Written by :   Zac Poonen Categories :   Struggling Disciples
WFTW Body: 

ሰባት ኣብ ሓጢያት ተደጋጋሚ ዝወድቅሉ ምኽንያት ንስጋዊ ትምኒቶምን ሰብኣዊ መንነቶም ብግቡእ ስለ ዘይተርድእዎ እዩ። እቲ ሰብኣዊ ሓይሊ ሰብ ፍቓድ ኣምላክ ንኽገብር ድኹሙን ልሙሱን እዩ። ንሕና ብገዛእ ርእስና ንሓጢያት ክንስዕሮ ኣይንክእልን ኢና ዝኾነ መጠን ውሳኔ መጠን ገዛእ ርስኻ ነብሰ ምቕጻዕ ዝኾነ ዝደለኻዮ ነገር ክትግብሮ ትፈትዎ ንሓጢያት ክስዕር ኣይክእልን እዩ። እቲ ምኽንያት ድማ ሓጢያት ኣብ ተፈጥሮና ብዕምቆት ስለ ዝሰረተ እዩ። እዚ ልክዕ ከምቲ ንሓሰማ ጽርይቲ ንኽትከውን ከም ምስልጣን እዩ። ኣብዚ እቲ ዕድል ክንደይ እዩ፥ ምናልባሽ ብኹርማጅን መግቢ ከም ሽልማት ብምሃብን ክትፍትንን ንቑሩብ ግዜ ጽርይቲ ክትከውን ትኽእል ትኸውን፥ ግናኸ ንታ ሓሰማ ቅሩብ ግዜ ምስ ሓደካያ ተመሊሳ ናብቲ ናይ ቀደም ተፈጥሮኣ እያ እትምለስ። ከምዚ ዓይነት ብናይ ገዛ ርእስኻ ጻዕሪ ዓወት ኣይኮነን እዚ እቲ ኣምላኽ ዝቐረቦ ዘይኮነስ ውልቃዊ ነብሳ ምቕጻዕ እዩ። ጽቡቕ ነገር እዩ እንተ ኾነ እቲ ኣምላኽ ዝቐረቦን ዝሃበናን ኣይኮነን። ስለዚ ሕጂ ንቲ ኣብ ስጋና ዘሎ ድኻም ክንግንዘቦ ኣሎና. እዚ ምስ ተረድኣና ክልተ ነገር እንገብሮ ኣሎ።


•ቀዳማይ - ቅድሚ ኩሉ ካብ ፈተና ክትሃድም ኣለካ


ገዛእ ርእስኻ ንፈተና ኣይተቃልዕ መን እዮም ገዛእ ርእሶም ንፈተና ዘቃልዑ እቶም ድኻሞም ዘይተረድኦም ወይ ዘይስምዖም እዮም። እቲ ድኻሙ ዝስምዖ ሰብ ግን ካብ ፈተና ናይ ሓጢያት ይሃድም እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ካብ ትምኒት ካብ ዝሙት ክንሃድም እዩ ዝምዕደና፥ ቃል ኣምላኽ ኣብ 2 ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ጳውሎስ ልክዕ ከምኡ ናይ ኣምላኽ ሰብ ንዝኾነ ጢሞቴዎስ ካብ ትምኒት ጉብዝና ካብ ፍቕሪ ገንዘብ ካብ ምምላኽ ጣዖት ካብ ዝሙት ክሃድም ነጊርዎ ከም ኡውን ኣብ (1ጢሞ 6፥ 1ቆሮ 6)፥ 2ጢሞ 2) ካብ ፈተና ናይ ሓጢያት ክንሃድም ይነግረና። ስለ ምንታይ ኢና እንሃድም ፧ እቲ ምኽንያት ድኻምና ስለ ዝፈለጥና እዩ። ስለዚ ከምዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ካብ ፈተና እንሃድም እንተ ኾይና ንሓጢያት ክንስዕር ንኽእል ኢና።


•እቲ ካልኣይ ድማ ድኻሙ ዝተረድኤ ሰብ ዝገብሮ እንተሎ ሓገዝ ደልዩ ናብ ኣምላኽ ይጽሊ እዩ


ስለዚ ጸሎት ምልክት ናይ ድኻም እዩ። ሰባት ምዓስ እዮም ዝጽልዩ ዋላ ዓለማውያን ኣብ ግዜ መከርኦም ዋላ ሓደ ሰብ ዝሕግዞም ኣብ ዘይብሉ ግዜ እዩ። ሓደ ካብቲ የሱስ ዝምሃረና ጸሎት ኣብ ፈተና ከይእትወና እዩ፥ ስለምታይ እዩ እዚ ጸሎት እዚ እንጺሊ፧ እቲ ምኽንያት ስጋና ድኹም ምዃኑ ስለ ዝትኣመና እዩ። ምናልባት ሓደ ከምዚ ክሓስብ ይኽእል ከም ጢምቴዎስ ኣብ ክርስትያናዊ ህይወቱ ዝሰጎመ ኣብ ስጋዊ ትምኒት ሓደጋ ኣይነበረን፥ ግናኸ ንሱ ክሃድም ኣድሊዎ እዩ። ሕጂ እምብኣር ከም እዚ ኢልና ክንጽሊ ንኽእል፥ "ጎይታ ደግፈኒ ንፈተና ክስዕር ንድኻመይ ክስዕር ሓይሊ ሃበኒ" ከምቲ ንሓጢያት ተጠንቂቕና እንርእዮ ከምኡዉን ንድኻም ስጋና ብጥንቃቐ ክንርእዮ ይግባእ።


ሓደ ካብቲ ድንቂ ነገራት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ መጽሓፍ እብራውያን ከምዚ ነንብብ፥ "ደጊም ብዘይ ሓጢኣትሲ፡ ብዅሉ ኸምዚ ኸማና እተፈተነ እዩ እምበር" (እብ.4:14)። የሱስ ኣብዛ ምድሪ ክማላለስ ከሎ ከምዚ ከማና ብኹሉ ዝተፈተነ እዩ፥ ከይተፈተነ ኣይሓለፈን። ቃል ኣምላኽ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ጎይታና የሱስ ብውሕዱ ሰለስተ ግዜ ከም ዝተፈተነ ብንጹር ተገሊጹ ኣሎ፥ ኣብ ( እብ.4:14) ብኹሉ ከም ዝተፈተነን ልክዕ ከምዚ ከማና ተገሊጹ ኣሎ። ግናኸ ፍጹም ሓጢያት ኣይሰረሔን። ከመይ ኢሉ እዩ ግን ሓጢያት ዘይሰረሔ ፧ ብቕጽበት ሓጢያት ስለ ዘይሰርሕ ድዩ ፧ ልክዕ እዩ ኣብ ተፈጥሮ የሱስ ክንማራመር ኣይንደልን ኢና፥ ኣብ ውሽጣዊ ተፈጥሮ የሱስ ክንርድኦ ዘይንኽእል ኣሎ። ኣባናውን ኣብ ውሽጣዊ ተፈጥሮና ዘይንርድኦ ነገራት ኣሎ። ናይ ስነ-ልቦና ምሁራት መንነት ሰብ ከጽንዑ ብዙሕ ፈቲኖም እዮም። ግናኸ ክሳብ ሕጂ ኹሉ ኣይፈልጥዎን። የሱስ ዝኾኖ ነገር ኹሉ ክንዕቅኖ ምፍታን ዘይክኣል እዩ፥ እንተ ኾነ ሓደ ነገር ንፈልጥ፥ ንሱ ኽኣ የሱስ ከም ዝጸለየ ንምንታይ እዩ ጎይታ ዝጸለየ፧ ብገዛእ ርእስና ሓይሊ ከም ዘሎና ክስምዓና ከሎ፥ ባዕልና ኹኹሉ ከም እንገብር ክንሓስብ ኮሎና ሽዑ ኢና ሒደት እንጺሊ።


እቲ ሓገዝ ከም ዘድልዮ ዝተገንዘበ ሰብ ጥበብ፥ ሓይሊ፥ ምርሒት ደሊዩ ኣብ እግዚኣብሄር ኣቦ እዩ ዝሙርኮስ እዚ ሰብ ዝጺሊ እዩ። እቲ ነገራት ባዕሉ ክገብር ክሕዝን ኣብ ኣምላኻ ዘይሙርከስ ከምዚ እዩ ዚብል- ኣነ ባዕለይ ክገብሮ እየ፥ ናይ ኣምላኻ ሓገዝ ኣይድሌንን እዩ፥ ባዕለይ ውሳኔታት ክገብር እየ ይብል ኣይጽልን ድማ እዩ። ግናኸ የሱስ ቅድሚ 12 ደቂ መዛሙርቲ ምምራጹ ጌጋ ክገብር ኣይደለየን ምሉእ ለይቲ ጸሊዩ። ስለዚ ከምዚ ክንሪኦ ዝጸናሕናን የሱስ ካብ ኣቦ ብጸሎት ሓይሊ ይረክብ ከም ዝነበረ የመልክተልና። ስለ ዘይጸለና ኣይረኸብናን ወይ ድማ ልባዊ ጸሎት ኣይጸለናን። ኣብ መጽሓፍ እብራውያን ምዕራፍ 5 የሱስ ብብርቱዕ አውያት ንብዓትን ከም ዝጸለየ ይነግረና። እስከ ቁሩብ ሕሰብ እዚ ነገር ኣብ ኣእምሮኻ ብምእታው፧ የሱስ እቲ ፍጹም ሰብ ብምዃን ኣብዛ ምድሪ ዝተመላለሰ ብብርቱዕ አውያትን ንብዓትን ምጽላዩ ፧ ምዓስ እዩ ብብርቱዕ አውያትን ንብዓትን መወዳእታ ግዜ ዝጸለኻዮ ፧ ስለ ምንታይ እዩ እቲ ፍልልይ ፧ አይትሓስብ ዲኻ ካብቲ ንየሱስ ዘድለዮ ንላልዕሊ ኣነን ንስኻን ብዙሕ ክንጽሊ ከም ዝግብኣና ፧ የሱስ ካብ ዘመናት ዘልኣለም ኣብ ቅድሚ ህላወ ኣቦ እዩ ዝነብር ነይሩ፥ ናይ ሓጢያት ስጋ ከማና ኣይነበሮን፥ ግናኸ ጸልዩ ከመይ ግዳ ንሕና ብዙሑ ክንጽሊ ዘይግብኣና።


ርኤ፥ ሓቀኛ ትሕትና ድኻም ስጋና ምፍላጥ ምዃኑ። ኩሉና ዱኹማት ኢና ግናኸ ኩሉና ማዕረ ድኻም ስጋና ኣይንፈልጥን ኢና። እቲ ድኻም ስጋኡ ዝተረደኤ ሰብ ሓደጋ ምስ ረኣየ ይሃድምን ከምኡዉን ሓገዝ ደልዩ ናብ ኣምላክ የእዊ እዩ። እምብኣር እዚ እዩ እቲ ሳልሳይ ምኽንያት ሰባት ኣብ ሓጢያት ዝወድቁ። ካብ ናይ ሓጢያት ፈተና ስለ ዘይሃድሙ እዮም። ብዕሽነት ንፈተና ገዛእ ርእሶም የቃልዑ ከምኡውን ናብ ኣምላኻ ሓገዝ ደልዮም ኣይእውዩን እዮም።


ካልእ ምኽንያት ሰባት ኣብ ሓጥያት ዝወድቁ ክነግረኩም ኣብ (1ጴጥ.4:1-2) ከምዚ ይብለና፥ "ደጊም ክርስቶስ ምእንታና ሓሳረ መከራ ካብ ጸገበስ፡ ብስጋኡ መከራ ዚጸግብ፡ ንሱ ንሓጢኣት ሒዲግዎ እዩ እሞ፡ እቲ ብስጋ ዝተረፈ ዘመን ንፍቓድ ኣምላኽ እምበር፡ ንፍትወት ሰብ ምእንቲ ኸይትነብሩ፡ ንስኻትኩምውን ነዚ ሓሳብ እዚ ኸም ኣጽዋር ጌርኩም ሐዝዎ" እዛ ኣብ ላዕሊ ዘላ ጥቕሲ ንኽትርድኣ ቀላል ኣይኮነትን። ኣብዚ ጥቕሲ ብዛዕባ ኣካላዊ መከራ ምጽጋብ ኣይኮነን ዚዛረብ ዘሎ፥ ምኽንያቱ ብኣካል መከራ ዝጸግብ ካብ ሓጢያት ምግባር ደው ኣይብልን እዩ። ብኣካል እንተ ዝኽውን ነይሩ ኩሎም እቶም ኣብ ሆስፒታል ዘለዉ ካብ ሓጢያት ምግባር ደው ምስ በሉ ነይሮም። ስለዚ እዚ ብስጋ መከራ ምጽጋብ ተባሂሉ ዘሎ ንኣካልና ኣይኮነን። የሱስ ብስጋ መከራ ጸጊቡ እዩ ነዚ ሓሳብ ከም ኣጽዋር ሓዝዎ ማለት እንታይ ማለት እዩ ፧ ጎይታና የሱስ ብስጋኡ መከራ ስለ ዝጸገበ ሓጢያት ካብ ምግባር ርሒቑ በዚ ድማ ፍቃድ ኣምላክ ምእንቲ ክገብር ኣብዚ (1ጴጥ.4:1-4) ዝጠቅስ ዘሎ ንኣተሓሳስባ ርእስና እዩ። ነብስና ፍቓድና ክንክሕድ ከሎና በዚ ድማ እንረክቦ መከራ እዩ።


ኩሉና ብሓጢያት ክንፍተን ከሎና በቲ ሓጢያት ርዌትን ገለ ሓጎስ ንረክብ ወይ ንቃዎሞን ንነጽጎን። በዚ ድማ ዝተወሰነ መከራ ንረክብ እምብኣር እዚ ብስጋ መከራ ምርካብ ዚብል ርእስኻ ብምኻሓድ ፍቓድካ ብምሕዳግ እንረኸቦ ቁሩብ መከራ እዩ። ስለዚ እዚ ቃል ዚብለና ዘሎ ቅድሚ ምፍታንካ ንቃልሲ ክትዳሎ ኣሎካ ማለት እዩ። ብኻልእ ቃል ወይ ኣገላልጻ ከምዚ እዩ፥ ካብ ብሓጢያት ምሕጓስ ዋላ ሓንቲ ደቒቕ ትኹን በዚ መከራ ምርካብ ይሕሽኒ ብዚብል ሓሳብ ከም ኣጽዋር ክትሕዞ ኮሎካ ማለት እዩ። ብዛዕባ የሱስ ቃል ኣምላኽ ክሳብ ሞት እንተ ኾነ ከም ዝተኣዘዘ፥ እዚ ማለት ካብ ሓጢያት ምግባር ምሟት መሪጹ ማለት እዩ። እምብኣር እዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ መሰረታዊ እዩ። ንኣቦ ዘይምእዛዝን ካብ ሓጢያት ምግባር ዋላ ኣብ ንኣሽቱ ነገራት ምሟት ምምራጽ እዩ። እምብኣር ትርጉም (ፊሊ.2:8) የሱስ ክሳብ ሞት ተኣዘዘ ዚብል እዩ። ጎይታና የሱስ ኣሰር ስጉሙቱ ክንስዕብ ካብ ንኣምላኽ ምጉሃይ መከራ ክንጸግብ ክንመርጽ እዩ ጸዊዕና።


ሓደ ምኽንያት ክርስትያናት ኣብ መንፈሳዊ ህይወቶም ዘይስጉሙን ዝወድቁን ንፍጽምና ንቕድሚት ስለ ዘይስጉሙ በቲ ዝበጽሕዎ መንፈሳዊ ህይወት ስለ ዝዓግቡ እዮ። ብካልኣይ ደረጃ እንተ ዓጊብካ ሳልሳይ ደረጃ ክትረክብ ኣይትኽእልን ኢኻ፥ ካብቶም ኣብ መዋእል ህጻናትን ቀዳማይ ደረጃ ዘለዉ ዝበልጽካ ኮይኑ ስለ ዝስምዓካ እዩ። ግናኸ ንቕድሚት ክትስጉም ዝወስንካ እንተ ኾንካ ከምዚ ክትብል ኢኻ፥ "ጽቡቕ እዩ ሓደ ነገር ሲዒረ ኣለኹ ግናኸ ግና ክውስኽ ናብ ሕንጹጽ ዕላማ ድማ ክስጉም እየ"፥ "ኣሕዋተየ፡ ኣነ ብርእሰይ ከም ዝረኸብክዎ ኣይመስለንን አሎ። ሓደ ነገር ደኣ ኣሎኒ፤ ኣብ ድሕረይ ዘሎ እናረሳዕኩ፡ ነቲ ኣብ ቅድመይ ዘሎ እናተመጣጠርኩ፡ ናብቲ ሕንጹጽ ዕላማ ኣቢለ፡ ናብቲ ዓስቢ ዓወት ናይ ላዕሊ ጽውዓ ኣምላኽ ብክርስቶስ የሱስ እጐዪ አሎኹ" (ፊሊ.3:13-14)። እቲ ንየሱስ ክርስቶስ ምምሳል ዚብል ክፋል ናይ ጠቕላላ መንነትና እዩ። ጳውሎስ ከምዚ ኢሉ ብምስዓቡ እንታይ እዩ እቲ ውጸኢት ፧ ኣብ ክርስትያናዊ ህይወቱ ካብ ሰንከልከል ካብ ምባል ጥራይ አይኮነን ተዓቂቡ እንኮላይ ካብ ሓጢያት ተዓቂቡ እዩ። ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ካብ ፈተና ጥራይ ዘይኮነ እንኮላይ ደድሕሪ ጽድቂ፥ ንኣምላኻ ምምሳል፥ ፍቕሪ፥ ሕያውነት ክስዕብ መኺርዎ እዩ።


ኣብ ዝኾነ ነጥቢ ኣብ ክርስቲናዊ ህይወትና ብስጉምትና ክንዓግብ ከለና፥ እዚ ሓደገኛ ነጥቢ እዩ፥ ኣብዚ ግዜዚ ኢና ኣብ ሓጢያት እንወድቕ። ድማ ከምዚ ኢልና ገዛእ ርእስና ክንሓትት የድሌና፥ ኣብ መንፈሳዊ ህይወተይ ይዓቢ ኣለኹዶ፧ ኣብ ኩሉ ገጻት ህይወተይ ንክርስቶስ ክመስል ሃረር ይብል ኣሎኹዶ፧ ኣብ ገጻት ህይወተይ ኩሉ ግዜ ንክርስቶስ ዘየመስልክዎ ክርኢ ከሎኹ ይሓዝንዶ ኣለኹ፧ ብኣውያት ንኣምላኽ ጎይታ እምነት ኣሎኒ ይብልዶ ፧ ዓርከይ ኩሉ ግዜ ኣብ ህይወትካ ንክርስቶስ ዘይመስልካዮ ክትርኢ ከሎኻ ክትሓዝን ጀምር። ሓገዝ ደሊኻ ናብ ኣምላኽ ብኣውያት ቅረብ፥ በዚ ድማ ካብዛ ምዓልቲ እዚኣ ርኤ ህይወትካ እንተ ዘይተቐይሩ።