እቲ ክውን ሓቂ

Written by :   Zac Poonen Categories :   Youth Foundational Truth Seeker
    Download Formats:

Chapter 1
እቲ ክዉን ሓቂ ብዛዕባ እከይ

ሚስጥር እከይ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ሚስጥራት ኣብ ዓለም፥ እቲ ሰባት ኣበርቲዖም ክርድእዎ ዝፈተኑ እዩ።በቲ ጥበበኛን ሰናይን ኣምላኽ ኣብ ዝተፈጠረት ዓለም ከመይ ገይሩ ክፉእ ጀሚሩ።

ስለ ምንታይ እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክፋል ዓለም እከይ ላዕለዋይ ኢድ ዝሕዝ፧ ድማ ስለ ምንታይ እዩ ኣዚዩ ብዙሕ ሕማም፡ ድኽነት፡ ሓዘንን ስቅያትን ኣብ ኩሉ ቦታ ዘሎ፧ እግዚኣብሄር ክሕግዘና ዘይግደስ ድዩ፧ ክምለሱ ዘድልዮም ሕቶታት ኣለው። ድማ መጽሓፍ ቅዱስ መልሲ ይህበና እዩ።

ግና ቅድሚ ተወሳኺ ምቕጻልና፥ ብዛዕባ ዝተወሰኑ ሓቅታት

ንእግዚኣብሄር ዝምልከት ንጹር ሓሳብ ንሓዝ።

እግዚኣብሄር ህላውነቱ ካብ ኩሉ ዘልኣለም እዩ።ንሱ መጀመሪያ የብሉን፥ ምኽንያቱ ንሱ ክንዮ እቲ ደረት ከም ግዜ እንፈልጦ ዝነብር እዩ።እዚ ክንርድኦ ከቢድ ክኸውን ይኽእል። ኮይኑ ግን እዚ ጥራይ እዩ፥ ምኽንያት ኣእምሮና ንጥበብ ኣምላኽ ክሕዞ ኣይክእልን እዩ - በቃ እዚ ልክዕ ከምቲ ኩባያ ነቲ ኣብ ውቅያኖስ ዘሎ ማይ ክትሕዞ ዘይትኽእል።

እቲ ኣዚዩ ናይ መጀመሪያ ጥቕሲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ኢሉ ይጅምር፦

"ኣብ መጀምሪያ እግዚኣብሄር…" (ዘፍ.ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 1)። (ዘፍጥረት ካብ ሱሳን ሽዱሽተን መጽሓፍቲ ቀዳማይ ቃል ኣምላኽ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ።ኩሉ መወከሲ ኣብ ሓጹር ዝተውሃበ ኣብ'ዛ ንእሽተይ መጽሓፍ ንሓደ ካብቶም መጽሓፍቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝጠቅስ እዩ) ።

መጽሓፍ ቅዱስ እግዚኣብሄር ካብ ኩሉ ዘልኣለም ዝሓለፈ ከም ዝነበረ ነዚ ሓቂ ክገልጽ ዋላ ኣይፈተነን።ጥራይ ነቲ ክዉን ይገልጾ።

እግዚኣብሄር ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ሓደ ውልቃዊ ዝምድን ምስ ሰባት ዝደሊ ተገሊጹ እዩ።ንሱ ሰብ ኣይኮነን፥ ከምቲ ንሰባት እንርድኦም።ንሱ መንፈስ እዩ፥ ብነፍሲ ወከፍ መገዲ ደረት ዘይብሉን ኣብ ኩሉ ግዜ ኣብ ባህሪኡ ዘይቅየር እዩ። ንሱ ኩሉ ሓያል፡ ኩሉ ዝፈልጥ፡ ደረት ዘይብሉ ጥበበኛ፡ ደረት ዘይብሉ ፈቃርን ደረት ዘይብሉ ንጹህን እዩ።

ናይ እግዚኣብሄር ደረት ዘይብሉ ፍቕሪ ጠቕላል ነብሰ ፍትወት ዘይብሉ እዩ። ስለዚ ኽኣ ካብ መጀመሪያ ንሱ ሓጎሱን ደስትኡን ምስ ካልኡት ከካፈል ዝብሃገ።

ስለዚ ኽኣ ንሱ ህያው ፍጥረታት ፈጢሩ። ቅድሚ ኩሉ መጀመሪያ ንሱ ሚሊዮናት መልኣኽቲ ፈጢሩ፥ ምእንቲ ክብሩን ሓጎሱን ንሱ ምስኦም ክካፍል። እዚ ነዊሕ ግዜ ቅድሚ ንሱ ዝኾነ ሰብ ምፍጣሩ እዩ ነይሩ።

ኣብ መንጎ እቶም መልኣኽቲ፥ እግዚኣብሄር ሓደ መራሒኦም ክኸውን ፈጢርዎ። እቲ ስም፥ ዋላ'ኳ ከም ክፉእ ስም ሕጂ እንተ ተወሰደ፥ ሓደ እዋን ናይቲ ክብሪ ዝመልኦ፥ ጥበበኛን ኣዚዩ ዝጸበቐ ካብ ኩሎም መልኣኽቲ ነይሩ።ንሱ ርእሲ ኩሎም መልኣኽቲ ነበረ።

ጎይታ ንሉሲፈር ዝምልከት ከምዚ ኢሉ ኣሎ፦

"ኣታ ወዲ ሰብ፣ንንጉስ ጢሮስ ብድጕዓ ቘዝመሉ፣እግዚኣብሄር ኣምላኽ ከምዚ ይብል ኣሎ፣ ኢልካውን ንገሮ፣ንስኻ ጥበብ ዝመልኣካ፣ ፍጹም ዝመልክዕካ ብሉጽ ማሕተም ነበርካ። 13 ንስኻ ኣብ ኤደን ገነት እግዚኣብሄር ነበርካ።በብዝዓይነቱ ክቡር እምኒ፣ ሰርድዮስ፣ ቶጳዝዮን፣ ከልቄድዮን፣ ክሪሶሊት፣ ሰርዶንክስን፣ ያስጲስ ሰፊሮስ፣ ክሪሶጵራስ፣ ስመራግዶስን ወርቅን ተኸዲንካ ነበርካ። እቲ ከበሮኻን ዕንዱርካን ምሳኻ ነበረ፣በታ እተፈጠርካላ መዓልቲ ተዳለወ። 14 ንስኻ ዜጽልል ቅቡእ ኪሩብ ነበርካ፣ ኣነ ኣብቲ ቅዱስ ከረን ኣምላኽ ኣስፈርኩኻ ኣብ ማእከል እቲ ኣእማን ሓዊ ተመላለስካ። 15 ካብቲ እተፈጠርካላ መዓልቲ ጀሚርካ ኽሳዕ እቲ ኣበሳ እተረኸበካ ጊዜ ብመገድካ ፍጹም ነበርካ" (ህዝ.28:12-15)።

ዘይከም ኮዋኽብትን ኣእዋምን እግዚኣብሄር ንሉሲፈርን ካልኡት መልኣኽትን ብነጻ ፍቓድ ንእግዚኣብሄር ክእዘዝዎ ወይ ከይእዘዝዎ ክመርጹ ከም ዝኽእሉ ገይሩ እዩ ፈጢርዎም።

መልኣኽቲ ብነጻ ፍቓድን ሕልናን ብኽልቲኡ እዮም ተፈጢሮም። ስለዚ ድማ ፍሉያት ነይሮም ኣብ እቲ ግዜ ናይ እግዚኣብሄር ፍጥረት፥ ምኽንያቱ ክፉኡን ጽቡቕን ዝፈሊዩ ፍጡራት ስለ ዝነበሩ።

ነጻ ፍቓድ ንሰብ እቲ ናይ መጀመርያ ኣድላይ ጠቓሚ ክፉኡን ጽቡቕን ዝፈሊ ፍጥረት ንክኸውን።ከዋኽብትን ኣእዋምን ጽቡቕ ይኹን ክፉእ ክገብሩ ኣይክእሉን እዮም። ንሕጊ ኣምላኽ ምሉእ ብምሉእ ይእዘዙ፥ ምኽንያቱ ብዘይ ነጻነት ንምምራጽ እዮም ተፈጢሮም። ሮቦት፥ ተመራመርቲ ዝሰርሕዎ ነፍሲ ወከፍ ትእዛዝ ንሱ ክገብሮ ዝተሰረዓሉ ክእዘዝ ይኽእል፥ ከምኡውን ፍጹም ኣይዕዘምዝምን እዩ ዘይከም ወዱ ናቱ! ግና እቲ ሮቦት ፍጹም ወዲ ከኸውን ኣይክእልን እዩ።

እቲ ካልኣይ ንሰብ ኣድላይ ጽቡቕን ክፉኡን ዝፈሊ ፍጥረት ንክኸውን ሕልና እዩ።ኣዕዋፍን እንስሳታትን ብድሌቶም ነገራት ክገብሩ ክመርጹ ይኽእሉ እዮም።እንተ ኾነ ግዳ ገና ጽቡቕን ክፉኡን ክፈሊዩ ኣይክእሉን እዮም።ምኽንያቱ ሕልና የብሎም። ስለዚ ቅዱሳን ኮኑ ሓጥኣን ክኾኑ ኣይክእሉን እዮም።በዚ ምኽንያት ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ ኣይክእሉን እዮም።ምኽንያቱ እግዚኣብሄር ጽቡቕን ክፉኡን ዝፈልጥ ህላወ እዩ።

ብሓቂ ግዳ እቶም ኣዕዋፍን እንስሳታትን ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑውን ኣይክእሉን እዮም።

ንከልቢ ነፍሲ ወከፍ ትእዛዝ ዝሃብካዮ ክእዘዝ ክትዕልሞ ትኽእል ኢኻ። እንተ ኾነ ግዳ እቲ ከልቢ ገና ፍጹም ወድኻ ክኸውን ኣይክእልን እዩ።ምኽንያቱ ወድኻ ናትካ ተፈጥሮ ክህልዎ ኣለዎ -ግዳ ከልብኻ እዚ የብሉን።

እግዚኣብሄር ግን ንሰብ ብምስሉ ገይርዎ።እዚ ደቁ ክንከውን ተኽእሉ ይህበና።

ሕልና ኣብ ውሽጥን ዘሎ ድምጺ እቲ ጽቡቕን ክፉኡን ዝፈሊ፥ ፍጡራት ምዃና ዘዘክረና ናይ እግዚኣብሄር ሕግታት ክንጥሕስ ከለና ኽኣ ይረትዓና።

መልኣኽቲ ብኽልቲኡ ነጻ ፍቓድን ሕልናን እዮም ተፈጢ- ሮም።በዚ ኽኣ ኣብቲ ግዜ ናይ እግዚኣብሄር ፍጥረት ፍሉያት ነይሮም፥ ምኽንያቱ ኣብ መንጎ ጽቡቕን ክፉኡን ዝፈልዩ ፍጥረት ስለ ዝነበሩ።ሉሲፈር መራሒኦም፥ እንተ ኾነ ግዳ ብኡ ንብኡ ጽቡቕ ዘይኮነ ሓሳባት ክህልዎ ጀሚሩ።

እዚ እዩ እከይ መጀመሪያ ኣብ'ቲ ኣጽናፍ ዝጀመረ።

ናይ ሉሲፈር ሓሳባት ጽቡቕ ዘይኮነ ሓሳብ ጥራይ ኣይነበረን፥ ናይ ትዕቢት ሓሳባት እዮም ነይሮም።ሓሳባት ናይ ዓመጽ ሓሳባት ዘይምዕጋብን።

ኣጽናፍ ክሳብ ሽዑ ምሉእ ብምሉእ ንጹህ እዩ ነይሩ።እንተ ኾነ ሕጂ እከይ እቲ ግናይ ርእሱ ደጀኑ ኣብ ልቢ ፍጡር ምስ ነጻ ፍቓድ ዝተፈጠረ ኮይኑ።

ዘክር እከይ ጅማሪኡ ቀዳማይ ኣብ ልቢ እዩ።ግዳማዊ ተግባር

መጀመሪያ ኣይነበረን።ዋላውን ሎሚ፥ ኣብ ልቢ እዩ ጀሚሩ።

ከምኡውን ዘክር እቲ ናይ መጀምሪያ ሓጢያት ናብ ዓለም ክፉእ ዘመጽኤ ትዕቢት እዩ ነይሩ።ሽዑ እግዚኣብሄር ንሉሲፈር ካብ ቀረብ ህላውነቱ ኣባሪርዎ። ድማ ሉሲፈር ካብ'ታ ህሞት ክኣ ሰይጣን ተባሂሉ ተጸዊዑ።

መጽሓፍ ቅዱስ ናይ ሰይጣን ውድቀት ከምዚ ገይሩ ገሊጽዎ ኣሎ፦

"ኣየ፡ ኣታ ብሩህ ኮዀብ ወዲ ወጋሕታ፡ ከመይ ኢልካ ኻብ ሰማይ ወደቕካ፡ ንስኻ ነህዛብ ዘውደቕካስ፡ ከመይ ኢልካ ናብ ምድሪ ተደርቤኻ። 13 ንስኻስ ብልብኻ፡ ናብ ሰማይ ክድይብ፡ ንዝፋነይ ኣብ ልዕሊ ኸዋኽብቲ ኣምላክ ልዕል ከብሎ፡ ኣብ ወሰን ሰሜን ኣብ ልዕሊ ኸረን ማሕበር ክቕመጥ እየ። 14 ኣብ ልዕሊ ርእሲ ደበናታት ክድይብ፡ ነቲ ኣዝዩ ልዑል ክመስል እየ፡ በልካ። 15 ኣይፋልካን፡ ናብ ሲኦል፡ መዓሙቚ ጒድጓድ ደኣ ኽትድርበ ኢኻ" (ኢሳ.14፡12-15) ።

ግናኸ ሉሲፈር ኣብቲ ዝተሰጎጎሉ ግዜ፥ ካልኡት ቁጽሪ መልኣኽቲ ኣብ ዓመጹ ክጽንበርዎ ንሱ ኪኢሉ እዩ። እቶም ዝተጸንበርዎ ሚሊዮናት መልኣኽቲ እዮም ነይሮም። እኳ ድኣ ሲሶ ናይ ኩሎም መልኣኽቲ ኣብ ሰማይ (ከምቲ እነንብቦ ኣብ ራእ.12፡4)። ድማ ንዕኦምን ንሉሲፈርን ኣባሪርዎም። እዞም ዝወደቑ መልኣኽቲ ርኹሳት መናፍስቲ ኣጋንንቲ ሎሚ ንሰባት ቅሳነት ዝኸልኡን ዘሸግሩን እዮም።

ምናልባት ንስኻ ገዛእ ርስኻ ብርኹሳት መናፍስቲ ወይ ብኻልኦት ኣባኻ ጸሊም ኣስማት ዝገበሩ ተሸጊርካ ትኸውን። ከምኡ እንተ ድኣ ኮይኑ መጽሓፍ ቅዱስ ንዓኻ ጥዑም ዜና ኣለዎ።ምሉእ ብምሉእ ንኹሉ ግዜ ካብቲ ቅሳነት ዝኸልኡኻ ሓራ ክትወጻ ትኽእል ኢኻ።

ብዘሎ እዚ መጽሓፍ ብጥንቃቔ ኣንብብን ኣብቲ ግዜ መወዳእታ ዝበጻሕካሉ፥ እግዚኣብሄር ንዓኻ ክገበረልካ ዝኽእል ትኣምራት ክትርኢ ኢኻ።

እቲ ሕቶ ገለ ሕጂ ክሓትዎ ዝኽእሉ፥ "ሰይጣን እንተ ድኣ እቲ ጠንቂ ናይ ኩሉ ክፉእ ኣብ ዓለም ኮይኑ፥ ስለ ምንታይ እግዚኣብሄር ንሰይጣን ንኹሎም ካልኡት ርኹሳት መናፍስቲ

ዘይጥፍኦም፧"

እግዚኣብሄር ብርግጽ ብቕጽበት ክገብር ይኽእል እዩ። ንሱ እንተ ድኣ ደሊዩ።

ኮይኑ ግን ኣይገበሮን።

እዚ ዘረጋግጾ እግዚኣብሄር፥ በቲ ደረት ዘይብሉ ጥበቡ፥ንሰይጣ- ንን ነቶም ኣጋንንትን ክህልው ብምፍቃዱ ዕላማ ኣለዎ።ክፋል ናይ'ዚ ዕላማ ንሰይጣን ክጥቀመሉ ኣብዛ ምድሪ ህይወት ከቢድ ክገብሮ፥ ዘይውሕስን ሓደገኛ ክገብሮ ንሰብ ኣብ ክንዲ ምቾት ኣብዛ ምድሪ ምድላይ ሰባት ናብ ኣምላኽ ክምለሱን ዘልኣለም ክሓስቡን እዩ።

እንተ ድኣ ህይወት ኣብዛ ምድሪ ኣዚዩ ምቾት፡ ብዘይ ሕማም፡ ጥዕና ምስኣን፡ ስቅያት፡ ድኽነት ወይ ሕሰም ንማለቱ ዝኾነ ይኹን ብዛዕባ እግዚኣብሄር ብሓፈሻ ኣይምስሓሰበን።ስለዚ እግዚኣብሄር ኩሉ ሕሰም ውሕስ ዘይምዃን ምድራዊ ህይወት ተጠቂሙ ብዛዕብኡ ክንሓስብን ኣብ ግዜ ጸበባና ናብኡ ክንምለሰን ክገብረና እዩ።

ዋላ እቲ ሽግራት፥ እቲ ሕማማትን እቲ መከራን ሰይጣን ኣብ ህይወትካ ዘምጽኦ ኩሉ በቲ ፈቃር እግዚኣብሄር ምእንቲ ናብኡ ክመልስካ ዝፈቐዶ እዩ።በዚ ርድኢት መግለጺ ናይ እግዚኣብሄር ፍቕሪ ንዓኻ እዩ።

እዚ መልእኽቲ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ።

ሓደ ዛንታ ሰሚዔ ኣለኹ ናይ ሓደ ብዓል ትካል ናብ እግዚኣ- ብሄር ቀረባ ዝነበረ።ትካሉ ምስ በልጸገሉ ንሱ ካብ እግዚኣብሄር ርሒቑ ከይዱ። እቶም ሽማግለታት ኣብ ቤተ ክርስትያኑ ዝነበሩ ብተደጋጋሚ ተዛሪቦሞ ናብ ጎይታ ክመልስዎ ፈቲኖም፥ እንተ ኾነ ንሱ ብዋኒኑ ዝተትሓዘ ነይሩ። ሓደ ምዓልቲ መርዛም ተመን ካብቶም ስለሰተ ደቁ ነቲ ዝንኣስ ነኺስዎ፥ ድማ እቲ ቆልዓ ብጹኑዕ ሓሚሙ።ዋላ እቶም ዶክተራት ኩሉ ተስፋ ቆረጹ።ሽዑ እቲ ኣቦ ብሓቂ ተሻቒሉ፥ ክኣ ንሓደ ካብቶም ሽማግለታት ቤተ ክርስትያን ናብቲ ቆልዓ ክጽሌሉ ልኣኸ።እቲ ሽማግለ ብዓል ልቦና እዩ ነይሩ።ንሱ መጺኢዩ ከምዚ ኢሉ ጸልዩ፥ "ጎይታ የመስግነካ ስለቲ ነቲ ቆልዓ ክነክስ ተመን ዝሰደድካ - ምኽንያቱ ፍጹም እዞም ስድራ ብዛዕባኻ ክሓስቡ ኣይምስገበርኩዎምን።ኮይኑ ግን ኣነ ኣብ 6 ዓመታ ክገብሮ ዘይክኣልኩ፥ እዚ ተመን ግን ብቕጽበት ሕጂ ገይርዎ! ሕጂ ትምህርቲ ረኺቦም እዮም ጎይታ ነዚ ቆልዓ ፈውስ። ድማ ዝኾነ ካልእ ግዜ ብዛዕባኻ እንደ ገና ኣትማን ከዘክርዎም ፍጹም ዘይድልዮም ምዃን ፍቐድ "።

ብዛዕባ እግዚኣብሄር ፈጺሞም ዘይሓስቡ ሰባት ኣለው፥ ሓደ ምዓልቲ ብካንሰር ወይ ገለ ካልእ ጽኑዕ ሕማም ብሃንደበት ናብ ሆስፒታል ክሳብ ዝውሰዱ። ሽዑ ብሃንደበት ብዛዕባ እግዚኣብ- ሄር ክሕሳቡ ይጅምሩን ንኽድሕኑ ናብኡ ይምለሱ። ዘይሓዊ ሕማማት፡ ጥዕና ምስኣን፡ ድኽነትን ብዙሕ ካልእ ሓሳር ኣብዚ ዓለም ካብ ሓጢያቶምን ንምምላስ ኩሎም እግዚኣብሄር ተጠቂምሎም እዩ። ስለዚ እግዚኣብሄር ናይ ዘልኣለም ቤቶም ኣብ ሰማይ ክረኽቡ መሪሕዎም እዩ።እዚ እቲ ክፉእ ነገራት እቲ ሰይጣን ዝገብሮ ንሰባት ካብቲ ዓቲሩ ሒዝዎም ዝነበረ ከድሕኖም ናብ ናይ ዘልኣለም ምድሓን ከምጽኦምን ከመይ እግዚኣብሄር ዝጥቀመሉ እዩ።

ከም'ዚ ገይሩ እግዚኣብሄር ደጊሙ ደጋጊሙ ገና ንሰይጣን ዓሻ ይገብሮ።

ሰይጣን ናብ ኣዚዩ ዓሚቑ ንኻልኡት ኣብ ዝኹዓቶ ጉድጓድ ይድፋኣ እዩ።።

ካልእ ምኽንያት ስለ ምንታይ እግዚኣብሄር ንሰይጣን ክጸንሕ

ዝፈቐደ ንውሉዳት ኣምላኽ ንምጽራይ እዩ።

ኣብነት ናይ ሓዊ ኣብ ግምት ኣእትዉ፧ ኣብ ታሪኽ ዓለም ሚሊዮናት ሰባት ብሓዊ ነዲዶም ከም ዝሞቱ ንፈልጥ ኢና ። በዚ ምኽንያት ገና ዋላ ሓደ ምጥቃም ሓዊ ደው ዘበለ የልቦን። ስለ ምንታይ፧ ምኽንያቱ ብሓዊ እዩ መግቢ ዝበስል፥ መካይንን ኣውሮፕላናት ማሽናትን ዝዓያ። ወርቂውን ብሓዊ ጥራይ እዩ ክጸሪ ዝኽእል።ስለዚ ሓዊ፥ ዋላ'ኳ ጎዳእን ሓደገኛን ከሎ፥ ንኣዚዩ ጽቡቕ ጥቕምታት ክዉዕል ይኽእል እዩ።

ብሓደ ዓይነት መገዲ ምንም'ኳ ሰይጣን እከይን ንሰባት ናብ ጌጋ ኣንፈት ክመርሕ ዝደሊ እንተ ኮነ፥ እግዚኣብሄር ግን ከምኡ ክነሱ ግዳ ይጥቀመሉ እዩ። ንውሉዳት እግዚኣብሄር ብዝተፈላለዩ ሓዊ ዝኾኑ መከራታት ፈተናታትን ክፍትኖም፥ ቅዱሳትን ንጹሃትን ምእንቲ ክኾኑ ክኽእሉ፥ ከም ወርቂ ብሓዊ ዝሓልፍ፥ ሰይጣን ተፈቒድሉ እዩ ።

ስለዚ ንርኢ ኢና ዋላ'ኳ እግዚኣብሄር ንኹሉ እከይ ኣብ ዓለም ብቕጽበት ክኣልዮ ዝኽእል እንተ ኾነ፥ ንሱ ነዚ ኣይገበሮን፥ ምኽንያቱ ንሱ ክብሪ ዝመልኦ ዕላማታቱ ብኹሎም ገይሩ እዩ ዝፍጽም ዘሎ።

Chapter 2
እቲ ክዉን ሓቂ ብዛዕባ ሓጢያት

ስለ ምንታይ እዩ ገለ ሰባት ከም ናይ ኣንስሳ ባህሪ ዘርእዩ፧

እቲ መልሲ፥ ምኽንያቱ ኣብ ኣካላዊ ድሌታቶምን ኣብ'ዛ ምድሪ ጻንሖትን ጥራይ ስለ ዝግደሱ እዮም።

እንስሳ ዝግደሰሉ ነገራት እንታይ እዩ፧ መግቢ፡ ድቃስን፡ ዕጋበት ስጋዊ ርክብን እዩ።ኩሉ እዚ እዩ።ድማ ሰብ ኣብ እዚኦም ነገራት ዝገደስ ጥራይ እንተ ኾይኑ፥ ናብ ደረጃ እንስሳ ወሪዱ ኣሎ ክንብል ንኽእል ኢና።

ግናኸ እግዚኣብሄር ሰብ ከም እንስሳ ክኸውን ኣይፈጠሮን። ንሱ ንዕኡ ክንመስል እዩ ፈጢርና-ሕማቕን ጽቡቕን እንፈልጥን ቅኑዓትን፥ ብባህሪ ርእሰ ምግታእን፥ ድማ ንናይ እንስሳታት ድሌት ባሪያ ክከውን ኣይኮነን።

እቲ ክውን ሓቂ ካብ እንስሳታት ንላዕሊ ጥበብ ዝመልኣና ዝተምሃርናን ምዃና፥ ካብኦም ዝበለጽና ኣይገብረናን እዩ! ዋላ በላሕትን ምሁራትን ሰባት፥ ንስሰዔን፡ ንርእሰይ ይጥዓመንን፡ ፍትወት ግበረ ስጋን፡ ቁጥዔን ወ.ዘ.ተ ባራዩ እዮም።

ካብ ኣእምሮና ዝዓሞቐ ክፋል ናትና ኣሎ፥ ንሱ ድማ መንፈስና እዩ።መንፈስና ብዛዕባ እግዚኣብሄር ክንርዳእ ይገብረና።እዚ እዩ እቲ ዝኾነ እንስሳ ዘይብሉ።

ከምቲ ኣብ መወዳእታ ምዕራፍ ዝርኣናዮ፥ እግዚኣብሄር ከም ጽቡቕን ሕማቕን እንፈልጥ ፍጡራት ብነጻ ክንመርጽ ሓይሊ ዘለና ገይሩ እዩ ሰርሒና።ግናኸ እቲ ሓደጋ ናይ ምምራጽ ናጽነት ምህላው ነቲ ናጽነት ንርእስና ባህ ከነብልን ንሕጊ እግዚኣብሄር ከይንእዘዘን ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና።ኮይኑ ግን እግዚኣብሄር ነቲ ሓደጋ ክወስድ ፍቓደኛ ነይሩ ምኽንያቱ ንሱ ብነጻ ዝመርጽዎ-ውሉድ ደሊዩ ።

ኩሉ፥ እዚ ዕግርግር፡ ሕንፍሽፍሽ፡ ሕማማትን፡ እከይን ኣብ ዓለም ቀጥታዊ ውጺኢት ሰብ ንእግዚኣብሄር ዘይምእዛዙን ንሰይጣን ክኣ ምስምዑን እዩ።

ናይ መጀመርያ ሰብኣይን ሰበይትን እግዚኣብሄር ዝፈጠሮም ኣዳምን ሄዋንን ተባሂሎም ይጽውዑ ነይሮም።ክፍጠሩ ከለው ኣበሳ ዘይብሎም እዮም ነይሮም። እንተ ድኣ ቅዱሳት ክኾኑ ኮይኖም ምርጫ ክገብሩ ነይሮም። ድማ ምእንቲ ምርጫ ክገብሩ፥ክፍተኑ ነይርዎም።ስለዚ ንእከይ ክኣብዩን ኣብ ክንድኡ ንኣምላኽ ክመርጹ ምእንቲ ክኽእሉ።ስለዚ እዩ ድማ እግዚኣብ- ሄር ሰይጣን ክመጽእ ክፍትኖም ፈቒዱ።

እዚ ኣብ መጀመርያ መጽሓፍ መጽሓፍ ቅዱስ፥ ኣብ ምዕራፍ

2 ን 3 ብዛዕባ እዚ ነንብብ።

ኣብ መንጎ በደል ኣልቦን ቅድስናን ኣዚዩ ብዙሕ ፍልልይ ኣሎ።በደል ኣልቦ እቲ ኣብ ቆልዓ እንርእዮ እዩ።እንተ ድኣ ኣዳም ምስ ተፈጠረ፥ እንታይ ይመስል ነይሩ ክትፈልጥ ደሊኻ፥ ኣብ ቆልዓ ርኤ-በደል ኣልቦ፥ ድማ ብዛዕባ ጽቡቕን ክፉኡን ዘይፈልጥ እዩ።ግናኸ እቲ ንእሽተይ ቆልዓ ቅዱስ ኮነ ፍጹም ኣይኮነን።ምእንቲ ፍጹም ክኸውን እቲ ቆልዓ ክዓብን ገለ ምርጫታት ክገብር ኣለዎ ንኣምላኽ ክመርጽን ንእከይ ክኣብን።

ንፈተና ኣብ ሓሳብና ኢድና ከይንህብ ክንኣቢ ከለና እቲ ባህሪ ነማዕብል።ሎሚ እዚ ዘለኻዮ ንስኻ ብምኽንያት እቲ ምርጫታት ክሳብ ሕጂ ኣብ ህይወትካ ዝገበርካዮ እዩ።

ካልኡት ኣብ ዙርያኻ ዘለዎ ካባኻ ዝሓሹ እንተ ድኣ ኮይኖም፥ እቲ ምኽንያት ካብቲ ንስኻ ዝገበርካዮ ንላዕሊ ዝሓሸ ምርጫታት ስለ ዝገበሩ እዮም። ኩላትና ኩሉ ምዓልቲ ምርጫታት ንገብር ኢና-ድማ እቶም ምርጫታት ኣብ መወዳእታ እንታይ ከም እንኸውን ይውሱን እዮም።

እግዚኣብሄር ናይ መጀመርያ ሰብኣይን ሰበይትን ምስ ሰርሔ፥ ንሱ ብሰይጣን ክፍተኑ ብምፍቃድ ቅዱሳን ክኾኑ ዕድል ሂብዎም።ንሱ ኣብ ኣታኽልቲ ኣቕሚጡ ብዘይካ ካብ ሓንቲ ካብ ኩሉ ኦም ፍረ ክበልዑ ነጊርዎም።እዚ ፈተና እዩ ነይሩ።

ብርግጽ እዚ ኣዚዩ ቀሊል ፈተና እዩ ነይሩ -ምኽንያቱ ናብ ኣታኽልቲ ኣሽሓት ማራኺ ኣእዋምን ኣዚዩ ምቁርን ፍረ ዘለዎ እዮም ተሰዲዶም፥ ድማ ካብ ኩሉ ክበልዑ ተነጊርዎም፥ ብዘይካ ፍረ ካብ ሓንቲ ኦም። ግናኸ ወዲቖም ኣብ ቀሊል ፈተና ናይ ምእዛዝ።

ሰይጣን ናብ እቲ ኣታኽልቲ መጺኡ ንኣዳምን ሄዋንን ፈቲን- ዎም፥ ከምዚ ብምባል እንተ ድኣ ካብ'ታ እተኸልከለት ኦም በሊዖም ኣምላኽ ከም ዝኾኑ።እቲ ኣዳምን ሄዋንን ዝገጠሞም ፈተና ኣብቲ ግዜ እቲ ቀሊሉ ጉዳይ ምብላዕ ፍረ ኦም ኣይነበረን።ግናኸ ከም ኣምላኽ ልክዕ ምዃን እዩ ነይሩ እንተ ድኣ ደሊዮም።

እዚ እቲ ሰይጣን ገዛ ርእሱ ሓደ ግዜ ክኾኖ ዝደለየ እዩ ነይሩ። ድማ እዚ እዩ ነይሩ እቲ ንሱ ንኣዳምን ሄዋንን ዝነገሮም ንሶምውን ክኾኑ ከም ዝኽእሉ። ብርግጽ እቲ ሰይጣን ዝነገሮም ሓሶት እዩ ነይሩ - ልክዕ ከም'ዚ ሓሶታት እቲ ሎሚ ንሰባት ዘስሕቶም ዘሎ እዩ።ከምቲ ሎሚውን ብሓሶታት ሰይጣን ሰባት ዝወድቁ ዘለዉ፥ ኣዳምን ሄዋንን ውን ሽዑ ወዲቖም። ንኣምላኽ ኣይተኣዘዙን ክኣ ተሰቅዮም ከምቲ ሰይጣን ኣቐዲሙ መወዳእትኡ ዝሕለፎ ዕጫ። ካብ ናይ እግዚኣብሄር ህልውና ተሰጊጎም።

ኩሉ እቲ ዝርዝር ፍጻመ ኣብ ናይ መጀመርያ መጽሓፍ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ -ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ ሰለስተ ክንበብ ይክኣል እዩ።

ኣዳምን ሄዋንን ንትእዛዝ እግዚኣብሄር ብዘይ ምእዛዞም ኩሉ ከም ዝኽእሉን ሓራን ከም ዝኾኑ ሓሲቦም፥ ልክዕ ከም ኣምላኽ ገዛእ ርእሱ-ዝነበሮ።ግናኸ ሓራ ኮይኖምዶ፧ ኣይፋሉን፧ ንሶም በቃ ባሪያ ናይ ሰይጣን ኮይኖም።ብሓቂ ሓራ እንኸውን ናይ እግዚኣብሄር ትእዛዝ ብምእዛዝ ጥራይ እዩ።

ሰይጣን ኣዚዮም ብዙሓት ሰባት ዘስሕት ኣብ'ዚ እዩ።ንሱ እንተ ድኣ ኣብ ህይወት ብሓቂ ክሕጎሱ ኮይኖም ንትእዛዝ ኣምላኽ ሸለል ክብልዎ ይነግሮም እዩ።

ሕጂ እምብኣር ከመይ ኢሉ ሓጢያት ኣብ ዘርኢ ሰብ ከም

ዝመንጨወ ርኢና ኣሎና።

ኣዳምን ሄዋንን ኣብ ኣታኽልቲ ኤደን ኣዚዩ ኣገዳሲ ውሳኔ ወሲዶም።እቲ ውሳኔኦም ክኣ ንዕኦምን ንደቆምን ንህይወት ምሉእ ዝፈሪ ሳዕቤን ኣምጺኡ።

እቲ ኣብ ኩሉ ህይወት እንወስዶ ውሳኔታት ሳዕቤናት የፍሪ እዩ።ኩሉና ነቲ ዝዘራእናዮ ክንዓጽድ ኢና።ኣብ ጉዳይ ኣዳም፥ ንሱን ሰበይቱን ንዝተረፈ ህይወቶም ካብ ህላወ እግዚኣብሄር ተባሪሮም።

ስለዚ እምብኣር እቲ ሎሚ እንገብሮ ንኣሽቱ ምርጫታት ዘይኣገደስቲ ወይውን ሎሚ እንዘርኦ ዘለና ኣብ መጻኢ ኣይንዓጽድን ኢና ኢልና ክሓስብ ኣይግባእን እዩ። እግዚኣብሄር ብዝተፈላለዩ ሰባትን ኩነታትን ክንፍተሽ ክንፍተን ይፈቅድ እዩ፥ ምእንቲ ብሓቂ ካብ ዝኾነ ምድራዊ ነገር ንላዕሊ ንእግዚኣብሄር ንደሊ ምዃን ከነራጋግጽ።እዚ እዩ ዕላማ ናይ ነፍሲ ወከፍ ፈተና እቲ እንሓልፎ -ንፈጣሪ ካብ ኩሉ ዝተፈጥረ ነገራት ኣብሊጽና ዋጋ ከም እንህብ ንምፍታን።

መሰረታዊ ነገር ናይ ኩሉ ሓጢያት ካብ እግዚኣብሄር ንላዕሊ ንዝተፈጠረ ነገራትን ንርእስና ምሕራይ እዩ።ኣብ ክንዲ መገዲ እግዚኣብሄር ናይ ርእስና መገዲ ምድላይ እዩ።ኣብ ክንዲ ንኣምላኽ ባህ እነብል ንገዛእ ርእስና ባህ ከነብል ምድላይ እዩ።

ሓጢያት ዝሙት ወይ ቅትለት ምፍጻም ጥራይ ኣይኮነን። መገዲ ርእስና ምድላይ እዩ።እቲ ጅማረታት ሓጢያት ዋላ ኣብ ንቕጽና ንእሽተይ ቆልዓ ንርእዮ ኢና።ሓጢያት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ናይ ቆልዓ ተፈጥሮ ካብ ዝተወለደሉ ኣትሒዙ ኣብኡ ይሓድር እዩ።ድማ ንሱ ክዓቢ ከሎ፥ ንሱ ናይ ገዛእ ርእሱ መገዲ ክህልዎ ንኽጭብጥን ምስ ካልኡት ቆልዑት ክብኣስ ነቲ ዝደለዮ ክረክብ ይውስን።

ናብ በጽሒ ሰብ ምስ ዓበና፥ ብዙሕ ኣይንቕየርን ኢና ካብቲ ኣብ ቁልዑነትና ዝነበርናዮ።ንፉዓትን ሜላታትና ንቕይርን ጥራይ ንኸውን! ዋላ ዝሰልጠኑ ሰባት ሓደ ዓይነት ከም'ዚ ኮይኖም እዮም ዝተርፉ።ንፍትወት ርእሶምን፡ ምንዮት ገንዘብ ኣማቶምን፡ ፍትወቶምን ጥራይ ብግዳማዊ ምቕሉለነት ወይ ምናልባት'ውን ወይ ብሃይማኖት ይሽፍንዎ!

ሓጢያት ንኹሉ ቀንዲ መዋቕር ተፈጥሮና ሰንጢቕዎ እዩ። ብሃይማኖታዊ ልምምዳት ከም ጾምን ጸሎትን ወይውን ናብ ቅዱስ ቦታት ብምብጻሕ ወይ ብርእስ-ምግታእ ከነወግዶ ኣይንኽእልን ኢና።

ግናኸ እግዚኣብሄር ክሳብ ሓጢያት ክፉእ ምዃኑ ንፈልጥ ይጽበ እዩ።የሱስ ሓደ እዋን ንሱ ንሓጥኣን እምበር ንጻድቃን ክጽዉዕ ከም ዘይመጸ ተዛሪቡ ነይሩ።እዚ ኣብ ምድሪ ገለ ጻድቃናት ካልኡት ሓጥያተኛታት ነይሮም ማለት ኣይኮነን። ንሱ ዝተዛረቦም እቲ ኣሽታሕቓር ንገዛ ርእሶም ጻድቃናት ቅዱሳትን ገይሮም ዝሓስቡ ዝነበሩ ሃይማኖታውያን ሰባት እዩ።የሱስ ማለቱ ንሱ ነቶም ገዛእ ርእሶም 'ጻድቃን' ገይሮም ዝርእዩ ከድሕኖም ከም ዘይክእል እዩ።።

እቶም ሕሙማት ምዃኖም ዝፈልጡ ጥራይ እዮም ናብ ሓኪም ዝኸዱ።ከምኡውን ዋላ ናይ መጀመርያ ዘድሌና ሓጥኣን ምዃና ምፍላጥ እዩ።

ዝኾነ ይኹን ሃይማኖትና እንተ ኾነ፥ ኩላትና ሓጥኣን ኢና። ኣንጻር ናይ እግዚኣብሄር ቅዱስ ሕግታት፥ ብሓሳብ፡ ብቓል፡ ብተግባር፡ ብኣረኣእያን፡ ሓቐናን፡ ሓጢያት ሰርሒና ኢና።

ናብ ናይ እግዚኣብሄር ቅዱስ መለክዒታት ኣይመጻናን።

ሓጢያት ካብ ሕማም ንኣካልትና ንላዕሊ ኣዚዩ ንነፍስና ይዕንዎ እዩ።

ግናኸ እዚ ንፈልጦ ዲና፧

እንታይ እዩ ምላሽና ንኤድስ -እቲ ኣዚዩ ዝፍራሕ ብጸታዊ

ርክብ ዝመሓላለፍ እቲ ኣብ መሉእ ዓለም ተዘርጊሑ ዘሎ፧

ኤይድስ ኣዚዩ ተላጋቢ እዩ፥ ሰባት ይፈርሑ እዮም ኣብ ዝኾነ ቦታ ጥቓ ዝኾነ ሰብ ኤይድስ ዘለዎ ክኸዱ ብሓቂ ግን ሓጢያት ካብ ኤይድስ ዝኸፍኤ እዩ - እቲ እንኮ እቲ ዕንወት ሓጢያት ዝገብሮ ንነፍስና እዩ።ስለዚ ብግዳም ዝርኤ ኣይኮነን።

ናይ ሓጢያት ሳዕቤናት እንተ ኾነ ግዳ ካብ ኤይድስ ንላዕሊ ኣዚዩ ዝኸፍኤ እዩ።ንህይወትና የባላሽዎ፥ ኣብዛ ዓለም ክኣ ዘይሑጉሳት ይገብረና፥ ኣብ መወዳእታ ካብኡ እንተ ድእ ዘይዲሕና- ንዘልኣለም ድማ የጥፍኣና ።

Chapter 3
እቲ ክዉን ሓቂ ብዛዕባ ሕልና

ሕልና እቲ ቀጻሊ ጽቡቕን ሕማቕን እንፈሊ ፍጥረት ምዃና ዘዝክረና፥ምስ ኩሉና ዝተፈጠረ እዩ።ሕልና ድምጺ እግዚኣብሄር ኣብ ውሽጥና ዘሎ እቲ ንተግባራትና ሓላፍነት ከም እንወስድ ዝነግረና እዩ። ሓደ ምዓልቲ፥ እቲ መገዲ ህይወትና ዝነበርናዮ ንእግዚኣብሄር መልሲ ክንህበሉ ኢና።

ንሕና ከም እንስሳታት ሕልና ዘይብሎም ኣይኮናን።እንስሳታት ሕማቕን ጽቡቕን ዝፈልጡ ፍጥረት ኣይኮኑን፥ ስለዚ ኽኣ ንዝኾነ ነገር ንእግዚኣብሄር ክምልስሉ ኣይድልን እዩ።እንስሳ ምስ ሞተ በቃ ናቱ እቲ መወዳእታ እዩ።ግናኸ ንዓና ግን ከምዚ ኣይኮነን። ሰብ ብምስሊ እግዚኣብሄር እዩ ተፈጢሩን ድማ ዘልኣለማዊ ፍጡር እዩ።

ንዓና ምዓልቲ ፍርዲ ክህልዎና እዩ።ሽዑ ኩሉ ነገር እቲ፥ ዝገበርናዮ፡ ዝበልናዮን፡ ዝሓሰብናዮን፡ ኣብ ምሉእ ህይወት ዘመና ተመሊሱ ናብ ኣእምሮና ክመጽእን ብእግዚኣብሄር ክርኤን እዩ።ድማ ብመሰረት መለክዒ ቅዱስ ሕግታቱ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝተዉሃበ ክፈርደና እዩ። ሽዑ ንኹሉ ነፍሲ

ወከፍ ሓሳብን ተግባርን ንእግዚኣብሄር መልሲ ክንህቦ ኢና።

መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል፥ "ከምቲ ንሰብ ሓንሳእ ሙማት ብድሕሩኡውን ፍርዲ እተሰርዖ" (እብ.9:27)።ብዙሓት ሰባት ገበን ዝገብሩ ኣብዛ ምድሪ ካብ መቕጻዕቲ ከምልጡ ይኽእሉ ይኾኑ።ግናኸ ኣብ መወዳእታ ኣብ ቅድሚ ናይ እግዚኣብሄር ፍርዲ ወንበር ደው ምስ በሉ እቲ ቅኑዕ መቕጻዕቲ ክረኽቡ እዮም። ከምኡ ብተመሳሳሊ ክኣ፥ ብዙሕት ሰባት ኩሉ ኣብዚ ምድሪ ንኻልኡት ዝገበርዎ ጽቡቕ ፍጹም ዘይተንኣዱ፥ ክርስቶስ ናብ ምድሪ ተመሊሱ ምስ መጸ ክሽለሙ እዮም።

ዝኾነ ይኹን ንእንገብሮ ሓደ ምዓልቲ ንእግዚኣብሄር መልሲ ክንህበሉ ስለ ዝኾና፥ ኩሉ ግዜ ንድምጺ ሕልናን ክንሰምዖ ኣገዳሲ እዩ።

ሕልና ካብ እቶም ዓበይቲ ህያባት ኣምላኽ ሓደ እዩ። እዚ ልክዕ ከምቲ ውህበት "ቃንዛ" ኣብ ሰብነትና እዩ።መብዛሕትና ንቃንዛ ሞኽታ ጥራይ ከም ዝኾነ ገይርና ኢና እንሓስብ። ግናኸ ቃንዛ እንታይ ዓቢ በረኸት ንህይወትና ምዃኑ ኣይንፈ- ልጦን ኢና። ምኽንያቱ ብቃንዛ ገይሩ እዩ ሰብነትና ገለ ነገር ኣብ ገለ ቦታ ጸገም ከም ዘሎ ዘጠንቅቐና።ናይ ሕማም ዘጠንቅቐና ናይ መጀመሪያ ናይ ሰብነትና ምልክት እዩ።ብቓንዛ ዘይከውን እንተ ዝኸውን ዋላ ሕማም ከለና ከም እንመውት- ውን ኣይምስፈለጥናን።ቃንዛ እዩ እቲ ግዜኡ ካብ ዘይኣኸለ ሞት ዘድሕነና።

ሕማም ደዌየ ዘለዎም ቃንዛ ኣይስሞዖምን እዩ፥ ምኽንያቱ ደውየ ንመትንታት ይቐትልን ንኹሉ ስምዒት ዘዕኑ ስለ ዝኾነ እዩ።ደውየ ዘለዎ ኣብ እግሩ መስማር እንተ ረኸቦ ፍጹም ብጠቕላላ ኣይስምዖን እዩ።እቲ እግሩ ክረክስ እዩ - ድማ ንሱ ገና ብዛዕብኡ ኣይክፈልጥን እዩ።ኣብ መወዳእታ እግሩ ኣዚዩ ሕማቕ ክኸውን ክቑረጽን እዩ - ኩሉ እዚ ምኽንያቱ ንሱ "ናይ ቃንዛ በረኸት" ስለ ዘይብሉ እዩ።

ሕልና ከም ቃንዛ እዩ።ናይ እግዚኣብሄር ሕግታት ክንጥሕስ ከለና የጠንቅቐና እዩ - ብዛዕባ ሓጢያት ክንሓስብ ከለና ወይውን ድሮ ሓጢያት ምስ ገበርና።ነቲ መጠንቀቕታ ዕሽሽ እንተ ድኣ ኢልናዮ፥ ድማ ኣንጻሩ ከይድና፥ ነቲ ስምዒት ናይ ሓጢያት ምስና ዘሎ ቀስ ብቐስ ክንቀትሎ ኢና። ሽዑ ምዓልቲ ክመጽእ ብጠቕላላ ንዝኾነ ንናይ ሓጢያት ስምዒት ዘይስምዓና። ሽዑ መንፈስዊ ደዌታት ክከውን ኢና-ምስ ዝሞተ ሕልና።ሻቡ ከም እንስሳታት ክንከውን ኢና ሕልና ዘይብሎም።በዚ ምኽንያት ክኣ እዩ ገለ ሰባት ካብ እንስሳ ዝኸፍኤ ንላዕሊ ሕማቕ ዝገብሩ። ናይ'ዚ ከምዚ ዓይነት ህይወት ናይ መወዳእታ ውጽኢት ንዘልኣለም ብእግዚኣብሄር ክትቅጻዕ እዩ።

ኩሉና ከም እንፈልጦ ሓጥኣን ኢና፥ ምኽንያቱ ነዚ ሕልናና ይነግረና እዩ።ነቲ ስምዒት ጸጸት ፍጹም ከነርሕቖ የብልናን፥ምኽንያቱ እዚ ስምዒት ናይ ጸጸት ከም "እቲ በረኸት ቃንዛ" እዩ።መንፈሳዊ ሕምማ ከም ዝሓመምና ምሕዋይ ከም ዘድሌና ይነግረና እዩ። ሕልና ናይ እግዚኣብሄር እቲ ዝዓበየ ህያብ ንሰብ እዩ።

የሱስ ንሕልና ምስ ዓይኒ የመሳስሎ እዩ (ሉቃስ ምዕራፍ 11 ጥቕስታት 34 ክሳብ 36)። ኣዒንትና እቶም ዝጸረዩ ክፍልታት ናይ ሰብነትና እዮም፥ ምኽንያቱ ብዙሕ ሻዕ ኩሉ ግዜ፥ብንብዓትና ይሕጸቡ እዮም።ከምዚ ገይርና ኽኣ ኢና ከምኡውን ንሕልናን ኩሉ ግዜ ብጽሬት ክንሕዞ ዘለና።

ሓጢያትና ዝሕደገለናን ዝሕጸበልናን ብእግዚኣብሄር ጥራይ እዩ። እዚ እዩ ኽኣ እቲ እንኮ መገዲ ሕልናና ካብ ስምዒት ክሱስነት ከንጽሃና ዝኽእል።

ግናኸ ሕድገት ሓጢያት ሕሱር ኣይኮነንን።


Chapter 4
እቲ ክዉን ሓቂ ብዛዕባ ሕድገት ሓጢያት

እግዚኣብሄር ከመይ ገይሩ እዩ ሓጢያትና ክሓድገልና ዝኽእል፧

እግዚኣብሄር ፍትሓውን ጻድቕን ኣምላኽ እዩ።ንሱ ንሰብ ንሓጢያቱ ዕሽሽ ብምባል ይቕረ ክገብረሉ ኣይኽእልን እዩ። እዚ ዘይፍትሓዊ ምስ ኮነ።

እግዚኣብሄር ቅዱስን ፍትሓውን ኣምላኽ እዩ።ስለዚ ድማ ንሱ ንሓጢያት ክቐጽዕ ኣለዎ።

ግናኸ ንሱ ከምኡውን ዘፍቅር ኣምላኽ እዩ፥ ንሱ ሓጢያትና ዝሕደገሉ መገዲውን ፈጢሩ እዩ።

ኩሎም ሃይማኖታት፥ ሕያዎት፡ ሓላላት፡ እሙናት ክንከውን ይምህሩና እዮም። ግናኸ እዞም ኩሎም ድሕሪ ሕድገት ሓጢያት ምርካብና ከመይ ክነብር ከም ዝግብኣና ዝጠቕሱ እዮም።

ሕያውነት፡ ሰናይነትን፡ እምኑነት ኩሎም ከም ልዕለ መዋቕር ናይ ህንጻ እዮም።ሕድገት ሓጢያት መሰረት ናይ'ቲ ህንጻ እዩ።

እቲ ኣዚዩ ኣገዳሲ ክፍሊ ህንጻ መሰረት እዩ።

እግዚኣብሄር ንሓጢያትና ክሓድገልና፥ ንሱ ሓደ ነገር ክገብር ነይርዎ ካብቲ ንዓለም ንሱ ክፈጥር ከሎ ንላዕሊ፥ ንዕኡ ኣዚዩ ከቢድን ዘቐንዙን።

ንዓለም ንምፍጣር፥ እግዚብሄር ቃል ጥራይ ክዛረብ ነይርዎ፥

ድማ ዓለም ክኣ ናብ ህላውነት ብቕጸበት መጺኣ።

ግናኸ ንሱ ጥራይ ብምዝራብ ሓጢያትና ይቕረ ክብለልና ኣይክእለን።

ናይ ሰብ ሓጢያት ክሕደገሉ እንተ ድኣ ኾይኑ፥ ሓደ እንኮ መገዲ ጥራይ ነይሩ።

እግዚኣብሄር ሰብ ከማና ክኽውን ነይርዎ።

ከምቲ ንሰብ ዝገጥሞ ብፈተናታትን ግድላትን ንሱ ክነብር ነይርዎ።ድማ ንሱ ኣብ ክንዳና ከም መስዋእቲ ሓጢያትና፥ ኣብ ልዕሊ ርእሱ ነቲ መቕጻዕቲ ብምውሳድ ክመውት ነይርዎ።

እቲ መቕጻዕቲ ንሓጢያት፥ ስቅያት ወይ ሕማም ወይ ድኽነት፥ወይ ኣብ'ቲ ዝትሓተ ደረጃ ማሕበራዊ ናይ እዚኣ ዓለም ዝተወለድካ ምዃን፥ ወይ ዝኾነ ከምዚ ዓይነት ኣይኮነን።እቲ መቕጻዕቲ ናይ ሓጢያት ዘልኣለማዊ ሞት እዩ -እዚ ኽኣ ልክዕ

ካብ እግዚኣብሄር ንዘልኣለም ዝተፈለኻ ምዃን እዩ።

ኣካላዊ ሞት ካብ ኣካላዊ ሰብነት ዝተፈለኻ ምዃን እዩ።ይኹን እምበር፥ መንፈሳዊ ሞት ካብቲ ናይ ኩሉ ህይወት ምንጪ ዝኾነ እግዚኣብሄር ዝተፈለኻ ምዃን ማለት እዩ።

ሰናይ ተግባራት ነቲ ኣብ መጻኢ እትገብሮ ነቲ ክፉእ ኣብ ዝሓለፈ ዝገበርካዮ ፍጹም ክስሬልካ ኣይክእል እዩ።ሓጢያት ብሕጊ ኣምላኽ እንእወዶ ዕዳ እዩ።ንሕግታት ሃገራት እንተ ድኣ ዘይተኣዚዝና፥ ንበል ግብሪ ብምድንጋር፥ ብምኽንያት ንግብሪ ኣብ መጻኢ ክንከፍል ቃል ብምእታውና ጥራይ ክሕደገልና ኣይክእልን እዩ።ኣይፋሉን።ዋላ'ኳ ንመጻኢ ግብሪ እንተ ኸፈልና፥ ገና ኣብ ዝሓለፈ ዝተኣወድናዮ ክንከፍሎ ኣሎና።ምስ ሓጢያት ክኣ እዚ ሓደ እዩ።

ሽሕ'ኳ ብዙሕ ሰናይ ዕዮታት ኣብ መጻኢ ክንገብር እንተ ኽኣልና፥ ገና ኣብ ዝሓለፈ ንዝፈጸምናዮ ሓጢያታት ክንከፍል ኣሎና።

ከምኡውን ኣብ ጎኒ እዚ መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል፥ "እቲ ዝበለጸ ስራሕና ኣብ ቅድሚ ኣዒንቲ እግዚኣብሄር ልክዕ ከም ጽዩቕ ጨርቂ እዩ " (ኢሳ.64:6)።

እግዚኣብሄር ንጽቡቕ ዕዮታት ይንእድ እዩ እዩ።ግናኸ ዋላ እቲ ዝበለጸ ዕዮታትና ነቲ መለክዒ ቅድስንኡ ከማልእ ኣይክእልን እዩ፥ ምኽንያቱ ንሱ ደረት ኣልቦ ቅዱስ እዩ። ስለዚ ኣብ ተስፋ ዘይብሉ ኩነት ኢና፥ ዋላ እቲ ጽቡቕ ስራሕና እኹል ኣይኮነን። ዋላ ሓደ መገዲ የልቦን ናብ ህላወ እግዚኣብሄር ክንኣትወሉ እንኽእል።

ንሕና ተስፋ ኣልቦ ጥፉኣት ኢና።

ግናኸ እግዚኣብሄር በቲ ዓቢ ፍቕሩ ግዳ ንሓጢያትና ክሓድገሉ ዝኽእል መገዲ ፈጢሩ ።

እግዚኣብሄር ኣዚዩ ዓቢ ዝተወሳሰበ እዩ፥ ብናይ ሰብ ኣእምሮ ብምልኣት ክንፈልጦ ኣይንኽእልን ኢና። መጽሓፍ ቅዱስ ንእግዚኣብሄር ከም ሓደ ይገልጾ፥ ግናኸ ኣብዚ ሓደ፥ ሰለስተ ኣካላት ብምዃን፥ ንዓና ከም ኣቦን ወድን (እዚ ማለት ንሱ ሓደ ዓይነት ተፈጥሮ ከም ኣቦ ኣለዎ፥ ክኣ ንሱ ብኣቦ ዝተወለደ ኣይኮነን) መንፈስነ ቅዱስን-ኩሎም ማዕረ እዮም።

ንሰብኣዊ ኣእምሮና ሰለስተ ዝተፈላለዩ ኣካላት ሓደ እግዚኣብ- ሄር ዝኾኑ ክንርድኦ ዘይክኣል እዩ ።ንሕና ክንሓስብ ጥራይ እንኽእል ሰባት ዝተፈላለየ ሰብነት ዘለዎም እዩ። ግናኸ እግዚኣብሄር መንፈስ እዩ።ኣእምሮና ክኣ ድሩት እዩ። ነቲ ዓብን ዝተወሳሰበ ተፈጥሮ ኣምላኽ ክርዳእ ኣይክእልን እዩ።

ልክዕ ከምቲ ከልቢ ሰባት ክርድእዎ ዝኽእሉ ነገራት ክርዳእ ዘይክእል፥ከምኡውን ብዛዕባ እግዚኣብሄር ንሕና ሰባት ክንርድኦ ዘይንኽእል ነገራት ኣለው።እግዚኣብሄር ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ክገልጸልና ዝመረጾ ጥራይ ኢና ክንፈልጦ እንኽእል።ካብ'ዚ ዝያዳ የልቦን።

ንኣብነት፥ ምናልባት ንሓደ ንፉዕ ከልቢ ምድማር ክትገልጸሉ ትኽእል ትኸውን-እዚ1+1+1=3፥ ኣብ ቅድሚኡ ሰለስተ ዓጽሚ ብምቕማጥ፥ ድማ ሽዑ ሓደ ብሓደ ብምቑጻር።

ግናኸ ነቲ ከልቢ ምርባሕ ክትገልጸሉ ፈትን -እቲ 1×1×1=1

እዚ ዋላ እቲ ዝበለጸ ከልቢ ክርድኦ ከም ዘይክእል ኮይኑ ክትረኽቦ ኢኻ።

ንሕና ሰባት ግን ሐደ ብገዛእ ርእሱ ሰለስተ ግዜ ክረብሕ ከሎ ሓደ ከም ዝኸውን ኣጸቢቕና ንፈልጥ ኢና!

እምብኣር ሕጂ ከምቲ ንሕና ልዕሊ ከልቢ ዝኾና። እግዚኣብሄር ካባና ንላዕሊ ኣዚዩ ርሑቕ እዩ።

ከልቢ ንምርባሕ ክርዳእ ሰብ ክኸውን ኣለዎ።

ንእግዚኣብሄር ምእንቲ ክንርዳእ ንሕና ሰባት እግዚኣብሄር ክንከዉን ኣለና።

ስለዚ ኣየገርምን እግዚኣብሄር ሰለስተ ኣካል ክነሱ ከምኡውን ግዳ ሓደ ኣምላኽ ምዃኑ እንተ ዘይተረድኣና። ።ዋላ'ኳ እንተ ዘይተረዳእናዮ፥ እዚ ሓቂ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና፥ ምኽንያቱ እግዚኣብሄር ኣብ ቃሉ ስለ ዝበለ።

ብኸምዚ ሓደ ዓይነት መንገዲ፥ ብዙሓት ሰብኣዊ ትንተና ይጥቀሙን እግዚኣብሄር ኣብ ኩሉ እንተ ድኣ ሃሊዩ፥ እምብኣር እግዚኣብሄር ኣብ ኩሉ ሰብ፥ እንስሳን፥ ኣቕጽልትን፥ ኣብ ኩሉ ሃይማኖታዊ ናይ ኣምልኾ ቦታ ክህሉ ኣለዎ ይብሉ። እዚ ነቲ ንእሽተይ ኣእምሮ ሰብ ነቲ ኣምላኻዊ ሓቅታት ዘይተረድኦ፥ቅኑዕ ትንተና ሞጎተ ይመስል እዩ ።

ግናኸ እዚ ኩሉ ሓሶት እዩ ።እግዚኣብሄር ኣብ ኩሉ ቦታ ኣሎ ማለት፥ ንሱ ኣብ ኩሉ ቦታ ዝኸውን ዘሎ ኩሉ ይፈልጥ እዩ ማለት እዩ።ግናኸ ዋላ'ኳ ንሱ ኣብኡ እንታይ ይካየድ ኣሎ እንተ ፈለጠ፥ ንሱ ብርግጽ ኣብ ሲኦል የለን።

እቲ ኣውራ ትርጉም ሲኦል (ዘልኣለማዊ መቕጻዕቲ ንሓጥኣን) እዩ "ቦታ እግዚኣብሄር ዘይብሉ"።እዚ እዩ ኽኣ እቲ ስቅያት ናይ ሓጥኣን ኣብ ሲኦል ዘይጽወር ዝገብሮ።

ስለዚ እግዚኣብሄር ብርግጽ ኣብ ኩሉ ኣይሓድርን እዩ።

ንሰብ ብሓጢያቱ ካብ ዘልኣለማዊ መቕጻዕቲ ክድሕን፥ ዳርጋ ቅድሚ 2000 ዓመታት እግዚኣብሄር ኣቦ ንወዱ ከም ህጻን ኮይኑ ክውለድ ሰዲድዎ ብድንግል ብልዕለ ተፈጥሮ መስርሕ ናይ መንፈስ ቅዱስ።

ንሱ የሱስ ክርስቶስ ተባሂሉ ስም ተውሃቦ።

ንሱ ካብ ንእስነቱ ክሳብ በጽሒ፥ ኩሉ ንወዲ ሰብ ዝገጥሞ ፈተና እናገጠሞ ዓብዩ። ክኣ ኣብ'ዚ ንኩሎም ፈተናታት ንሱ ስዒሩ።

ንሱ ፍጹም ኣብ ኩሉ ሓጢያት ኣይሰርሔን።

እግዚኣብሄር ኣቦ፥ የሱስ ክርስቶስ እቲ ውሉድ ኣብ 33 ዓመት ዕድሚኡ ብእኩያት ሰባት ክዉሰድን ኣብ መስቀል ክስቀልን ፈቒዱ። ኣብ መስቀል ንሱ ኣብ ክንዳና መርገም ኮይኑ፥ ክኣ ንሓጢያት ኩሉ ሰብ እቲ መቕጻዕቲ ወሲድዎ ኣብዚ ዓቢ ፍቕሪ ኣምላኽ ንርኢ።

የሱስ ኣብ መስቀል ምስ ተሰቐለ፥ ደሙውን ምስ ኣፍሰሰ እቲ

ናይ ጽድቂ መቕጻዕቲ ንሓጢያትና ብምልኡ ተኸፊሉ።

እቲ ጠለባት ናይ ፍትሒ ክኣ ተፈጺሙ።

እግዚኣብሄር ንየሱስ፥ ድሕሪ ስለስተ ምዓልቲ ካብ መቓብር ካብ ሞት ኣተንስኦ፥ እዚ ክኣ ንዓለም እቲ መስዋእቲ ኣብ መስቀል ከም ዝተቐበሎ ከረጋግጽ እዩ።

እቲ ሓደ ኣምላኽ ጥራይ ኣሎን ክኣ ሓደ ጥራይ ስጋ ዝለበሰ ኣምላኽ ኣብ ምድሪ ነይሩ፥ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ፥ ብኽልተ ሓቅታት ክኣ ተረጋጊጹ ፥

1).ጎይታና የሱስ ክርስቶስ እቲ እንኮ ንሓጢያት ዓለም ዝሞተ እዩ።

2).ጎይታና የሱስ ክርስቶስ እቲ እንኮ ድሕሪ ሞት ብህይወት ዝተመለሰ እዩ፥ ፍጹም እንደ ገና ንኸይመውት-ስለዚ ክኣ እቲ ንሱ ዝዓበየ ጸላኢ ሰብ ሞት ከም ዝገዝኦ የረጋግጽ።

ድሕሪ ኣርብዓ ምዓልታት ኣብ ምድሪ፥ የሱስ ናብ ሰማይ ተመሊሱ ኣብቲ ሕጂ ዘለዎ።

ንሱ ቅድሚ ምኻዱ፥ ሓደ ምዓልቲ ንዓለም ክፈርድ ብጽድቅን ሰላም ከም ዝምለስ ተስፋ ሂቡ።ንሱ ገለ ምልክትታ ቅድሚ ዳግም ምምጽኡ ከም ዝኽሰቱ ምልክታት ሂቡና እዩ።

እዞም ምልክታት ተፈጺሞም ክንርኢ ከለና፥ ዳግም ምጽኣት ክርስቶስ ኣዚዩ፡ ኣዚዩ ከም ዝቐረበ ንፈልጥ።

ቅድሚ ክርስቶስ ናብ ምድሪ ምምላሱ፥ እግዚኣብሄር ብክርስቶስ ገይሩ ዝሃበና ሕድገት ሓጢያት ምቕባል ኣገዳሲ እዩ።

Chapter 5
እቲ ክዉን ሓቂ ብዛዕባ ንስሓ

ናይ ሓጢያት መቕጻዕቲ መንፈሳዊ ሞት እዩ-ከምቲ ድሮ ዝርኣናዮ፥ እዚ ማለት ካብ ህላውነት እግዚኣብሄር ንዘልኣለም ዝተቖርጽካ ምዃን ማለት እዩ።እዚ እቲ የሱስ ኣብ መስቀል ዝተመኮሮ።ንሱ ብኣቡኡ ተሓዲጉ እዩ።

የሱስ ኣምላኽ ብምዃኑ፥ ስለዚ ኣብ ውሽጣዊ ሰቡ ድማ ዘልኣለማዊ እዩ፥ እቲ ቃንዛ ዘልኣለም ምፍላይ ካብ ኣቡኡ ንሓጺር ግዜ ክምኮር ይኽእል እዩ-ኣብ ውሽጢ 3 ስዓታት ምሉእ ብምሉእ ጸልማት ኣብ መስቀል፥ ንሱ እቲ ስቅያታት ዘልኣለማዊ ሲኦል ክጸዉር ከሎ፥ እቲ ስቅያታት ንሕና ክንጸሮ ዚግብኣና ንኹሉ ዘልኣለም።

እቲ መቕጻዕቲ ንሓጢያት ብኡ ተወሲዱ እዩ።ግናኸ ክሳብ ሕድገት ካብ ኣምላኽ ዘይተቐበልና ገና ዘይተሓደገልና ካብቲ መቕጻዕቲ ሓራ ኣይኮናን።እዚ እዩ እቲ ምኽንያት ስለ ምንታይ መብዛሕትኦም ሰባት ኣብ ዓለም ዋላ'ኳ ክርስቶስ ንዕኦም ሞይቱ ከሎ፥ ኣብ ሕድገት ዘይተገበረሎም ኩነት ዝተርፉ።

ክርስቶስ ንስለ ሓጢያት ኩሉ ዓለም፥ ንኹሎም ሰባት ናይ ኩሉ ሃይማኖታት ሞይቱ እዩ፥ ድማ ንሓጢያት ክርስትያናት ጥራይ ኣይኮነን።

ነቲ ብሞት ክርስቶስ የሱስ እግዚኣብሄር ንዓኻ ዝዓደገልካ ክትቅበል ቅድም ቀዳድም ካብ ሓጢያትካ ክትንሳሕ ኣለካ።እዚ ማለት በቲ ሓጢያት ዝመልኦ መገድኻ ብሓቂ ምሕዛንን ብቕንዕና ካብ ኩሉ ሓጢያት እትፈልጦ ክትምለስ ምድላይን እዩ።

ኣብ መጀመርያ፥ ሕልናኻ እንታይ እዩ ንእግዚኣብሄር ዝሕጉስን እንታይ እዩ ባህ ዘይብሎ ርድኢት የብሉን።ስለዚ ካብ ኩሉ ነገር ንእግዚኣብሄር ባህ ዘይብሎ ኣብ ህይወትካ ክትምለስ ዘይክኣል እዩ።ድማ እግዚኣብሄር ነዚ ኣይጠልቦን እዩ - ምኽንያቱ ንሱ ክዉንነታዊ እዩ።ንሱ ጥራይ ፍቓደኛ ክትከውን ኩሉ ነገር ንዕኡ ባህ ዘይብል ደዉ ከተብል እዩ ዝሓተካ።

ካብቶም ሕልናኻ ዝረትዓካ ነገራት ተመሊስካ ክትርሕቕ ክትጅምር ትኽእል ኢኻ።

ሕማቕ ልምድታትካ ደዉ ከተብል ዓቕሚ ዘይብልካ ክትከውን ትኽእል፥ ኣብዚውን እንደገና እግዚኣብሄር ድኻምካ ብምልኣት ይርድኦ እዩ።ንሱ እቲ ሓይሊ ዓቕሚ ክህልዎካ ካባኻ ኣይጽበን እዩ።ንሱ ዝሓተካ ጥራይ፥ "ነዞም ልምድታትካ ክትሓድግ ፍቓደኛ ዲኻ፧ " ንሱ ቅኑዕን ኩሉ ነገር ሓጢያት ዝመልኦ ክትሓድግ ብሓቂ ድሌት ከም ዘለካ ምስ ርኣየ፥ ንሱ ከምቲ ዘለኻያ ክቕበለካ እዩ፥ ዋላ'ኳ ገና እንተ ድኣ ብብዙሕ ሕማቕ ልምምድታት ዝተስዓርካ እንተ ኾነካ።

እንታይ ዝበለ ድንቂ ዝመልኦ ጥዑም ዜና እዩ እዚ።

ሓደ መረጋገጺ እቲ ፍቓደኛ ምዃንካ ክትሓድግ ናይ ቅድም ሓጢያት ዝመልኦ መገድታትካ ዝርኤ በቲ ፍቓደኛ ምዃንካ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ጌጋ ዝግበርካዮ ክትዕሪ እዩ።ድማ ዋላ ኣብዚ እግዚኣብሄር ድሩትነትካ ይርዳእ እዩ።

ኣሽሓት ጌጋታትን ሓጢያትን ኣብ ዝሓለፈ ህይወትካ ኣለው ገይርካዮም እትኽውን፥ እቲ ብዘየገድስ ዋላ ኣበርቲዕካ እንተ ፈተንካ ፍጹም ክትዕሪዮ ዘይክኣልካ።ግናኸ ገለ ኣለው ክትገብሮም እትኽእል። ንነገራት ጥራይ ዝክኣለካ ክትዕሪ እግዚኣብሄር ይጽበየካ እዩ።

ንኣብነት፥ እንተ ድኣ ካብ ሓደ ሰብ ገንዘብ ሰሪቕካ፥ እቲ መጠን ገንዘብ ምስ ኣዋህለልካ ብኡ ንቡኡ ክትመልሶ ፍቓደኛ ክትከውን ኣለካ።ንገለ ሰብ እንተ ድኣ ብቓላትካ ጎዲእካ ኮይንካ፥ ድማ ዘኪርካዮ፥ ከይድካ ስለቲ ዝተዛረብካዮ ይቕሬታ ክትሓትት ወይ ክትጽሕፉ ፍቓደኛ ክትከውን ይግብኣካ።ከምዚኦም ዝኣመስሉ ስጉምታት እቲ እግዚኣብሄር ቅንዕናኻን ትሕትናኻን ዝፍትነሉ መገድታት እዮም።

ብዘይ እግዚኣብሄር ክኣ ክንድሕን ኣይንኽእልን ኢና።

መጽሓፍ ቅዱስ ንሓቀኛ ንስሓ "ካብ ጣኦት ናብ ኣምላኽ ምምላስ" ኢሉ ይጽዉዖ (1ተሰ.1፡9)።

ኣምልኾ ጣኦት እንታይ እዩ፧

ቀዳምነት ንሓደ ዝተፈጠረ ነገር ልዕሊ ፈጣሪ ቦታ ምሃብ እዩ- እቲ ዝተፈጠረ ነገር፥ ገንዘብ፡ ወይ ጽብቕቲ ሰበይቲ፡ ወይ ዝና ወይ ዝኾነ ነገር ክኸውን ይኽእል።

ንዝኾነ ከምዚ ዓይነት ዝተፈጠረ ነገር ምምራጽ ምምላኽ ጣኦት እዩ - ምኽንያቱ እዚ ኣብ ክንዲ ፈጣሪ ንፍጡር ነገር ምምላኽ ስለ ዝኾነ - ድማ እዚ ሱር ኩሉ ሓጢያት እዩ። እግዚኣብሄር ከምዚ ዓይነት ኣምልኾ ጣኦት ይጸልእ እዩ፥ ምኽንያቱ ኣብ ልቢ ሰብ ክህልዎ ዝኽእል ቦታ ስለ ዝወስድ - ክኣ ከምዚ ገይሩ ንሰብ ይዕኑ እዩ።

ጣኦት ከምኡውን ጉዑዝ ኣቕሓ ብሰብ ዝተሰርሔ ነቲ ኣምላኽ ንሱ ዘምልኾ ዚውክል ክኸውን ይኽእል እዩ። ግናኸ ንዝኾነ ብኢድ ክሰርሖ ክቐብኦ ክስእሎ ዝኾነ ነገር ዋላ ኣዚዩ ብሩሑቕ እቲ ጽቡቕን ድንቅን ዝመልኦን ኩሉ ዝኽእል ነቲ ፈጣሪ ኣጽናፍ ዝመስል ዘይክኣል እዩ።እቲ ፍጡር ንእግዚኣብሄር ንምስሉ ዝኾነ ነገር ንሱ ካብ ዝፈጠሮ ምግባር ንዕኡ ጸርፊ እዩ።

እግዚኣብሄር መንፈስ እዩ ንሱ ብዕሩቕ-ዓይኒ ዘይርኤ እዩ። ንሱ ንዕኡ ቀትርን ለይትን ብዛዕብኡ ከዘክረና ሕልና ሂቡና እዩ።ግናኸ ሃይማኖያዊ ንጥፈታትን ከም ናብ ቅዱስ ቦታ ምብጻሕ ወትሩ መተካእታታት ንድምጺ ሕልናና ምስማዕ ኮይኖም እዮም።

ሰባት ሕጊ ኣምላኽ ክጥሕሱ ከለው ድማ ቀጻሊ ኣብ መጻኢውን ክጥሕስዎም ክምድቡ ከለው ንድምጺ ሕልንኦም ናብ ብዝተፈላለዩ ሃይማኖታዊ ጽንብላትን ንጥፈታትን ክደፍእዎ ይደሊዩ።ነቲ ብዙሕ ሓጢያቶም ብምኽንያት ዝገበ- ርዎ መስዋእትታትን ናብ ቅዱስ ቦታ ዝኸድዎን እግዚኣብሄር ከም ዚሓድገሎም ይሓስቡ።ግናኸ እዚ ስሕተት እዩ።

እግዚኣብሄር ንሃይማኖታዊ ጽምብላትን ንጥፈታትን ኣይርእን እዩ።ንሱ ኣብ ልብና እዩ ዝርኢ፥ ንሕልናና እንሰምዖን ወይስ ዘይንሰምዖን ክርኢ።

ስለዚ ንስሓ ካብ ኩሉ ዝኾነ ዓይነት ኣምልኾ ጣኦት ምርሓቕ ዘካተተ እዩ፥ ካብ ኩሉ ዝተፈጠረ ነገራት ናብ ፈጣሪ ንምለሰ፥ ድማ ከምዚ ንብሎ፥ "ኩሉ እቲ ኽእል እግዚኣብሄር፥ ንስኻ በይንኻ ጥራይ ክትምልኸን ክትግልገልን ብቑዕ ኢኻ። ክሳብ ሕጂ ንዝተፈጠረ ነገራት ከምልኽ ብምጽንሔይ በዚ ይሓዝን። ካብ ሕጂ ንኔው ንስኻ በይንኻ ጥራይ ኣብ ህይወተይ ቀዳምነት ክትከውን ኢኻ"።

ንስሓ፥ስራሕና ወይ ስድራና ክንሓድግ፥ ድማ ከም ባሕታውያን ናብ ጫካ ወይ እምባ ክንከይድ ማለት ኣይኮነን።

እግዚኣብሄር ኩሉና ስድራ ክህልውና፥ ድማ ሰሪሕና ፍረ ጻማና ኣብ ናብራና ክንረክብ ይደሌና እዩ።

ሰሪሕኻ ገንዘብ ክትእቱ ሓጢያት ኣይኮነን።ግናኸ ካብ እግዚኣብሄር ንላዕሊ ንገንዘብ ምፍቃር ሓጢያት እዩ።

እቲ ዘመናዊ ምዕባለ ዝቐረበልና ምቾት ምጥቃም ሓጢያት ኣይኮነን።ግናኸ ነቶም ምቾታት ካብ እግዚኣብሄር ንላዕሊ ከነ- ፍቅሮም ከለና'ዩ ሓጢያት።

እግዚኣብሄር ንኣካላትና ብኸምዚ ዓይነት፥ ንጥዑም መግቢ፡ ድቃስ፡ ዕጋበት ስጋዊ ርክብ፡ ክምኮር ከም ዚኽእል ገይሩ እዩ

ፈጢርዎ።

ካብ እዚኦም ዝኾነ ጌጋ የልቦን።

ከምቲ ክዉን ወትሩ ንጠምን ንደክምን እሞ ዘይንሓፍር፥ ብጾታዊ ርክብ ድሌታትና ዝኾነ ሕፍረት ክህልዎና ኣይድልን እዩ!! ግናኸ ክንጠሚ ከለና መግቢ ክንስርቕ ኣይግባእን፥ ድማ ኣብ ስራሕ ክንዓይ ከለና ክንድቅስ ኣይግባእን እዩ።

ልክዕ ከምዚ ሓደ ዓይነት መገዲ፥ ንኻልእ ሰብ ምእንቲ ንጾታዊ ድሌታትና ከነርዊ ኢልና ክንደፍር ኣይግብኣን። እግዚኣብሄር ቃል ኪዳን ሰሪዑ እዩ፥ ንሱ ሓደ ሰብኣይ ሓንቲ ሰበይቲ ክትህልዎ ይጽበ እዩ - ስለዚ እቲ ድሌት ስጋዊ ርክብ ክፍጸም ይኽእል እዩ።ካብ ቃል ኪዳን ወጻኢ፥ ዝኾነ ጾታዊ ዝምድና ሓጢያት እዩ።ካብ ኩሉ ጾታዊ ሓጢያት ክንስሓሉን ክንጥን- ጥኖን ኣሎና፥ ድማ ናብ እግዚኣብሄር ብቕንዕና ክንምለስ ኣሎና።

ካልእ ሓጢያት ክትንስሓሉ ክትሓድጎን ዚግባእ ምሕረት ዘይ ምግባር ኣተና ንኻልኡት ሰባት እዩ።እግዚኣብሄር ንሓጢያትካ ምሕረት ክገብረልካ እንተ ደሊኻ ብዝኾነ መገዲ ንዝጎድኡኻ

ሰባት ምሕረት ክትገብረሎም ፍቓደኛ ክትከውን ኣለካ።

ከምቲ እግዚኣብሄር ዝገበረልካ ንኻልኡትውን ከምኡ ክትገብር ኣሎካ። ነዚ ክትገብር ፍቓደኛ እንተ ዘይኮንካ፥ እግዚኣብሄር ምሕረት ኣይክገብረልካን እዩ።

ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ከምዚ ኢሉ ኣሎ፦

"ንሰብ በደሎም እንተ ዘይሐደግኩምሎም ግና፡ንኣኻትኩም

ድማ ኣቦኹም ኣይሐድገልኩምን እዩ" (ማቴ.6:15)።

ንሓደ ሰብ ኣመና ዝጎድኣካ ምሕረት ክትገብረሉ ምሒር ከቢድ ኮይኑ ትረኽቦ ትኽእል ትኸውን።ሽዑ እምብኣር ክትጽልን ነቲ ሰብ ምሕረት ክትገብረሉ እግዚኣብሄር ክረድኣካ ክትሓቶ ትኽእል ኢኻ።

እቲ ኩሉ ዝኽእል ሓይሊ ኣምላኽ ነዚ ክትገብር ክሕግዝካ ቅሩቡን ዝርከብን እዩ።እግዚኣብሄር እንተ ሓጊዙካ በቲ ኩሉ ዝኽእል ሓይሊ፥ ዝኾነ ነገር ክትገብር ዘይክኣል የልቦን!

እግዚኣብሄር ንኹሉ ሓጢያትና ክሓድገልና ይኽእል እዩ፥ ሽሕ ግዜ ዓቢ ወይ ክፉእ እንተ ኾነ'ውን-ግናኸ እንተ'ድኣ ተነሲሕናሎም ጥራይ እዩ-እዚ ኽኣ፥ ብሓቂ እንተ ድኣ ብሓጢያትና ሓዚናን ብቕንዕና ነቲ ናይ ቅድም ሓጢያት ዝመልኦ መገድታት ክንሓድግ ደሊና እዩ።

Chapter 6
እቲ ክዉን ሓቂ ብዛዕባ እምነት

ሓደሳብ ምስ ተነሳሕና፥ እቲ ዚቕጽል ዘድሊ ነገር ንናይ እግዚኣብሄር ይቕሬታ ክትቅበል እምነት እዩ።

መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል፥ "ብጸጋ ብእምነት ኢኹም

ዝድሓንኩም" (ኤፌ.2:8)።

ጸጋ ናይ እግዚኣብሄር ሓገዙን በረኸቱን ክህበና ዝተዘርግሔ ኢድ እዩ።እምነት ክኣ ነቲ ሓገዝን በረኸትን ካብ ኢድ እግዚኣብሄር ክንወስድ ኣእዳውና ንላዕሊ ዝተዘርግሔ እዩ።

ኣቐዲምና ከም ዝርኣናዮ፥ እግዚኣብሄር ኣእምሮ ዘይብሎም ሮቦታት ነገራት ዝገብሩ፥ ጥራይ ብምኽንያት ንሱ ክገብሩ ፕሮግራም ስለ ዝገብሮም ኣይደልን እዩ። ኣይፋሉን።ምርጫ ክንገብር እዩ ዝደሌና።

እግዚኣብሄር ሰናይ ኣምላኽ ኣዚዩ ዘፍቅረካ ምዃኑ ትኣምንዶ፧

እግዚኣብሄርን ንጎይታ የሱስ ወዱ ንሓጢያትካ ኣብ መስቀል ክመውት ከም ዝሰደዶ ድሕሪ ሰለስተ ምዓልቲ ካብ ምውታት ከም ዘተንስኦን ንሱ ሕጂ ኣብ ሰማይ ይነብር ከም ዘሎ ትኣምንዶ፧

እዚ እንተ ድኣ ከምኡ ኮይኑ፥ እምበርከስ ናይ ሓጢያት ይቕሬታ እግዚኣብሄር ዝቐረበልካ ሕጂ ክትቅበል ትኽእል ኢኻ።

ብዘይካ ስም የሱስ ምድሓን ካብ ሓጢያት ክርከቦ ዝኽእል ካልእ ስም ኣብ ምድሪ የልቦን።ከም መድሓኒኻን ጎይታኻን ክትቅበሎ እንተ ድኣ ደሊኻ፥ ኣገዳሲ እዩ፥ ልክዕ ከምቲ ኣብ ሓዳር ቃል ኪዳን፥ "ንኹሉ ካልእ ሓዲጋካ፥ ናቡኡ ጥራይ ኣትጠብቕ"። ኣብ ቃል ኪዳን ሰበይቲ ንኹሎም ናይ ቀደም ኣፍቀርታ ክትሓድጎምን ንሓደ ሰብኣይ ከም ሰብኣያ ዚተረፈ ህይወታ ክተጠብቕ ኣለዋ።

መጽሓፍ ቅዱስ ዝምድናና ምስ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ብተምሳል መንፈሳዊ ቃል ኪዳን ገይሩ የቕርቦ፥ ኣብቲ ንሱ ንበይኑ ጥራይ መለኮታዊ ሰብኣይና ዝኾነሉ።ስለዚ እምብኣር ገና ንኻልኡት ኣማልኽቲ እናኣምለኽካን እናጸለኻን ንክርስቶስ ክትቅበል ፍቓደኛ ምዃንካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ።ምርጫ ክትገብር ኣለካ።

እንተ ድኣ ነዚ ምርጫ ክትገብር ደሊኻ፥ እቲ ግዜ ሕጂ እዩ።

ሕጂ ተምበርኪኽካን ኣዒንትኻ ዕጸዎ፥ ድማ እዞም ቃላት ንእግዚኣብሄር ተዛረቦ።ንሱ ኣብ ዝሃለኻ ሃሉ ክሰምዓካ ይኽእል እዩ።ድማ ንዓኻ ክሰምዕ ይግደስ እዩ።ነዞም ቃላት ትርጉም ዘለዎም ቀስ ኢልካ በል፦

ጎይታ የሱስ ክርስቶስ፥ ኣነ ሓጥእ እየ፥ ክኣ ብሓቂ ካብ ኩሉ ሓጢያተይ ክምለስ ይደሊ ኣለኹ። ስለ ኩሉ ሓጢያተይ ከም ዝሞትካ ድማ ካብ ምውታት ከም ዝተንሳእካ ሎሚውን ህያው ምዃንካ ይኣምን። በጃኻ ንኹሉ ሓጢያተይ ይቕረ በለለይ።ናብ ልበይን ህይወተይን ንዓን ካብ ሎሚ ንየው ጎይታ ህይወተይ ኩን።ንኹሎም ካልኡት ኣማልኽቲ ይሓድጎም ድማ ካብ ሎሚ ንየው ንዓኻ ንበይንኻ ከምልኽ ይደሊ ኣለኹ።

እዚ ኣዚዩ ቀሊል ጸሎት ትሕቲ ሓደ ደቒቕ ዝወስደልካ ጸሎት እዩ።ግናኸ እንተ ድኣ ብኹሉ ቅንዕና ሓቂ ጸሊኻዮ፥ ነፍስኻ ንኹሉ ዘልኣለም ክትድሕን እያ።ብኡ ንብኡ ውሉድ ኣምላኽውን ክትከውን ኢኻ።

እዚ ሽሑራዊ ፎርሙላ ንኹሉ እቶም ከም ሕንጻይ ፓፓጋሎ ዝደግምዎ ዝባርኽ ኣይኮነን።እዚ ኩሉ ዝምርኮስ ኣብ ቅንዕና ልብኻ እዩ።እንተ ድኣ እቲ ትብሎ ዘለኻ ቁም ነገር ትርጉም ዘለዎ ማለት ኮይኑ፥ እግዚኣብሄር ሓጢያትካ ይቕረ ክብለልካ ክቅበለካን ድማ ውሉዱ ክገብረካን እዩ።ብቕንዕናን ሓቅን እንተ ድኣ ዘይኮንካ፥ ሽዑ ከይተለወጥካ ኮይንካ ክትርፍ ኢኻ።

እግዚኣብሄር ንዝኾነ ሰብ ኣብ ህይወቱ ንክርስቶስ ክቕበል ፍጹም ኣይገድድን እዩ።ድማ ከምኡውን ዝኾነ ሓቀኛ ክርስትያን ንዝኾነ ሰብ ካልእ ሰብ ንክርስቶስ ክቕበል ከገድድ ኣይክእልን እዩ። በስገዳድ ምልዋጣት ብጠቕላላ ለውጢ ኣይኮነን።

እቲ ዉሕስነት መረጋገጺ እቲ ብሓቂ ይቕረ ከም ዝተብሃለ- ልናን እግዚኣብሄር ከም ዝተቐበለናን ንሱ ውሉዱ ከም ዝገበረና ኣዚዩ ኣገዳሲ እዩ። እግዚኣብሄር ብዘይ እዚ ውሕስነት መረጋገጺ ክንተርፍ ኣይደልን እዩ ።እግዚኣብሄር ነዚ መረጋገጺ ብመንፈስ ቅዱስ ኣብ ልብና ብምምጻእን ውሉድ እግዚኣብሄር ምዃና ብምንጋርን ይህበና።እግዚኣብሄር ከምኡውን መረጋገጺ በቲ ኣብ ዝተጽሓፈ ቃል (መጽሓፍ ቅዱስ) ዘሎ ተስፋታት ይህበና እዩ።

ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ከምዚ ኢሉ ኣሎ፦

"ኣቦይ ዚህበኒ ዘበለ ናባይ ኪመጽእ እዩ፡ነቲ ናባይ ዚመጽእ ከቶ ንወጻኢ ኣይድርብዮን እየ" (ዮው.6:37)።

ኣብዚ ተስፋታት ናይ ክርስቶስ ንኹሉ ዘልኣለም ምሉእ ብምሉእ ክንምርኮስ ንኽእል ኢና።

እዚ ጸሎት ሕጂ ብቕንዕና ብሓቅን ናብ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ጸሊኻዶ፧ ሽዑ ብርግጽ ናብኡ መጺኻ ኢኻ።ሽዑ ርግጸኛ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ንሱ ከም ዘይነጸገካ። ንሱ ተቐቢልካ እዩ፥ እንተ ድኣ ናብኡ ንምምጻእ ናትካ እጃም ገይርካ፥ ርግጸኛ ክትከውን ትኽእል ኢኻ እቲ እግዚኣብሄር ንዓኻ ንምቕባል ሸነኹ ከም ዝገበረ።

ሕጂ እግዚኣብሄር ተቐቢልካዶ ወይስ ኣይተቐበለካን ከም ዝስምዓካ ኣብ ስምዒታትካ ክትምርኮስ ኣይድሌካን እዩ። ስምዒታት ምስ ሰብነትና እዩ ጉዳዮም - ድማ ኩሉ ግዜ ኣብ መንፈሳዊ ነገራት ኣዚዮም ጠበርቲ እዮም ።

ኣብ ስምዒታት እምነትና ምቕማጥ ከም መሰረት ናይ ገዛ ኣብ ሑጻ ምንባር እዩ።እምነትና ኣብ ናይ እግዚኣብሄር ቃል ተስፋታት ከነቐምጥ ኣሎና - ክኣ እዚ ልክዕ ኣብ ልዕሊ ከውሒ ምህናጽ እዩ።

ሓደሳብ እቲ ክዉን ሓቂ ውልድ ኣምላኽ ምዃንካ ርግጸኝ ምስ ኮንካ፥ ነዚ ሓቂ ኣብ ኣደባባይ ክትእመኖ ኣለካ።መጽሓፍ ቅዱስ እቲ ኣብ ልብኻ እትኣምኖ፥ ብመልሓስካ ክትእመን ከም ዘለካ ይዛረብ።ስለዚ የሱስ ክርስቶስ መድሓኒኻን ጎይታኻን ምዃኑ ሕጂ ብልሳንካ ክትእመን አሎካ።ክርስቶስ ሓጢያትካ ይቕረ ከም ዝበለልካን ሕጂ ንሱ እቲ እንኮ ጎይታ ኣብ ህይወትካ ምዃኑ ንኣዕሩኽትኻ ኣዝማድካን ክትነግር ኣለኻ።

ሽዑ ንዝምድናኻ ምስ ክርስቶስ ብጥምቀት ገይርካ ክትእመን ኣለካ።ብዝተኽኣለ መጠን ቀልጢፍካ ድሕሪ ልብኻን ህይወት- ካን ንክርስቶስ ክትህብ ምስ ወሰነካ፥ ክጥመቕ ኣለካ። ጥምቀት ሃይማኖታዊ ሰነ-ስርዓት ባህሊ ኣይኮነን።ኣብ ኣደባባይ ምስክርነ- ትካ፥ንኣምላኽ፡ንሰብ፡ንመልኣኽቲን፡ ሰይጣንን እቲ ሕጂ ንየሱስ ክርስቶስ በይኑን ጥራይ ከም እትብጽሖ እዩ።

ኣብ ጥምቀት ካልእ ክርስትያን ኣብ ማይ ምሉእ ብምሉእ ክእትወካ እዩ (ወይ ኣብ ፈለግ ወይ ኣብ መዕቖሪ ማይ ባስካ) ብስም ኣቦን፡ ወድን፡ መንፈስ ቅዱስን ድማ እንደ ገና ካብቲ ማይ ንላዕሊ የውጽኣካ።በዛ ቀላል ተግባር፥ ነቲ ሓቂ እቲ ኣረጊት ሰብ ዝነበርካዮ፥ ከም ዝሞተ ክትምስክር ኢኻ።ኣብ ማይ ምሉእ ብምሉእ ብምእታው ንዕኡ ትቐብሮ እዚ ምልክታዊ ማለት እዩ ።

ካብቲ ማይ ብምውጻእ፥ እቲ ሓድሽ ሰብ ምዃንካ ትእመንን ትቐበልን (ብመንፈሳዊ ኣዘራርባ፥ ካብ ሞት ምትንሳእ ማለት

እዩ)፥ ንእግዚኣብሄር ንበይኑ ጥራኡ ባህ ከተብል ብምድላይ።

ገና እንታ ዘይብሉ ኣይኮንካን።መንቅብ ዘይብሉ ክትከውን ናይ ህይወትካ ግዜ ክወስደልካ እዩ።ግናኸ ኣንፈት ናይ ህይወትካ ለዊጥካ ኢኻ።ሕጂ፥ ሓጢያት ክትገብር ወይ ዝኾነ ሕጂ ንኣምላኽ ከተጉህዮ ኣይትደልን ኢኻ።

ሕጂ ናይ ሰማይ ዜጋ ኮይንካ ኢኻ፥ ድማ ውልድ ኣምላኽ ኢኻ።


Chapter 7
እቲ ከዉን ሓቂ ብዛዕባ ምድሓን

እቲ ስም "የሱስ" መድሓኒ ማለት እዩ።

ንሱ በዚ ስም ናብ ምድሪ መጺኡ፥ ምኽንያቱ ንሱ ነዚ ክገብር

እዩ መጺኡ -ንሰባት ካብ ሓጢያቶም ከድሕኖም።

ምድሓን ካብ ሕድገት ሓጢያት ንላዕሊ እዩ።

እቲ ፍልልይ ንጹር ንምግባር መረዳእታ ክጥቀም።

ንበል እቲ መገዲ ካብ ገዛይ ወጻኢ ዘሎ ተዓሪዩ፥ ድማ ዓሚቑ ጉድጓድ ኣብኡ ተዃዒቱ ኣሎ።ከም'ዚ ብምባል ንንእሽተይ ወደይ ኣጠንቂቐዮ፥ "ናብቲ ጥቓ ጉድጓድ ኣይትኺድ፥ ምኽንያቱ ኣብኡ ክትወድቕ ትኽእል ኢኻ"። ግናኸ ንበል ንሱ ንትእዛዘየ ኣይተኣዘዘን ክኣ ናብ'ቲ ጥቓ ጉድጓድ እንታይ ከም ዘሎ ክርኢ ከይዱ።ሸተት ኢሉ ናብ እቲ ውሽጢ ጉድጓድ 10 ጫማ ዝዕምቆቱ ወዲቑ፥ ሽዑ ንሱ ኣእዊዩ ጸዊዒኒውን።

ኣብኡ ምስ መጻኹ፥ ንሱ ንሓቂ ንትእዛዛተይ ብዘይምእዛዙ ከም ዝሓዘነ ነጊሩኒ፥ ድማ ይቕረ ክብለሉ ሓቲቱኒ። ኣነ ሽዑ እንተ ድኣ ከምዚ ኢለዮ፥ "ድሓን ወደይ፥ ይቕረ ይብለልካ፥ ድሓን ኩን!" እንታይ እየ ገይረ።ይቕረ ኢለሉ እየ።ግናኸ ኣይድሓን- ክዎን።

ምድሓን ካብ ሕድገት ንላዕሊ ዘካተተ እዩ።ካብ'ቲ ዓሚቑ ጉድጓድ ንሱ ወዲቑ ዝኣተዎ ስሒበ ከውጾ ዘካተት እዩ።

እዚ እዩ ንዓናውን የሱስ ክገብረልና ዝመጻሉ።ንሱ ሓጢያትና ይቕረ ክብለልና እኹል ኣይኮነን።ንሱ ካብ ሓጢያትና ከድሕነ- ናውን እዩ ዝመጸ።

ኩሉና ንሕልናና ደጊምና ደጋጊምና ብዘይ ምእዛዝና ኣብ ዓሚቑ ናይ ጉድጓድ ሓጢያት ወዲቕና ኢና።ሕጂ እንተ ድኣ እግዚኣብሄር ይቕረ ክብለልና ኮይኑ፥ እዚ ብገዛ ርእሱ ድንቂ ዝኾነ ዜና ይኸውን። ግናኸ እቲ ጥዑም ዜና ናይ ክርስቶስ ንሱ ይቕረ ክብለልና ጥራይ ኣይኮነን፥ ከምኡውን ካብ ሓይሊ ሓጢያት ከድሕነናውን እዩ።

ምድሓን ብሰለስተ እዋን ስዋስው ግሲ እንምኮሮ እዩ - ሕሉፍ፡ ህልውን፡ መጻእን፡ እዩ።ቅድሚ ኩሉ ካብ መቕጻዕቲ ሓጢያት ክንድሕን ኣለና።ሽዑ ቀጺልና ካብ ሓይሊ ሓጢያት ክንድሕን ኣለና።ሽዑ ኣብ መወዳእታ፥ ናብ ሰማይ ምስ ኣተና ካብ ኣዚዩ ህላወ ሓጢያት ክንድሕን ኢና።

እቲ ናይ መጀመሪያ ክፍሊ ምድሓን ምስ ሕድገት ሓጢያትና ናይ ዝሓለፈ በደል ምውጋድ ይትሓሓዝ።

ግናኸ እዚ እኹል ኣይኮነን።ኣብ መጻኢውን ንጹህ ህይወት ንኽነብር ካብ እግዚኣብሄር ሓገዝ የድሌና።ድማ ነዚ፥ እግዚኣብ- ሄር ሓይሊ ይህበና እዩ።

ሓደ ታሪኽ ሰሚዔ ኣለኹ ናይ ኣእምሮ ሆስፒታል ናይ ኣእምሮ ጸገም ዝገበሩ ዝሕከምሉ።ገለ ካብቶም ኣብዚ ሕክምና ዘለው ብግቡእ ክሓስቡ ናብ ዝኽእልሉ ነጥቢ በጺሖም እንተ ኾይኖም ይፍትንዎም እዮም። ነቲ ሰብ ኣብ ሓደ ክፍሊ ቡንቧ ማይ ተኸፊታ ቀጻሊ ኣብ እትፈሰሉ የቕምጥዎም።ሽዑ መወልወልን ሳንኬሎን ሂቦም ድማ ነቲ ባይታ ከንቅጾ ይሓትዎ።እንተ ድኣ መጀመርያ ነታ ማይ ቡንቧ ከይዓጸዋ ክሰርሕ ፈቲኑ፥ እዚ ናብ ነገራት ናይ ምግንዛብ ገና ከም ዘይበጽሔ የመልክት!!

እዚ ናትና ጸገምውን እዩ።ኣብ ውሽጥና ቀጻሊ ንግዳም ብሓይሊ ዚፈስስ ሓጢያት ኣሎ።የሱስ ነቲ ሓጢያታት ዝፈጸምናዮ ጥራይ ኣይጽሬልናን እዩ ።ንሱ ነታ ቡንቧ ንምዕጻውን ሓይሊ ይህበና እዩ።እዚ እንተ ዘይኮይኑ ወንጌል ብጠቕላላ ጽቡቕ ዜና ክኸውን ኣይክእልን እዩ።

እቲ ወንጌል ጥዑም ዜና ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከም፥ "ሓይሊ

ኣምላኽ ንምድሓን" ተገሊጹ ኣሎ (ሮሜ.1:16)።

እቲ ናይ መጀመሪያ ምንጪ ሓይሊ ናይ እግዚኣብሄር ቃል እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ንፈተና ንምስዓር ዝሕግዘና ሓይሊ ኣጽዋር እዩ።የሱስ ገዛ ርእሱ ብናይ እግዚኣብሄር ቃል ገይሩ ፈተናታት ክስዕር ከሎ ነንብብ ኢና (ማቴ.4:1-11)።

ስለ'ዚ እምብኣር ምዓልታዊ ናይ እግዚኣብሄር ቃል ናይ ምንባብ ልምዲ ከነማዕብል ዘለና፥ ምእንቲ እግዚኣብሄር ብቓሉ ገይሩ ክዛረበናን ነቲ ምዓልታዊ ኣብ ህይወትና ንዘገጥመና ቃልሲውን ከጽንዓናን።

መጽሓፍ ቅዱስ ንመንእሰያት ኣወዳት ከምዚ ይብል፥ "ኣቱም ኣጕባዝ፡ ብርቱዓት ስለ ዝዀንኩም ቃል ኣምላኽ ኣባኻትኩም ይነብር ስለ ዘሎን፡ ነቲ እኩይውን ስዒርኩምዎ ኢኹም እሞ፡ ጽሒፈልኩም አሎኹ" (1ዮው.2:14)።

እቲ ካልኣይ ምንጪ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ እቲ ምሳና ክነብር ዚመጽእ እዩ።ንሱ ብቐዋምነት ምሳና ክነብር ምዓልታዊ ክዛረበና፥ ንናይ ህይወት ቃልስታት ክንገጥም ከጽንዓናን፥ ከም ደቀመዝሙር ኣሰሩ ስጉምቲ የሱስ ክንስዕብ ክሕግዘና ይደሊ እዩ።ቀጻሊ ብመንፍስ ቅዱስ ክመልኣና ንእግዚኣብሄር ክንሓቶ ኣሎና።

ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ከምዚ ኢሉ ኣሎ፥ "እምብኣርሲ ንስኻት- ኩም እኳ ኽፉኣት ክነስኹም፡ ንደቕኹም ጽቡቕ ህያብ ምሃብ ካብ ፈለጥኩም፡ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦ ግዳ ንዚልምንዎ ኽንደይ ኣብዚሑ መንፈስ ቅዱስ ዘይህቦም" (ሉቃ.11:13)።

እቲ ሳልሳይ ምንጪ ሓይሊ ምስ ካልኡት ሓደ ሓሳብ ዕላማ ምስ ዘለዎን ክርስትያናት ሕብረት ምግባር እዩ።

ብዙሕ ፍሓማት ሓቢሮም ኣብ ሓዊ ክህልው ከለው፥ ደሚቖም ኩሎም ይነዱ።ግናኸ እንተ ድኣ ሓንቲ ፍሓም ኣዉጺኢካያ (ዋላ'ኳ ኣዚያ ደሚቓ እትነድድ እንተ ኾነት)፥ ሽዑ ብኡ ንብኡ ቀልጢፋ እያ እትጠፍእ።እዚ እንተ ድኣ ብገዛእ ርእስና፥ ብዘይ ሕብረት ምስ ካልኡት ክርስትያናት ንእግዚኣብሄር ክነብር ፈቲና፥ እቲ ምሳና ዝኸውን ውን እዚ እዩ።

ግናኸ ኣብዚ እዩ ክንጥንቀቕ ዘለና፥ ስለ ኩሎም ገዛእ ርእሶም "ክርስትያናት" ኢሎም ዝጽዉዑ ሓቀኛ ክርስትያናት ስለ ዘይኮኑ።

ብሓቂ ርግጽ እዩ 90 % እቶም ገዛእ ርእሶም ክርስትያናት ኢሎም ዝጽዉዑ ውሉድ እግዚኣብሄር ኣይኮኑን፥ ናይ ዝኾነ ይኹን ጉጅለ ወይ ዲኖሚኖሽን ኣባል እንተ ኾኑውን።ሓጢያቶም ክሓድጉን ንክርስቶስ ከም ጎይታ ኣብ ህይወቶም ክቕበልዎ ውልቃዊ ውሳኔ ኣይገበሩን። ገዛእ ርእሶም ክርስትያን ከም ዝኾኑ ይሓስቡ ምኽንያቱ "ኣጋጣሚ ዝተወለድሉ" -እዚ ኽኣ፥ ኣብ ናይ ክርስትያን ስድራቤታት እዮም ተወሊዶም።

ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ብስም ጥራይ ክርስትያናት ከነርሕቕ ኣሎና፥ ድማ ምስ እቶም ዝተመኮሩ ክርስትያናት፥ ኣብ ምዓልታዊ ህይወቶም ንክርስቶስ ክስዕቡ ዚደሊዩ ሕብረት ክንደሊ ኣሎና።

ክርስቶስ የሱስ ከም ጎይታን መድሓኒናን ጎይታን ክንቅበል ከለና፥ መጽሓፍ ቅዱስ ካብ ላዕሊ ከም እንዉለድ ይዛረብ፥ ስለዚ ውሉድ ኣምላኽ ኮይና ኢና።ድማ ልክዕ ከም ናይ ምድሪ ኣቦታት፥ ኩሉ እቲ ኣብ ምድሪ ኣገዳሲ ንህይወትና-ክልቲኡ መንፈሳውን ከምኡውን ኣካላውን ኣብ ምቕራብ እግዚኣብሄር ሓላይ እዩ።

ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ተዛሪቡ ኣሎ፥እንተ ድኣ ናይ እግዚኣብሄር ድሌታት መጀመርያ ኣብ ህይወትና ደሊና፥ ሽዑ ኩሉ ካልእ ኣብ ምድሪ ኣገዳሲ ነገራት ንህይወትና ኣብ ምድሪ ክዉስኸልና እዩ።

"ቅድም መንግስቲ ኣምላኽን ጽድቁን ድለዩ፡ እዚ ኹሉ ድማ ይውሰኸልኩም" (ማቴ.6:33)

ሓደ ካብ ዓበይቲ ፍሉይ መስል እቲ ውልድ ኣምላኽ ዘለዎ ፍሉይ መስል ናይ ጸሎት እዩ - ነቲ ኩሉ ዝኽእል እግዚኣብሄር ክዛረብ፥ ድማ እግዚኣብሄር ኣብ መንፈሱ ክዛረቦ ክሰምዕ፥ እግዚኣብሄር ኩሉ ግዜ ብኣእዛና ክንሰምዖ እንኽእል ድምጺ ገይሩ ኣይዛረብን እዩ፥ ግናኸ ብተመስጦ ኣብ ውሽጢ መንፈስና፥ እዚ ኽኣ ከም ክዉን ተሰማዓይ ድምጺ እዩ።ኩሉ ኣብ ልብና ዝኸብደና ንእግዚኣብሄር ክነግር የሱስ ኣተባቢዕና እዩ።

ብዙሓት ሰባት ድምጾም ከይተሰምዔ ይሳቐዩ እዮም፥ ምኽንያቱ ንሓዘኖም ዘካፍልዎ ዋላ ሓደ ሰብ ስለ ዘየለ።ግናኸ ውሉድ ኣምላኽ ኩሉ ነገር ከካፍሎ ዚኽእል 'ኣቦ' ኣብ ሰማይ ኣለዎ። ንሱውን ንሰምያዊ ኣቡኡ ንሱ ኣብዚ ምድሪ ዘድልዮ መሰረታዊ ኩሉ ነገር ክቕረበሉ ከም ዚኽእል ክኣምኖ ይኽእል እዩ።

ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ንዕኡ ክቕይሮም ብምሕታት ንነገራት ክንቅይር ምሂሩና እዩ።እዚ ትኣምራት ናይ ጸሎት እዩ ።ንኹሉ ንዓና ዝገጥመና "ዝኾነ ይኹን ፍቓድ ኣምላኽ እዩ" ብምባል ብነሲብ ክንቅበል ኣይድሌናን እዩ፥ እንተ ድኣ ከም እዚኦም ዓይነት ነገራት ንዓና ወይ ንስድራና ብዝኾነ መገዲ ይጎድኡና ኣለው።ብጽሕፍቶ ብዝኾነ ምእማን ካብ ንፍቓድ ኣምላኽ ዝተገዛእካ ምዃን ዝተፈለየ እዩ።ንዝኾነ ነገር ዘድሌና ንእግዚኣብሄር ክንሓቶ ተተባቢዕና ኢና ።

እቲ ተስፋ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ፥"ኣምላኸይ ከኣ፡ ከምቲ መጠን ሃብቱ ብኽብሪ ብክርስቶስ የሱስ ገይሩ፡ ድሌትኩም ዘበለ ኺመልኣልኩም እዩ" (ፊሊ.4:19)

ግናኸ ከም ኩሉ ለባም ኣቦ፥ እግዚኣብሄርውን ኩሉ ነገር እንደልዮ ዝሓተትናዮ ከምኡውን ኣይህበናን እዩ።ንሱ እቲ ዘድሌና እቲ ንሱ ንዓና ጽቡቕ ምዃኑ ዝርኣዮ ጥራይ እዩ ዝህበና።

እግዚኣብሄር ሰናይ ኣምላኽ እዩ፥ ክኣ ንሱ ፍጹም ዝኾነ እከይ ናብ ዝኾነ ደቁ ክመጽእ ኣይብህግን እዩ።ስለዚ ብትብዓት ናብኡ ክንከይድ፥ ካብ ኩሉ እከይውን ከናግፈና ድማ ክንሓቶ ንኽእል ኢና።

ብዙሓት ሰባት ኣብ ዓለም ኣለው ምኽንያቱ ካልኦት ገለ ጥንቆላ ወይ ጸሊም ሽሑር ኣብ ልዕሊኦም ብምግባሮም ዝስቀዩ ዘለው።እንተ ድኣ ልብኻን ህይወትካን ንየሱስ ሂብካ፥ ከምዚ ዓይነት ሰይጣናዊ ንጥፈታት ደጊም ክጎድኣካ ኣይክእልን እዩ።ስም ጎይታ የሱስ ክርስቶስ (እቲ ንሰይጣን ዝስዓሮ) ንሰይጣን ከተሳግጎ ከትርሕቖ ክጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ።

ንዝኾነ ንጥንቆላ ድግምቲ ወይ ጸሊም ሽሑር እንተ ድኣ ብሰም የሱስ ክርስቶስ ተቓዊምካዮ፥ ዋላውን ከቶ ንዓኻ ወይ ንደቅኻ ክጎድኣካ ኣይክእልን እዩ። እቲ ሓይሊ ዝኾነ ጥንቆላ ድግምቲ ኣብ ልዕሌኻ ዝተገበረ ሕጂ ንጎይታ የሱስ ክርስቶስ ከድሕነካ እንተ ጸዊዕካዮ፥ ካብ ማእሰርትኻ ክትፍታሕ ትኽእል ኢኻ-ሕጂ ኣብ'ዚ ህሞት።

መጽሓፍ ቅዱስ የሱስ ኣብ መስቀል ምስ ተሰቐለ፥ ንሰይጣን ስዒርዎ ሓይሉን ኣጽዋሩውን ገፊፍዎ እዩ ይብል።እዚ ድሮ ተፈጺሙ እዩ።ግናኸ ኣብ ከም ጉዳይ ሕድገት ሓጢያት ናይ ሓጢያትካ፥ ኣብዚውን ናይ ሰይጣን ስዕረት፥ ክሳብ ገዛእ ርእስኻ እትቕበሎ ኣብ ህይወትካ ክውን ክኽዉን ኣይክእልን እዩ።

"እምብኣርሲ ብሓቂ ንዘርኢ ኣብርሃም ኣልዓሎ እምበር፡ ንመላእኽትስ ኣየልዓሎምን እሞ፡ እቶም ውሉድ ብደምን ስጋን ካብ ዚሐብሩስ፡ ብሞቱ ነቲ ሓይሊ ሞት ኣብ ኢዱ ዝሐዘ ምእንቲ ኺስዓር፡ ንሱውን ድያብሎስ እዩ፡ ነቶም ብፍርሃት ሞት ብዘሎ ዘመኖም ብባርነት ተታሒዞም ዝነበሩ ዅላቶም ሓራ ምእንቲ ኼውጽኦም ኢሉ፡ ንሱውን ብእኡ ሐበሮም" (እብ.2:14-16)።

"እምብኣርስሲ ንኣምላኽ ተገዝእዎ።ንድያብሎስ ግና ተጻረርዎ እሞ፡ ንሱ ካባኻትኩም ኪሀድም እዩ" (ያዕ.4:7)።

ዋላ ድሕሪ ውሉድ ኣምላኽ ምዃና፥ እግዚኣብሄር ገና ሰይጣን ክፍትነና የፍቅደሉ እዩ - ምኽንያቱ እዚ እዩ ከመይ ጽኑዓትን ተረርት እንኾነሉ መገዲ።ግናኸ ሕጂ ንናይ ሰይጣን ሜላታት ክንቃወምን ክንስዕሮን ሓይሊ ናይ እግዚኣብሄር መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥና ሓዲሩ ዘሎ ኣሎ።

እግዚኣብሄር ምድራዊ ህይወት ናይ ደቁ ካብ ጸገምን ፈተና- ታትን ነጻ ከም ዝኸውን ተስፋ ኣይሃበን።ኣይፋሉን።

እግዚኣብሄር ብቐሊሉ ዘይንስበርን ጽኑዓትን ክንከውን እዩ ዚደሌና፥ ድማ ዘይከም ካብ ሃብታማት ስድራ ዝተወለዱ ቆልዑት ካብ ዝዉለዱ ኣትሒዞም ብቕጥዒ ዘይብሉ ሕንቃቐ ዝተበላሸው።ድማ ምእንቲ ጽኑዓት ክገበረና፥ ንሱ ንፈተናታት ጸገማት ኣብ ህይወት ልክዕ ከም ካልኡት ደቂ ሰባት ክገጥመና ይፈቅድ እዩ።

ግናኸ ኣብዚኦም ፈተናታት ጸገማትን ኢና ትኣምራታዊ ሓገዙ ኣብ ኩሉ ኩነታት ኣብ እንለማመደሉ፥ ንእግዚኣብሄር ዝበለጸ እንፈልጦ።

Chapter 8
እቲ ክዉን ሓቂ ብዛዕባ ዘልኣለም

ንሓደ ውሉድ ኣምላኽ ዝኾነ፥ ካብ እቶም ነገራት ናይ ግዜ እቶም ነገራት ናይ ዘልኣለም ዝያዳ ዋጋ ዘለዎም እዮም። እቶም ዋጋታት ናይ ሰማይ ዝያዳ ኣገደስቲ እዮም ንዕኡ ካብ ዋጋታት ኣብ ምድሪ ዝትሓዙ ንላዕሊ።

ጎይታ የሱስ ድሕሪ ካብ ምውታት ምትንስኡ ናብ ሰማይ ምስ ዓረገ፥ ቅድሚ 2000 ዓመታት ንሱ ናብ ምድሪ ከም ዚምለስ

ተስፋ ሂቡ እዩ።

እዚ ዝጠቅስ ን "ዳግም ምጽኣት ክርስቶስ" እዩ።

እዚ ኣብ ታሪኽ ዓለም እቲ ዚቕጽል ዓቢ ፍጻመ እዩ ።

ውሉድ ኣምላኽ ንሱ ኣብታ ምዓልቲ ክርስቶስ ምስ ተመለሰ፥ ናይ ምሉእ ህይወቱ ጸብጻብ ንኣምላኽ ከም ዚህብ ይፈልጥ እዩ።

እዛ ዓለም ሓላፊት መድረኽ ጥራይ እያ ኣብ ጉዕዞና ናብ ዘልኣለም።ሕጂ ኣብ ኣመክሮ ኢና ዘለና።እግዚኣብሄር ብኩነታት ህይወት ይፍትነና እዩ ዘሎ፥ ነቲ ናይ ዘልኣለም ነገራት ናይ ሰማይ ወይስ ነቲ ሓላፊ ነገራት ናይ ምድሪ ነየናይ ከም እንሓሪ።

ለባማት እንተ ድኣ ኮይና፥ ነቲ ነገራት ኣብ ዘልኣለም ዋጋ ዘለዎም ክንሓሪ ኢና።

ንእሽተይ ቆልዕ ካብ ናይ 500 ቅርሺ ወረቐት ንላዕሊ ንዘነጸባርቕ ሕብራዊ ወረቐት ይመርጽ - ምኽንያቱ እቲ ቆልዓ ናይ ዋጋታት ናይ ምግንዛብ ክእለት የብሉን። ካብ ነገራት ናይ ሰማይን ዘልኣለምን ንላዕሊ ንነገራት ናይ ምድሪ እንተ ድኣ ሓሪና፥ ልክዕ ከምዚ ንእሽተይ ቆልዓ ንኸውን ኣለና ማለት እዩ።

እግዚኣብሄር ኣዚዩ ንጹር ገይሩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እዛ ዓለምን ኣብኣ ዘሎ ኩሉ ነገረን ከም ዝሓልፍ ነጊሩና እዩ።

ንሓላፍን ግዜያውን ነገራት ናይ'ዛ ምድሪ ምንባር በዚ ምኽንያት እዚ ልክዕ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ክሳራ ገንዘብ ዚኣቱ ባንኪ ከም ምቕማጥ ማለት እዩ።

ለባም ሰብ ገንዘቡ ኣብ ርጉእ ቀዋሚ ባንኪ እዩ ዘቕምጥ። ከምዚ ሓደ ዓይነት መገዲ እቲ ብሓቂ ለባም ንነገራት ኣብ ዘልኣለም ዋጋ ዘለዎም ክነብር እዩ - ነገራት ምስ ባህሪና ዚዛመድ ከም፥ ንጽህና፡ ፍቕሪ፡ ሰናይነት፡ ይቕሬታ ምግባር፡ ትሕትና ወ.ዘ.ተ እዚኦም ነገራት ጥራይ ኢና ነዛ ምድሪ ሓዲግና ክንከይድ ከለና ክንወስዶም እንኽእል።

መወዳእታ ፍጻመ ናይ እቶም ኩሎም ካብ ሓጢያቶም ከይተነስሑ ዝሞቱ ዘስካሕክሕ ከም ዚኸውን መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና።

"ከምቲ ንሰብ ሓንሳእ ሙማት ብድሕሩኡውን ፍርዲ እተሰርዖ" (እብ.9:27)።

ሰብ ሓደሳብ ምስ ሞተ ንኽቕየር ዝኾነ ዕድል ካልእ ክህሉ ኣይክእልን እዩ።ከምኡውን እግዚኣብሄር ከምዚ ዓይነት ሰብ ክቕይር ኣይክእልን እዩ፥ ምኽንያቱ እግዚኣብሄር ኣንጻር ድሌቱ ኣይቅይርን እዩ።እዚ ዝኸውን፥ ኣብ'ዛ ምድሪ እግዚኣ- ብሄር ክቕይረና ዝኽእል፥ ንኽንቅየር ፍቓደኛታት ምስ እንኸውን ጥራይ እዩ።

ኣብ መጻኢ ዚመጽእ ምዓልቲ፥ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ'ዛ ምድሪ ዝነበር ካብ ምውታት ክትንስእ ጸብጻብ ናይ ህይወቱ ክኣ ንእግዚኣብሄር ክህብ እዩ።መጽሓፍ ቅዱስ ክልተ ትንሳኤ ከም ዚህሉ ይዛረብ- እዚ ኽኣ፥ ዝሞተ ኣካላት ናብ ሓመድ ዝተለወጠ፥ ብልዕለ -ተፈጥሮ ሓይሊ ኣምላኽ ከም ሰብነት እንደ ገና ክትንስእ እዩ።

እቲ ቀዳማይ ትንሳኤ ነቶም ዝጸደቑ ክኸውን እዩ - እቶም ንክርስቶስ ከም መድሓኒ ዝተቐበልዎን ሓጢያቶም ይቕረ ዝተብሃለሎም፥ ድማ በዚ ኽኣ ኣብ ምድሪ ኣብ ዝነበረሉ ውሉድ ኣምላኽ ዝኾኑ እዮም።

እቲ ካልኣይ ትንሳኤ ነቶም ንሕድገት ሓጢያት እግዚኣብሄር ብጎይታ የሱስ ክርስቶስ ዝሃቦ ዝነጸጉን ኣብ ከምዚ ኩነት ከለው ዝሞቱን እዩ። ሰብ እንተ ድኣ ሓጢያቱ ከይተነስሔን ይቕረ ከይተብሃለሉ ሞይቱ፥ ንሱ ሓደ ምዓልቲ ኣብ መንበር ፍርዲ ኣብቲ ብምሉኡ ህይወቱ ዚርኣየሉ ክፍረድ እዩ። ንብዘሎ ኣጽናፍ እቲ ንሱ ናይ ዘልኣለም ፍርዲ ንሓጢያቱ ከም ዝግብኦ ክረጋገጽ እዩ።

ሰይጣን እቲ ኩሉ እከይ ኣብ ኣጽናፍ ዝጀመረ፥ ድማ እቲ ንሰባት ሓጢያት ክገብሩ ዝመርሖም ከምኡውን ንሱ ኣብቲ ግዜ እቲ ዘልኣለማዊ መቕጻዕቲ ክቕበል እዩ።

ግዳ እንተኾነ እቶም፥ እቶም ገዛእ ርእሶም ዘትሕቱን ሓጢያ- ቶም ዝትኣመኑን ዝተነሱሑን ዝሓደግዎን፥ ድማ ናይ እግዚኣብሄር ምሕረት ብሞት ክርስቶስ ኣብ መሰቀል ዝተቐበሉ፥ ኣብ ህላወ እግዚኣብሄር ክኣትውን ንዘልኣለም ምስኡ ክሓድሩ እዮም።

ሰማይ ቦታ ንጽህና፥ ሰላምን ሓጎስን፥ ኣብቲ መልኣኽትን እቶም ካብ ዓሌት ሰብ ካብ ሓጢያቶም ዝድሓኑ፥ ብዝተፈላለ መገድታት ንኹሉ ዘልኣለም ክሰግድሉ ከመስግንዎ ከገልግልዎ እዮም።

ቦታ ሓጎስ ዳግም ምርኻብ ምስ እነፍቅሮም ሰባት እቶም ቅድሜና ንምድሪ ሓዲጎም ዝኸዱ ክኸውን እዩ፥ እንተ ድኣ

ከም ውሉዱ ኣምላኽ ዝሞቱ፥ ንምድሓኖም ብክርስቶስ ኣሚኖም።

እቲ ሓቀኛ ውሉድ ኣምላኽ ነዛ ክብሪ ዝመልኣ ምዓልቲ ምስ ኣምላኽ ንዘልኣለም ዝኾነሉ የቋምት እዩ።

ሕጂ እቲ ክዉን ሓቂ ፈሊጥካ ኣለኻ፥ እንታይ እዩ መልስኻ ክኸውን፧ ጸሊኻዶ እታ ጸሎት ሕቶ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ሓጢያትካ ይቕረ ክብለልካን ውሉድ ኣምላኽውን ክገብረካ፧ እቲ ግዜ ነዚ ጸሎት እትጽሌሉ ሕጂ እዩ፥ እግዚኣብሄር ንልብኻ እናተዛረበካ ከሎን። ካባና ዝኾነ ሰብ ምዓስ ከም እንመውትን ነዛ ምድሪ ንሓድጋን ክዛረብ ኣይክእልን እዩ። ሓደ ካብዘን ምዓልታት ኣብዛ ምድሪ ናይ መወዳእታ ምዓልትና ክትከውን እያ።ቅድሚ እዛ ምዓልቲ ምምጽኣ፥ ሓጢያትካ ይቕረ ከም ዝተበሃለልካን ንእግዚኣብሄር ክትረኽቦ ቁሩብ ምዃንካ ኣረጋግጽ።