እቲ ክውን ሓቂ

Written by :   Zac Poonen Categories :   Youth Foundational Truth Seeker
    Download Formats:

Chapter 1
እቲ ክውን ሓቂ ብዛዕባ እከይ

ሚስጥር እከይ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ሚስጥራት ኣብ ዓለም እቲ ሰባት ኣበርቲዖም ክርድእዎ ዝፈተኑ እዩ።በቲ ጥበበኛን ሰናይን ኣምላኽ ኣብ ዝተፈጠረት ዓለም ከመይ ገይሩ ክፍእ ጀሚሩ።


ስለ ምንታይ እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክፋል ዓለም እከይ ላዕለዋይ ኢድ ዝሕዝ ? ድማ ስለ ምንታይ እዩ ኣዚዩ ብዙሕ ሕማም ፥ድኽነት፥ሓዘንን ስቅያትን ኣብ ኩሉ ቦታ ዘሎ? እግዚኣብሄር ክሕግዘና ዘይግደስ ድዩ ? ክምለሱ ዘድልዮም ሕቶታት ኣለው። ድማ መጽሓፍ ቅዱስ መልሲ ይህበና እዩ።


ግና ቅድሚ ተወሳኺ ምቕጻልና ፥ብዛዕባ ዝተወሰኑ ሓቅታት ንእግዚኣብሄር ዝምልከት ንጹር ሓሳብ ንሓዝ ።


እግዚኣብሄር ህላውነቱ ካብ ኩሉ ዘልኣለም እዩ።ንሱ መጀመሪያ የብሉን ፥ምኽንያቱ ንሱ ኪንዮ እቲ ደረት ከም ግዜ እንፈልጦ ዝነብር እዩ ።እዚ ክንርድኦ ከቢድ ክኸውን ይኽእል። ኮይኑ ግን እዚ ጥራይ እዩ ምኽንያት ኣእምሮና ንጥበብ ኣምላኽ ክሕዞ ኣይክእልን እዩ - በቃ እዚ ልክዕ ከምቲ ኩባያ ነቲ ኣብ ውቅያኖስ ዘሎ ማይ ክትሕዞ ዘይትኽእል።


እቲ ኣዚዩ ናይ መጀመሪያ ጥቕሲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ኢሉ ይጅምር ፥


"ኣብ መጀምሪያ እግዚኣብሄር……"(ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ፥ጥቕሲ 1) ።(ዘፍጥረት ቀዳማይ ካብ ሱሳን ሽድሽተን መጽሓፍቲ ፥ኣብ ቃል ኣምላኽ እዩ።ኩሉ መወከሲ ኣብ ሓጹር ዝተውሃበ ኣብዛ ንእሽተይ መጽሓፍ ንሓደ ካብቶም መጽሓፍቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝጠቅስ እዩ) ።


መጽሓፍ ቅዱስ እግዚኣብሄር ካብ ኩሉ ዘልኣለም ዝሓለፈ ከም ዝነበረ ነዚ ሓቂ ክገልጽ ዋላ ኣይፈተነን።ጥራይ ነቲ ክውን ይገልጾ።


እግዚኣብሄር ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ሓደ ውልቃዊ ዝምድን ምስ ሰባት ዝደሊ ተገሊጹ እዩ።ንሱ ሰብ ኣይኮነን፥ ከምቲ ንሰባት እንርድኦም።ንሱ መንፈስ እዩ ፥ብነፍሲ ወከፍ መንገዲ ደረት ዘይብሉን ኣብ ኩሉ ግዜ ኣብ ባህሪኡ ዘይቅየር እዩ ንሱ ኩሉ ሓያል፥ኩሉ ዝፈልጥ፥ደረት ዘይብሉ ጥበበኛ፥ደረት ዘይብሉ ፈቃርን ደረት ዘይብሉ ንጹህን እዩ።


ናይ እግዚኣብሄር ደረት ዘይብሉ ፍቕሪ ጠቕላል ነብሰ ፍትወት ዘይብሉ እዩ። ስለዚ ኽኣ ካብ መጀመሪያ ንሱ ሓጎሱን ደስትኡን ምስ ካልኡት ከካፈል ዝብሃገ።


ስለዚ ኽኣ ንሱ ህያው ፍጥረታት ፈጢሩ።፡ቅድሚ ኩሉ መጀመሪያ ንሱ ሚሊዮናት መልኣኽቲ ፈጢሩ ፥ምእንቲ ንሱ ከካፍል ክብሩን ሓጎሱን ምስኦም። እዚ ነዊሕ ቅድሚ ንሱ ዝኾነ ሰብ ምፍጣሩ እዩ ነይሩ።


ኣብ ሞንጎ እቶም መልኣኽቲ ፥እግዚኣብሄር ሓደ መራሒኦም ክኸውን ፈጢርዎ። እቲ ስም ፥ዋላኳ ከም ክፉእ ስም ሕጂ እንተ የተወሰደ ፥ሓደ እዋን ናይቱ ክብሪ ዝመልኦ ፥ጥበበኛን ኣዚዩ ዝጸበቐ ካብ ኩሎም መልኣኽቲ ነይሩ።ንሱ ርእሲ ኩሎም መልኣኽቲ ነይሩ።


ጎይታ ንሉሲፈር ዝምልከት ከምዚ ኢሉ ኣሎ፥


"ኣታ ወዲ ሰብ፣ ንንጉስ ጢሮስ ብድጕዓ ቘዝመሉ፣ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ከምዚ ይብል ኣሎ፣ ኢልካውን ንገሮ፣ ንስኻ ጥበብ ዝመልኣካ፣ ፍጹም ዝመልክዕካ ብሉጽ ማሕተም ነበርካ። 13 ንስኻ ኣብ ኤደን ገነት እግዚኣብሄር ነበርካ። በብዝዓይነቱ ክቡር እምኒ፣ ሰርድዮስ፣ ቶጳዝዮን፣ ከልቄድዮን፣ ክሪሶሊት፣ ሰርዶንክስን፣፣ ያስጲስ ሰፊሮስ፣ ክሪሶጵራስ፣ ስመራግዶስን ወርቅን ተኸዲንካ ነበርካ። እቲ ከበሮኻን ዕንዱርካን ምሳኻ ነበረ፣ በታ እተፈጠርካላ መዓልቲ ተዳለወ። 14 ንስኻ ዜጽልል ቅቡእ ኪሩብ ነበርካ፣ ኣነ ኣብቲ ቅዱስ ከረን ኣምላኽ ኣስፈርኩኻ፣ ኣብ ማእከል እቲ ኣእማን ሓዊ ተመላለስካ። 15 ካብቲ እተፈጠርካላ መዓልቲ ጀሚርካ ኽሳዕ እቲ ኣበሳ እተረኸበካ ጊዜ ብመገድካ ፍጹም ነበርካ" (ሕዝቄል 28=12-15)።


ዘይከም ኮዋኽብትን ኣእዋምን እግዚኣብሄር ንሉሲፈርን ካልኡት መልኣኽትን ብነጻ ፍቓድ ንእግዚኣብሄር ክእዘዝዎ ወይ ከይእዘዝዎ ክመርጹ ዝኽእሉ ገይሩ እዩ ፈጢርዎም።


መልኣኽቲ ብነጻ ፍቓድን ሕልናን ብኽልቲኡ እዮም ተፈጢሮም።ስለዚ ድማ ፍሉያት ነይሮም ኣብ እቲ ግዜ ናይ እግዚኣብሄር ፍጥረት ፥ምኽንያቱ ክፉኡን ጽብቕን ዝፈሊዩ ፍጡራት ስለ ዝነብሩ።


ነጻ ፍቓድ እቲ ናይ ጀመሪያ ኣድላይ ጠቓሚ ንሰብ ክፉኡን ጽብቕን ዝፈሊ ፍጥረት ንክኸውን።ከዋኽብትን ኣእዋምን ጽብቕ ይኹን ክፉእ ክገብሩ ኣይክሉን እዮም።ንሕጊ ኣምላኽ ሙሉእ ብሙሉእ ይእዘዙ ፥ምኽንያቱ ብዘይ ነጻነት ንምምራጽ እዮም ተፈጢሮም ። ሮቦት ተመራመርቲ ዝሰርሕዎ ክእዘዝ ይኽእል ነፍሲ ወከፍ ትእዛዝ ንሱ ክገብሮ ዝተሰረዓሉ፥ ከምእ'ውን ፍጹም ኣይዕዘምዝምን እዩ -ዘይከም ናቱ ወዱ ! ግና እቲ ሮቦት ፍጹም ወዲ ከኸውን ኣይክእልን እዩ።


እቲ ካልኣይ ንሰብ ኣድላይ ሕልና እዩ ጽብቅን ክፉኡን ዝፈሊ ፍጥረት ንክኸውን።ኣዕዋፍን እንስሳታትን ብድሌቶም ነገራት ክገብሩ ክመርጹ ይኽእሉ እዮም።እንተ ኾነ ግድ ገና ጽብቕን ክፍኣኡን ክፈሊዩ ኣይክእሉን ምኽንያቱ ሕልና የብሎም። ስለዚ ቅዱሳን ኮነ ሓጥኣን ክኾኑ ኣይክእሉን እዮም።በዚ ምኽንያት ውሉድ ኣምላኽ ኣይክእሉን እዮም።ምኽንያቱ እግዚኣብሄር ጽብቕን ክፉኡን ዝፈልጥ ህላወ እዩ።


ብሓቂ ግዳ እቶም ኣዕዋፍን እንስሳታትን ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑውን ኣይክእሉን እዮም።


ንከልቢ ነፍሲ ወከፍ ትእዛዝ ዝሃብካዮ ክእዘዝ ክትዕልሞ ትኽእል ኢኻ። እንተ ኾነ ግዳ እቲ ከልቢ ገና ፍጹም ወድኻ ክኸውን ኣይክእልን እዩ፥ ምኽንያቱ ወድኻ ናትካ ተፈጥሮ ክህልዎ ኣለዎ -ግዳ ከልብኻ እዚ የብሉን።


እግዚኣብሄር ግን ንሰብ ብምስሉ ገይርዎ።እዚ ደቁ ክንከውን ተኽእሉ ይህበና።


ሕልና ኣብ ውሽጥን ዘሎ ድምጺ እቲ ጽብቕን ክፍኡን ዝፈሊ ፍጡራት ሙኳና ዘዘክረና ናይ እግዚኣብሄር ሕግታት ክንጥሕስ ከለና ኽኣ ይረትዓና።


መልኣኽቲ ብኽልቲኡ ነጻ ፍቓድን ሕልናን እዩም ተፈጢሮም። በዚ ኽኣ ኣብቲ ግዜ ናይ እግዚኣብሄር ፍጥረት ፍሉያት ነይሮም ፥ምኽንያቱ ኣብ ሞንጎ ጽብቕን ክፉኡን ዝፈልዩ ፍጥረት ስለ ዝነበሩ።ሉሲፈር መራሒኦም፥እንተ ኾነ ግዳ፥ ብኡ ንብኡ ጽብቕ ዘይኮነ ሓሳባት ክህልዎ ጀሚሩ።


እዚ እዩ እከይ መጀመሪያ ኣብቲ ኣጽናፍ ዝጀመረ።


ናይ ሉሲፈር ሓሳባት ጽብቕ ዘይኮነ ሓሳብ ጥራይ ኣይነበረን፥ናይ ትዕቢት ሓሳባት እዮም ነይሮም፥ሓሳባት ናይ ዓመጽ ሓሳባት ዘይምዕጋብን።


ኣጽናፍ ክሳብ ሽዑ ሙሉእ ብሙሉእ ንጹህ እዩ ነይሩ።እንተ ኾነ ሕጂ እከይ እቲ ግናይ ርእሱ ደጀኑ ኣብ ልቢ ፍጡር ምስ ነጻ ፍቓድ ዝተፈጠረ ኮይኑ።


ዘክር እከይ ጅማሪኡ ቀዳማይ ኣብ ልቢ እዩ።ግዳማዊ ተግባር መጀመሪያ ኣይነበረን። ኣብ ልቢ እዩ ጀሚሩ፥ዋላ፥ውን ሎሚ ።


ከምእ'ውን ዘክር እቲ ናይ መጀምሪያ ሓጥያት ናብ ዓለም ክፉእ ዘመጽኤ ትዕቢት እዩ ነይሩ።ሽዑ እግዚኣብሄር ንሉሲፈር ካብ ቀረብ ህላውነቱ ኣባሪርዎ። ድማ ሉሲፈር ካብታ ህሞት ክኣ ሰይጣን ተባሂሉ ተጸዊዑ።


መጽሓፍ ቅዱስ ናይ ሰይጣን ውድቀት ከምዚ ገይሩ ገሊጽዎ ኣሎ፥


"ኣየ፡ ኣታ ብሩህ ኮዀብ ወዲ ወጋሕታ፡ ከመይ ኢልካ ኻብ ሰማይ ወደቕካ፡ ንስኻ ነህዛብ ዘውደቕካስ፡ ከመይ ኢልካ ናብ ምድሪ ተደርቤኻ። 13 ንስኻስ ብልብኻ፡ ናብ ሰማይ ክድይብ፡ ንዝፋነይ ኣብ ልዕሊ ኸዋኽብቲ ኣምላክ ልዕል ከብሎ፡ ኣብ ወሰን ሰሜን ኣብ ልዕሊ ኸረን ማሕበር ክቕመጥ እየ። 14 ኣብ ልዕሊ ርእሲ ደበናታት ክድይብ፡ ነቲ ኣዝዩ ልዑል ክመስል እየ፡ በልካ። 15 ኣይፋልካን፡ ናብ ሲኦል፡ ናብቲ መዓሙቚ ጒድጓድ ደኣ ኽትድርበ ኢኻ" (ኢሳያስ ምዕራፍ 14 ,ጥቕሲ 12 ክሳብ 15) ።


እንተ ኾነ ግዳ ሉሲፈር ኣብቲ ዝተሰጎጎሉ ግዜ ፥ንሱ ኪኢሉ እዩ ካልኡት ቁጽሪ መልኣኽቲ ኣብ ዓመጹ ክጽንበርዎ ።እቶም ዝተጸንበርዎ ሚሎዮናት መልኣኽቲ እዮም ነይሮም -እኳ ድኣ ሓደ ስልሲት ናይ ኩሎም መልኣኽቲ ኣብ ሰማይ (ከምቲ እነንብቦ ኣብ ራኢ ዮውሃስ ምዕራፍ 12 ፥ጥቕሲ 4) ።ድማ ንዕኦምን ንሉሲፈርን ኣባሪርዎም ።እዞም ዝወደቑ መልኣኽቲ ርኹሳት መናፍስቲ ኣጋንንቲ ሎሚ ንሰባት ቅሳነት ዝኸልኡን ዘሸግሩን እዮም።


ምናልባት ንስኻ ገዛእ ርስኻ ብርኹሳት መናፍስቲ ወይ ብኻልኦት ኣባኻ ጸሊም ኣስማት ዝገበሩ ተሸጊርካ ትኸውን።ከምኡ እንተ ድኣ ኮይኑ መጽሓፍ ቅዱስ ንዓኻ ጥዑም ዜና ኣለዎ።መሉእ ብሙሉእ ንኹሉ ግዜ ካብቲ ቅሳነት ዝኸልኡኻ ሓራ ክትወጻ ትኽእል ኢኻ።


ብዘሎ እዚ መጽሓፍ ብጥንቃቔ ኣብብን ኣብቲ ግዜ መወዳእታ ዝበጻሕካሉ፥ እግዚኣብሄር ንዓኻ ክገበረልካ ዝኽእል ትኣምራት ክትሪ ኢኻ።


እቲ ሕቶ ገለ ሕጂ ክሓትዎ ዝኽእሉ ፥" ሰይጣን እንተ ድኣ እቲ ጠንቂ ናይ ኩሉ ክፉእ ኣብ ዓለም ኮይኑ ፥ስለ ምንታይ እግዚኣብሄር ንሰይጣን ንኹሎም ካልኡት ርኹሳት መናፍስቲ ዘይጥፍኦም ? "።


እግዚኣብሄር ብርግጽ ብቕጽበት ክገብር ይኽእል እዩ ፥ንሱ እንተ ድኣ ደሊዩ ኮይኑ ግን ኣይገበሮን።


እዚ ዘረጋግጾ እግዚኣብሄር ፥በቲ ደረት ዘይብሉ ጥበቡ፥ ንሰይጣንን ነቶም ኣጋንንትን ክህልዉ ብምፍቃዱ ዕላማ ኣለዎ።ክፋል ናይ'ዚ ዕላማ ንሰይጣን ክጥቀመሉ ኣብዛ ምድሪ ህይወት ከቢድ ክገብሮ ፥ዘይውሕስን ሓደገኛ ክገብሮ ንሰብ ኣብ ክንዲ ምቾት ኣብዛ ምድሪ ምድላይ ሰባት ናብ ኣምላኽ ክምለሱን ዘልኣለም ክሓስቡን እዩ።


እንተ ድኣ ህይወት ኣብዛ ምድሪ ኣዚዩ ምቾት፥ብዘይ ሕማም፥ ጥዕና ምስኣን፥ስቅያት፥ድኽነት ወይ ሕሰም ንማለቱ ዝኾነ ይኹን ብዛዕባ እግዚኣብሄር ብሓፈሻ ኣይምስሓሰበን።ስለዚ እግዚኣብሄር ኩሉ ሕሰም ውሕስ ዘይሙኻ ምድራዊ ህይወት ተጠቂሙ ብዛዕብኡ ክንሓስብን ኣብ ግዜ ጸበባና ናብኡ ክንምለሰን ክገብረና እዩ።


ዋላ እቲ ሽግራት ፥እቲ ሕማማትን እቲ መከራን ሰይጣን ኣብ ህይወትካ ዘምጽኦ ኩሉ በቲ ፈቃር እግዚኣብሄር ምእንቲ ናብኡ ክመልስካ ዝፈቐዶ እዩ።በዚ ርድኢት መግለጺ ናይ እግዚኣብሄር ፍቕሪ ንዓኻ እዩ።


እዚ መልእኽቲ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ።


ሓደ ዛንታ ሰሚዔ ኣለኹ ናይ ሓደ ብዓል ዋኒን ናብ እግዚኣብሄር ቀረባ ዝነበረ።ዋኒኑ ምስ በልጸገሉ ንሱ ካብ እግዚኣብሄር ሪሒቑ ከይዱ። እቶም ሽማግለታት ኣብ ቤተ ክርስትያኑ ዝነበሩ ብተደጋጋሚ ተዛሪቦሞ ናብ ጎይታ ክመልስዎ ፈቲኖም፥እንተ ኾነ ንሱ ብዋኒኑ ዝተትሓዘ ነይሩ። ሓደ ምዓልቲ መርዛም ተመን ካብቶም ስለሰተ ደቁ ነቲ ዝንእስ ነኺስዎ ፥ድማ እቲ ቆልዓ ብጹኑዕ ሓሚሙ።ዋላ እቶም ዶክተራት ኩሉ ተስፋ ቆሪጾም ።ሽዑ እቲ እቲ ኣቦ ብሓቂ ተሻቒሉ ፥ክኣ ሓደ ካብቶም ሽማግለታት ቤተ ክርስትያን ናብቲ ቆልዓ ልኢኹ ክጽሌሉ።እቲ ሽማግለ ብዓል ልቦን እዩ ነይሩ።ንሱ መጺኢዩ ከምዚ ኢሉ ጸልዩን "ጎይታ የመስግነካ ስለቲ ነቲ ቆልዓ ክነክስ ተመን ዝሰደድካ - ምኽንያቱ ፍጹም እዞም ስድራ ብዛዕባኻ ክሓስቡ ኣይምስገበርኩዎምን ።ኮይኑ ግን ኣነ ኣብ 6 ዓመታ ክገብሮ ዘይክኣልኩ ፥እዚ ተመን ግን ብቕጽበት ሕጂ ገይርዎ ! ሕጂ ትምህርቲ ረኺቦም እዮም፥ጎይታ፥ነዚ ቆልዓ ፈውስ። ድማ ፍቐድ እቲ ዝኾነ ካልእ ኣትማን ፍጹም ኣይድሊዎምን እዪ ብዛዕባኻ እንደገና ከዘክርዎም።


ሰባት ኣለዉ ብዛዕባ እግዚኣብሄር ፈጺሞም ዘይሓስቡ፥ክሳብ ሓደ ምዓልቲ ብሃንደበት ናብ ሆስፒታል ዝውሰዱ ብካንሰር ወይ ገለ ካልእ ጽኑዕ ሕማም። ሽዑ ብሃንደበት ብዛዕባ እግዚኣብሄር ክሕሳቡ ይጅሙሩን ናብኡ ይምለሱ ንኽድሕኑ። ዘይሓዊ ሕማማት ፥ጥዕና ምስኣን ፥ድኽነትን ብዙሕ ካልእ ሓሳር ኣብዚ ዓለም ኩሎም እግዚኣብሄር ተጠቂምሎም እዩ ንሰባት ካብ ሓጥያቶምን ንምምላስ። ስለዚ እግዚኣብሄር ናይ ዘልኣለም ቤቶም ኣብ ሰማይ ክረኽቡ መሪሕዎም እዩ።እዚ ከመይ እግዚኣብሄር ዝጥቀመሉ እቲ ክፉእ ነገራት እቲ ሰይጣን ዝገብሮ ንሰባት ካብቲ ዓቲሩ ሒዝዎም ዝነበረ ከድሕኖም ናብ ናይ ዘልኣለም ምድሓን ከምጽኦምን።


ከምዚ ገይሩ እግዚኣብሄር እንደገን እንደገን ንሰይጣን ዓሻ ይገብሮ። ሰይጣን ናብ ኣዚዩ ዓሚቑ ይድፋእ እዩ ንኻልኡት ኣብ ዝኹዓቶ ጉድጓድ።


ካልእ ምኽንያት ስለ ምንታይ እግዚኣብሄር ንሰይጣን ክጸንሕ ዝፈቐደ ንውልዳት ኣምላኽ ንምጽራይ እዩ።


እቲ ኣብነት ሓዊ ኣብ ግምት ይእትው ? ንፈልጥ ኢና ኣብ ታሪኽ ዓለም ሚሊዮናት ሰባት ብሓዊ ምንዳድ ዝሞቱ። በዚ ምኽንያት ገና ዋላ ሓደ ምጥቃም ሓዊ ደው ዘበለ የልቦን። ስለ ምንታይ ? ምኽንያቱ ብሓዊ እዩ መግቢ ዝበስል፥ መካይንን ኣውሮፕላናት ማሽናትን ዝዓያ።ወርቂውን ብሓዊ ጥራይ እዩ ክጸሪ ዝኽእል።ስለዚ ሓዊ ፥ዋላኳ ጎዳእን ሓደገኛን ከሎ፥ ንኣዚዩ ጽብቕ ጥቕምታት ክውዕል ይኽእል እዩ።


ብሓደ ዓይነት መንገዲ ምንም'ኳ ሰይጣን እከይን ንሰባት ናብ ጌጋ ኣንፈት ክመርሕ ዝደሊ እንተ ኮነ ፥እግዚኣብሄር ግን ከምኡ ክነሱ ግዳ ይጥቀመሉ እዩ።ሰይጣን ተፈቒድሉ እዩ ንውልድ እግዚኣብሄር ብዝተፈላለዩ ሓዊ ዝኾኑ መከራታት ፈተናታትን ክፍትኖም፥ ቅዱሳትን ንጹሃትን ምእንቲ ክኮኑ ክኽእሉ፥ከም ወርቂ ብሓዊ ዝሓልፍ።


ስለዚ ንርኢ ኢና ዋላ'ኳ እግዚኣብሄር ንኹሉ እከይ ኣብ ዓለም ብቕጽበት ክኣልዮ ዝኽእል እንተ ኾነ ፥ንሱ ነዚ ኣይገበሮን ፥ምኽንያቱ ንሱ ክብሪ ዝመልኦ ዕላማታቱ ብኹሎም ገይሩ እዩ ዝፍጽም ዘሎ።


Chapter 2
እቲ ክውን ሓቂ ብዛዕባ ሓጥያት

ስለ ምንያት እዩ ገለ ሰባት ከም ናይ ኣንስሳ ባህሪ ዘርእዩ ?


እቲ መልሲ፥ምኽንያቱ ኣብ ኣካላዊ ድሌታቶምን ኣብዛ ምድሪ ጻንሖትን ጥራይ ስለ ዝግደሱ እዮም።


እንታይ እዩ እንስሳ ዝግደሰሉ ነገራት ? መግቢ፥ ድቃስን ዕግበት ስጋዊ ርክብን እዩ።ኩሉ እዚ እዩ።ድማ ሰብ ኣብ እዚኦም ነገራት ዝገደስ ጥራይ እንተ ኾይኑ፥ናብ ደረጃ እንስሳ ወሪዱ ኣሎ ክንብል ንኽእል ኢና።


ግናኸ እግዚኣብሄር ሰብ ከም እንስሳ ክኸውን ኣይፈጠሮን። ንሱ ንዕኡ ክንመስል እዩ ፈጢርና-ሕማቕን ጽብቅን እንፈልጥን ቅኑዓትን፥ብባህሪ ርእሰ ምግታእን ፥ድማ ንናይ እንስሳታት ድሌት ባሪያ ክከውን ኣይኮነን።


እቲ ክውን ሓቂ ካብ እንስሳታት ንላዕሊ ጥበብ ዝመልኣና ዝተምሃርናን ሙኳና፥ ካብኦም ዝበለጽና ኣይገብረናን እዩ !ዋላ በላሕትን ምሁራትን ሰባት ንስሰዔን፥ንርእሰይ ይጥዓመንን ፍትወት ግበረ ስጋን ፥ቁጥዔን ወ.ዘ.ተ ባራዩ እዮም።


ካብ ኣእምሮና ዝዓሞቐ ክፋል ናትና ኣሎ ፥ ንሱ ድማ መንፈስና እዩ።መንፈስና ብዛዕባ እግዚኣብሄር ክንርዳእ ይገብረና።እዚ እዩ እቲ ዝኾነ እንስሳ ዘይብሉ።


ከምቲ ኣብ መወዳእታ ምዕራፍ ዝርኣናዮ ፥እግዚኣብሄር ከም ጽብቕን ሕማቕን እንፈልጥ ፍጡራት ብነጻ ክንመርጽ ሓይሊ ዘለና ገይሩ እዩ ሰርሒና።ግናኸ እቲ ሓደጋ ናይ ምምራጽ ናጽነት ምህላው ነቲ ናጽነት ንርእስና ባህ ከነብልን ንሕጊ እግዚኣብሄር ከይንእዘዘን ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ።ኮይኑ ግን እግዚኣብሄር ነቲ ሓደጋ ክወስድ ፍቓደኛ ነይሩ - ምኽንያቱ ንሱ ውልድ ደሊዩ -ብነጻ ዚመርጽዎ።


ኩሉ እዚ ዕግርግር ፥ሕንፍሽፍሽ፥ሕማማትን እከይን ኣብ ዓለም ቀጥታዊ ውጺኢት ሰብ ንእግዚኣብሄር ዘይምእዛዙን ንሰይጣን ክኣ ምስምዑን እዩ።


እቲ ናይ መጀመሪያ ሰብኣይን ሰበይትን እግዚኣብሄር ዝፈጠሮም ኣዳምን ሄዋንን ትባሂሎም ይጽውዑ ነይሮም።ክፍጠሩ ከለዉ ኣበሳ ዘይብሎም እዮም ነይሮም።እንተ ድኣ ቅዱሳት ክኾኑ ኮይኖም ምርጫ ክገብሩ ነይሮም።ድማ ምእንቲ ምርጫ ክገብሩ ፥ክፍተኑ ነይርዎም፥ስለዚ ንዕከይ ክኣብዩን ኣብ ክንድኡ ንኣምላኽ ክመርጹ ምእንቲ ክኽእሉ።ድማ ስለዚ እግዚኣብሄር ሰይጣን ክመጽእ፥ክፍትኖም ፈቒዱ።


እዚ ኣብ መጀመሪያ መጽሓፍ መጽሓፍ ቅዱስ ፥ኣብ ምዕራፍ 2 ን3 ብዛዕባ እዚ ነንብብ።


ኣብ ሞንጎ በደል ኣልቦን ቅድስናን ኣዚዩ ብዙሕ ፍልልይ ኣሎ።በደል ኣልቦ እቲ ኣብ ቆልዓ እንሪኦ እዩ።እንተ ድኣ ኣዳም ምስ ተፈጠረ፥እንታይ ይመስል ነይሩ ክትፈልጥ ደሊኻ ፥ኣብ ቆልዓ ርኤ - በደል ኣልቦ ፥ድማ ብዛዕባ ጽብቕን ክፉኡን ዘይፈልጥ እዩ።ግናኸ እቲ ንእሽተይ ቆልዓ ቅዱስ ኮነ ፍጹም ኣይኮነን።ምእንቲ ፍጹም ክኸውን፥እቲ ቆልዓ ክዓብን ንኣምላኽ ክመርጽን።


ንፈተና ኣብ ሓሳብና ኢድና ከይንህብ ክንኣቢ ከለና እዩ እቲ ባህሪ እነማዕብል።እዚ ዘለኻዮ ንስኻ ሎሚ ብምኽንያት እቲ ምርጫታት ክሳብ ሕጂ ኣብ ህይወትካ ዝገበርካዮ እዩ።


ካልኡት ኣብ ዙሪያኻ ዘለዎ ካባኻ ዝሓሹ እንተ ድኣ ኮይኖም፥እቲ ምኽንያት ካብቲ ንስኻ ዝገበርካዮ ንላዕሊ ዝሓሸ ምርጫታት ኣለ ዝገበሩ እዮም። ኩላትና ኩሉ ምዓልቲ ምርጫታት ንገብር ኢና -ድማ እቶም ምርጫታት ኣብ መወዳእታ እንታይ ከም እንኸውን ይውሱን እዮም።


እግዚኣብሄር ናይ መጀመሪያ ሰብኣይን ሰበይትን ምስ ሰርሔ፥ንሱ ብሰይጣን ክፍተኑ ብምፍቃድ ቅዱሳን ክኾኑ ዕድል ሂብዎም።ንሱ ኣብ ኣታኽልቲ ኣቕሚጡ ብዘይካ ካብ ሓንቲ ካብ ኩሉ ኦም ፍረ ክበልዑ ነጊርዎም።እዚ ፈተና እዩ ነይሩ።


ብርግጽ እዚ ኣዚዩ ቀሊል ፈተና እዩ ነይሩ -ምኽንያቱ ናብ ኣታኽልቲ ኣሽሓት ማራኺ ኣኣዋምን ኣዚይይ ሙቁርን ፍረ ዘለዎ እዮም ተሰዲዶም፥ድማ ካብ ኩሉ ክበልዑ ተነጊርዎም፥ብዘይካ ፍረ ካብ ሓንቲ ኦም። ግናኸ ወዲቖም ኣብ ቀሊል ፈተና ናይ ምእዛዝ።


ሰይጣን ናብ እቲ ኣታኽልቲ መጺኡ ንኣዳምን ሄዋንን ፈቲዎም ከምዚ ብምባል እንተ ድኣ ካብታ እተኸልከለት ኦም በሊዕም፥ከም ኣምላኽ ከም ዝኾኑ ።እቲ ኣዳምን ሄዋንን ዝገጠሞም ፈተና ኣብቲ ግዜ እቲ ቀሊሉ ጉዳይ ምብላዕ ፍረ ኦም ኣይነበረን።ግናኸ ከም ኣምላኽ ሙኳን እዩ ነይሩ።


እዚ እቲ ሰይጣን ገዛ ርእሱ ሓደ ግዜ ክኾኖ ዝደለየ እዩ ነይሩ። ድማ እዚ እዩ ነይሩ እቲ ንሱ ንኣዳምን ሄዋንን ዝነገሮም ንሶም'ውን ክኾኑ ከም ዝኽእሉ። ብርግጽ እቲ ሰይጣን ዝነገሮም ሓሶት እዩ ነይሩ - ልክዕ ከምዚ ሓሶታት እቲ ሎሚ ንሰባት ዘስሕቶም ዘሎ እዩ።ከምቲ ሎሚውን ብሓሶታት ሰይጣን ሰባት ዝወድቁ ዘለዉ፥ ኣዳምን ሄዋንን'ውን ሽዑ ወዲቖም። ንኣምላኽ ኣይትኣዘዙን ክኣ ተሰቅዮም ከምቲ ሰይጣን ኣቅዲሙ ዝሕለፎ ዕጫ መወዳእትኡ። ካብ ናይ እግዚኣብሄር ህልውና ተሰጊጎም።


ኩሉ እቲ ዝርዝር ፍጻመ ኣብ ናይ መጀመሪያ መጽሓፍ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ -ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ ሰለስተ ክንበብ ይክኣል እዩ።


ኣዳምን ሄዋንን ንትእዛዝ እግዚኣብሄር ብዘይ ምእዛዞም ኩሉ ዝኽእሉን ሓራን ከም ዝኾኑ ሓሲቦም፥ልክዕ ከም ኣምላኽ ገዛእ ርእሱ -ዝነበሮ።ግናኸ ሓራ ኮይኖምዶ ? ኣይፋሉን ? ንሶም በቃ ባሪያ ናይ ሰይጣን ኮይኖም።ብሓቂ ሓራ እንኸውን ናይ እግዚኣብሄር ትእዛዝ ብምእዛዝ ጥራይ እዩ።


ኣብዚ እዩ ሰይጣን ኣዚዮም ንብዙሓት ሰባት ዘስሕት።ንሱ እንተ ድኣ ኣብ ህይወት ብሓቂ ክሕጎሱ ኮይኖም ንትእዛዝ ኣምላኽ ሸለል ክብልዎ ይነግሮም እዩ።


ሕጂ እምብኣር ከመይ እዩ ሓጥያት ኣብ ዘርኢ ሰብ ከም ዝመንጨወ ሪኢና ኣሎና።


ኣዳምን ሄዋንን ኣብ ኣታኽልቲ ኤደን ኣዚዩ ኣገዳሲ ኣገዳሲ ውሳኔ ወሲዶም።እቲ ውሳኔኣኦም ክኣ ንዕኦምን ንደቆምን ንህይወት ምሉእ ዝፈሪ ሳዕቤን ኣምጺኡ።።


እቲ ኣብ ህይወት ኩሉ እንወስዶ ውሳኔታት ።ኩልና ነቲ ዝዘራእናዮ ክንዓጽድ ኢና።ኣብ ኣዳም ጉዳይ፥ ንሱን ሰበይቱን ንዝተረፈ ህይወቶም ካብ ህላወ እግዚኣብሄር ተባሪሮም።


ስለዚ እምብኣር እቲ ሎሚ እንገብሮ ንኣሽቱ ምርጫታት ዘይኣገደስቲ ወይውን ሎሚ እንዘርኦ ዘለና ኣብ መጻኢ ኣይንዓጽድን ኢና ኢልና ክሓስብ ኣይግባእን እዩ ።እግዚኣብሄር ብዝተፈላለዩ ሰባትን ኩነታትን ክንፍተሽ ክንፍተን ይፈቅድ እዩ፥ምእንቲ ብሓቂ ካብ ዝኾነ ምድራዊ ነገር ንላዕሊ ንእግዚኣብሄር ንደሊ ሙኳን ከነራጋግጽ።እዚ እዩ ዕላማ ናይ ነፍሲ ወከፍ ፈተና እቲ እንሓልፎ -ንፈጣሪ ካብ ኩሉ ዝተፈጥረ ነገራት ኣብሊጽና ዋጋ ከም እንህብ ንምፍታን።


መሰረታዊ ነገር ናይ ኩሉ ሓጥያት ካብ እግዚኣብሄር ንላዕሊ ንዝተፈጠረ ነገራት ንርእስና ምሕራይን እዩ።ኣብ ክንዲ መንገዲ እግዚኣብሄር ናይ ርእስና መንገዲ ምድላይ እዩ።እቲ ምጅማር ሓጥያት ዋላ ኣብ ንቕጽና ንኣሽተይ ቆልዓ ንሪኦ ኢና።ሓጥያት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ናይ ቆልዓ ተፈጥሮ ካብ ዝተወለደሉ ኣትሒዙ ኣብኡ ይሓድር እዩ።ድማ ንሱ ክዓቢ ከሎ፥ንሱ ናይ ገዛእ ርእሱ መንገዲ ክህልዎ ንኽጭብጥን ምስ ካልኡት ቆልዑት ክብኣስ ነቲ ዝደለዮ ክረክብ ይውስን።


ናብ በጽሒ ሰብ ምስ ዓበና ፥ብዙሕ ኣይንቕየርን ኢና ካብቲ ኣብ ቁልዑነትና ዝነበርናዮ። ንፉዓትን ሜላታትና ንቕይርን ጥራይ ንኸውን! ዋላ ዝሰልጠኑ ሰባት ሓደ ዓይነት ከምዚ ኮይኖም እዮም ዝተርፉ።ንፍትወት ርእሶምን ፥ምንዮት ገንዘብ ኣማቶምን ፍትወቶምን ጥራይ ብግዳማዊ ምቕሉለነት ወይ ምናልባት'ውን ወይ ብሃይማኖት ይሽፍንዎ !


ሓጥያት ቀንዲ መዋቕር ተፈጥሮና ሰንጢቕዎ እዩ።ብሃይማኖታዊ ልምምዳት ከም ጾምን ጸሎትን ወይ'ውን ናብ ቅዱስ ቦታት ብምብጻሕ ወይ ብርእስ-ምግታእ ከነወግዶ ኣይንኽእልን ኢና።


ኮይኑ ግና እግዚኣብሄር ክሳብ ሓጥያት ክፉእ ሙኳኑ ንፈልጥ ይጽበ እዩ።የሱስ ሓደ እዋን ንሱ ንሓጥኣን እምበር ንጻድቃን ክጽውዕ ከም ዘይመጸ ተዛሪቡ ነይሩ።እዚ ኣብ ምድሪ ገለ ጻድቃናት ካልኡት ሓጥያተኛታት ነይሮም ማለት ኣይኮነን።ንሱ ዝተዛረቦም እቲ ኣሽታሕቓር ንገዛ ርእሶም ጻድቃናት ቅዱሳትን ገይሮም ዝሓስቡ ዝነበሩ ሃይማኖታዊያን ሰባት እዩ።የሱስ ማለቱ ንሱ ነቶም ገዛእ ርእሶም "ጻድቃን" ገይሮም ዝሪኡ ከድሕኖም ከም ዘይክእል እዩ።።


እቶም ሕሙማት ሙኳኖም ዝፈልጡ ጥራይ እዮም ናብ ሓኪም ዝኸዱ ።ከምእውን ዋላ ናይ መጀምሪያ ዘድሌና ሓጥኣን ሙኳና ምፍላጥ እዩ።


ዝኾነ ይኹን ሃይማኖትና እንተ ኾነ ፥ኩላትና ሓጥኣን ኢና። ኣንጻር ናይ እግዚኣብሄር ቅዱስ ሕግታት ብሓሳብ ፥ብቓል፥ ብተግባር፥ ብኣረኣእያን ሓቐናን ሓጢና ኢና።


ንናይ እግዚኣብሄር ቅዱስ መለኪዒታት ኣይመጻናን።


ሓጥያት ኣዚዩ ንነፍስና ይዕንዎ እዩ ካብ ሕማም ንኣካልትና ንላዕሊ።


ግናኸ እዚ ንፈልጦ ዲና ?


እንታይ እዩ ምላሽና ንኤድስ -እቲ ኣዚዩ ዚፍራሕ ብጸታዊ ርክብ ዝመሓላለፍ እቲ ኣብ መሉእ ዓለም ተዘርጊሑ ዘሎ?


ኤይድስ ኣዚዩ ተላጋቢ እዩ ፥ሰባት ይፈርሑ እዮም ኣብ ዝኾነ ቦታ ጥቓ ዝኾነ ሰብ ኤይድስ ዘለዎ ክኸዱ ብሓቂ ግን ሓጥያት ካብ ኤይድስ ዝኸፍኤ እዩ - እቲ እንኮ እቲ ዕንወት ሓጥያት ዝገብሮ ንነፍስና እዩ።ስለዚ ብግዳም ዝርኤ ኣይኮነን።


ናይ ሓጥያት ሳዕቤናት እንተ ኾነ ግዳ ካብ ኤይድስ ንላዕሊ ኣዚዩ ዝኸፍኤ እዩ ።ንህይወትና የባላሽዎ፥ ኣብዛ ዓለም ክኣ ዘይሑጉሳት ይገብረና ፥ ኣብ መወዳእታ ካብኡ እንተ ድእ ዘይዲሕና- ንዘልኣለም ድማ የጥፍኣና ።


Chapter 3
እቲ ክውን ሓቂ ብዛዕባ ሕልና

ሕልና እቲ ቀጻሊ ብዛዕባ ጽብቕን ሕማቕን እንፈልጥ ፍጥረት ምዃና ዘዝክረና፥ምስ ኩሉና ዝተፈጠረ እዩ። ሕልና ድምጺ እግዚኣብሄር ኣብ ውሽጥና ዘሎ እቲ ንተግባራትና ሓልፍነት ከም እንወስድ ዝነግረና እዩ። ሓደ ምዓልቲ ፥እቲ መንገዲ ህይወትና ዝነበርናዮ ንእግዚኣብሄር መልሲ ክንህበሉ ኢና።


ንሕና ሕልና ከም ዘይብሎም እንስሳታት ኣይኮናን።እንስሳታት ሕማቕን ጽብቕን ዝፈልጡ ፍጥረት ኣይኮኑን ስለዚ ኽኣ ንዝኾነ ነገር ንእግዚኣብሄር ክምልሱሉ ኣይድልን እዩ።እንስሳ ምስ ሞተ በቃ ናቱ እቲ መወዳእታ እዩ።ግናኸ ንዓና ግን ከምዚ ኣይኮነን። ሰብ ብምስሊ እግዚኣብሄር እዩ ተፈጢሩን ድማ ዘልኣለማዊ ፍጡር እዩ።


ንዓና ምዓልቲ ፍርዲ ክህልዎና እዩ።ሽዑ ኩሉ ነገር እቲ ዝገበርናዮ ፥ዝበልናዮን ዝሓሰብናዮን ኣብ ምሉእ ህይወት ዘመና ተመሊሱ ናብ ኣእምሮና ክመጽእን ብእግዚኣብሄር ክርኤን እዩ።ድማ ብመሰረት መለክዒ ቅዱስ ሕግታቱ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝተውሃበ ክፈርደና እዩ። ሽዑ ንኹሉ ነፍሲ ወከፍ ተግባር፥ቃልን ሓሳብን ንእግዚኣብሄር መልሲ ክንህቦ ኢና።


መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል "ከምቲ ንሰብ ሓንሳእ ሙማት ብድሕሩኡውን ፍርዲ እተሰርዖ" (እብ 9:27)።


ብዙሓት ሰባት ገበን ዝገብሩ ኣብዛ ምድሪ ካብ መቕጻዕቲ የምልጡ እዮም።ግናኸ ኣብ መወዳእታ ኣብ ቅድሚ ናይ እግዚኣብሄር ፍርዲ ወንበር ደው ምስ በሉ እቲ ቅኑዕ መቕጻዕቲ ክረኽቡ እዮም። ከምኡ ብተመሳሳሊ ክኣ፥ብዙሕት ሰባት ኩሉ ኣብዚ ምድሪ ንኻልኡት ዝገበርዎ ጽብቕ ፍጹም ዘይተንኣዱ ፥ክርስቶስ ናብ ምድሪ ተመሊሱ ምስ መጸ ክሽለሙ እዮም።ዝኾነ ይኹን ንእንገብሮ ሓደ ምዓልቲ ንእግዚኣብሄር መልሲ ክንህበሉ ስለ ዝኾና ፥ኩሉ ግዜ ንድምጺ ሕልናን ክንሰምዖ ኣገዳሲ እዩ።


ሕልና ካብ እቶም ዓበይቲ ህያባት ኣምላኽ ሓደ እዩ። እዚ ልክዕ ከምቲ ውህበት "ቃንዛ" ኣብ ሰብነትና እዩ።መብዛሕትና ንቃንዛ ሞኽታ ጥራይ ከም ዝኾነ ገይርና ኢና እንሓስብ ።ግናኸ ቃንዛ እንታይ ዓቢ በረኸት ንህይወትና ምዃኑ ኣይንፈልጦን ኢና። ምኽንያቱ ብቃንዛ ገይሩ እዩ ሰብነትና ገለ ነገር ኣብ ገለ ቦታ ጸገም ከም ዘሎ ዘጠንቅቐና።ናይ ሕማም ዘጠንቅቐና ናይ መጀመሪያ ናይ ሰብነትና ምልክት እዩ።ብቓንዛ ዘይከውን እንተ ዝኸውን ዋላ ሕማም ከለና ከም እንመውት'ውን ኣይምስፈለጥናን።ቃንዛ እዩ እቲ ግዜኡ ካብ ዘይኣኸለ ሞት ዘድሕነና።


ሕማም ደዌየ ዘለዎም ቃንዛ ኣይስሞዖምን እዩ፥ ምኽንያት ደውየ ንመትንታት ይቐትልን ንኹሉ ስምዒት ዘዕኑ ስለ ዝኾነ።ደውየ ዘለዎ ኣብ እግሩ መስማር እንተረኸቦ ፍጹም ብጠቕላላ ኣይስምዖን እዩ።እቲ እግሩ ክረክስ እዩ - ድማ ንሱ ገና ብዛዕብኡ ኣይክፍለጦን እዩ።ኣብ መወዳእታ እግሩ ኣዚዩ ሕማቕ ክኸውን ክቑረጽን እዩ - ኩሉ እዚ ምኽንያቱ ንሱ "ናይ ቃንዛ በረኸት" ስለ ዘይብሉ እዩ።


ሕልና ከም ቃንዛ እዩ።ናይ እግዚኣብሄር ሕግታት ክንጥሕስ ከለና የጠንቅቐና እዩ - ብዛዕባ ሓጥያት ክንሓስብ ከለና ወይ'ውን ድሮ ሓጥያት ምስ ገበርና። ነቲ መጠንቀቕታ ዕሽሽ እንተ ድኣ ኢልናዮ ፥ድማ ኣንጻሩ ከይድና፥ነቲ ስምዒት ናይ ሓጥያት ምስና ዘሎ ቀስ ብቐስ ክንቀትሎ ኢና። ሽዑ ምዓልቲ ክመጽእ ብጠቕላላ ንዝኾነ ንናይ ሓጥያት ስምዒት ዘይስምዓና። ሽዑ መንፈስዊ ደዌታት ክከውን ኢና -ምስ ዝሞተ ሕልና።ሻቡ ከም እንስሳታት ክንከውን ኢና ሕልና ዘይብሎም።በዚ ምኽንያት ክኣ እዩ ገለ ሰባት ካብ እንስሳ ዝኸፍኤ ንላዕሊ ሕማቕ ዝገብሩ። ናይ'ዚ ከምዚ ዓይነት ህይወት ናይ መወዳእታ ውጽኢት ንዘልኣለም ብእግዚኣብሄር ክትቅጻዕ እዩ።


ኩሉና ከም እንፈልጦ ሓጥኣን ኢና፥ምኽንያቱ ነዚ ሕልናና ይነግረና እዩ።ነቲ ስምዒት ጸጸት ፍጹም ከነርሕቖ የብልናን፥ምኽንያቱ እዚ ስምዒት ናይ ጸጸት ከም "እቲ በረኸት ቃንዛ" እዩ።መንፈሳዊ ሕምማ ከም ዝሓመምና ምሕዋይ ከም ዘድሌና ይነግረና እዩ። ሕልና ናይ እግዚኣብሄር እቲ ዝዓበየ ህያብ ንሰብ እዩ።


የሱስ ንሕልና ምስ ዓይኒ የመሳስሎ እዩ (ሉቃስ ምዕራፍ 11, ጥቕስታት 34 ክሳብ 36) ። ይዒንትና እቶም ዝጸረዩ ክፍልታት ናይ ሰብነትና እዮም፥ ምኽንያቱ ብዙሕ ሻዕ ኩሉ ግዜ፥ብንብዓትና ይሕጸቡ እዮም።


ከምዚ ገይርና ኽኣ ኢና ከምእ'ውን ንሕልናን ኩሉ ግዜ ብጽሬት ክንሕዞ ዘለና።


ሓጥያትና ዝሕደገለናን ዝሕጸበልናን ብእግዚኣብሄር ጥራይ እዩ። እዚ እዩ ኽኣ እቲ እንኮ መንገዲ ሕልናና ካብ ስምዒት ክሱስነት ከንጽሃና ዝኽእል።


ግናኸ ሕድገት ሓጥያት ሕሱር ኣይኮነንን።

Chapter 4
እቲ ክውን ሓቂ ብዛዕባ ሕድገት ሓጥያት

እግዚኣቢሄር ከመይ ገይሩ እዩ ሓጥያትና ዝሓድገልና ?


እግዚኣብሄር ፍትሓውን ጻድቕን ኣምላኽ እዩ።ንሱ ንሰብ ንሓጥያቱ ዕሽሽ ብምባል ይቕረ ክገብረሉ ኣይኽእልን እዩ።እዚ ዘይፍትሓዊ ምስ ኮነ ።


እግዚኣብሄር ቅዱስን ፍትሓውን ኣምላኽ እዩ።ስለዚ ኽኣ ንሱ ንሓጥያት ክቐጽዕ ኣለዎ።


ግናኸ ንሱ ከምእ'ውን ዘፍቅር ኣምላኽ እዩ፥ንሱ ሓጥያትና ዝሕደገሉ መንገዲ'ውን ፈጢሩ እዩ።


ኩሉ ሃይማኖታት ሕያዋይ፥ሰናይን እሙንን ክንከውን ይምህሩና እዮም። ግናኸ እዞም ኩሎም ድሕሪ ሕድገት ሓጥያት ምርካብና ከመይ ክነብር ከም ዝግብኣና ዝጠቕሱ እዮም።


ሕያውነት፥ሰናይነትን እምኑነት ኩሎም ከም ልዕለ መዋቕር ናይ ህንጻ እዮም።ሕድገት ሓጥያት መሰረት ናይ'ቲ ህንጻ እዩ።


እቲ ኣዚዩ ኣገዳሲ ክፍሊ ህንጻ መሰረት እዩ።


እግዚኣብሄር ንሓጥያትና ክሓድገልና ፥ንሱ ሓደ ነገር ክገብር ነይርዎ ንዕኡ ኣዚዩ ከቢድን ኣዚዩ ዘቐንዙን ካብ ንዓለም ንሱ ክፈጥር ከሎ ንላዕሊ።


ንዓለም ንምፍጣር ፥እግዚብሄር ቃል ጥራይ ክዛረብ ነይርዎ፥ ድማ ዓለም ክኣ ናብ ህላውነት ብቕጸበት መጺኣ።


ግናኸ ንሱ ጥራይ ብምዝራብ ሓጥያትና ይቕረ ክብለልና ኣይክኣለን።


ናይ ሰብ ሓጥያት ክሕደገሉ እንተ ኾይኑ ፥ሓደ እንኮ መገዲ ጥራይ ነይሩ።


ከምቲ ንሰብ ዝገጥሞ ብፈተናታትን ቃልስታትን ንሱ ክነብር ነይርዎ።ድማ ንሱ ኣብ ክንዳና ከም መስዋእቲ ክመውት ነይርዎ፥ ኣብ ልዕሊ ርእሱ ነቲ መቕጻዕቲ ሓጥያትና ብምውሳድ።


እቲ መቕጻዕቲ ንሓጥያት ስቅያት ወይ ሕማም፥ ወይ ድኽነት፥ወይ ኣብቲ ዝትሓተ ደረጃ ማሕበራዊ ናይ እዚኣ ዓለም ዝተወለድካ፥ወይ ዝኾነ ከምዚ ዓይነት ኣይኮነን።እቲ መቕጻዕቲ ናይ ሓጥያት ዘለኣለማዊ ሞት እዩ -እዚ ኽኣ ልክዕ ካብ እግዚኣብሄር ንዘልኣለም ዝተፈለኻ ምዃን እዩ።


ኣካላዊ ሞት ካብ ኣካላዊ ሰብነት ዝተፈለኻ ምዃን እዩ።ይኹን እምበር፥ መንፈሳዊ ሞት ካብቲ ናይ ኩሉ ህይወት ምንጪ ዝኾነ እግዚኣብሄር ዝተፈለኻ ምዃን ማለት እዩ።


ሰናይ ተግባራት ነቲ ኣብ መጻኢ እትገብሮ ፍጹም ነቲ ክፍእ ኣብ ዝሓለፈ ዝገበርካዮ ክስሬልካ ኣይክእል እዩ።ሓጥያት ብሕጊ ኣምላኽ እንእወዶ እዩ።ንሕግታት ሃገራት እንተ ድኣ ዘይተኣዚዝና፥ንበል ግብሪ ብምድንጋር ብምኽንያት ንግብሪ ኣብ መጻኢ ክንከፍል ቃል ብምእታ'ውና ጥራይ ክሕደገልና ኣይክእልን እዩ። ኣይፋሉን ። ዋላ'ኳ ንመጻኢ ግብሪ እንተ ኸፈልና፥ገና ኣብ ዝሓለፈ ዝተ ኣወድናዮ ክከፍሎ ኣሎና።ምስ ሓጥያት ክኣ እዚ ሓደ እዩ።


ሽሕ'ኳ ብዙሕ ሰናይ ዕዮታት ኣብ መጻኢ ክንገብር እንተ ኽእልና፥ገና ኣብ ዝሓለፈ ዝፈጸምናዮ ሓጥያታት ክንከፍል ኣሎና።


ከምእ'ውን ኣብ ጎኒ እዚ መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል "እቲ ዝበለጸ ስራሕና ኣብ ቅድሚ ይዒንቲ እግዚኣብሄር ልክዕ ከም ጽዩቕ ጨርቂ እዩ "(ኢሳ.64:6)።


እግዚኣብሄር ንጽብቕ ዕዮታት ኣይድነቕን እዩ።ግናኸ ዋላ እቲ ዝበለጸ ዕዮታትና ነቲ መለክዒ ቅድስንኡ ከማልእ ኣይክእልን እዩ፥ምኽንያቱ ንሱ ደረት ኣልቦ ቅዱስ እዩ። ስለዚ ኣብ ተስፋ ዘይብሉ ኩነት ኢና፥ዋላ እቲ ጽብቕ ስራሕና እኹል ኣይኮነን።ዋላ ሓደ መንገዲ የልቦን ናብ ህላወ እግዚኣብሄር ክንንኣትወሉ እንኽእል።


ንሕና ተስፋ ኣልቦ ጥፉኣት ኢና።


ግናኸ እግዚኣብሄር በቲ ዓቢ ፍቕሩ ግዳ ንሓጥያትና ክሓድገሉ ዝኽእል መንገዲ ፈጢሩ ።


እግዚኣብሄር ኣዚዩ ዓቢ እዩ ብናይ ሰብ ኣእምሮ ብምልኣት ክንፈልጦ ኣይንክእልን ኢና። መጽሓፍ ቅዱስ ንእግዚኣብሄር ከም ሓደ ይገልጾ ፥ግናኸ ኣብዚ ሓደ ሰለስተ ኣካላት ብምዃን ፥ንዓና ከም ኣቦን ወድን ከምእ 'ውን መንፈስ ቅዱስ ይፍለጡ (እዚ ማለት ንሱ ሓደ ዓይነት ተፈጥሮ ከም ኣቦ ኣለዎ፥ክኣ ንሱ ብኣቦ ዝተወለደ ኣይኮነን) -ኩሎም ማዕረ እዮም።


ንሰብኣዊ ኣእምሮና ስለስተ ዝተፈላለዩ ኣካላት ሓደ እግዚኣብሄር ዝኾኑ ክንርድኦ ዘይክኣል እዩ ።ንሕና ክንሓስብ ጥራይ እንኽእል ሰባት ዝተፈላለየ ስብነት ዘለዎም እዩ።ግናኸ እግዚኣብሄር መንፈስ እዩ።ኣእምሮና ክኣ ድሩት እዩ።ነቲ ዓቢን ዘይፍለጥ ተፈጥሮ ኣምላኽ ክርዳእ ኣይክእልን እዩ።


ልክዕ ከምቲ ከልቢ ሰባት ክርድእዎ ዝኽእሉ ነገራት ክርዳእ ዘይክእል፥ ከምእ'ውን ብዛዕባ እግዚኣብሄር ንሕና ሰባት ክንርድኦ ዘይንኽእል ነገራት ኣለዉ።እግዚኣብሄር ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ክገልጸልና ዝመረጾ ጥራይ ኢና

ክንፈልጦ እንኽእል።ካብዚ ዚያዳ የልቦን።


ንኣብነት ፥ምናልባት ንሓደ ንፉዕ ከልቢ ምድማር ክትገልጸሉ ትኽእል ትኸውን -እዚ 1+1+1=3 ፥ኣብ ቅድሚኡ ሰለስተ ዓጽሚ ብምቕማጥ ፥ድማ ሽዑ ሓደ ብሓደ ብምቑጻር።


ግናኸ ነቲ ከልቢ ዝረብሖ ክትገልጸሉ ፈትን -እቲ 1×1×1= 1፥እዚ ዋላ እቲ ዝበለጸ ከልቢ ክርድኦ ከም ዘይክእል ኮይኑ ክትረኽቦ ኢኻ።


ንሕና ሰባት ግን ብገዛእ ርእሱ ስለስተ ግዜ ክረብሕ ከሎ ሓደ ከም ዝኸውን ኣጸቢቕና ንፈልጥ ኢና !


እምብኣር ሕጂ እግዚኣብሄር ካባና ንላዕሊ ኣዚዩ ርሑቕ እዩ ከምቲ ንሕና ልዕሊ ከልቢ ዝኾና።


ከልቢ ንምርባሕ ክርዳእ ሰብ ክኸውን ኣለዎ።


ንእግዚኣብሄር ምእንቲ ክንርዳእ ንሕና ሰባት እግዚኣብሄር ክንከውን ኣለና።


ስለዚ ኣየገርምን እዩ እንተ ድኣ እግዚኣብሄር ሰለስተ ኣካል እዩ ከምእ'ውን ግዳ ሓደ ኣምላኽ ።ዋላ'ኳ እንተ ዘይተረዳእናዮ፥ እዚ ሓቂ ምኳኑ ንፈልጥ ኢና፥ምኽንያቱ እግዚኣብሄር ኣብ ቃሉ ስለ ዝበለ።


ብኸምዚ ሓደ ዓይነት መንገዲ፥ብዙሓት ሰብኣዊ ትንተና ይጥቀሙን እግዚኣብሄር ኣብ ኩሉ እንተ ድኣ ሃሊዩ ይብሉ፥እምብኣር እግዚኣብሄር ኣብ ኩሉ ሰብ፥እንስሳን ኣቕጽልትን፥ኣብ ኩሉ ሃይማኖታዊ ናይ ኣምልኾ ቦታ ክህሉ

ኣለዎ።እዚ ቅኑዕ ትንተና ሞጎተ እዩ ንንእሽተይ ኣእምሮ ሰብ ነቲ ኣምላኻዊ ሓቅታት ዘይተረድኦ።


ግናኸ እዚ ኩሉ ሓሶት እዩ ።እግዚኣብሄር ኣብ ኩሉ ቦታ ኣሎ ማለት፥ ንሱ ኣብ ኩሉ ቦታ ዝኸውን ዘሎ ኩሉ ይፈልጥ እዩ ማለት እዩ።ግናኸ ዋላ'ኳ ንሱ ኣብኡ እንታይ ይካየድ ኣሎ እንተ ፈለጠ ፥ንሱ ብርግጽ ኣብ ሲኦል የለን።


እቲ ኣውራ ትርጉም ሲኦል(ዘለኣለማዊ መቕጻዕቲ ንሓጥኣን ) እዩ "ቦታ እግዚኣብሄር ዘይብሉ" ።እዚ እዩ ኽኣ እቲ ስቅያት ናይ ሓጥኣን ኣብ ሲኦል ዘይጽወር ዝገብሮ።


ስለዚ እግዚኣብሄር ብርግጽ ኣብ ኩሉ ኣይሓድርን እዩ።


ንሰብ ብሓጥያቱ ካብ ዘልኣለማዊ መቕጻዕቲ ክድሕን ፥እግዚኣብሄር ኣቦ ንወዱ ከም ህጻን ኮይኑ ክውለድ ሰዲድዎ፥ብድንግል ፥ብልዕለ ተፈጥሮ መስርሕ ናይ መንፈስ ቅዱስ ፥ዳርጋ ቅድሚ 2000 ዓመታት።


ንሱ ስሙ የሱስ ክርስቶስ እዩ ነይሩ።ንሱ ካብ ንእስነቱ ክሳብ በጽሒ ፥ኩሉ ንወዲ ሰብ ዝገጥሞ ፈተና እናገጠሞ ዓቢዩ። ክኣ ኣብዚ ንኩሎም ፈተናታት ንሱ ስዒሩ።


ንሱ ፍጹም ኣብ ኩሉ ሓጥያት ኣይሰርሔን።


እግዚኣብሄር ኣቦ፥ የሱስ ክርስቶስ ፥እቲ ውሉድ ኣብ 33 ዓመት ዕድሚኡ ፥ብእኩያት ሰባት ክውሰድን ኣብ መስቀል ክስቀልን ፈቒዱ። ኣብ መስቀል ንሱ ኣብ ክንዳና መርገም ኮይኑ፥ክኣ ንሓጥያት ኩሉ ሰብ እቲ መቕጻዕቲ ወሲድዎ ኣብዚ ዓርሞሽመሽ ፍቕሪ ኣምላኽ ንሪኢ።


የሱስ ኣብ መስቀል ምስ ተሰቐለ፥ደሙ'ውን ምስ ኣፍሰሰ፥ እቲ ናይ ጽድቂ መቕጻዕቲ ንሓጥያትና ብምልኡ ተኸፊሉ።


እቲ ጠለባት ናይ ፍትሒ ክኣ ተፈጺሙ።


እግዚኣብሄር ንየሱስ ካብ ሞት ኣተንሲእዎ፥ስለስተ ምዓልቲ ንሱ ድሕሪ ምቕባሩ ፥እዚ ክኣ ንዓለም ከርጋግጽ እቲ መስዋእቲ ኣብ መስቀል ከም ዝተቐበሎ።


እቲ ሓደ ኣምላኽ ጥራይ ኣሎን ክኣ ሓደ ጥራይ ስጋ ዝለበሰ ኣምላኽ ኣብ ምድሪ ነይሩ ፥ጎይታ የሱስ ክርስቶስ፥ብክልተ ሓቅታት ክኣ ተረጋጊጹ ፥


1.ጎይታና የሱስ ክርስቶስ እቲ እንኮ ንሓጥያት ዓለም ዝሞተ እዩ።


2.ጎይታና የሱስ ክርስቶስ እቲ እንኮ ድሕሪ ሞት ብህይወት ዝተመለሰ እዩ፥ ፍጹም እንደገና ንኸይመውት-ስለዚ ክኣ እቲ ንሱ ዝዓበየ ጸላኢ ሰብ ሞት ከም ዝገዝኦ የረጋግጽ።


ድሕሪ ኣርባዓ ምዓልታት ኣብ ምድሪ ፥የሱስ ናብ ኣብቲ ሕጂ ዘለዎ ሰማይ ተመሊሱ።


ንሱ ቅድሚ ምኻዱ ፥ሓደ ምዓልቲ ንዓለም ክፈርድ ብጽድቅን ሰላም ከም ዝምለስ ተስፋ ሂቡ።ንሱ ገለ ምልክትታ ቅድሚ ዳግም ምምጽኡ ዝኽሰቱ ሂብና እዩ።


እዞም ምልክታት ተፈጹምም ክንሪኢ ከለና፥ዳግም ምጽኣት ክርስቶስ ኣዚዩ፥ኣዚዩ ከም ዝቐረበ ንፈልጥ።


ቅድሚ ክርስቶስ ናብ ምድሪ ምምላሱ ፥እግዚኣብሄር ብክርስቶስ ገይሩ ዝሃበና ሕድገት ሓጥያት ምቕባል ኣገዳሲ እዩ።