሓይሊ ሃበኒ የመስግነካ ጸሎተይ ስለ ዝሰማዕካ!እዚ ውሳኔ ኣዚዩ ኣገዳሲ ኣብ ህይወትካ ሙሉእ ካብ ዝገብርካዮ ውሳኔታት እዩ።ኣምላኽ ኣብዚሑ ይባርኽካ።Chapter 9
Do you know that

ትሕዝቶ
❶•ዘገርም ሓቅታት ብዛዕባ ኣጽናፍ
❷•ዘገርም ሓቅታት ብዛዕባ ሰብ
❸•ዘገርም ሓቅታት ብዛዕባ ሓቀኛ ለውጢ
❹•ዘገርም ሓቅታት ብዛዕባ እቲ ዝዓበየ ዘድሌና ነገር
❺•ዘገርም ሓቅታት ብዛዕባ ወልፍን ብስጭትን
❻•ዘገርም ሓቅታት ብዛዕባ ናይ መወዳእታ ፍርዲ
❼•ዘገርም ሓቅታት ካብ ታሪኻት ዝዓበየ ፍጻመ
❽•እቲ ኣዚዩ ዝዓበየ ሓቂ

ትፈልጥዶ


•እቲ ዝቐረበ ከኾብ 40,000,000,000,000 ኪ.ሜ ካብ ምድሪ ከም ዝርሕቕ?


•ይዒንትኻ 130,000,000 ሮድስን (Rod) 7,000,000 ኮንስ(Cones) ኣብ ውሽጡ ከም ዘለዎ?


•100,000 ኪ.ሜ መትንታ ደም ኣብ ኣካልካ ከም ዘለዉ?


•ምስ እዚ መስተንክራት ዝፈጠረ ኣምላኽ ክትራኸብ ከም እትኽእልን?