እቲ ክውን ሓቂ

Written by :   Zac Poonen Categories :   Youth Foundational Truth Seeker
    Download Formats:

Chapter 1
እቲ ክውን ሓቂ ብዛዕባ እከይ

ሚስጥር እከይ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ሚስጥራት ኣብ ዓለም እቲ ሰባት ኣበርቲዖም ክርድእዎ ዝፈተኑ እዩ።በቲ ጥበበኛን ሰናይን ኣምላኽ ኣብ ዝተፈጠረት ዓለም ከመይ ገይሩ ክፍእ ጀሚሩ።


ስለ ምንታይ እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክፋል ዓለም እከይ ላዕለዋይ ኢድ ዝሕዝ ? ድማ ስለ ምንታይ እዩ ኣዚዩ ብዙሕ ሕማም ፥ድኽነት፥ሓዘንን ስቅያትን ኣብ ኩሉ ቦታ ዘሎ? እግዚኣብሄር ክሕግዘና ዘይግደስ ድዩ ? ክምለሱ ዘድልዮም ሕቶታት ኣለው። ድማ መጽሓፍ ቅዱስ መልሲ ይህበና እዩ።


ግና ቅድሚ ተወሳኺ ምቕጻልና ፥ብዛዕባ ዝተወሰኑ ሓቅታት ንእግዚኣብሄር ዝምልከት ንጹር ሓሳብ ንሓዝ ።


እግዚኣብሄር ህላውነቱ ካብ ኩሉ ዘልኣለም እዩ።ንሱ መጀመሪያ የብሉን ፥ምኽንያቱ ንሱ ኪንዮ እቲ ደረት ከም ግዜ እንፈልጦ ዝነብር እዩ ።እዚ ክንርድኦ ከቢድ ክኸውን ይኽእል። ኮይኑ ግን እዚ ጥራይ እዩ ምኽንያት ኣእምሮና ንጥበብ ኣምላኽ ክሕዞ ኣይክእልን እዩ - በቃ እዚ ልክዕ ከምቲ ኩባያ ነቲ ኣብ ውቅያኖስ ዘሎ ማይ ክትሕዞ ዘይትኽእል።


እቲ ኣዚዩ ናይ መጀመሪያ ጥቕሲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ኢሉ ይጅምር ፥


"ኣብ መጀምሪያ እግዚኣብሄር……"(ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ፥ጥቕሲ 1) ።(ዘፍጥረት ቀዳማይ ካብ ሱሳን ሽድሽተን መጽሓፍቲ ፥ኣብ ቃል ኣምላኽ እዩ።ኩሉ መወከሲ ኣብ ሓጹር ዝተውሃበ ኣብዛ ንእሽተይ መጽሓፍ ንሓደ ካብቶም መጽሓፍቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝጠቅስ እዩ) ።


መጽሓፍ ቅዱስ እግዚኣብሄር ካብ ኩሉ ዘልኣለም ዝሓለፈ ከም ዝነበረ ነዚ ሓቂ ክገልጽ ዋላ ኣይፈተነን።ጥራይ ነቲ ክውን ይገልጾ።


እግዚኣብሄር ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ሓደ ውልቃዊ ዝምድን ምስ ሰባት ዝደሊ ተገሊጹ እዩ።ንሱ ሰብ ኣይኮነን፥ ከምቲ ንሰባት እንርድኦም።ንሱ መንፈስ እዩ ፥ብነፍሲ ወከፍ መንገዲ ደረት ዘይብሉን ኣብ ኩሉ ግዜ ኣብ ባህሪኡ ዘይቅየር እዩ ንሱ ኩሉ ሓያል፥ኩሉ ዝፈልጥ፥ደረት ዘይብሉ ጥበበኛ፥ደረት ዘይብሉ ፈቃርን ደረት ዘይብሉ ንጹህን እዩ።


ናይ እግዚኣብሄር ደረት ዘይብሉ ፍቕሪ ጠቕላል ነብሰ ፍትወት ዘይብሉ እዩ። ስለዚ ኽኣ ካብ መጀመሪያ ንሱ ሓጎሱን ደስትኡን ምስ ካልኡት ከካፈል ዝብሃገ።


ስለዚ ኽኣ ንሱ ህያው ፍጥረታት ፈጢሩ።፡ቅድሚ ኩሉ መጀመሪያ ንሱ ሚሊዮናት መልኣኽቲ ፈጢሩ ፥ምእንቲ ንሱ ከካፍል ክብሩን ሓጎሱን ምስኦም። እዚ ነዊሕ ቅድሚ ንሱ ዝኾነ ሰብ ምፍጣሩ እዩ ነይሩ።


ኣብ ሞንጎ እቶም መልኣኽቲ ፥እግዚኣብሄር ሓደ መራሒኦም ክኸውን ፈጢርዎ። እቲ ስም ፥ዋላኳ ከም ክፉእ ስም ሕጂ እንተ የተወሰደ ፥ሓደ እዋን ናይቱ ክብሪ ዝመልኦ ፥ጥበበኛን ኣዚዩ ዝጸበቐ ካብ ኩሎም መልኣኽቲ ነይሩ።ንሱ ርእሲ ኩሎም መልኣኽቲ ነይሩ።


ጎይታ ንሉሲፈር ዝምልከት ከምዚ ኢሉ ኣሎ፥


"ኣታ ወዲ ሰብ፣ ንንጉስ ጢሮስ ብድጕዓ ቘዝመሉ፣ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ከምዚ ይብል ኣሎ፣ ኢልካውን ንገሮ፣ ንስኻ ጥበብ ዝመልኣካ፣ ፍጹም ዝመልክዕካ ብሉጽ ማሕተም ነበርካ። 13 ንስኻ ኣብ ኤደን ገነት እግዚኣብሄር ነበርካ። በብዝዓይነቱ ክቡር እምኒ፣ ሰርድዮስ፣ ቶጳዝዮን፣ ከልቄድዮን፣ ክሪሶሊት፣ ሰርዶንክስን፣፣ ያስጲስ ሰፊሮስ፣ ክሪሶጵራስ፣ ስመራግዶስን ወርቅን ተኸዲንካ ነበርካ። እቲ ከበሮኻን ዕንዱርካን ምሳኻ ነበረ፣ በታ እተፈጠርካላ መዓልቲ ተዳለወ። 14 ንስኻ ዜጽልል ቅቡእ ኪሩብ ነበርካ፣ ኣነ ኣብቲ ቅዱስ ከረን ኣምላኽ ኣስፈርኩኻ፣ ኣብ ማእከል እቲ ኣእማን ሓዊ ተመላለስካ። 15 ካብቲ እተፈጠርካላ መዓልቲ ጀሚርካ ኽሳዕ እቲ ኣበሳ እተረኸበካ ጊዜ ብመገድካ ፍጹም ነበርካ" (ሕዝቄል 28=12-15)።


ዘይከም ኮዋኽብትን ኣእዋምን እግዚኣብሄር ንሉሲፈርን ካልኡት መልኣኽትን ብነጻ ፍቓድ ንእግዚኣብሄር ክእዘዝዎ ወይ ከይእዘዝዎ ክመርጹ ዝኽእሉ ገይሩ እዩ ፈጢርዎም።


መልኣኽቲ ብነጻ ፍቓድን ሕልናን ብኽልቲኡ እዮም ተፈጢሮም።ስለዚ ድማ ፍሉያት ነይሮም ኣብ እቲ ግዜ ናይ እግዚኣብሄር ፍጥረት ፥ምኽንያቱ ክፉኡን ጽብቕን ዝፈሊዩ ፍጡራት ስለ ዝነብሩ።


ነጻ ፍቓድ እቲ ናይ ጀመሪያ ኣድላይ ጠቓሚ ንሰብ ክፉኡን ጽብቕን ዝፈሊ ፍጥረት ንክኸውን።ከዋኽብትን ኣእዋምን ጽብቕ ይኹን ክፉእ ክገብሩ ኣይክሉን እዮም።ንሕጊ ኣምላኽ ሙሉእ ብሙሉእ ይእዘዙ ፥ምኽንያቱ ብዘይ ነጻነት ንምምራጽ እዮም ተፈጢሮም ። ሮቦት ተመራመርቲ ዝሰርሕዎ ክእዘዝ ይኽእል ነፍሲ ወከፍ ትእዛዝ ንሱ ክገብሮ ዝተሰረዓሉ፥ ከምእ'ውን ፍጹም ኣይዕዘምዝምን እዩ -ዘይከም ናቱ ወዱ ! ግና እቲ ሮቦት ፍጹም ወዲ ከኸውን ኣይክእልን እዩ።


እቲ ካልኣይ ንሰብ ኣድላይ ሕልና እዩ ጽብቅን ክፉኡን ዝፈሊ ፍጥረት ንክኸውን።ኣዕዋፍን እንስሳታትን ብድሌቶም ነገራት ክገብሩ ክመርጹ ይኽእሉ እዮም።እንተ ኾነ ግድ ገና ጽብቕን ክፍኣኡን ክፈሊዩ ኣይክእሉን ምኽንያቱ ሕልና የብሎም። ስለዚ ቅዱሳን ኮነ ሓጥኣን ክኾኑ ኣይክእሉን እዮም።በዚ ምኽንያት ውሉድ ኣምላኽ ኣይክእሉን እዮም።ምኽንያቱ እግዚኣብሄር ጽብቕን ክፉኡን ዝፈልጥ ህላወ እዩ።


ብሓቂ ግዳ እቶም ኣዕዋፍን እንስሳታትን ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑውን ኣይክእሉን እዮም።


ንከልቢ ነፍሲ ወከፍ ትእዛዝ ዝሃብካዮ ክእዘዝ ክትዕልሞ ትኽእል ኢኻ። እንተ ኾነ ግዳ እቲ ከልቢ ገና ፍጹም ወድኻ ክኸውን ኣይክእልን እዩ፥ ምኽንያቱ ወድኻ ናትካ ተፈጥሮ ክህልዎ ኣለዎ -ግዳ ከልብኻ እዚ የብሉን።


እግዚኣብሄር ግን ንሰብ ብምስሉ ገይርዎ።እዚ ደቁ ክንከውን ተኽእሉ ይህበና።


ሕልና ኣብ ውሽጥን ዘሎ ድምጺ እቲ ጽብቕን ክፍኡን ዝፈሊ ፍጡራት ሙኳና ዘዘክረና ናይ እግዚኣብሄር ሕግታት ክንጥሕስ ከለና ኽኣ ይረትዓና።


መልኣኽቲ ብኽልቲኡ ነጻ ፍቓድን ሕልናን እዩም ተፈጢሮም። በዚ ኽኣ ኣብቲ ግዜ ናይ እግዚኣብሄር ፍጥረት ፍሉያት ነይሮም ፥ምኽንያቱ ኣብ ሞንጎ ጽብቕን ክፉኡን ዝፈልዩ ፍጥረት ስለ ዝነበሩ።ሉሲፈር መራሒኦም፥እንተ ኾነ ግዳ፥ ብኡ ንብኡ ጽብቕ ዘይኮነ ሓሳባት ክህልዎ ጀሚሩ።


እዚ እዩ እከይ መጀመሪያ ኣብቲ ኣጽናፍ ዝጀመረ።


ናይ ሉሲፈር ሓሳባት ጽብቕ ዘይኮነ ሓሳብ ጥራይ ኣይነበረን፥ናይ ትዕቢት ሓሳባት እዮም ነይሮም፥ሓሳባት ናይ ዓመጽ ሓሳባት ዘይምዕጋብን።


ኣጽናፍ ክሳብ ሽዑ ሙሉእ ብሙሉእ ንጹህ እዩ ነይሩ።እንተ ኾነ ሕጂ እከይ እቲ ግናይ ርእሱ ደጀኑ ኣብ ልቢ ፍጡር ምስ ነጻ ፍቓድ ዝተፈጠረ ኮይኑ።


ዘክር እከይ ጅማሪኡ ቀዳማይ ኣብ ልቢ እዩ።ግዳማዊ ተግባር መጀመሪያ ኣይነበረን። ኣብ ልቢ እዩ ጀሚሩ፥ዋላ፥ውን ሎሚ ።


ከምእ'ውን ዘክር እቲ ናይ መጀምሪያ ሓጥያት ናብ ዓለም ክፉእ ዘመጽኤ ትዕቢት እዩ ነይሩ።ሽዑ እግዚኣብሄር ንሉሲፈር ካብ ቀረብ ህላውነቱ ኣባሪርዎ። ድማ ሉሲፈር ካብታ ህሞት ክኣ ሰይጣን ተባሂሉ ተጸዊዑ።


መጽሓፍ ቅዱስ ናይ ሰይጣን ውድቀት ከምዚ ገይሩ ገሊጽዎ ኣሎ፥


"ኣየ፡ ኣታ ብሩህ ኮዀብ ወዲ ወጋሕታ፡ ከመይ ኢልካ ኻብ ሰማይ ወደቕካ፡ ንስኻ ነህዛብ ዘውደቕካስ፡ ከመይ ኢልካ ናብ ምድሪ ተደርቤኻ። 13 ንስኻስ ብልብኻ፡ ናብ ሰማይ ክድይብ፡ ንዝፋነይ ኣብ ልዕሊ ኸዋኽብቲ ኣምላክ ልዕል ከብሎ፡ ኣብ ወሰን ሰሜን ኣብ ልዕሊ ኸረን ማሕበር ክቕመጥ እየ። 14 ኣብ ልዕሊ ርእሲ ደበናታት ክድይብ፡ ነቲ ኣዝዩ ልዑል ክመስል እየ፡ በልካ። 15 ኣይፋልካን፡ ናብ ሲኦል፡ ናብቲ መዓሙቚ ጒድጓድ ደኣ ኽትድርበ ኢኻ" (ኢሳያስ ምዕራፍ 14 ,ጥቕሲ 12 ክሳብ 15) ።


እንተ ኾነ ግዳ ሉሲፈር ኣብቲ ዝተሰጎጎሉ ግዜ ፥ንሱ ኪኢሉ እዩ ካልኡት ቁጽሪ መልኣኽቲ ኣብ ዓመጹ ክጽንበርዎ ።እቶም ዝተጸንበርዎ ሚሎዮናት መልኣኽቲ እዮም ነይሮም -እኳ ድኣ ሓደ ስልሲት ናይ ኩሎም መልኣኽቲ ኣብ ሰማይ (ከምቲ እነንብቦ ኣብ ራኢ ዮውሃስ ምዕራፍ 12 ፥ጥቕሲ 4) ።ድማ ንዕኦምን ንሉሲፈርን ኣባሪርዎም ።እዞም ዝወደቑ መልኣኽቲ ርኹሳት መናፍስቲ ኣጋንንቲ ሎሚ ንሰባት ቅሳነት ዝኸልኡን ዘሸግሩን እዮም።


ምናልባት ንስኻ ገዛእ ርስኻ ብርኹሳት መናፍስቲ ወይ ብኻልኦት ኣባኻ ጸሊም ኣስማት ዝገበሩ ተሸጊርካ ትኸውን።ከምኡ እንተ ድኣ ኮይኑ መጽሓፍ ቅዱስ ንዓኻ ጥዑም ዜና ኣለዎ።መሉእ ብሙሉእ ንኹሉ ግዜ ካብቲ ቅሳነት ዝኸልኡኻ ሓራ ክትወጻ ትኽእል ኢኻ።


ብዘሎ እዚ መጽሓፍ ብጥንቃቔ ኣብብን ኣብቲ ግዜ መወዳእታ ዝበጻሕካሉ፥ እግዚኣብሄር ንዓኻ ክገበረልካ ዝኽእል ትኣምራት ክትሪ ኢኻ።


እቲ ሕቶ ገለ ሕጂ ክሓትዎ ዝኽእሉ ፥" ሰይጣን እንተ ድኣ እቲ ጠንቂ ናይ ኩሉ ክፉእ ኣብ ዓለም ኮይኑ ፥ስለ ምንታይ እግዚኣብሄር ንሰይጣን ንኹሎም ካልኡት ርኹሳት መናፍስቲ ዘይጥፍኦም ? "።


እግዚኣብሄር ብርግጽ ብቕጽበት ክገብር ይኽእል እዩ ፥ንሱ እንተ ድኣ ደሊዩ ኮይኑ ግን ኣይገበሮን።


እዚ ዘረጋግጾ እግዚኣብሄር ፥በቲ ደረት ዘይብሉ ጥበቡ፥ ንሰይጣንን ነቶም ኣጋንንትን ክህልዉ ብምፍቃዱ ዕላማ ኣለዎ።ክፋል ናይ'ዚ ዕላማ ንሰይጣን ክጥቀመሉ ኣብዛ ምድሪ ህይወት ከቢድ ክገብሮ ፥ዘይውሕስን ሓደገኛ ክገብሮ ንሰብ ኣብ ክንዲ ምቾት ኣብዛ ምድሪ ምድላይ ሰባት ናብ ኣምላኽ ክምለሱን ዘልኣለም ክሓስቡን እዩ።


እንተ ድኣ ህይወት ኣብዛ ምድሪ ኣዚዩ ምቾት፥ብዘይ ሕማም፥ ጥዕና ምስኣን፥ስቅያት፥ድኽነት ወይ ሕሰም ንማለቱ ዝኾነ ይኹን ብዛዕባ እግዚኣብሄር ብሓፈሻ ኣይምስሓሰበን።ስለዚ እግዚኣብሄር ኩሉ ሕሰም ውሕስ ዘይሙኻ ምድራዊ ህይወት ተጠቂሙ ብዛዕብኡ ክንሓስብን ኣብ ግዜ ጸበባና ናብኡ ክንምለሰን ክገብረና እዩ።


ዋላ እቲ ሽግራት ፥እቲ ሕማማትን እቲ መከራን ሰይጣን ኣብ ህይወትካ ዘምጽኦ ኩሉ በቲ ፈቃር እግዚኣብሄር ምእንቲ ናብኡ ክመልስካ ዝፈቐዶ እዩ።በዚ ርድኢት መግለጺ ናይ እግዚኣብሄር ፍቕሪ ንዓኻ እዩ።


እዚ መልእኽቲ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ።


ሓደ ዛንታ ሰሚዔ ኣለኹ ናይ ሓደ ብዓል ዋኒን ናብ እግዚኣብሄር ቀረባ ዝነበረ።ዋኒኑ ምስ በልጸገሉ ንሱ ካብ እግዚኣብሄር ሪሒቑ ከይዱ። እቶም ሽማግለታት ኣብ ቤተ ክርስትያኑ ዝነበሩ ብተደጋጋሚ ተዛሪቦሞ ናብ ጎይታ ክመልስዎ ፈቲኖም፥እንተ ኾነ ንሱ ብዋኒኑ ዝተትሓዘ ነይሩ። ሓደ ምዓልቲ መርዛም ተመን ካብቶም ስለሰተ ደቁ ነቲ ዝንእስ ነኺስዎ ፥ድማ እቲ ቆልዓ ብጹኑዕ ሓሚሙ።ዋላ እቶም ዶክተራት ኩሉ ተስፋ ቆሪጾም ።ሽዑ እቲ እቲ ኣቦ ብሓቂ ተሻቒሉ ፥ክኣ ሓደ ካብቶም ሽማግለታት ቤተ ክርስትያን ናብቲ ቆልዓ ልኢኹ ክጽሌሉ።እቲ ሽማግለ ብዓል ልቦን እዩ ነይሩ።ንሱ መጺኢዩ ከምዚ ኢሉ ጸልዩን "ጎይታ የመስግነካ ስለቲ ነቲ ቆልዓ ክነክስ ተመን ዝሰደድካ - ምኽንያቱ ፍጹም እዞም ስድራ ብዛዕባኻ ክሓስቡ ኣይምስገበርኩዎምን ።ኮይኑ ግን ኣነ ኣብ 6 ዓመታ ክገብሮ ዘይክኣልኩ ፥እዚ ተመን ግን ብቕጽበት ሕጂ ገይርዎ ! ሕጂ ትምህርቲ ረኺቦም እዮም፥ጎይታ፥ነዚ ቆልዓ ፈውስ። ድማ ፍቐድ እቲ ዝኾነ ካልእ ኣትማን ፍጹም ኣይድሊዎምን እዪ ብዛዕባኻ እንደገና ከዘክርዎም።


ሰባት ኣለዉ ብዛዕባ እግዚኣብሄር ፈጺሞም ዘይሓስቡ፥ክሳብ ሓደ ምዓልቲ ብሃንደበት ናብ ሆስፒታል ዝውሰዱ ብካንሰር ወይ ገለ ካልእ ጽኑዕ ሕማም። ሽዑ ብሃንደበት ብዛዕባ እግዚኣብሄር ክሕሳቡ ይጅሙሩን ናብኡ ይምለሱ ንኽድሕኑ። ዘይሓዊ ሕማማት ፥ጥዕና ምስኣን ፥ድኽነትን ብዙሕ ካልእ ሓሳር ኣብዚ ዓለም ኩሎም እግዚኣብሄር ተጠቂምሎም እዩ ንሰባት ካብ ሓጥያቶምን ንምምላስ። ስለዚ እግዚኣብሄር ናይ ዘልኣለም ቤቶም ኣብ ሰማይ ክረኽቡ መሪሕዎም እዩ።እዚ ከመይ እግዚኣብሄር ዝጥቀመሉ እቲ ክፉእ ነገራት እቲ ሰይጣን ዝገብሮ ንሰባት ካብቲ ዓቲሩ ሒዝዎም ዝነበረ ከድሕኖም ናብ ናይ ዘልኣለም ምድሓን ከምጽኦምን።


ከምዚ ገይሩ እግዚኣብሄር እንደገን እንደገን ንሰይጣን ዓሻ ይገብሮ። ሰይጣን ናብ ኣዚዩ ዓሚቑ ይድፋእ እዩ ንኻልኡት ኣብ ዝኹዓቶ ጉድጓድ።


ካልእ ምኽንያት ስለ ምንታይ እግዚኣብሄር ንሰይጣን ክጸንሕ ዝፈቐደ ንውልዳት ኣምላኽ ንምጽራይ እዩ።


እቲ ኣብነት ሓዊ ኣብ ግምት ይእትው ? ንፈልጥ ኢና ኣብ ታሪኽ ዓለም ሚሊዮናት ሰባት ብሓዊ ምንዳድ ዝሞቱ። በዚ ምኽንያት ገና ዋላ ሓደ ምጥቃም ሓዊ ደው ዘበለ የልቦን። ስለ ምንታይ ? ምኽንያቱ ብሓዊ እዩ መግቢ ዝበስል፥ መካይንን ኣውሮፕላናት ማሽናትን ዝዓያ።ወርቂውን ብሓዊ ጥራይ እዩ ክጸሪ ዝኽእል።ስለዚ ሓዊ ፥ዋላኳ ጎዳእን ሓደገኛን ከሎ፥ ንኣዚዩ ጽብቕ ጥቕምታት ክውዕል ይኽእል እዩ።


ብሓደ ዓይነት መንገዲ ምንም'ኳ ሰይጣን እከይን ንሰባት ናብ ጌጋ ኣንፈት ክመርሕ ዝደሊ እንተ ኮነ ፥እግዚኣብሄር ግን ከምኡ ክነሱ ግዳ ይጥቀመሉ እዩ።ሰይጣን ተፈቒድሉ እዩ ንውልድ እግዚኣብሄር ብዝተፈላለዩ ሓዊ ዝኾኑ መከራታት ፈተናታትን ክፍትኖም፥ ቅዱሳትን ንጹሃትን ምእንቲ ክኮኑ ክኽእሉ፥ከም ወርቂ ብሓዊ ዝሓልፍ።


ስለዚ ንርኢ ኢና ዋላ'ኳ እግዚኣብሄር ንኹሉ እከይ ኣብ ዓለም ብቕጽበት ክኣልዮ ዝኽእል እንተ ኾነ ፥ንሱ ነዚ ኣይገበሮን ፥ምኽንያቱ ንሱ ክብሪ ዝመልኦ ዕላማታቱ ብኹሎም ገይሩ እዩ ዝፍጽም ዘሎ።


Chapter 2
እቲ ክውን ሓቂ ብዛዕባ ሓጥያት

ስለ ምንያት እዩ ገለ ሰባት ከም ናይ ኣንስሳ ባህሪ ዘርእዩ ?


እቲ መልሲ፥ምኽንያቱ ኣብ ኣካላዊ ድሌታቶምን ኣብዛ ምድሪ ጻንሖትን ጥራይ ስለ ዝግደሱ እዮም።


እንታይ እዩ እንስሳ ዝግደሰሉ ነገራት ? መግቢ፥ ድቃስን ዕግበት ስጋዊ ርክብን እዩ።ኩሉ እዚ እዩ።ድማ ሰብ ኣብ እዚኦም ነገራት ዝገደስ ጥራይ እንተ ኾይኑ፥ናብ ደረጃ እንስሳ ወሪዱ ኣሎ ክንብል ንኽእል ኢና።


ግናኸ እግዚኣብሄር ሰብ ከም እንስሳ ክኸውን ኣይፈጠሮን። ንሱ ንዕኡ ክንመስል እዩ ፈጢርና-ሕማቕን ጽብቅን እንፈልጥን ቅኑዓትን፥ብባህሪ ርእሰ ምግታእን ፥ድማ ንናይ እንስሳታት ድሌት ባሪያ ክከውን ኣይኮነን።


እቲ ክውን ሓቂ ካብ እንስሳታት ንላዕሊ ጥበብ ዝመልኣና ዝተምሃርናን ሙኳና፥ ካብኦም ዝበለጽና ኣይገብረናን እዩ !ዋላ በላሕትን ምሁራትን ሰባት ንስሰዔን፥ንርእሰይ ይጥዓመንን ፍትወት ግበረ ስጋን ፥ቁጥዔን ወ.ዘ.ተ ባራዩ እዮም።


ካብ ኣእምሮና ዝዓሞቐ ክፋል ናትና ኣሎ ፥ ንሱ ድማ መንፈስና እዩ።መንፈስና ብዛዕባ እግዚኣብሄር ክንርዳእ ይገብረና።እዚ እዩ እቲ ዝኾነ እንስሳ ዘይብሉ።


ከምቲ ኣብ መወዳእታ ምዕራፍ ዝርኣናዮ ፥እግዚኣብሄር ከም ጽብቕን ሕማቕን እንፈልጥ ፍጡራት ብነጻ ክንመርጽ ሓይሊ ዘለና ገይሩ እዩ ሰርሒና።ግናኸ እቲ ሓደጋ ናይ ምምራጽ ናጽነት ምህላው ነቲ ናጽነት ንርእስና ባህ ከነብልን ንሕጊ እግዚኣብሄር ከይንእዘዘን ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ።ኮይኑ ግን እግዚኣብሄር ነቲ ሓደጋ ክወስድ ፍቓደኛ ነይሩ - ምኽንያቱ ንሱ ውልድ ደሊዩ -ብነጻ ዚመርጽዎ።


ኩሉ እዚ ዕግርግር ፥ሕንፍሽፍሽ፥ሕማማትን እከይን ኣብ ዓለም ቀጥታዊ ውጺኢት ሰብ ንእግዚኣብሄር ዘይምእዛዙን ንሰይጣን ክኣ ምስምዑን እዩ።


እቲ ናይ መጀመሪያ ሰብኣይን ሰበይትን እግዚኣብሄር ዝፈጠሮም ኣዳምን ሄዋንን ትባሂሎም ይጽውዑ ነይሮም።ክፍጠሩ ከለዉ ኣበሳ ዘይብሎም እዮም ነይሮም።እንተ ድኣ ቅዱሳት ክኾኑ ኮይኖም ምርጫ ክገብሩ ነይሮም።ድማ ምእንቲ ምርጫ ክገብሩ ፥ክፍተኑ ነይርዎም፥ስለዚ ንዕከይ ክኣብዩን ኣብ ክንድኡ ንኣምላኽ ክመርጹ ምእንቲ ክኽእሉ።ድማ ስለዚ እግዚኣብሄር ሰይጣን ክመጽእ፥ክፍትኖም ፈቒዱ።


እዚ ኣብ መጀመሪያ መጽሓፍ መጽሓፍ ቅዱስ ፥ኣብ ምዕራፍ 2 ን3 ብዛዕባ እዚ ነንብብ።


ኣብ ሞንጎ በደል ኣልቦን ቅድስናን ኣዚዩ ብዙሕ ፍልልይ ኣሎ።በደል ኣልቦ እቲ ኣብ ቆልዓ እንሪኦ እዩ።እንተ ድኣ ኣዳም ምስ ተፈጠረ፥እንታይ ይመስል ነይሩ ክትፈልጥ ደሊኻ ፥ኣብ ቆልዓ ርኤ - በደል ኣልቦ ፥ድማ ብዛዕባ ጽብቕን ክፉኡን ዘይፈልጥ እዩ።ግናኸ እቲ ንእሽተይ ቆልዓ ቅዱስ ኮነ ፍጹም ኣይኮነን።ምእንቲ ፍጹም ክኸውን፥እቲ ቆልዓ ክዓብን ንኣምላኽ ክመርጽን።


ንፈተና ኣብ ሓሳብና ኢድና ከይንህብ ክንኣቢ ከለና እዩ እቲ ባህሪ እነማዕብል።እዚ ዘለኻዮ ንስኻ ሎሚ ብምኽንያት እቲ ምርጫታት ክሳብ ሕጂ ኣብ ህይወትካ ዝገበርካዮ እዩ።


ካልኡት ኣብ ዙሪያኻ ዘለዎ ካባኻ ዝሓሹ እንተ ድኣ ኮይኖም፥እቲ ምኽንያት ካብቲ ንስኻ ዝገበርካዮ ንላዕሊ ዝሓሸ ምርጫታት ኣለ ዝገበሩ እዮም። ኩላትና ኩሉ ምዓልቲ ምርጫታት ንገብር ኢና -ድማ እቶም ምርጫታት ኣብ መወዳእታ እንታይ ከም እንኸውን ይውሱን እዮም።


እግዚኣብሄር ናይ መጀመሪያ ሰብኣይን ሰበይትን ምስ ሰርሔ፥ንሱ ብሰይጣን ክፍተኑ ብምፍቃድ ቅዱሳን ክኾኑ ዕድል ሂብዎም።ንሱ ኣብ ኣታኽልቲ ኣቕሚጡ ብዘይካ ካብ ሓንቲ ካብ ኩሉ ኦም ፍረ ክበልዑ ነጊርዎም።እዚ ፈተና እዩ ነይሩ።


ብርግጽ እዚ ኣዚዩ ቀሊል ፈተና እዩ ነይሩ -ምኽንያቱ ናብ ኣታኽልቲ ኣሽሓት ማራኺ ኣኣዋምን ኣዚይይ ሙቁርን ፍረ ዘለዎ እዮም ተሰዲዶም፥ድማ ካብ ኩሉ ክበልዑ ተነጊርዎም፥ብዘይካ ፍረ ካብ ሓንቲ ኦም። ግናኸ ወዲቖም ኣብ ቀሊል ፈተና ናይ ምእዛዝ።


ሰይጣን ናብ እቲ ኣታኽልቲ መጺኡ ንኣዳምን ሄዋንን ፈቲዎም ከምዚ ብምባል እንተ ድኣ ካብታ እተኸልከለት ኦም በሊዕም፥ከም ኣምላኽ ከም ዝኾኑ ።እቲ ኣዳምን ሄዋንን ዝገጠሞም ፈተና ኣብቲ ግዜ እቲ ቀሊሉ ጉዳይ ምብላዕ ፍረ ኦም ኣይነበረን።ግናኸ ከም ኣምላኽ ሙኳን እዩ ነይሩ።


እዚ እቲ ሰይጣን ገዛ ርእሱ ሓደ ግዜ ክኾኖ ዝደለየ እዩ ነይሩ። ድማ እዚ እዩ ነይሩ እቲ ንሱ ንኣዳምን ሄዋንን ዝነገሮም ንሶም'ውን ክኾኑ ከም ዝኽእሉ። ብርግጽ እቲ ሰይጣን ዝነገሮም ሓሶት እዩ ነይሩ - ልክዕ ከምዚ ሓሶታት እቲ ሎሚ ንሰባት ዘስሕቶም ዘሎ እዩ።ከምቲ ሎሚውን ብሓሶታት ሰይጣን ሰባት ዝወድቁ ዘለዉ፥ ኣዳምን ሄዋንን'ውን ሽዑ ወዲቖም። ንኣምላኽ ኣይትኣዘዙን ክኣ ተሰቅዮም ከምቲ ሰይጣን ኣቅዲሙ ዝሕለፎ ዕጫ መወዳእትኡ። ካብ ናይ እግዚኣብሄር ህልውና ተሰጊጎም።


ኩሉ እቲ ዝርዝር ፍጻመ ኣብ ናይ መጀመሪያ መጽሓፍ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ -ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ ሰለስተ ክንበብ ይክኣል እዩ።


ኣዳምን ሄዋንን ንትእዛዝ እግዚኣብሄር ብዘይ ምእዛዞም ኩሉ ዝኽእሉን ሓራን ከም ዝኾኑ ሓሲቦም፥ልክዕ ከም ኣምላኽ ገዛእ ርእሱ -ዝነበሮ።ግናኸ ሓራ ኮይኖምዶ ? ኣይፋሉን ? ንሶም በቃ ባሪያ ናይ ሰይጣን ኮይኖም።ብሓቂ ሓራ እንኸውን ናይ እግዚኣብሄር ትእዛዝ ብምእዛዝ ጥራይ እዩ።


ኣብዚ እዩ ሰይጣን ኣዚዮም ንብዙሓት ሰባት ዘስሕት።ንሱ እንተ ድኣ ኣብ ህይወት ብሓቂ ክሕጎሱ ኮይኖም ንትእዛዝ ኣምላኽ ሸለል ክብልዎ ይነግሮም እዩ።


ሕጂ እምብኣር ከመይ እዩ ሓጥያት ኣብ ዘርኢ ሰብ ከም ዝመንጨወ ሪኢና ኣሎና።


ኣዳምን ሄዋንን ኣብ ኣታኽልቲ ኤደን ኣዚዩ ኣገዳሲ ኣገዳሲ ውሳኔ ወሲዶም።እቲ ውሳኔኣኦም ክኣ ንዕኦምን ንደቆምን ንህይወት ምሉእ ዝፈሪ ሳዕቤን ኣምጺኡ።።


እቲ ኣብ ህይወት ኩሉ እንወስዶ ውሳኔታት ።ኩልና ነቲ ዝዘራእናዮ ክንዓጽድ ኢና።ኣብ ኣዳም ጉዳይ፥ ንሱን ሰበይቱን ንዝተረፈ ህይወቶም ካብ ህላወ እግዚኣብሄር ተባሪሮም።


ስለዚ እምብኣር እቲ ሎሚ እንገብሮ ንኣሽቱ ምርጫታት ዘይኣገደስቲ ወይውን ሎሚ እንዘርኦ ዘለና ኣብ መጻኢ ኣይንዓጽድን ኢና ኢልና ክሓስብ ኣይግባእን እዩ ።እግዚኣብሄር ብዝተፈላለዩ ሰባትን ኩነታትን ክንፍተሽ ክንፍተን ይፈቅድ እዩ፥ምእንቲ ብሓቂ ካብ ዝኾነ ምድራዊ ነገር ንላዕሊ ንእግዚኣብሄር ንደሊ ሙኳን ከነራጋግጽ።እዚ እዩ ዕላማ ናይ ነፍሲ ወከፍ ፈተና እቲ እንሓልፎ -ንፈጣሪ ካብ ኩሉ ዝተፈጥረ ነገራት ኣብሊጽና ዋጋ ከም እንህብ ንምፍታን።


መሰረታዊ ነገር ናይ ኩሉ ሓጥያት ካብ እግዚኣብሄር ንላዕሊ ንዝተፈጠረ ነገራት ንርእስና ምሕራይን እዩ።ኣብ ክንዲ መንገዲ እግዚኣብሄር ናይ ርእስና መንገዲ ምድላይ እዩ።እቲ ምጅማር ሓጥያት ዋላ ኣብ ንቕጽና ንኣሽተይ ቆልዓ ንሪኦ ኢና።ሓጥያት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ናይ ቆልዓ ተፈጥሮ ካብ ዝተወለደሉ ኣትሒዙ ኣብኡ ይሓድር እዩ።ድማ ንሱ ክዓቢ ከሎ፥ንሱ ናይ ገዛእ ርእሱ መንገዲ ክህልዎ ንኽጭብጥን ምስ ካልኡት ቆልዑት ክብኣስ ነቲ ዝደለዮ ክረክብ ይውስን።


ናብ በጽሒ ሰብ ምስ ዓበና ፥ብዙሕ ኣይንቕየርን ኢና ካብቲ ኣብ ቁልዑነትና ዝነበርናዮ። ንፉዓትን ሜላታትና ንቕይርን ጥራይ ንኸውን! ዋላ ዝሰልጠኑ ሰባት ሓደ ዓይነት ከምዚ ኮይኖም እዮም ዝተርፉ።ንፍትወት ርእሶምን ፥ምንዮት ገንዘብ ኣማቶምን ፍትወቶምን ጥራይ ብግዳማዊ ምቕሉለነት ወይ ምናልባት'ውን ወይ ብሃይማኖት ይሽፍንዎ !


ሓጥያት ቀንዲ መዋቕር ተፈጥሮና ሰንጢቕዎ እዩ።ብሃይማኖታዊ ልምምዳት ከም ጾምን ጸሎትን ወይ'ውን ናብ ቅዱስ ቦታት ብምብጻሕ ወይ ብርእስ-ምግታእ ከነወግዶ ኣይንኽእልን ኢና።


ኮይኑ ግና እግዚኣብሄር ክሳብ ሓጥያት ክፉእ ሙኳኑ ንፈልጥ ይጽበ እዩ።የሱስ ሓደ እዋን ንሱ ንሓጥኣን እምበር ንጻድቃን ክጽውዕ ከም ዘይመጸ ተዛሪቡ ነይሩ።እዚ ኣብ ምድሪ ገለ ጻድቃናት ካልኡት ሓጥያተኛታት ነይሮም ማለት ኣይኮነን።ንሱ ዝተዛረቦም እቲ ኣሽታሕቓር ንገዛ ርእሶም ጻድቃናት ቅዱሳትን ገይሮም ዝሓስቡ ዝነበሩ ሃይማኖታዊያን ሰባት እዩ።የሱስ ማለቱ ንሱ ነቶም ገዛእ ርእሶም "ጻድቃን" ገይሮም ዝሪኡ ከድሕኖም ከም ዘይክእል እዩ።።


እቶም ሕሙማት ሙኳኖም ዝፈልጡ ጥራይ እዮም ናብ ሓኪም ዝኸዱ ።ከምእውን ዋላ ናይ መጀምሪያ ዘድሌና ሓጥኣን ሙኳና ምፍላጥ እዩ።


ዝኾነ ይኹን ሃይማኖትና እንተ ኾነ ፥ኩላትና ሓጥኣን ኢና። ኣንጻር ናይ እግዚኣብሄር ቅዱስ ሕግታት ብሓሳብ ፥ብቓል፥ ብተግባር፥ ብኣረኣእያን ሓቐናን ሓጢና ኢና።


ንናይ እግዚኣብሄር ቅዱስ መለኪዒታት ኣይመጻናን።


ሓጥያት ኣዚዩ ንነፍስና ይዕንዎ እዩ ካብ ሕማም ንኣካልትና ንላዕሊ።


ግናኸ እዚ ንፈልጦ ዲና ?


እንታይ እዩ ምላሽና ንኤድስ -እቲ ኣዚዩ ዚፍራሕ ብጸታዊ ርክብ ዝመሓላለፍ እቲ ኣብ መሉእ ዓለም ተዘርጊሑ ዘሎ?


ኤይድስ ኣዚዩ ተላጋቢ እዩ ፥ሰባት ይፈርሑ እዮም ኣብ ዝኾነ ቦታ ጥቓ ዝኾነ ሰብ ኤይድስ ዘለዎ ክኸዱ ብሓቂ ግን ሓጥያት ካብ ኤይድስ ዝኸፍኤ እዩ - እቲ እንኮ እቲ ዕንወት ሓጥያት ዝገብሮ ንነፍስና እዩ።ስለዚ ብግዳም ዝርኤ ኣይኮነን።


ናይ ሓጥያት ሳዕቤናት እንተ ኾነ ግዳ ካብ ኤይድስ ንላዕሊ ኣዚዩ ዝኸፍኤ እዩ ።ንህይወትና የባላሽዎ፥ ኣብዛ ዓለም ክኣ ዘይሑጉሳት ይገብረና ፥ ኣብ መወዳእታ ካብኡ እንተ ድእ ዘይዲሕና- ንዘልኣለም ድማ የጥፍኣና ።


Chapter 3
እቲ ክውን ሓቂ ብዛዕባ ሕልና

ሕልና እቲ ቀጻሊ ብዛዕባ ጽብቕን ሕማቕን እንፈልጥ ፍጥረት ምዃና ዘዝክረና፥ምስ ኩሉና ዝተፈጠረ እዩ። ሕልና ድምጺ እግዚኣብሄር ኣብ ውሽጥና ዘሎ እቲ ንተግባራትና ሓልፍነት ከም እንወስድ ዝነግረና እዩ። ሓደ ምዓልቲ ፥እቲ መንገዲ ህይወትና ዝነበርናዮ ንእግዚኣብሄር መልሲ ክንህበሉ ኢና።


ንሕና ሕልና ከም ዘይብሎም እንስሳታት ኣይኮናን።እንስሳታት ሕማቕን ጽብቕን ዝፈልጡ ፍጥረት ኣይኮኑን ስለዚ ኽኣ ንዝኾነ ነገር ንእግዚኣብሄር ክምልሱሉ ኣይድልን እዩ።እንስሳ ምስ ሞተ በቃ ናቱ እቲ መወዳእታ እዩ።ግናኸ ንዓና ግን ከምዚ ኣይኮነን። ሰብ ብምስሊ እግዚኣብሄር እዩ ተፈጢሩን ድማ ዘልኣለማዊ ፍጡር እዩ።


ንዓና ምዓልቲ ፍርዲ ክህልዎና እዩ።ሽዑ ኩሉ ነገር እቲ ዝገበርናዮ ፥ዝበልናዮን ዝሓሰብናዮን ኣብ ምሉእ ህይወት ዘመና ተመሊሱ ናብ ኣእምሮና ክመጽእን ብእግዚኣብሄር ክርኤን እዩ።ድማ ብመሰረት መለክዒ ቅዱስ ሕግታቱ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝተውሃበ ክፈርደና እዩ። ሽዑ ንኹሉ ነፍሲ ወከፍ ተግባር፥ቃልን ሓሳብን ንእግዚኣብሄር መልሲ ክንህቦ ኢና።


መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል "ከምቲ ንሰብ ሓንሳእ ሙማት ብድሕሩኡውን ፍርዲ እተሰርዖ" (እብ 9:27)።


ብዙሓት ሰባት ገበን ዝገብሩ ኣብዛ ምድሪ ካብ መቕጻዕቲ የምልጡ እዮም።ግናኸ ኣብ መወዳእታ ኣብ ቅድሚ ናይ እግዚኣብሄር ፍርዲ ወንበር ደው ምስ በሉ እቲ ቅኑዕ መቕጻዕቲ ክረኽቡ እዮም። ከምኡ ብተመሳሳሊ ክኣ፥ብዙሕት ሰባት ኩሉ ኣብዚ ምድሪ ንኻልኡት ዝገበርዎ ጽብቕ ፍጹም ዘይተንኣዱ ፥ክርስቶስ ናብ ምድሪ ተመሊሱ ምስ መጸ ክሽለሙ እዮም።ዝኾነ ይኹን ንእንገብሮ ሓደ ምዓልቲ ንእግዚኣብሄር መልሲ ክንህበሉ ስለ ዝኾና ፥ኩሉ ግዜ ንድምጺ ሕልናን ክንሰምዖ ኣገዳሲ እዩ።


ሕልና ካብ እቶም ዓበይቲ ህያባት ኣምላኽ ሓደ እዩ። እዚ ልክዕ ከምቲ ውህበት "ቃንዛ" ኣብ ሰብነትና እዩ።መብዛሕትና ንቃንዛ ሞኽታ ጥራይ ከም ዝኾነ ገይርና ኢና እንሓስብ ።ግናኸ ቃንዛ እንታይ ዓቢ በረኸት ንህይወትና ምዃኑ ኣይንፈልጦን ኢና። ምኽንያቱ ብቃንዛ ገይሩ እዩ ሰብነትና ገለ ነገር ኣብ ገለ ቦታ ጸገም ከም ዘሎ ዘጠንቅቐና።ናይ ሕማም ዘጠንቅቐና ናይ መጀመሪያ ናይ ሰብነትና ምልክት እዩ።ብቓንዛ ዘይከውን እንተ ዝኸውን ዋላ ሕማም ከለና ከም እንመውት'ውን ኣይምስፈለጥናን።ቃንዛ እዩ እቲ ግዜኡ ካብ ዘይኣኸለ ሞት ዘድሕነና።


ሕማም ደዌየ ዘለዎም ቃንዛ ኣይስሞዖምን እዩ፥ ምኽንያት ደውየ ንመትንታት ይቐትልን ንኹሉ ስምዒት ዘዕኑ ስለ ዝኾነ።ደውየ ዘለዎ ኣብ እግሩ መስማር እንተረኸቦ ፍጹም ብጠቕላላ ኣይስምዖን እዩ።እቲ እግሩ ክረክስ እዩ - ድማ ንሱ ገና ብዛዕብኡ ኣይክፍለጦን እዩ።ኣብ መወዳእታ እግሩ ኣዚዩ ሕማቕ ክኸውን ክቑረጽን እዩ - ኩሉ እዚ ምኽንያቱ ንሱ "ናይ ቃንዛ በረኸት" ስለ ዘይብሉ እዩ።


ሕልና ከም ቃንዛ እዩ።ናይ እግዚኣብሄር ሕግታት ክንጥሕስ ከለና የጠንቅቐና እዩ - ብዛዕባ ሓጥያት ክንሓስብ ከለና ወይ'ውን ድሮ ሓጥያት ምስ ገበርና። ነቲ መጠንቀቕታ ዕሽሽ እንተ ድኣ ኢልናዮ ፥ድማ ኣንጻሩ ከይድና፥ነቲ ስምዒት ናይ ሓጥያት ምስና ዘሎ ቀስ ብቐስ ክንቀትሎ ኢና። ሽዑ ምዓልቲ ክመጽእ ብጠቕላላ ንዝኾነ ንናይ ሓጥያት ስምዒት ዘይስምዓና። ሽዑ መንፈስዊ ደዌታት ክከውን ኢና -ምስ ዝሞተ ሕልና።ሻቡ ከም እንስሳታት ክንከውን ኢና ሕልና ዘይብሎም።በዚ ምኽንያት ክኣ እዩ ገለ ሰባት ካብ እንስሳ ዝኸፍኤ ንላዕሊ ሕማቕ ዝገብሩ። ናይ'ዚ ከምዚ ዓይነት ህይወት ናይ መወዳእታ ውጽኢት ንዘልኣለም ብእግዚኣብሄር ክትቅጻዕ እዩ።


ኩሉና ከም እንፈልጦ ሓጥኣን ኢና፥ምኽንያቱ ነዚ ሕልናና ይነግረና እዩ።ነቲ ስምዒት ጸጸት ፍጹም ከነርሕቖ የብልናን፥ምኽንያቱ እዚ ስምዒት ናይ ጸጸት ከም "እቲ በረኸት ቃንዛ" እዩ።መንፈሳዊ ሕምማ ከም ዝሓመምና ምሕዋይ ከም ዘድሌና ይነግረና እዩ። ሕልና ናይ እግዚኣብሄር እቲ ዝዓበየ ህያብ ንሰብ እዩ።


የሱስ ንሕልና ምስ ዓይኒ የመሳስሎ እዩ (ሉቃስ ምዕራፍ 11, ጥቕስታት 34 ክሳብ 36) ። ይዒንትና እቶም ዝጸረዩ ክፍልታት ናይ ሰብነትና እዮም፥ ምኽንያቱ ብዙሕ ሻዕ ኩሉ ግዜ፥ብንብዓትና ይሕጸቡ እዮም።


ከምዚ ገይርና ኽኣ ኢና ከምእ'ውን ንሕልናን ኩሉ ግዜ ብጽሬት ክንሕዞ ዘለና።


ሓጥያትና ዝሕደገለናን ዝሕጸበልናን ብእግዚኣብሄር ጥራይ እዩ። እዚ እዩ ኽኣ እቲ እንኮ መንገዲ ሕልናና ካብ ስምዒት ክሱስነት ከንጽሃና ዝኽእል።


ግናኸ ሕድገት ሓጥያት ሕሱር ኣይኮነንን።

Chapter 4
እቲ ክውን ሓቂ ብዛዕባ ሕድገት ሓጥያት

እግዚኣቢሄር ከመይ ገይሩ እዩ ሓጥያትና ዝሓድገልና ?


እግዚኣብሄር ፍትሓውን ጻድቕን ኣምላኽ እዩ።ንሱ ንሰብ ንሓጥያቱ ዕሽሽ ብምባል ይቕረ ክገብረሉ ኣይኽእልን እዩ።እዚ ዘይፍትሓዊ ምስ ኮነ ።


እግዚኣብሄር ቅዱስን ፍትሓውን ኣምላኽ እዩ።ስለዚ ኽኣ ንሱ ንሓጥያት ክቐጽዕ ኣለዎ።


ግናኸ ንሱ ከምእ'ውን ዘፍቅር ኣምላኽ እዩ፥ንሱ ሓጥያትና ዝሕደገሉ መንገዲ'ውን ፈጢሩ እዩ።


ኩሉ ሃይማኖታት ሕያዋይ፥ሰናይን እሙንን ክንከውን ይምህሩና እዮም። ግናኸ እዞም ኩሎም ድሕሪ ሕድገት ሓጥያት ምርካብና ከመይ ክነብር ከም ዝግብኣና ዝጠቕሱ እዮም።


ሕያውነት፥ሰናይነትን እምኑነት ኩሎም ከም ልዕለ መዋቕር ናይ ህንጻ እዮም።ሕድገት ሓጥያት መሰረት ናይ'ቲ ህንጻ እዩ።


እቲ ኣዚዩ ኣገዳሲ ክፍሊ ህንጻ መሰረት እዩ።


እግዚኣብሄር ንሓጥያትና ክሓድገልና ፥ንሱ ሓደ ነገር ክገብር ነይርዎ ንዕኡ ኣዚዩ ከቢድን ኣዚዩ ዘቐንዙን ካብ ንዓለም ንሱ ክፈጥር ከሎ ንላዕሊ።


ንዓለም ንምፍጣር ፥እግዚብሄር ቃል ጥራይ ክዛረብ ነይርዎ፥ ድማ ዓለም ክኣ ናብ ህላውነት ብቕጸበት መጺኣ።


ግናኸ ንሱ ጥራይ ብምዝራብ ሓጥያትና ይቕረ ክብለልና ኣይክኣለን።


ናይ ሰብ ሓጥያት ክሕደገሉ እንተ ኾይኑ ፥ሓደ እንኮ መገዲ ጥራይ ነይሩ።


ከምቲ ንሰብ ዝገጥሞ ብፈተናታትን ቃልስታትን ንሱ ክነብር ነይርዎ።ድማ ንሱ ኣብ ክንዳና ከም መስዋእቲ ክመውት ነይርዎ፥ ኣብ ልዕሊ ርእሱ ነቲ መቕጻዕቲ ሓጥያትና ብምውሳድ።


እቲ መቕጻዕቲ ንሓጥያት ስቅያት ወይ ሕማም፥ ወይ ድኽነት፥ወይ ኣብቲ ዝትሓተ ደረጃ ማሕበራዊ ናይ እዚኣ ዓለም ዝተወለድካ፥ወይ ዝኾነ ከምዚ ዓይነት ኣይኮነን።እቲ መቕጻዕቲ ናይ ሓጥያት ዘለኣለማዊ ሞት እዩ -እዚ ኽኣ ልክዕ ካብ እግዚኣብሄር ንዘልኣለም ዝተፈለኻ ምዃን እዩ።


ኣካላዊ ሞት ካብ ኣካላዊ ሰብነት ዝተፈለኻ ምዃን እዩ።ይኹን እምበር፥ መንፈሳዊ ሞት ካብቲ ናይ ኩሉ ህይወት ምንጪ ዝኾነ እግዚኣብሄር ዝተፈለኻ ምዃን ማለት እዩ።


ሰናይ ተግባራት ነቲ ኣብ መጻኢ እትገብሮ ፍጹም ነቲ ክፍእ ኣብ ዝሓለፈ ዝገበርካዮ ክስሬልካ ኣይክእል እዩ።ሓጥያት ብሕጊ ኣምላኽ እንእወዶ እዩ።ንሕግታት ሃገራት እንተ ድኣ ዘይተኣዚዝና፥ንበል ግብሪ ብምድንጋር ብምኽንያት ንግብሪ ኣብ መጻኢ ክንከፍል ቃል ብምእታ'ውና ጥራይ ክሕደገልና ኣይክእልን እዩ። ኣይፋሉን ። ዋላ'ኳ ንመጻኢ ግብሪ እንተ ኸፈልና፥ገና ኣብ ዝሓለፈ ዝተ ኣወድናዮ ክከፍሎ ኣሎና።ምስ ሓጥያት ክኣ እዚ ሓደ እዩ።


ሽሕ'ኳ ብዙሕ ሰናይ ዕዮታት ኣብ መጻኢ ክንገብር እንተ ኽእልና፥ገና ኣብ ዝሓለፈ ዝፈጸምናዮ ሓጥያታት ክንከፍል ኣሎና።


ከምእ'ውን ኣብ ጎኒ እዚ መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል "እቲ ዝበለጸ ስራሕና ኣብ ቅድሚ ይዒንቲ እግዚኣብሄር ልክዕ ከም ጽዩቕ ጨርቂ እዩ "(ኢሳ.64:6)።


እግዚኣብሄር ንጽብቕ ዕዮታት ኣይድነቕን እዩ።ግናኸ ዋላ እቲ ዝበለጸ ዕዮታትና ነቲ መለክዒ ቅድስንኡ ከማልእ ኣይክእልን እዩ፥ምኽንያቱ ንሱ ደረት ኣልቦ ቅዱስ እዩ። ስለዚ ኣብ ተስፋ ዘይብሉ ኩነት ኢና፥ዋላ እቲ ጽብቕ ስራሕና እኹል ኣይኮነን።ዋላ ሓደ መንገዲ የልቦን ናብ ህላወ እግዚኣብሄር ክንንኣትወሉ እንኽእል።


ንሕና ተስፋ ኣልቦ ጥፉኣት ኢና።


ግናኸ እግዚኣብሄር በቲ ዓቢ ፍቕሩ ግዳ ንሓጥያትና ክሓድገሉ ዝኽእል መንገዲ ፈጢሩ ።


እግዚኣብሄር ኣዚዩ ዓቢ እዩ ብናይ ሰብ ኣእምሮ ብምልኣት ክንፈልጦ ኣይንክእልን ኢና። መጽሓፍ ቅዱስ ንእግዚኣብሄር ከም ሓደ ይገልጾ ፥ግናኸ ኣብዚ ሓደ ሰለስተ ኣካላት ብምዃን ፥ንዓና ከም ኣቦን ወድን ከምእ 'ውን መንፈስ ቅዱስ ይፍለጡ (እዚ ማለት ንሱ ሓደ ዓይነት ተፈጥሮ ከም ኣቦ ኣለዎ፥ክኣ ንሱ ብኣቦ ዝተወለደ ኣይኮነን) -ኩሎም ማዕረ እዮም።


ንሰብኣዊ ኣእምሮና ስለስተ ዝተፈላለዩ ኣካላት ሓደ እግዚኣብሄር ዝኾኑ ክንርድኦ ዘይክኣል እዩ ።ንሕና ክንሓስብ ጥራይ እንኽእል ሰባት ዝተፈላለየ ስብነት ዘለዎም እዩ።ግናኸ እግዚኣብሄር መንፈስ እዩ።ኣእምሮና ክኣ ድሩት እዩ።ነቲ ዓቢን ዘይፍለጥ ተፈጥሮ ኣምላኽ ክርዳእ ኣይክእልን እዩ።


ልክዕ ከምቲ ከልቢ ሰባት ክርድእዎ ዝኽእሉ ነገራት ክርዳእ ዘይክእል፥ ከምእ'ውን ብዛዕባ እግዚኣብሄር ንሕና ሰባት ክንርድኦ ዘይንኽእል ነገራት ኣለዉ።እግዚኣብሄር ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ክገልጸልና ዝመረጾ ጥራይ ኢና

ክንፈልጦ እንኽእል።ካብዚ ዚያዳ የልቦን።


ንኣብነት ፥ምናልባት ንሓደ ንፉዕ ከልቢ ምድማር ክትገልጸሉ ትኽእል ትኸውን -እዚ 1+1+1=3 ፥ኣብ ቅድሚኡ ሰለስተ ዓጽሚ ብምቕማጥ ፥ድማ ሽዑ ሓደ ብሓደ ብምቑጻር።


ግናኸ ነቲ ከልቢ ዝረብሖ ክትገልጸሉ ፈትን -እቲ 1×1×1= 1፥እዚ ዋላ እቲ ዝበለጸ ከልቢ ክርድኦ ከም ዘይክእል ኮይኑ ክትረኽቦ ኢኻ።


ንሕና ሰባት ግን ብገዛእ ርእሱ ስለስተ ግዜ ክረብሕ ከሎ ሓደ ከም ዝኸውን ኣጸቢቕና ንፈልጥ ኢና !


እምብኣር ሕጂ እግዚኣብሄር ካባና ንላዕሊ ኣዚዩ ርሑቕ እዩ ከምቲ ንሕና ልዕሊ ከልቢ ዝኾና።


ከልቢ ንምርባሕ ክርዳእ ሰብ ክኸውን ኣለዎ።


ንእግዚኣብሄር ምእንቲ ክንርዳእ ንሕና ሰባት እግዚኣብሄር ክንከውን ኣለና።


ስለዚ ኣየገርምን እዩ እንተ ድኣ እግዚኣብሄር ሰለስተ ኣካል እዩ ከምእ'ውን ግዳ ሓደ ኣምላኽ ።ዋላ'ኳ እንተ ዘይተረዳእናዮ፥ እዚ ሓቂ ምኳኑ ንፈልጥ ኢና፥ምኽንያቱ እግዚኣብሄር ኣብ ቃሉ ስለ ዝበለ።


ብኸምዚ ሓደ ዓይነት መንገዲ፥ብዙሓት ሰብኣዊ ትንተና ይጥቀሙን እግዚኣብሄር ኣብ ኩሉ እንተ ድኣ ሃሊዩ ይብሉ፥እምብኣር እግዚኣብሄር ኣብ ኩሉ ሰብ፥እንስሳን ኣቕጽልትን፥ኣብ ኩሉ ሃይማኖታዊ ናይ ኣምልኾ ቦታ ክህሉ

ኣለዎ።እዚ ቅኑዕ ትንተና ሞጎተ እዩ ንንእሽተይ ኣእምሮ ሰብ ነቲ ኣምላኻዊ ሓቅታት ዘይተረድኦ።


ግናኸ እዚ ኩሉ ሓሶት እዩ ።እግዚኣብሄር ኣብ ኩሉ ቦታ ኣሎ ማለት፥ ንሱ ኣብ ኩሉ ቦታ ዝኸውን ዘሎ ኩሉ ይፈልጥ እዩ ማለት እዩ።ግናኸ ዋላ'ኳ ንሱ ኣብኡ እንታይ ይካየድ ኣሎ እንተ ፈለጠ ፥ንሱ ብርግጽ ኣብ ሲኦል የለን።


እቲ ኣውራ ትርጉም ሲኦል(ዘለኣለማዊ መቕጻዕቲ ንሓጥኣን ) እዩ "ቦታ እግዚኣብሄር ዘይብሉ" ።እዚ እዩ ኽኣ እቲ ስቅያት ናይ ሓጥኣን ኣብ ሲኦል ዘይጽወር ዝገብሮ።


ስለዚ እግዚኣብሄር ብርግጽ ኣብ ኩሉ ኣይሓድርን እዩ።


ንሰብ ብሓጥያቱ ካብ ዘልኣለማዊ መቕጻዕቲ ክድሕን ፥እግዚኣብሄር ኣቦ ንወዱ ከም ህጻን ኮይኑ ክውለድ ሰዲድዎ፥ብድንግል ፥ብልዕለ ተፈጥሮ መስርሕ ናይ መንፈስ ቅዱስ ፥ዳርጋ ቅድሚ 2000 ዓመታት።


ንሱ ስሙ የሱስ ክርስቶስ እዩ ነይሩ።ንሱ ካብ ንእስነቱ ክሳብ በጽሒ ፥ኩሉ ንወዲ ሰብ ዝገጥሞ ፈተና እናገጠሞ ዓቢዩ። ክኣ ኣብዚ ንኩሎም ፈተናታት ንሱ ስዒሩ።


ንሱ ፍጹም ኣብ ኩሉ ሓጥያት ኣይሰርሔን።


እግዚኣብሄር ኣቦ፥ የሱስ ክርስቶስ ፥እቲ ውሉድ ኣብ 33 ዓመት ዕድሚኡ ፥ብእኩያት ሰባት ክውሰድን ኣብ መስቀል ክስቀልን ፈቒዱ። ኣብ መስቀል ንሱ ኣብ ክንዳና መርገም ኮይኑ፥ክኣ ንሓጥያት ኩሉ ሰብ እቲ መቕጻዕቲ ወሲድዎ ኣብዚ ዓርሞሽመሽ ፍቕሪ ኣምላኽ ንሪኢ።


የሱስ ኣብ መስቀል ምስ ተሰቐለ፥ደሙ'ውን ምስ ኣፍሰሰ፥ እቲ ናይ ጽድቂ መቕጻዕቲ ንሓጥያትና ብምልኡ ተኸፊሉ።


እቲ ጠለባት ናይ ፍትሒ ክኣ ተፈጺሙ።


እግዚኣብሄር ንየሱስ ካብ ሞት ኣተንሲእዎ፥ስለስተ ምዓልቲ ንሱ ድሕሪ ምቕባሩ ፥እዚ ክኣ ንዓለም ከርጋግጽ እቲ መስዋእቲ ኣብ መስቀል ከም ዝተቐበሎ።


እቲ ሓደ ኣምላኽ ጥራይ ኣሎን ክኣ ሓደ ጥራይ ስጋ ዝለበሰ ኣምላኽ ኣብ ምድሪ ነይሩ ፥ጎይታ የሱስ ክርስቶስ፥ብክልተ ሓቅታት ክኣ ተረጋጊጹ ፥


1.ጎይታና የሱስ ክርስቶስ እቲ እንኮ ንሓጥያት ዓለም ዝሞተ እዩ።


2.ጎይታና የሱስ ክርስቶስ እቲ እንኮ ድሕሪ ሞት ብህይወት ዝተመለሰ እዩ፥ ፍጹም እንደገና ንኸይመውት-ስለዚ ክኣ እቲ ንሱ ዝዓበየ ጸላኢ ሰብ ሞት ከም ዝገዝኦ የረጋግጽ።


ድሕሪ ኣርባዓ ምዓልታት ኣብ ምድሪ ፥የሱስ ናብ ኣብቲ ሕጂ ዘለዎ ሰማይ ተመሊሱ።


ንሱ ቅድሚ ምኻዱ ፥ሓደ ምዓልቲ ንዓለም ክፈርድ ብጽድቅን ሰላም ከም ዝምለስ ተስፋ ሂቡ።ንሱ ገለ ምልክትታ ቅድሚ ዳግም ምምጽኡ ዝኽሰቱ ሂብና እዩ።


እዞም ምልክታት ተፈጹምም ክንሪኢ ከለና፥ዳግም ምጽኣት ክርስቶስ ኣዚዩ፥ኣዚዩ ከም ዝቐረበ ንፈልጥ።


ቅድሚ ክርስቶስ ናብ ምድሪ ምምላሱ ፥እግዚኣብሄር ብክርስቶስ ገይሩ ዝሃበና ሕድገት ሓጥያት ምቕባል ኣገዳሲ እዩ።

Chapter 5
እቲ ክውን ሓቂ ብዛዕባ ንስሓ

ናይ ሓቲያት መቕጻዕቲ መንፈሳዊ ሞት እዩ -ከምቲ ድሮ ዝርኣናዮ፥እዚ ማለት ካብ ህላወ እግዚኣብሄር ንዘልኣለም ዝተቖርጽካ ማለት እዩ።እዚ እቲ የሱስ ኣብ መስቀል ዝተመኮሮ።ንሱ ብኣቡኡ ተሓዲጉ እዩ።


የሱስ ኣምላኽ ብምዃኑ፥ስለዚ ኣብ ውሽጡ ድማ ዘልኣለማዊ እዩ ፥እቲ ቃንዛ ዘልኣለም ምፍላይ ካብ ኣቡኡ ንሓጺር ግዜ ክምኮር ይኽእል እዩ- ኣብ ውሽጢ 3 ስዓታት ምሉእ ብምሉእ ጸልማት ኣብ መስቀል ፥ንሱ እቲ ስቅያታት ዘልኣለማዊ ሲኦል ክጸውር ከሎ፥እቲ ስቅያታት ንሕና ክንጸሮ ዚግብኣና ንኹሉ ዘልኣለም።


እቲ መቕጻዕቲ ንሓጢያት ብኡ ተወሲዱ እዩ።ግናኸ ክሳብ ሕድገት ካብ ኣምላኽ ዘይተቐበልና ገና ዘይተሓደገልና ካብቲ መቕጻዕቲ ሓራ ኣይኮናን ።እዚ እዩ እቲ ምኽንያት ስለ ምንታይ መብዛሕትኦም ሰባት ኣብ ዓለም ዋላ'ኳ ክርስቶስ ንዕኦም ሞይቱ ከሎ፥ኣብ ሕድገት ዘይተገበረሎም ኩነት ዝተርፉ ።


ክርስቶስ ንስለ ሓጡያት ኩሉ ዓለም ፥ንኹሎም ሰባት ናይ ኩሉ ሃይማኖታት ሞይቱ እዩ፥ድማ ንሓጢያት ክርስትያናት ጥራይ ኣይኮነን።


ነቲ ብሞት ክርስቶስ የሱስ እግዚኣብሄር ንዓኻ ዝዓደገልካ ክትቅበል ቅድም ቀዳድም ካብ ሓጢያትካ ክትንሳሕ ኣለካ።እዚ ማለት በቲ ሓጢያት ዝመልኦ መገድኻ ብሓቂ ምሕዛንን ብቕንዕና ካብ ኩሉ ሓጢያት እትፈልጦ ክትምለስ ምድላይን እዩ።


ኣብ መጀመርያ ፥ሕልናኻ እንታይ እዩ ንእግዚኣብሄር ዚሕጉስን እንታይ እዩ ባህ ዘይብሎ ርድኢት የብሉን።ስለዚ ካብ ኩሉ ነገር ንእግዚኣብሄር ባህ ዘይብሎ ኣብ ህይወትካ ክትምለስ ዘይክኣል እዩ።ድማ እግዚኣብሄር ነዚ ኣይጠልቦን እዩ - ምኽንያቱ ንሱ ክውንነታዊ እዩ።ንሱ ጥራይ ፍቓደኛ ክትከውን ኩሉ ነገር ንዕኡ ባህ ዘይብል ደው ከተብል እዩ ዚሓተካ።


ካብቶም ሕልናኻ ዝረትዓካ ነገራት ተመሊስካ ክትርሕቕ ክትጅምር ትኽእል ኢኻ።


ሕማቕ ልምድታትካ ደው ከተብል ዓቕሚ ዘይብልካ ክትከውን ትኸውን፥ኣብዚውን እንደገና እግዚኣብሄር ድኻምካ ብምልኣት ይርድኦ እዩ።ንሱ እቲ ሓይሊ ዓቕሚ ክህልዎካ ካባኻ ኣይጽበን እዩ።ንሱ ዝሓተካ ጥራይ "ነዞም ልምድታትካ ክትሓድግ ፍቓደኛ ዲኻ ? " ንሱ ቅኑዕን ኩሉ ነገር ሓጢያት ዝመልኦ ክትሓድግ ብሓቂ ድሌት ከም ዘለካ ምስ ርኣየ፥ንሱ ከምቲ ዘለኻያ ክቕበለካ እዩ፥ ዋላ'ኳ ገና እንተ ድኣ ብብዙሕ ሕማቕ ልምምድታት ዝተስዓርካ እንተ ኾነካ።


እንታይ ዝበለ ድንቂ ዝመልኦ ጥዑም ዜና እዩ እዚ።


ሓደ መረጋገጺ እቲ ፍቓደኛ ምኳንካ ክትሓድግ ናይ ቅድም ሓጢያት ዝመልኦ መገድታትካ ዝርኤ በቲ ፍቓደኛ ምኳንካ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ጌጋ ዝግበርካዮ ክትዕሪ እዩ ።ድማ ዋላ ኣብዚ እግዚኣብሄር ድሩትነትካ ይርዳእ እዩ።


ኣሽሓት ጌጋትትን ሓጢያትን ኣለው ኣብ ዝሓለፈ ህይወትካ ገይርካዮም እትኽውን እቲ ብዘየገድስ ዋላ ኣበርቲዕካ እንተ ፈተንካ ፍጹም ክትዕሪዮ ዘይክኣልካ ።ግናኸ ገለ ኣለዉ ክትገብሮም እትኽእል።ንነገራት ጥራይ ዝክኣለካ ክትዕሪ እግዚኣብሄር ይጽበየካ እዩ።


ንኣብነት ፥እንተ ድኣ ካብ ሓደ ሰብ ገንዘብ ሰሪቕካ ፥ እቲ መጠን ገንዘብ ምስ ኣዋህለልካ ብኡ ንቡኡ ክትመልሶ ፍቓደኛ ክትከውን ኣለካ።ንገለ ሰብ እንተ ድኣ ብቓላትካ ጎዲእካ ኮይንካ፥ ድማ ዘኪርካዮ ፥ ከይድካ ስለቲ ዝተዛረብካዮ ይቕሬታ ክትሓትት ወይ ክትጽሕፉ ፍቓደኛ ክትከውን ይግብኣካ።ከምዚኦም ዝኣመስሉ ስጉምታት እቲ እግዚኣብሄር ቅንዕናኻን ትሕትናኻን ዝፍትነሉ መገድታት እዮም።


ብዘይ እግዚኣብሄር ክኣ ክንድሕን ኣይንኽእልን ኢና።


ኣምልኾ ጣኦት እንታይ እዩ ?


ቀዳምነት ንሓደ ዝተፈጠረ ነገር ልዕሊ ፈጣሪ ቦታ ምሃብ እዩ - እቲ ዝተፈጠረ ነገር ገንዘብ፥ወይ ጽብቕቲ ሰበይቲ ፥ወይ ዝና ወይ ዝኾነ ነገር ክኸውን ይኽእል።


ንዝኾነ ከምዚ ዓይነት ዝተፈጠረ ነገር ምምራጽ ምምላኽ ጣኦት እዩ - ምኽንያቱ እዚ ኣብ ክንዲ ፈጣሪ ንፍጡር ነገር ምምላኽ ስለ ዝኾነ - ድማ እዚ ሱር ኩሉ ሓጢያት እዩ። እግዚኣብሄር ከምዚ ዓይነት ኣምልኾ ጣኦት ይጸልእ እዩ፥ ምኽንያቱ ኣብ ልቢ ሰብ ክህልዎ ዝኽእል ቦታ ስለ ዝወስድ - ክኣ ከምዚ ገይሩ ንሰብ ይዕኑ እዩ።


ጣኦት ከምእውን ጉዑዝ ኣቕሓ ብሰብ ዝተሰርሔ ነቲ ኣምላኽ ዘምልኾ ዚውክል ክኸውን ይኽእል እዩ።


ግናኸ ዘይክኣል እዩ ንዝኾነ ሰብ ብኢድ ክሰርሖ ክቐብኦ ክስእሎ ዝኾነ ነገር ዋላ ኣዚዩ ብሩሑቕ እቲ ጽቡቕን ድንቅን ዝመልኦን ኩሉ ዝኽእል ነቲ ፈጣሪ ኣጽናፍ።እቲ ፍጡር ንእግዚኣብሄር ንምስሉ ዝኾነ ነገር ንሱ ካብ ዝፈጠሮ ምግባር ንዕኡ ጸርፊ እዩ።


እግዚኣብሄር መንፈስ እዩ ንሱ ብዕሩቕ ዓይኒ ዘይርኤ እዩ። ንሱ ንዕኡ ቀትርን ለይትን ብዛዕብኡ ከዘክረና ሕልና ሂቡና እዩ።ግናኸ ሃይማኖያዊ ንጥፈታትን ከም ናብ ቅዱስ ቦታ ምብጻሕ ወትሩ መተካእታታት ንድምጺ ሕልናና ምስማዕ ኮይኖም እዮም።


ሰባት ሕጊ ኣምላኽ ክጥሕሱ ከለዉ ድማ ቀጻሊ ኣብ መጻእውን ክጥሕስዎም ክምድቡ ከለዉ ንድምጺ ሕልንኦም ናብ ብዝተፈላለዩ ሃይማኖታዊ ጽንብላትን ንጥፈታትን ክደፍእዎ ይደሊዩ።ነቲ ብዙሕ ሓጢያቶም ብምኽንያት ዝገበርዎ መስዋእትታትን ናብ ቅዱስ ቦታ ዝኸድዎን እግዚኣብሄር ከም ዚሓድገሎም ይሓስቡ ።ግናኸ እዚ ስሕተት እዩ።


እግዚኣብሄር ንሃይማኖታዊ ጽምብላትን ንጥፈታትን ኣይርእን እዩ።ንሱ ኣብ ልብና እዩ ዝርኢ፥ንሕልናና እንሰምዖን ወይስ ዘይንሰምዖን ክርኢ።


ስለዚ ንስሓ ካብ ኩሉ ዝኾነ ዓይነት ኣምልኾ ጣኦት ምርሓቕ ዘካተተ እዩ፥ካብ ኩሉ ዝተፈጠረ ነገራት ናብ ፈጣሪ ንምልሰ፥ ድማ ከምዚ ንብሎ "ኩሉ እቲ ኽእል እግዚኣብሄር ፥ንስኻ በይንኻ ጥራይ ክትምልኸን ክትግልገልን ብቑዕ ኢኻ። ክሳብ ሕጂ ንዝተፈጠረ ነገራት ከምልኽ ብምጽንሔይ በዚ ይሓዝን። ካብ ሕጂ ንኔው ንስኻ በይንኻ ጥራይ ኣብ ህይወተይ ቀዳምነት ክትከውን ኢኻ"።


ንስሓ ፥ንስራሕና ክንሓድግ ኣሎና ፥ወይ ስድራና፥ ድማ ከም ባሕታዊያን ናብ ጫካ ወይ እምባ ክንከይድ ማለት ኣይኮነን።


እግዚኣብሄር ኩሉና ስድራ ክህልዉና ፥ድማ ሰሪሕና ፍረ ጻማና ኣብ ናብራና ክንረክብ ይደሌና እዩ።


ሰሪሕኻ ገንዘብ ክትእቱ ሓጢያት ኣይኮነን።ግናኸ ካብ እግዚኣብሄር ንላዕሊ ንገንዘብ ምፍቃር ሓጢያት እዩ።


እቲ ዘመናዊ ምዕባለ ዝቐረበልና ምቾት ምጥቃም ሓጢያት ኣይኮነን።ግናኸ ነቶም ምቾታት ካብ እግዚኣብሄር ንላዕሊ ከነፍቅሮም ከለና ሓጢያት እዩ።


እግዚኣብሄር ንኣካላትና ብኸምዚ ዓይነት ንጥዑም መግቢ፥ ድቃስ፥ዕግበት ስጋዊ ርክብ ክንምኮር ከም ዚኽእል ገይሩ እዩ ፈጢርዎ።


ካብ እዚኦም ዝኾነ ጌጋ የልቦን።


ከምቲ ክውን ወትሩ ንጠምን ንደክምን እሞ ዘይንሓፍር፥ ብጾታዊ ድሌታትና ዝኾነ ሕፍረት ክህልዎና ኣይድልን እዩ !! ግናኸ ክንጠሚ ከለና መግቢ ክንስርቕ ኣይግባእን፥ድማ ኣብ ስራሕ ክንዓይ ከለና ክንድቅስ ኣይግባእን እዩ።


ልክዕ ከምዚ ሓደ ዓይነት መገዲ ፥ንኻልእ ሰብ ምእንቲ ንጾታዊ ድሌታትና ከነርዊ ኢልና ክንደፍር ኣይግብኣን። እግዚኣብሄር ቃል ኪዳን ሰሪዑ እዩ፥ ንሱ ሓደ ሰብኣይ ሓንቲ ሰበይቲ ክትህልዎ ይጽበ እዩ - ስለዚ እቲ ድሌት ስጋዊ ርክብ ክፍጸም ይኽእል እዩ።ካብ ቃል ኪዳን ወጻኢ ፥ዝኾነ ጾታዊ ዝምድና ሓጢያት እዩ።ካብ ኩሉ ጾታዊ ሓጢያት ክንስሓሉን ክንጥንጥኖን ኣሎና፥ድማ ናብ እግዚኣብሄር ብቕንዕና ክንምለስ ኣሎና።


ካልእ ሓጢያት ክትንስሓሉ ክትሓድጎን ዚግባእ ምሕረት ዘይ ምግባር ኣተና ንኻልኡት ሰባት እዩ።እግዚኣብሄር ንሓጢያትካ ምሕረት ክገብረልካ እንተ ደሊኻ ብዝኾነ መገዲ ንዝጎድኡኻ ሰባት ምሕረት ክትገብረሎም ፍቓደኛ ክትከውን ኣለካ።


ከምቲ እግዚኣብሄር ዝገበረልካ ንኻልኡት'ውን ከምኡ ክትገብር ኣሎካ። ነዚ ክትገብር ፍቓደኛ እንተ ዘይኮንካ ፥ እግዚኣብሄር ምሕረት ኣይክገብረልካን እዩ።


ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ከምዚ ኢሉ ኣሎ ፥

"ንሰብ በደሎም እንተ ዘይሐደግኩምሎም ግና፡ንኣኻትኩም ድማ ኣቦኹም ኣይሐድገልኩምን እዩ" (ማቴ.6:15)።


ንሓደ ሰብ ኣመና ዝጎድኣካ ምሕረት ክትገብረሉ ምሒር ከቢድ ኮይኑ ትረኽቦ ትኽእል ትኸውን።ሽዑ እምብኣር ክትጽልን ነቲ ሰብ ምሕረት ክትገብረሉ እግዚኣብሄር ክረድኣካ ክትሓቶ ትኽእል ኢኻ።


እቲ ኩሉ ዝኽእል ሓይሊ ኣምላኽ ነዚ ክትገብር ክሕግዝካ ቅሩቡን ዝርከብን እዩ ።እግዚኣብሄር እንተ ሓጊዙካ በቲ ኩሉ ዝኽእል ሓይሊ፥ዝኾነ ነገር ክትገብር ዘይክኣል የልቦን!


እግዚኣብሄር ንኹሉ ሓጢያትና ክሓድገልና ይኽእል እዩ፥ ሽሕ ግዜ ዓቢ ወይ ክፉእ እንተ ኾነ'ውን -ግናኸ እንተ'ድኣ ተነሲሕናሎም ጥራይ እዩ - እዚ ኽኣ፥ ብሓቂ እንተ ድኣ ብሓጢያትና ሓዚናን ብቕንዕና ነቲ ናይ ቅድም ሓጢያት ዝመልኦ መገድታት ክንሓድግ ደሊና እዩ።Chapter 6
እቲ ክውን ሓቂ ብዛዕባ እምነት

ሓንሳብ ምስ ተነሳሕና ፥እቲ ዝቕጽል ዘድሊ ነገር ንናይ እግዚኣብሄር ይቕሬታ ክትቅበል እምነት እዩ።


መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ፥"ብጸጋ ብእምነት ኢኹም ዝድሓንኩም" (ኤፌ.2:8)።


ጸጋ ናይ እግዚኣብሄር ሓገዙን በረኸቱን ክህበና ዝተዘርግሔ ኢድ እዩ።እምነት ክኣ ነቲ ሓገዝን በረኸትን ካብ ኢድ እግዚኣብሄር ክወስድ ኣእዳውና ንላዕሊ ዝተዘርግሔ እዩ።


ኣቐዲምና ከም ዝርኣናዮ፥እግዚኣብሄር ኣእምሮ ዘይብሎም ሮቦት ነገራት ዝገብሩ፥ጥራይ ብምኽንያት ንሱ ፕሮግራምድ ስለ ዝገብሮም ኣይደልን እዩ ። ኣይፋሉን ።ምርጫ ክንገብር እዩ ዝደሌና።


እግዚኣብሄር ሰናይ ኣምላኽ ኣዚዩ ዘፍቅረካ ምዃኑ ትኣምንዶ?

እግዚኣብሄርን ንጎይታ የሱስ ወዱ ንሓጢያትካ ኣብ መስቀል ክመውት ከም ዝሰደዶ ድሕሪ ሰለስተ ምዓልቲ ካብ ምውታት ከም ዘተንስኦን ንሱ ሕጂ ኣብ ሰማይ ይነብር ከም ዘሎ ትኣምንዶ ?


እንተ ድኣ ከምኡ ኮይኑ፥እምበርከስ ናይ ሓጢያት ይቕሬታ እግዚኣብሄር ዝቐረበልካ ሕጂ ክትቅበል ትኽእል ኢኻ።


ካብ ስም የሱስ ንላዕሊ ምድሓን ካብ ሓጢያት ክርከቦ ዝኽእል ካልእ ስም ኣብ ምድሪ የልቦን ።ከም መድሓኒኻን ጎይታኻን ክትቅበሎ እንተ ድኣ ደሊኻ ፥ኣገዳሲ እዩ ፥ልክዕ ከምቲ ኣብ ሓዳር ኪዳን "ንኹሉ ሓዲጋካ ፥ናቡኡ ጥራይ ጥብቕ"። ኣብ ቃል ኪዳን ሰበይቲ ንኹሎም ናይ ቀደም ኣፍቀርታ ክትሓድጎምን ንሓደ ሰብኣይ ከም ሰብኣያ፥ዚተረፈ ህይወታ ክተጠብቕ ኣለዋ።


መጽሓፍ ቅዱስ ዝምድናን ምስ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ብተምሳል መንፈሳዊ ቃል ኪዳን ገይሩ የቕርቦ፥ኣብቲ ንሱ ንበይኑ ጥራይ መለኮታዊ ሰበኣይና ዚኾነሉ።ስለዚ እምብኣር ገና ንኻልኡት ኣማልኽቲ እንዳ ኣምለኽካን እንዳ ጸለኻን ንክርስቶስ ክትቅበል ፍቓደኛ ምዃንካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ።ምርጫ ክትገብር ኣለካ።


እንተ ድኣ ነዚ ምርጫ ክትገብር ደሊኻ፥ሕጂ እዩ እቲ ግዜ።


ሕጂ ተምበርኪኽካ ጥራይ ይዒንትኻ ዕጸዎን፥ድማ እዞም ቃላት ንእግዚኣብሄር ተዛረቦ።ንሱ ኣብ ዚሃለኻ ሃሉ ክሰምዓካ ይኽእል እዩ።ድማ ንዓኻ ክሰምዕ ይግደስ እዩ።ነዞም ቃላት ትርጉም ዘለዎም ቀስ ኢልካ በል፥


ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ፥ኣነ ሓጥእ እየ፥ ክኣ ብሓቂ ካብ ኩሉ ሓጢያተይ ክምለስ ይደሊ ኣለኹ። ስለ ኩሉ ሓጢያተይ ከም ዝሞትካ ድማ ካብ ምውታት ከም ዝተንሳእካ ሎሚውን ህያው ምዃንካ ይኣምን። በጃኻ ንኹሉ ሓጢያትይ ይቕረ በለለይ ።ናብ ልበይን ህይወተይን ንዓን ካብ ሎሚ ንየው ጎይታ ህይወተይ ኩን።ንኹሎም ካልኡት ኣማልኽቲ ይሓድጎም ድማ ካብ ሎሚ ንየው ንዓኻ ንበይንኻ ከምልኽ ይደሊ ኣለኹ።


እዚ ኣዚዩ ቀሊል ጸሎት ትሕቲ ሓደ ደቒቕ ዚወስደልካ ጸሎት እዩ።ግናኸ እንተ ድኣ ብኹሉ ቅንዕና ጸሊኻዮ፥ነፍስኻ ንኹሉ ዘልኣለም ክድሕን እዩ።ብኡ ንብኡ ውልድ ኣምላኽ ክትከውን ኢኻ።


እዚ ሽሑራዊ ፎርሙላ ንኹሉ እቶም ዝደግምዎ ከም ፓፓጋሎ ዝባርኽ ኣይኮነን።እዚ ኩሉ ዚምርኮስ ኣብ ቅንዕና ልብኻ እዩ ።እንተ ድኣ እቲ ትብሎ ዘለኻ ቁም ነገር ትርጉም ዘለዎ ማለት ኮይኑ፥ እግዚኣብሄር ሓጢያትካ ይቕረ ክብለልካ እዩ ፥ክቅበለካን ድማ ውሉዱ ክገብረካ እዩ።ቅኑዕ እንተ ድኣ ዘይኮንካ ፥ሽዑ ከይተለወጥካ ኮይና ክትርፍ ኢኻ።


እግዚኣብሄር ንዝኾነ ሰብ ኣብ ህይወቱ ንክርስቶስ ክቕበል ፍጹም ኣይገድድን እዩ።ድማ ከምእውን ዝኾነ ሓቀኛ ክርስትያን ብዝኾነ ሰብ ካልእ ሰብ ንክርስቶስ ክቕበል ከገድድ ኣይክእልን እዩ።በስገዳድ ለውጥታት ብጠቕላላ ለውጢ ኣይኮነን።


እቲ ውህስነት መረጋገጺ እቲ ብሓቂ ይቕረ ከም ዝተብሃለልናን እግዚኣብሄር ከም ዝተቐበለናን ንሱ ውሉዱ ከም ዝገበረና ኣዚዩ ኣገዳሲ እዩ። እግዚኣብሄር ብዘይ ውሕስነት መረጋገጺ ክንተርፍ ኣይደልን እዩ ።እግዚኣብሄር ነዚ መረጋገጺ ብመንፈስ ቅዱስ ኣብ ልብና ብምምጻእን ውልድ እግዚኣብሄር ምዃና ብምንጋርን። እግዚኣብሄር ከምእውን መረጋገጺ በቲ ኣብ ዝተጽሓፈ ቃል (መጽሓፍ ቅዱስ) ዘሎ ተስፋታት ይህበና እዩ።


ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ከምዚ ኢሉ ኣሎ ፥


"ኣቦይ ዚህበኒ ዘበለ ናባይ ኪመጽእ እዩ፡ነቲ ናባይ ዚመጽእ ከቶ ንወጻኢ ኣይድርብዮን እየ" (ዮው.6:37)።


ኣብቲ እቲ ተስፋታት ክርስቶስ ንኹሉ ዘልኣለም ምሉእ ብምሉእ ክንምርኮስ ንኽእል ኢና።


እዚ ጸሎት ሕጂ ብቕንዕና ንጎይታ የሱስ ክርስቶስ ጸሊዮኻዶ? ሽዑ ብርግጽ ናብኡ መጺኻ ኢኻ።ሽዑ ርግጸኛ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ንሱ ከም ዘይነጸገካ። ንሱ ተቐቢልካ እዩ ፥እንተ ድኣ ናብኡ ንምምጻእ ናትካ እጃም ገይርካ ፥ ርግጸኛ ክትከውን ትኽእል ኢኻ እቲ እግዚኣብሄር ንዓኻ ንምቕባል ሸነኹ ከም ዝገብር።


ሕጂ ካብ ስምዒታትካ ክትምርኮስ ኣይድሌካን እዩ፥ከም ዝስምዓካ እግዚኣብሄር ተቐቢልካዶ ወይስ ኣይተቐበለካን። ስምዒታት ምስ ሰብነትና እዩ ጉዳዮም - ድማ ኩሉ ግዜ ኣብ መንፈሳዊ ነገራት ኣዚዮም ጠበርቲ እዮም ።


ኣብ ስምዒታት እምነትና ምቕማጥ ከም መሰረት ናይ ገዛ ኣብ ሑጻ ምንባር እዩ ።እምነትና ኣብ ቃሉ ናይ እግዚኣብሄር ተስፋታት ከነቐምጥ ኣሎና - ክኣ እዚ ልክዕ ኣብ ልዕሊ ከውሒ ምህናጽ እዩ።


ሓንሳብ እቲ ክውን ሓቂ ውልድ ኣምላኽ ምኳንካ ርግጸኝ ምስ ኮንካ፥ነዚ ሓቂ ኣብ ኣደባባይ ክትእመኖ ኣለካ።መጽሓፍ ቅዱስ እቲ ኣብ ልብኻ እትኣምኖ፥ ብመልሓስካ ክትእመን ከም ዘለካ ይዛረብ።ስለዚ የሱስ ክርስቶስ መድሓንን ጎይታን ምኳኑ ሕጂ ብልሳንካ ክትእመን አሎካ።ክርስቶስ ሓጢያትካ ይቕረ ከም ዝበለልካን ሕጂ ንሱ እቲ እንኮ ጎይታ ኣብ ህይወትካ ምኳኑ ንዕሩኽትኻ ኣዝማድካን ክትነግር ኣለኻ።ሽዑ ንዝምድናኻ ምስ ክርስቶስ ብጥምቀት ገይርካ ክትእመን ኣለካ።ብዝተኽኣለ መጠን ቀልጢፍካ ድሕሪ ልብኻን ህይወትካን ንክርስቶስ ክትህብን ምስ ወሰነካ ፥ ክጥመቕ ኣለካ።ጥምቀት ሃይማኖታዊ ሰነ -ስርዓት ባህሊ ኣይኮነን።ኣብ ኣደባባይ ምስክርነትካ ንኣምላኽ ፥ ንሰብ፥ ንመልኣኽቲን ሰይጣንን እቲ ሕጂ ንየሱስ ክርስቶስ በይኑን ጥራይ ከም እትብጽሖ እዩ።


ኣብ ጥምቀት ካልእ ክርስትያን ኣብ ማይ ምሉእ ብምሉእ ክእትወካ እዩ (ኣብ ፈለግ ፥ኣብ መዕቖሪ ማይ ባስካ) ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ፥ድማ እንደገና ካብቲ ማይ ንላዕሊ የውጽኣካን።በዛ ቀላል ተግባር፥ነቲ ሓቂ እቲ ኣረጊት ሰብ ዝነበርካዮ፥ ከም ዝሞተ ክትምስክር ኢኻ።ኣብ ማይ ምሉእ ብምሉእ ብምእታው ንዕኡ ትቐብሮ እዚ ምልክታዊ ማለት እዩ ።


ካብቲ ማይ ብምውጻእ ፥እቲ ሓድሽ ሰብ ምዃንካ ትእመንን ትቐበልን (ብመንፈሳዊ ኣዘራርባ፥ካብ ሞት ምትንሳእ ማለት እዩ) ፥ንእግዚኣብሄር ንበይኑ ጥራኡ ባህ ከተብል ብምድላይ።


ገና እንታ ዘይብሉ ኣይኮንካን ።መንቅብ ዘይብሉ ክትከውን ናይ ህይወትካ ግዜ ክወስደልካ እዩ።ግናኸ ኣንፈት ናይ ህይወትካ ለዊጥካ ኢኻ ።ሕጂ ፥ሓጢያት ክትገብር ወይ ዝኾነ ሕጂ ንኣምላኽ ከተጉህዮ ኣይትደልን ኢኻ።


ሕጂ ናይ ሰማይ ዜጋ ኮይንካ ኢኻ፥ ድማ ውልድ ኣምላኽ ኢኻ።Chapter 7
እቲ ክውን ሓቂ ብዛዕባ ምድሓን

እቲ ስም "የሱስ" መድሓኒ ማለት እዩ።

ንሱ በዚ ስም ናብ ምድሪ መጺኡ፥ምኽንያቱ ንሱ ነዚ ክገበር እዩ መጺኡ -ንሰባት ካብ ሓጥያቶም ከድሕኖም።

ምድሓን ካብ ሕድገት ሓጥያት ንላዕሊ እዩ።

እቲ ፍልልይ ንጹር ንምግባር መረዳእታ ክንጥቀም ።

ንበል እቲ መንገዲ ካብ ገዛይ ወጻኢ ዘሎ ተዓሪዩ ፥ድማ ዓሚቑ ጉድጓድ ኣብኡ ተዃዒቱ ኣሎ።ከምዚ ብምባል ንንእሽተይ ወደይ ኣጠንቂቐዮ "ናብቲ ጥቓ ጉድጓድ ኣይትኺድ፥ ምኽንያቱ ኣብኡ ክትወድቕ ትኽእል ኢኻ"። ግናኸ ንበል ንሱ ንትእዛዘየ ኣይተኣዘዘን ክኣ ናብቲ ጥቓ ጉድጓድ እንታይ ከም ዘሎ ክርኢ ከይዱ። ሸተት ኢሉ ናብ እቲ ውሽጢ ወዲቑ ካብቲ ጉድጓድ ውሽጢ 10 ጫማ ፥ሽዑ ንሱ ይእዊዩ ፥ጸዊዒኒውን።

ኣብኡ ምስ መጻኹ ፥ንሱ ንሓቂ ንትእዛዛተይ ብዘይምእዛዙ ከም ዝሓዘነ ነጊሩኒ፥ድማ ይቕረ ክብለሉ ሓቲቱኒ። ኣነ ሽዑ እንተ ድኣ ከምዚ ኢለዮ "ድሓን ወደይ ፥ይቕረ ይብለልካ ፥ድሓን ኩን ! " እንታይ እየ ገይረ ።ይቕረ ኢለሉ እየ።ግናኸ ኣይድሓንክዎን።

ምድሓን ካብ ሕድገት ንላዕሊ ዘካተተ እዩ።ካብቲ ዓሚቕ ጉድጓድ ንሱ ወዲቑ ዝኣተዎ ሲሒበ ከውጾ ዘካተት እዩ።

እዚ እዩ እቲ የሱስ ዝመጻሉ ንዓናውን ክገብረልና።ንሱ ሓጥያትና ይቕረ ክብለልና እኹል ኣይኮነን።ንሱ ካብ ሓጥያትና ከድሕነናውን እዩ ዝመጸ።

ኩሉና ኣብ ዓሚቕ ናይ ጉድጓድ ሓጥያት ወዲቕና ኢና ፥ንሕልናና ደጊምና ደጊምና ብዘይ ምእዛዝና።ሕጂ እንተ ድኣ እግዚኣብሄር ይቕረ ክብለልና ኮይኑ፥እዚ ገዛ ርእሱ ድንቂ ዝኾነ ዜና ምስ ኮነ። ግናኸ እቲ ጥዑም ዜና ናይ ክርስቶስ ንሱ ይቕረ ክብለልና ጥራይ ኣይኮነን ፥ከምእውን ካብ ሓይሊ ሓጥያት ከድሕነናውን እዩ።

ምድሓን ብሰለስተ ስዋሶው ግሲ እንምኮሮ - ሕሉፍ፥ሕልውን መጻእን እዩ።ቅድሚ ኩሉ ካብ መቕጻዕቲ ሓጥያት ክንድሕን ኣለና።ሽዑ ቀጺልና ካብ ሓይሊ ሓጥያት ክንድሕን ኣለና።ሽዑ ኣብ መወዳእታ ኣዝዩ ህላወ ሓጥያት ክንድሕን ኢና፥ናብ ሰማይ ምስ ኣተና።

እቲ ናይ መጀመሪያ ክፍሊ ምድሓን ምስ ሕድገት ሓጥያትና -ናይ ዝሓለፈ በደል ምውጋድ ይትሕሓዝ።

ግናኸ እዚ እኹል ኣይኮነን። ኣብ መጻኢውን ንጹህ ህይወት ንኽነብር ካብ እግዚኣብሄር ሓገዝ የድሌና።ድማ ነዚ፥እግዚኣብሄር ሓይሊ ይህበና እዩ።

ሓደ ታሪኽ ሰሚዔ ኣለኹ ናይ ኣእምሮ ሆስፒታል ናይ ኣእምሮ ጸገም ዝገበሩ ዝሕከምሉ።ገለ ካብቶም ኣብዚ ሕክምና ዘለዉ ብግቡእ ክሓስቡ ናብ ዝኽእልሉ ነጥቢ በጺሖም እንተ ኾይኖም ይፍትንዎም እዮም። ነቲ ሰብ ኣብ ሓደ ክፍሊ ብንቧ ማይ ተኸፊታ ቀጻሊ ኣብ እትፈሰሉ የቕምጥዎም።ሽዑ መወልወልን ሳንኬሎን ሂቦም ድማ ነቲ ባይታ ከንቅጾ ይሓትዎ ።እንተ ድኣ መጀመሪያ ነታ ማይ ቡንቧ ከይዓጸዋ ክሰርሕ ፈቲኑ ፥እዚ ናብ ነገራት ናይ ምግንዛብ ገና ከም ዘይበጽሔ የመልክት !!

እዚ ናትና ጸገም'ውን እዩ።ኣብ ውሽጥና ቀጻሊ ንግዳም ብሓይሊ ዝፈስስ ሓጥያት ኣሎ።የሱስ ንበይኑ ጥራይ እዩ ነቲ ሓጥያታት ዝፈጸምናዮ ከጽሬልና ዝኽእል።ንሱ ነታ ቡንቧ ንምዕጻውን ሓይሊ ይህበና እዩ።እዚ እንተ ዘይኮይኑ ወንጌል ብጠቕላላ ጽብቕ ዜና ክኸውን ኣይክእልን እዩ።

እቲ ወንጌል ጥዑም ዜና ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከም"ሓይሊ ኣምላኽ ንምድሓን" ተገሊጹ ኣሎ (ሮሜ.1:16)።

እቲ ናይ መጀመሪያ ሓይሊ ናይ እግዚኣብሄር ቃል እዩ ።መጽሓፍ ቅዱስ ንፈተና ንምስዓር ዝሕግዘና ሓይሊ ኣጽዋር እዩ።የሱስ ገዛ ርእሱ ብናይ እግዚኣብሄር ቃል ገይሩ ፈተናታት ክስዕር ከሎ ነንብብ ኢና (ማቴ.4:1-11)።

ስለ'ዚ እምብኣር ምዓልታዊ ናይ እግዚኣብሄር ቃል ናይ ምንባብ ልምዲ ከነማዕብል ዘለና፥ምእንቲ እግዚኣብሄር ብቓሉ ገይሩ ክዛረበናን ነቲ ምዓልታዊ ኣብ ህይወትና ዘገጥመና ቃልሲውን ከጽንዓናን።

መጽሓፍ ቅዱስ ንመንእሰያት ኣወዳት ከምዚ ይብል "ኣቱም ኣጕባዝ፡ ብርቱዓት ስለ ዝዀንኩም ቃል ኣምላኽ ኣባኻትኩም ይነብር ስለ ዘሎን፡ ነቲ እኩይውን ስዒርኩምዎ ኢኹም እሞ፡ ጽሒፈልኩም አሎኹ" (1ዮው.2:14)።

እቲ ካልኣይ ምንጪ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ እቲ ምሳና ክነብር ዝመጽእ እዩ። ንሱ ብቐዋምነት ምሳና ክነብር ምዓልታዊ ክዛረበና፥ንናይ ህይወት ቃልስታት ክንገጥም ከጽንዓናን፥ከም ደቀመዝሙር ኣሰሩ ስጉምቲ የሱስ ክንስዕብ ክሕግዘና ይደሊ እዩ።ቀጻሊ ብመንፍስ ቅዱስ ክመልኣና ንእግዚኣብሄር ክንሓቶ ኣሎና።

ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ከምዚ ኢሉ ኣሎ "እምብኣርሲ ንስኻትኩም እኳ ኽፉኣት ክነስኹም፡ ንደቕኹም ጽቡቕ ህያብ ምሃብ ካብ ፈለጥኩም፡ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦ ግዳ ንዚልምንዎ ኽንደይ ኣብዚሑ መንፈስ ቅዱስ ዘይህቦም" (ሉቃ.11:13)።

እቲ ሳልሳይ ምንጪ ሓይሊ ምስ ካልኡት ሓደ ዕላማ ባህሪ ዘሎም ክርስትያናት ሕብረት ብዙሕ ፍሓማት ሓቢሮም ኣብ ሓዊ ክህልዉ

ከለዉ፥ደሚቖም ኩሎም ይነዱ።ግናኸ እንተ ድኣ ሓንቲ ፍሓም ኣውጼኢካያ (ዋላኳ ኣዚያ ደሚቓ እትነድድ)፥ሽዑ ብኡ ንብኡ ቀልጢፋ እያ እትጠፍእ።እዚ እቲ ምስናውን ከመይ ዝኸውን እዩ ፥እንተ ድኣ ብገዛእ ርእስና ፥ብዘይሕብረት ምስ ካልኡት ክርስትያናት ንእግዚኣብሄር ክነብር ፈቲና።

ግናኸ ኣብዚ እዩ ክንጥንቀቕ ዘለና ፥ስለ ኩሎም ገዛእ ርእሶም "ክርስትያናት" ኢሎም ዝጽውዑ ሓቀኛ ክርስትያናት ስለ ዘይኮኑ።

ብሓቂ ርግጹ እዩ 90 % እቶም ገዛእ ርእሶም ክርስትያናት ኢሎም ዝጽውዑ ውሉድ እግዚኣብሄር ኣይኮኑን፥ዝኾነ ይኹን ጉጅለ ወይ ዲኖሚኖሽን ኣባል እንተኾኑ'ውን።ሓጥያቶም ክሓድጉን ንክርስቶስ ከም ጎይታ ኣብ ህይወቶም ክቕበልዎ ውልቃዊ ውሳኔ ኣይገበሩን።ገዛእ ርእሶም ክርስትያን ከም ዝኾኑ ይሓስቡ ምኽንያቱ "ኣጋጣሚ ዝተወለድካሉ" -እዚ ኽኣ ፥ኣብ ናይ ክርስትያን ስድራቤታት እዮም ተወሊዶም።

ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ብስም ጥራይ ክርስትያናት ከነርሕቕ ኣሎና፥ድማ ምስ እቶም ዝተመኮሩ ፥ኣብ ምዓልታዊ ህይወቶም ንክርስቶስ ክስዕቡ ዝደሊዩ ሕብረት ክንደሊ ኣሎና።

ክርስቶስ ከም ጎይታን መድሓንን ክንቅበል ከለና ፥መጽሓፍ ቅዱስ ካብ ላዕሊ ከም እንውለድ ይዛረብ ፥ስለዚ ውልድ ኣምላኽ ኮይና ኢና።ድማ ልክዕ ከም ናይ ምድሪ ኣቦታት ፥ ኩሉ እቲ ኣገዳሲ ንህይወትና ኣብ ምድሪ -ክልቲኡ መንፈሳዊን ከምእውን ኣካላውን እግዚኣብሄር ከምእውን ሓላይ እዩ።

ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ተዛሪቡ ኣሎ ፥ እንተ ድኣ ናይ እግዚኣብሄር ድሌታት መጀመሪያ ኣብ ህይወትና ደሊና፥ሽዑ ኩሉ ካልእ ነገራት ኣገዳሲ ንህይወትና ኣብ ምድሪ ክውስኸልና እዩ።

"ቅድም መንግስቲ ኣምላኽን ጽድቁን ድለዩ፡ እዚ ኹሉ ድማ ይውሰኸልኩም" (ማቴ.6:33)።

ሓደ ካብ ዓበይቲ ፍሉይ መስል ኣቲ ውልድ ኣምላኽ ዘለዎ ፍሉይ መስል ናይ ጸሎት እዩ - ነት ኩሉ ዝኽእል እግዚኣብሄር ክዛረብ፥ድማ እግዚኣብሄር ኣብ መንፈሱ ክዛረቦ ክሰምዕ፥ እግዚኣብሄር ኩሉ ግዜ ብእዝንና ክንሰምዖ እንኽእል ድምጺ ገይሩ ኣይዛረብን እዩ ፥ግናኸ ብተመስጦ ኣብ ውሽጢ መንፈስና፥እዚ ኽኣ ከም ክውን ተሰማዓይ ድምጺ እዩ።ኩሉ ኣብ ልብና ዝኸብደና ንእግዚኣብሄር ክነግር የሱስ ኣተባቢዕና እዩ።

ብዙሓት ሰባት ድምጾም ከይተሰምዔ ይሳቐዩ እዮም፥ምኽንያቱ ንሓዘኖም ዘካፍልዎ ዋላ ሓደ ሰብ ስለ ዘየለ።ግናኸ ውሉድ ኣምላኽ ኩሉ ነገር ከካፍሎ ዝኽእል 'ኣቦ' ኣብ ሰማይ ኣለዎ። ንሱውን ንሰምያዊ ኣቡኡ ንሱ ኣብዚ ምድሪ ዘድልዮ መሰረታዊ ኩሉ ነገር ክቕረበሉ ከም ዝኽእል ክኣምኖ ይኽእል እዩ።

ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ንዕኡ ክቕይሮም ብምሕታት ንነገራት ክንቅይር ምሂሩና እዩ።እዚ ትኣምራት ናይ ጸሎት እዩ ።ንኹሉ ንዓና ዝገጥመና "ዝኾነ ይኹን ፍቓድ ኣምላኽ እዩ " ብምባል ብነሲብ ክንቅበል ኣይድሌናን እዩ ፥እንተ ድኣ ከም እዚኦም ዓይነት ነገራት ንዓና ወይ ንስድራና ብዝኾነ መንገዲ ይጎድኡና ኣለዉ።ብጽሕፍቶ ብዝኾነ ምእማን ካብ ንፍቓድ ኣምላኽ ዝተገዛእካ ምዃን ዝተፈለየ እዩ።ንዝኾነ ነገር ዘድሌና ንእግዚኣብሄር ክንሓቶ ተተባቢዕና ኢና ።

እቲ ተስፋ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ "ኣምላኸይ ከኣ፡ ከምቲ መጠን ሃብቱ ብኽብሪ ብክርስቶስ የሱስ ገይሩ፡ ድሌትኩም ዘበለ ኺመልኣልኩም እዩ" (ፊሊ.4:19)።

ግናኸ ከም ኩሉ ለባም ኣቦ፥እግዚኣብሄርውን ኩሉ ነገር እንደሊዮ ዝሓተትናዮ ከምእውን ኣይህበናን እዩ።ንሱ እቲ ዘድሌና እቲ ንሱ ንዓና ጽብቕ ምዃኑ ዝርኣዮ ጥራይ እዩ ዝህበና።

እግዚኣብሄር ሰናይ ኣምላኽ እዩ ፥ክኣ ንሱ ፍጹም ዝኾነ እከይ ናብ ዝኾነ ደቁ ክመጽእ ኣይብህግን እዩ።ስለዚ ብትብዓት ናብኡ ክንከይድ ንኽእል ኢና፥ድማ ክንሓቶ ካብ ኩሉ እከይውን ከናግፈና።

ብዙሓት ሰባት ኣብ ዓለም ኣለዉ ዝስቀዩ ዘለዉ ምኽንያቱ ክኣ ካልኦት ገለ ጥንቆላ ወይ ጸሊም ሽሕር ኣብ ልዕሊኦም ብምግባሮም።እንተ ድኣ ልብኻን ህይወትካን ንየሱስ ሂብካ፥ከምዚ ዓይነት ሰይጣናዊ ንጥፈታት ደጊም ክጎድኣካ ኣይክእልን እዩ።ስም ጎይታ የሱስ ክርስቶስ (እቲ ንሰይጣን ዝስዓሮ ከተሳግጎ ከትርሕቖ ክጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ)።

ዝኾነ ጥንቆላ ድግምቲ ወይ ጸሊም ሽሕር ዋላውን ከቶ ንዓኻ ወይ ንደቅኻ ኣይጎድካን ኣይትንኬካን እዩ፥እንተ ድኣ ብሰም የሱስ ክርስቶስ ተቓዊምካዮ። እቲ ሓይሊ ዝኾነ ጥንቆላ ድግምቲ ኣብ ልዕሌኻ ዝተገበረ ሕጂ ካብ ማእሰርትኻ ክትፍታሕ ትኽእል ኢኻ-ሕጂ ኣብዚ ህሞት- ንጎይታ የሱስ ክርስቶስ ከድሕነካ እንተ ጸዊዕካዮ።

መጽሓፍ ቅዱስ ይብል የሱስ ኣብ መስቀል ምስ ተሰቐለ፥ንሰይጣን ስዒርዎን ኣጽዋሩውን ገፊፍዎ እዩ።እዚ ድሮ ተፈጺሙ እዩ። ግናኸ ኣብ ከም ጉዳይ ሕድገት ሓጥያት ናይ ሓጥያትካ፥ኣብዚውን ናይ ሰይጣን ስዕረት ፥ክሳብ ገዛእ ርእስኻ እትቕበሎ ኣብ ህይወትካ ክውን ኣይኽኸውንን እዩ።

"እምብኣርሲ ብሓቂ ንዘርኢ ኣብርሃም ኣልዓሎ እምበር፡ ንመላእኽትስ ኣየልዓሎምን እሞ፡ እቶም ውሉድ ብደምን ስጋን ካብ ዚሐብሩስ፡ ብሞቱ ነቲ ሓይሊ ሞት ኣብ ኢዱ ዝሐዘ ምእንቲ ኺስዓር፡ ንሱውን ድያብሎስ እዩ፡ ነቶም ብፍርሃት ሞት ብዘሎ ዘመኖም ብባርነት ተታሒዞም ዝነበሩ ዅላቶም ሓራ ምእንቲ ኼውጽኦም ኢሉ፡ ንሱውን ብእኡ ሐበሮም" (እብ.2:14-16)።

"እምብኣርስሲ ንኣምላኽ ተገዝእዎ። ንድያብሎስ ግና ተጻረርዎ እሞ፡ ንሱ ካባኻትኩም ኪሀድም እዩ" (ያዕ.4:7)።

ዋላ ድሕሪ ውልድ ኣምላኽ ምዃና ፥እግዚኣብሄር ገና ሰይጣን ክፍትነና የፍቅደሉ እዩ - ምኽንያቱ እዚ እዩ ከመይ ጽኑዓትን ተረርት እንኾነሉ መንገዲ።ግናኸ ሕጂ ሓይሊ ናይ እግዚኣብሄር መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥና ሓዲሩ ዘሎ ኣሎ ፥ንናይ ሰይጣን ሜላታት ክንቃወምን ክንስዕሮ ሓይሊ ክህበና።

እግዚኣብሄር ምድራዊ ህይወት ናይ ደቁ ካብ ጸገምን ፈተናታትን ነጻ ከም ዝኸውን ተስፋ ኣይሃበን።ኣይፋሉን።

እግዚኣብሄር ብቐሊሉ ዘይንስበርን ጽኑዓትን ክከውን እዩ ዝደሌና፥ዘይከም ካብ ሃብታማት ስድራ ዝተወለዱ ቆልዑት ካብ ዝውለዱ ኣትሒዞም ብቕጥዒ ዘይብሉ ሕንቃቐ ዝተበላሸዉ።ድማ ምእንቲ ጽኑዓት ክገበረና፥ንሱ ንፈተናታት ጸገማት ኣብ ህይወት ከም ካልኡት ደቂ ሰባት ክገጥመና ይፈቅድ እዩ።

ግናኸ ኣብዚኦም ፈተናታት ጸገማትን ኢና ንእግዚኣብሄር ዝበለጸ እንፈልጦ፥ትኣምራታዊ ሓገዙ ኣብ ኩሉ ኩነታት ኣብ እንለማመደሉ።

Chapter 8
እቲ ክውን ሓቂ ብዛዕባ ዘልኣለም

ንሓደ ውሉድ ኣምላኽ ዝኾነ፥ካብ እቶም ነገራት ናይ ግዜ እቶም ነገራት ናይ ዘልኣለም ዝያዳ ዋጋ ዘለዎም እዮም።እቶም ዋጋታት ናይ ሰማይ ዝያዳ ኣገደስቲ እዮም ንዕኡ ካብ ዋጋታት ኣብ ምድሪ ዝትሓዙ ንላዕሊ።

ጎይታ የሱስ ድሕሪ ካብ ምውታት ምትንስኡ፥ናብ ሰማይ ምስ ዓረገ፥ቅድሚ 2000 ዓመታት ንሱ ናብ ምድሪ ከም ዝምለስ ተስፋ ሂቡ እዩ።

እዚ ዝጠቅስ ን "ዳግም ምጽኣት ክርስቶስ " እዩ።እዚ ኣብ ታሪኽ ዓለም እቲ ዓቢ ፍጻመ እዩ ።

ውሉድ ኣምላኽ ንሱ ኣብታ ምዓልቲ ክርስቶስ ምስ ተመለሰ፥ ናይ ምሉእ ህይወቱ ጸብጻብ ንኣምላኽ፡ከም ዝህብ ይፈልጥ እዩ።

እዛ ዓለም ኣብ ጉዕዞና ናብ ዘልኣለም ሓላፊት መድረኽ ጥራይ እያ።ሕጂ ኣብ ኣመክሮ ኢና ዘለና።እግዚኣብሄር ብኩነታት ህይወት ይፍትነና እዩ ዘሎ ነቲ ናይ ዘልኣለም ነገራት ናይ ሰማይ ወይስ ነቲ ሓላፊ ነገራት ናይ ምድሪ ነየናይ ከም እንሓሪ።

እንተ ድኣ ለባማት ኮይና፥ነቲ ነገራት ኣብ ዘልኣለም ዋጋ ዘለዎ ክንሓሪ ኢና።

ንእሽተይ ቆልዕ ዘነጽባርቕ ፥ሕብርታት ዘለዎ ወረቐት ይመርጽ ካብ ናይ 500 ቅርሺ ወረቐት ንላዕሊ - ምኽንያቱ እቲ ቆልዓ ናይ ዋጋታት ናይ ምግንዛብ ክእለት የብሉን።

ካብ ነገራት ናይ ሰማይን ዘልኣለምን ንላዕሊ ንነገራት ናይ ምድሪ ሓሪና፥ልክዕ ከምዚ ንእሽተይ ቆልዓ ንኸውን ኣለና ማለት እዩ።

እግዚኣብሄር ኣዚዩ ንጹር ገይሩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እዛ ዓለምን ኣብኣ ዘሎ ኩሉ ነገረን ከም ዝሓልፍ ነጊሩና እዩ።

ንሓላፍን ግዜያውን ነገራት ናይ እዛ ምድሪ ምንባር በዚ ምኽንያት እዚ ልክዕ ገንዘብ ኣብ ባንኪ ኣብ ቀረባ ክሳራ ዝኸውን ከም ምቕማጥ ማለት እዩ።

ለባም ሰብ ገንዘብ ኣብ ርጉእ ቀዋሚ ባንኪ እዩ ዘቕምጥ።ከምዚ ሓደ ዓይነት መንገዲ እቲ ብሓቂ ለባም ንነገራት ኣብ ዘልኣለም ዋጋ ዘለዎም እዩ ዝነብር-ነገራት ምስ ባህሪያና ዝዛመድ ከም ንጽህና፥ ፍቕሪ፥ሰናይነት፥ይቕረ ምባል፥ትሕትና ወ.ዘ.ተ, እዚኦም ነገራት ጥራይ ኢና ነዛ ምድሪ ሓዲግና ክንከይድ ከለና ክንወስዶም እንኽእል።

መወዳእታ ፍጻመ ናይ እቶም ኩሎም ካብ ሓጥያቶም ከይተነስሑ ዝሞቱ ዘስካሕክሕ ከም ዝኸውን መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና።

"ከምቲ ንሰብ ሓንሳእ ሙማት ብድሕሩኡውን ፍርዲ እተሰርዖ" (እብ.9:27)።

ሰብ ሓንሳብ ምስ ሞተ ፥ንኽቕየር ዝኾነ ዕድል ክህሉ ኣይክእልን እዩ።ከምእውን እግዚኣብሄር ከምዚ ዓይነት ሰብ ክቕይር ኣይክእልን እዩ፥ምኽንያቱ እግዚኣብሄር ኣንጻር ድሌቱ ኣይቅይርን እዩ።እዚ ዝኸውን ንኽንቅየር ፍቓደኛታት ምስ እንኸውን ጥራይ እዩ፥ኣብ እዛ ምድሪ እግዚኣብሄር ክቕይረና ዝኽእል።

ኣብ መጻኢ ዝመጽእ ምዓልቲ ፥ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ እዛ ምድሪ ዝነበር ካብ ምውታት ክትንስእ ጸብጻብ ናይ ህይወቱ ክኣ ንእግዚኣብሄር ክህብ እዩ።መጽሓፍ ቅዱስ ክልተ ትንሳኤ ከም ዝህሉ ይዛረብ- እዚ ኽኣ ፥ዝሞተ ኣካላት ናብ ሓመድ ዝተለወጠ፥ ብልዕለ -ተፈጥሮ ሓይሊ ኣምላኽ ከም ሰብነት እንደገና ክትንስእ እዩ።

እቲ ቀዳማይ ትንሳኤ ነቶም ዝጸደቑ ክኸውን እዩ - እቶም ንክርስቶስ ከም መድሓኒ ዝተቐበልዎን ሓጥያቶም ይቕረ ዝተብሃለሎም ፥ ድማ በዚ ኽኣ ኣብ ምድሪ ኣብ ዝነበረሉ ውሉድ ኣምላኽ ዝኾኑ እዮም።

እቲ ካልኣይ ትንሳኤ ነቶም ንሕድገት ሓጥያት እግዚኣብሄር ብጎይታ የሱስ ክርስቶስ ዝሃቦ ዝነጸጉን ኣብ ከምዚ ኩነት ከለዉ ዝሞቱን እዩ። ሰብ እንተ ድኣ ሓጥያቱ ከይተነስሔን ይቕረ ከይተብሃለሉ ሞይቱ፥ ንሱ ሓደ ምዓልቲ ኣብ መንበር ፍርዲ ኣብቲ ብምሉኡ ህይወቱ ዝርኣየሉ ክፍረድ እዩ።ንብዘሎ ኣጽናፍ እቲ ንሱ ናይ ዘልኣለም ፍርዲ ንሓጥያቱ ከም ዝግብኦ ክረጋገጽ እዩ።

ሰይጣን እቲ ኩሉ እከይ ኣብ ኣጽናፍ ዝጀመረ፥ድማ እቲ ንሰባት ሓጥያት ክገብሩ ዝመርሖም ከምእውን ንሱ ኣብቲ ግዜ እቲ ዘልኣለማዊ መቕጻዕቲ ክቕበል እዩ።

እንተ ኾነ ግዳ እቶም፥ገዛእ ርእሶም ዘትሕቱን ሓጥያቶም ዝትኣመኑን ዝተነሱሑን ዝሓደግዎን ፥ድማ ናይ እግዚኣብሄር ምሕረት ብሞት ክርስቶስ ኣብ መሰቀል ዝተቐበሉ፥ኣብ ህላወ እግዚኣብሄር ክኣትውን ንዘልኣለም ምስኡ ክሓድሩ እዮም።

ሰማይ ቦታ ንጽህና፥ሰላምን ሓጎስን ፥ኣብቲ መልኣኽትን እቶም ካብ ዘርኢ ሰብ ካብ ሓጥያቶም ዝድሓኑ ፥ብዝተፈላለየ መንገድታት ንኹሉ ዘልኣለም ክሰግድሉ ከመስግንዎ ከገልግልዎ እዮም።

ቦታ ሓጎስ ዳግም ምርኻብ ምስ እነፍቅሮም ሰባት እቶም ቅድሜና ንምድሪ ሓዲጎም ዝኸዱ ክኸውን እዩ፥እንተ ድኣ ከም ውሉዱ ኣምላኽ ፥ንምድሓኖም ብክርስቶስ ኣሚኖም።

እቲ ሓቀኛ ውሉድ ኣምላኽ ነዛ ክብሪ ዝመልኦ ምዓልቲ ምስ ኣምላኽ ንዘልኣለም ዝኾነሉ የቋምት እዩ።

ሕጂ እቲ ክውን ሓቂ ፈሊጥካ ኣለኻ፥እንታይ እዩ መልስኻ ክኸውን ? ጸሊኻዶ እታ ጸሎት ሕቶ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ሓጥያትካ ይቕረ ክብለልካን ውሉድ ኣምላኽውን ክገብረካ ? እቲ ግዜ ነዚ ጸሎት እትጽሌሉ ሕጂ እዩ፥ እግዚኣብሄር ንልብኻ እናተዛረበካ ከሎን ። ካብና ዝኾነ ሰብ ምዓስ ከም እንመውትን ነዛ ምድሪ ንሓድጋን ክዛረብ ኣይክእልን እዩ ።ሓደ ካብዘን ምዓልታት ኣብዛ ምድሪ ናይ መወዳእታ ምዓልትና ክትከውን እያ።ቅድሚ እዛ ምዓልቲ ምምጽኣ ፥ሓጥያትካ ይቕረ ከም ዝተበሃለልካን ንእግዚኣብሄር ክትረኽቦ ቁሩብ ምዃንካ ኣረጋግጽ።